«

»

окт 20

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ ИЗВРШИЛАЧКИХ  РАДНИХ МЕСТА  У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Р е п у б л и к а   С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 111- 16 /2021 – 01
Датум: 18 .10. 2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

           На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», бр. 21/16, 113/17 и 95/18), члана 12. став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», број 95/16), Закључка комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број:112-7188/2021 од 29.јула 2021.године и Закључка комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број:112-8874/2021 од 28. септембра 2021.године  Општинскa управa Општине Aлександровац оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ  ИЗВРШИЛАЧКИХ  РАДНИХ МЕСТА  У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

    

     I Орган у коме се радно место попуњава:

               Општинска управа општине Александровац, Јаше Петровића бр.26

             

    II  Радна места која се попуњавају:

  

  1. Послови одбране и ванредне ситуације, у одељењу за општу управу и друштвене делатности

 

     -1 (један) извршилац, у звању: саветник

 

        -Опис послова: Врши стручно-оперативне и припремне послове одбране за потребе општине у складу са законом и подзаконским актима и израђује предлог Плана одбране општине  као саставног дела Плана одбране Републике Србиjе; прати и спроводи прописе из области одбране и упознаjе начелника Одељења са обавезама органа општине, израђује нацрт Одлуке о организациjи и функционисању органа општине и других субjеката одбране у случаjу ратног и ванредног стања; израђује нацрт Правилника о ратној организациjи и систематизациjи Општинске управе, као и друга нормативна акта из области одбране у сарадњи са надлежним службама; учествуjе у предузимању мера за функционисање општине у ратном и ванредном стању, припрема решења коjима се утврђују радне обавезе у органима општине  и у општинској управи и врши њихову попуну обвезницима радне обавезе, стара се о чувању поверљивих докумената, сачињава анализе, информациjе и извештаjе за Скупштину општине, Председника општине  ,општинско веће и начелника управе; врши и друге послове по налогу руководиоца Одељења, у складу са законом.

         Врши стручно-оперативне послове на изради и ажурирању Одлуке о организациjи и функционисању цивилне заштите на териториjи општине, Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа, Плана заштите и спасавања у ванредним ситуациjама, припрема материјале, акте, анализе и извештаjе из области ванредних ситуациjа за потребе Општинског  штаба за ванредне ситуациjе, Скупштину општине,Председника општине, Општинског  веће и начелника Општинске  управе; прати стање, прати и спроводи прописе из области ванредних ситуациjа; врши послове на организовању обуке из области цивилне заштите; води и ажурира прописане евиденције из области управљања у ванредним ситуациjама; врши и друге послове по налогу и руководиоца Одељења, у складу са законом.

 

          Услови: Стечено високо образовање из области одбране и заштите на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, или завршен факултет одбране, као и други услови прописани Уредбом за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности; положен државни стручни испит и најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

 

                Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: Закон о општем управном поступку, Закон о одбрани (“Службени Гласник  Р.С.“ број: 116/2007), Закон о војној, радној и материјалној обавези, Закон о смањењу ризика од катастрофа и Закон о локалној самоуправи и Упутство о методологији израде планова одбране ЈЛС, познавање рада на рачунару-практичним радом на рачунару, вештина комуникације-усмено.

            

            2.Грађанска стања, у одељењу за општу управу и друштвене делатности

 

-1 (један) извршилац, у звању: саветник

 

         Опис послова: Обавља послове у вези са личним стањима грађана, води управни поступак из области грађанских стања – послови решавања о промени личног имена, накнадним уписима и исправкама у матичним књигама, води управни поступак у стварима у којима није прописана надлежност другог органа, обавља послове издавања уверења о животу за кориснике иностраних пензија, уверења о породичном стању за запослене у иностранству, припрема извештаје о стању решености предмета управног поступка и друге послове по налогу руководиоца одељења.

За свој рад непосредно је одговоран руководиоцу одељења.

        Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или политичке науке ,на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и најмање 3 године радног искуства у струци.

 

 Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку, Породични закон, Закон о матичним књигама и познавање подзаконских аката из ове области ; познавање рада на рачунару.

 

 

     III Место рада: Александровац, Јаше Петровића 26

 

     IV  Услови за запослење:

 

Да је кандидат:

  1. пунолетни држављанин Републике Србије;
  2. да има прописано образовање;
  3. да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места;
  4. да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци;
  5. да му раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутомомне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

 

      V Трајање рада: радни однос на оба радна места заснива се на неодређено време

 

      VI  Рок: Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама – “Курир“

 

      VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:  

           – Извод из  матичне књиге рођених,

           – Уверење о држављанству,

           -Уверење да лице није осуђивано на безусловни казну затвора у трајању од најмање шест месеци,

           -Доказ да лицу раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутомомне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа

           -Доказ о завршеној стручној спреми,

           -Доказ о радном искуству односно о завршеном приправничком стажу и положеном  државном стручном испиту .  

            

          Напомена:

          Сходно члану 131 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да службеник који је засновао радни однос на неодређено време а нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа.

        

       VIII  Изборни поступак кандидата спроводи се : усменим разговором.

             Усменим разговором вршиће се провера: стручне оспособљености, знања и вештина кандидата.

            О месту и времену одржавања усменог разговора кандидати ће бити накнадно обавештени.             

 

        IX Пробни рад: за кандидата који буде изабран и  примљен у радни однос  обавезан је пробни рад уколико није раније заснивао радни однос у органима аутономне покрајине, јединицама локалне самоуправе, градској општини или државном органу. Службеник који не задовољи на пробном раду престаје радни однос.

 

        X Јавни конкурс се објављује на интернет страници Општине Александровац w.w.w.aleksandrovac.rs

 

        XI Адреса на коју се подноси пријава: Општинска управа општине Александровац  ул. Јаше Петровића бр.26,   37230 Александровац, са назнаком “Конкурсној комисији за јавни конкурс“ и наводом извршилачког радног места за које се пријава подноси. 

  

       XII Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Јелица Костић, телефон:  037/ 3554-556.

 

         Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, Конкурсна комисија ће одбацити закључком.

 

 

                                                                                   НАЧЕЛНИК  ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ    

                                                                        Милан Минић, дипл.правник с.р.                                   

 

Print Friendly, PDF & Email