«

»

јун 09

Oбавештење

Република Србија
Општина Александровац
Одељење за локални економски развој и пољопривреду
Број:501-39/2023-06
Датум:09.06.2023.године
Александровац
 
 
На основу чл. 20. и 29.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), чл. 3, 4 и 5 Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), Општинска управа општине Александровац, Одељење за локални економски развој и пољопривреду
 
 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

Заинтересовану јавност, органе и организације, да је носилац пројекта CETIN d.o.o , Омладинских бригада 90, 11 070 Нови Београд, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину, Пројекта радио базне станице мобилне телефоније „РЖАНИЦА“ на кп.бр.445/2 КО Александровац, система LTE800/GSM900/UMTS900 ..

 

Заинтересована јавност, органи и организације, могу извршити увид у СТУДИЈУ, у канцеларији број 6 општинске управе општине Александровац, сваког радног дана у времену од 11 до 14 часова, у периоду од 12.јуна 2023.године до 07.јула 2023.године. Јавни увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити и преко сајта општине Александровац www.aleksandrovac.rs. Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Општинској управи општине Александровац, закључно са 07.јулом 2023.године на адресу:

 

Општинска управа општине Александровац

Одељење за локални економски развој и пољопривреду

Јаше Петровића 26

37230 Александровац

 

            Јавна расправа и презентација предметне Студије, одржаће се 10.јула 2023.године у просторијама Општине Александровац, Јаше Петровића 26, Александровац, са почетком у 12,00 часова.

У случају већег броја заинтересованих јавна расправа и презентација, одржаће се истог дана (10.јула 2023.године са почетком у 12,00 часова) у Дому културе Милосав Буца Мирковић, Александровац, о чему ћемо благовремено обавестити заинтересовану јавност.

 

 

                                                                                                                   Начелник одељења

                                                                                                            Радица Џамић Старинац

 

СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email