«

»

авг 03

Oбавештење

Република Србија
Општина Александровац
Одељење за локални економски развој и пољопривреду
Број:501-56/2022-06
Датум:03.08.2022.године
Александровац
 

 

Општинска управа општине Александровац,

Одељење за локални економски развој и пољопривреду

О Б А В Е Ш Т А В А

 

            Заинтересоване  органе и организације и заинтересовану јавност, да је носилац пројекта СЗР “БЕТОН СТИЛ РАЦА“ РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР АЛЕКСАНДРОВАЦ, Крушевица бб, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, Пројекта ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АСФАЛТА, Сп-Приземље, на катастраској парцели број 1663 КО Новаци, Александровац, класификације 125103, категорије V.

 

            Такође, обавештавамо вас да је на основу Уредбе о утвђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС“, бр.114/2008),  прописано за које пројекте је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину.

  • ЛИСТА 2 Пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, под бројем 7. Индустријска прерада минерала, тачка 6) Постројења за производњу асфалтних мешавина укључујући мобилна постројења капацитета преко 50t на сат.

 

Како је Пројекат ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АСФАЛТА -Сп-Приземље, на катастраској парцели број 1663 КО Новаци, Александровац, класификације125103, категорије V, капацитета 120 t на сат, заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност могу извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта  у канцеларији број 6 општинске управе општине Александровац и писмено доставити своја мишљења  о поднетом захтеву закључно са 17.08.2022.године на адресу:

 

Општинска управа општине Александровац

Одељење за локални економски развој и пољопривреду

37230 Александровац

 

                                                                                                            Начелник одељења

                                                                                                Радица Џамић Старинац,дипл.инж

Print Friendly, PDF & Email