«

»

авг 04

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНЕ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ– РАСХОДОВАНО ВОЗИЛО

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
 -Комисија за спровођење поступка отуђења расходованог моторног возила
Број: 020-571/2023
Дана: 4.8.2023.године

Александровац

 

На основу члана 33. став 2. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС”, бр.72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др закон,108/16,113/17,95/18 и 153/20), члан 72. став 1  тачка 25. Статута општине Александровац („Службени лист општине Александровац“, број ), члана 36. Одлуке о прибављању, располагању, управљању  стварима и другим имовинским правима у јавној својини општине Александровац („Службени лист општине Александровац“, бр. 21/20) и Одлуке  Општинског већа општине Александровац број: 020-439/2023-01 од 22.06.2023.године, Комисија за спровођење поступка отуђења расходованог моторног возила, објављује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНЕ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ–

РАСХОДОВАНО ВОЗИЛО

 

I ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА

 

Предмет отуђења је:

Покретна ствар, расходовано возило у власништву Општине Александровац, у поступку прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања.

Ближе карактеристика расходованог возила :

– марка возила – HYUNDAI,
– модел  SONATA HYUNDAI 2.0 GLS, година производње 2005.
– број шасије KMHEN 41BP5A1 5048, број мотора G4JP4117172

–  маса возила 1220 кг (подаци из саобраћајне дозволе):

Возило се отуђује у постојећем „виђеном стању“, без права купца на приговор и накнадне рекламације по питању њиховог стања и квалитета, односно исправности, комплетности и техничких карактеристика, и без права на регистрацију.

 

Возило се отуђује у целости као секундарна сировина, односно као отпад индексног броја 160104*, и може се разгледати радним данима, дo 18. 8.2023. године, у периоду од 9.00 до 10.00 часова (најавити се дан раније на 063/351960).

 

II         УСЛОВИ ОТУЂЕЊА

 

Продаја се врши у поступку прикупљања писаних затворених понуда. Критеријум за избор најповољније понуде је „Највиша цена по килограму“(дин/кг). Минимална почетна купопродајна цена по једном килограму предметног отпада је : 20,00 дин/кг.

 

 

 

Право учешћа на огласу имају правна лица и предузетници који су сагласно одредбама Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18- др. закон) регистровани за сакупљање и транспорт, као и складиштење и третман отпада чији је индексни број из Каталога отпада 160104*, који поседују важећа решења, дозволе и АДР сертификате за поступање са отпадом чији је индексни број из Каталога отпада 160104* за сакупљање и транспорт, као и складиштење и третман отпадних возила у складу са Законом о управљању отпадом и другим прописима који регулишу ову област, издате на њихово име од стране надлежног органа.

Заинтересована лица понуду достављају у писаном облику у затвореној коверти са напоменом: „ПИСМЕНА ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ“ – Општина Александровац, ул. Јаше Петровића бр.26, 37230 Александровац,- Комисија за спровођење поступка отуђења расходованог моторног возила.

 

Испуњеност услова за учешће у поступку понуђач, под материјалном и кривичном одговорношћу, потврђује прилагањем следећих доказа, односно документације:

 

–           Пријава за учешће на јавном огласу са Прилогом 1;

 

–           Копију Решења о упису у регистар АПР-а, односно потврда о упису у одговарајући регистар;

 

–           Решења, дозволе и АДР сертификати надлежног државног органа за поступање са отпадом чији је индексни број из Каталога отпада 160104* за сакупљање и транспорт, као и складиштење и третман отпадних возила у складу са Законом о управљању отпадом и другим прописима који регулишу ову област.

 

Лица која према приложеној документацији не испуњавају захтеване услове не могу бити учесници у поступку избора најповољнијег понуђача, без обзира на висину њихове понуде

и Комисија њихову понуду неће разматрати у поступку избора најповољнијег понуђача.

 

Рок за подношење понуда је 15 (петнаест) дана од дана расписивања Јавног огласа за прикупљање писмених понуда ради отуђења покретне ствари из јавне својине Општине Александровац-расходованог возила, закључно са 19.08.2023.године.

 

Отварање приспелих понуда извршиће се комисијски, по истеку рока за подношење понуда у згради општине Александровац, ул. Јаше Петровића 26, о чему ће Комисија сачинити записник.

 

III        ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 

Критеријум за избор најповољнијег понуђача (купца) је највиша понуђена цена, која мора бити већа од оглашене почетне цене. Услови за спровођење поступка разматрања писмених понуда су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда. У случају да су два или више понуђача понудили исту цену која је при том и највиша, Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ да у року од 3 дана од дана пријема позива доставе нову понуду, са увећаним износом у односу на претходну понуду, а које понуде ће Комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.

 

У року од 8 дана од дана доношења Одлуке о избору најповољнијег понуђача, учеснике огласа Комисија ће обавестити о избору најповољније понуде.

 

Најповољнијег понуђача Комисија ће обавестити о термину за закључивање Уговора. Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је одустао од купопродаје, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.

 

Након закључења уговора понуђач је дужан да преузме отпад на начин и у року предвиђеним уговором. Продавац је дужан да понуђачу приликом преузимања отпада изда отпремницу и Документ о кретању опасног отпада, у складу са Законом о управљању отпадом и Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутством за његово попуњавање (Сл. гласник РС, број 114/2013).

 

Преузимање отпада ће се вршити након уплате према закљученом уговору и у унапред утврђеном термину, на начин и у року како је то прописано уговором, у присуству представника понуђача и представника продавца одређеног од стране Комисије, о чему ће се сачинити записник о примопредаји.

 

Трошкови транспорта отпада, као и други трошкови који евентуално проистекну падају на терет купца.

 

 

Јавни оглас ће бити објављен  на званичној веб страници Општине Александровац https://www.aleksandrovac.rs/ дана 4.8.2023.године, на огласној табли Општинске управе општине Александровца.

 

IV ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

Образац Пријаве за учешће на јавном огласу са прилогом преузима се непосредно на инфо пулту услужног центра Општине Александровац, ул. Јаше Петровића бр.26, Александровац или на сајту Општине Александровац https://www.aleksandrovac.rs/ .

 

 

 

                                                                                                 Комисија за спровођење поступка

                                                                                              отуђења расходованог моторног возила

 

OБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ПРИЛОГ

Print Friendly, PDF & Email