«

»

сеп 26

Jaвни конкурс за попуну извршилачких радних места

Република Србија
Општина Александровац
Општинска управа
Број: 111- 24 / 2023 – 01
Датум: 25.09.2023.год.
Александровац

 

          На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 114/21),  члана 12. став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, број 95/16 и 12/02),  Општинскa управa Општине Aлександровац оглашава

 

 

 ЈАВНИ КОНКУРС

 ЗА ПОПУНУ  ИЗВРШИЛАЧКИХ  РАДНИХ  МЕСТА  У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

 ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

                                                                              

I Организацони облик у коме се радно место попуњава: Општинска  управа општине Александровац, ул.Јаше Петровић бр.26, Александровац 37230.

 

II Раднa местa којa се попуњавају и услови за рад на тим радним местима :

         1.Послови дечије заштите, породиљских права и ученичког и студентског стандарда, у одељењу за општу управу и друштвене делатности,

            -1(један) извршилац, у звању : сарадник

              Опис послова: Води управни  поступак и израђује решења о утврђивању права на исплату новчане помоћи новорођеној деци,  утврђивању права на бесплатну исхрану деце предшколског и школског узраста, утврђивању права на бесплатан целодневни боравак трећег детета у предшколској установи, утврђивању права на бесплатан смештај деце школског узраста са сметњама у развоју; помаже у раду комисији за продужење породиљског одсуства. Води управни поступак и израђује решења по захтевима за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства  ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета, утврђује висину накнаде зараде запослених породиља код правних и физичких лица и лица која самостално обављају делатност; издаje  уверења ради остваривање права ученика и студената на стипендију, кредит  и  смештај у домовима ученика и студентским домовима обавља  и друге послове по налогу начелника одељења

              Услови: Стечено високо образовање у области правних  наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит,  најмање 3 три године радног искуства у струци  и познавање рада на рачунару као и потребне компетенције за обављање послова радног места

               У изборном поступку проверавају се стручна оспособљеност, знање и вештине: које су утврђене у оквиру посебних функционалних компетенција у одређеној области рада и у оквиру посебних функционалних компетенција за  радно место. Провера знања и вештина вршиће се путем усмене симулације.

 

     Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада:

      Управно-правни послови: 1)општи управни поступак;2)правила извршења решења донетих у управним поступцима;3)посебан управни поступак.

 

     Посебне функционалне компетенције из делокруга радног места:   

     -Планска документа, прописи и акта изнадлежности и организације органа (Статут општине, Одлука о Општинској управи  и Правобранилаштву општине Александровац, Одлука о правима на помоћ породици са децом,Одлука о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу, Одлука о финансијској подршци породицама са петоро и више деце и Одлука о основној и додатној подршци детету и ученику);

    -Прописи из делокруга радног места (Закон о општем управном поступку, Закон о финансијској подршци породици са децом,Закон о заштити података о личности).

      

       Процена мотивације за рад на радном месту, могућим доприносима на раду и прихватања вредности органа проверавају се путем интервјуа са комисијом (усмено).

 

  1. Портир, у одељењу за општу управу и друштвене делатности

     -1 (један) извршилац:  намештеник IV врсте

 

Опис послова: Врши проверу идентитета странака и других лица која улазе у зграду општине, води евиденцију о лицима која улазе у зграду ,  стара се о поштовању реда у згради  општинске управе, води евиденцију долазака на посао, евиденцију излазака и уласка запослених у току радног времена благовремено обавештава руководиоца одељења  о непредвиђеним околностима, упућује странке надлежним запосленима врши  друге послове по налогу наченика одељења и Начелника општинске управе.

        

           Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем трајању,  лиценца за вршење основних послова обезбеђења без оружја, најмање 6 месеци радног искуства .           

            У изборном поступку обавиће се усмени разговор са кандидатом. Процена мотивације за рад на радном месту, могућим доприносима на раду и прихватања вредности органа проверавају се путем интервјуа са комисијом (усмено).

 

        

    3.Службеник за јавне набавке, у одељењу за буџет и финансије

        -1(један) извршилац, у звању : саветник  

 

        Опис послова: Учествује у изради годишњег плана набавки као и у припреми плана јавних набавки и његовом усаглашавању са финансијским планом односно одобреним расположивим апропијацијама;израђује конкурсну документацију, уговоре и друга акта везана за јавне набавке; даје стручна упутства наручиоцима у складу са Законом; обавља послове за Комисију за јавне набавке и учествује у комисији за јавне набавке када је прописано да је члан службеник за јавне набавке;обавља и друге послове по налогу начелника одељења и и начелника Општинске управе.        

         Услови:Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит, положен стручни испит за службеника за јавне набавке и најмање 3 године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.      

      У изборном поступку проверавају се стручна оспособљеност, знање и вештине: које су утврђене у оквиру посебних функционалних компетенција у одређеној области рада и у оквиру посебних функционалних компетенција за  радно место. Провера знања и вештина вршиће се путем усмене симулације.

      Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада: Послови јавних набавки: 1)методологију за припрему и израду плана јавних набавки;2) методологију за припрему документације о набавци у поступку јавних набавки;3) методологију за отварање и стручну оцену понуда и доношење одлуке о исходу поступка јавне набавке;4) методологију за заштиту права у поступку јавних набавки; 5) методологију за праћење измене уговора о јавној набавци;6) облигационе односе;7) методологију рада на Порталу јавних набавки

 

     Посебне функционалне компетенције из делокруга радног места

     – Планска документа, прописи и акта изнадлежности и организације органа (Статут општине Александровац, Одлука о организацији Општинске управе и Правобранилаштва општине Александровац);

    – Прописи из делокруга радног места (Закон о јавним набавкама, Закон о облигационим односима,Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга).

 

             Процена мотивације за рад на радном месту, могућим доприносима на раду и прихватања вредности органа проверавају се путем интервјуа са комисијом (усмено).   

 

  1. Рачуновоствено финансијски послови Месних заједница, у одељењу за буџет и финансије

        -1(један) извршилац, у звању : сарадник

 

         Опис послова:  врши послове финансијског планирање и праћење укупних прихода и расхода за све месне заједнице, припрема документације за плаћање, врши рачуноводствено књиговодствене послове за све  месне заједнице,води евиденцију примања и прихода и издатака ,саставља периодичне и годишње извештаје,врши књижења трансакција и других догађаја усаглашава обавеза са добављачима, потраживања са купцима и друге послове по налогу начелника одељења.     

         Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит и најмање 3 године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.           

                У изборном поступку проверавају се стручна оспособљеност, знање и вештине: које су утврђене у оквиру посебних функционалних компетенција у одређеној области рада и у оквиру посебних функционалних компетенција за  радно место. Провера знања и вештина вршиће се путем усмене симулације.

      Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада: Финансијско-материјални послови: 1)Методи и поступци финансијског планирања,анализе и извештавања 2) Терминологија, стандарди, методе и процедуре из области буџетског рачуноводства и извештавања

 

     Посебне функционалне компетенције из делокруга радног места

     – Планска документа, прописи и акта изнадлежности и организације органа (Статут општине Александровац,);

     – Прописи из делокруга радног места (Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему)

 

          Процена мотивације за рад на радном месту, могућим доприносима на раду и прихватања вредности органа проверавају се путем интервјуа са комисијом (усмено).

 

  1. Обрачун зарада и послови благајне, у одељењу за буџет и финансије

        -1(један) извршилац, у звању : виши референт

         Опис послова:  Врши обрачун плата и других примања запослених, води аналитичку евиденцију плата, обрачунава боловања, издаје потврде о платама, врши усаглашавање аналитичке документације плата са финансијским књиговодством, саставља статистичке извештаје о кретању плата, води аналитичку евиденцију обустава , одговоран је за ажурно, тачно и правилно обрачунавање плата, за обрачун пореза и доприноса ,обуставу одбитака, послове благајне и вођење дневника благајне и друге послове по налогу начелника одељења.            

            Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, економскoг  смера, најмање 5 година радног искуства у струци , познавање рада на рачунару и положен државни стручни испит као и потребне компетенције за обављање послова радног места.             

         У изборном поступку проверавају се стручна оспособљеност, знање и вештине: које су утврђене у оквиру посебних функционалних компетенција у одређеној области рада и у оквиру посебних функционалних компетенција за  радно место. Провера знања и вештина вршиће се путем усмене симулације.

          Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада:  Административно-технички послови :  1) канцеларијско пословање; 2) методе и технике прикупљања података ради даље обраде; 3) технике евидентирања и ажурирања података у релевантним базама података; 4) технике израде потврда и уверења о којима се води службена евиденција; 5) технике припреме материјала ради даљег приказивања и употребе; 6) методе вођења интерних и доставних књига.

 

          Посебне функционалне компетенције из делокруга радног места:

     – Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Статут општине Александровац,);

     – Прописи из делокруга радног места (Закон о буџетском систему, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата)

 

         Процена мотивације за рад на радном месту, могућим доприносима на раду и прихватања вредности органа проверавају се путем интервјуа са комисијом (усмено).

 

    6.Управно-правни послови, у одељењу за инспекцијске послове

        -1(један) извршилац, у звању : саветник  

 

        Опис послова: Управно-правни послови вођења управног поступка у првом степену из делокруга рада Одељења;припремање решења у сарадњи са инспекторима; израда нацрта решења ради усклађивања са позитивним правним прописима; припрема одговоре на жалбу када у другом степену решава Општинско  веће;  припрема информација и извештаје из делокруга рада Одељења;  учествује у изради општих аката у сарадњи са одговарајућим одељењем Општинске управе;  обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе. 

         Услови:стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци и потребне компетенције за рад на радном месту.       

      У изборном поступку проверавају се стручна оспособљеност, знање и вештине: које су утврђене у оквиру посебних функционалних компетенција у одређеној области рада и у оквиру посебних функционалних компетенција за  радно место. Провера знања и вештина вршиће се путем усмене симулације.

      Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада:  Управно-правни послови: 1) општи управни поступак;2) правила извршења решења донетих у управним поступцима; 3) посебне управне поступке; 4) управне спорове, извршење донетих судских пресуда;5) праксу/ставове судова у управним споровима.

 

     Посебне функционалне компетенције из делокруга радног места

     – Планска документа, прописи и акта изнадлежности и организације органа (Статут општине Александровац);

    – Прописи из делокруга радног места (Закон о локалној самоуправи, Закон о инспекцијском надзору, Закон о општем управном поступку, Закон о просветној инспекцији,закон о комуналним делатностима, Закон о становању и одржавању зграда, Закон о трговини,Закон о планирању и изградњи, Закон о озакоњењу објеката, Закон о превозу путника у друмском саобраћају, Закон о превозу терета у друмском саобраћају, Закон о путевима, Закон о безбедностима саобраћаја на путевима)      

       Процена мотивације за рад на радном месту, могућим доприносима на раду и прихватања вредности органа проверавају се путем интервјуа са комисијом (усмено).

 

 

           

     IV Место рада: Александровац, Јаше Петровића 26

 

     V Услови за запослење:

 

Да је кандидат:

  1. пунолетни држављанин Републике Србије;
  2. да има прописано образовање;
  3. да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места;
  4. да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци;
  5. да му раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутомомне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

 

      VI Трајање рада: радни однос  заснива се на неодређено време

 

      VII  Рок: Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама : “Информер“

 

     VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:   

         – Извод из  матичне књиге рођених,

         – Уверење о држављанству,

         – Доказ о завршеној стручној спреми

         – Уверење да лице није осуђивано на безусловни казну затвора у трајању од најмање шест месеци,

          – Доказ да лицу раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутомомне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа;         

          – Доказ о  положеном  државном стручном испиту (за службеничка радна места) 

          – Доказ о радном искуству

          –  Лиценца  за вршење основних послова обезбеђења без оружја  (за радно место портира)

        

       IX  Изборни поступак кандидата спроводи се : усменим разговором.

            Усменим разговором вршиће се провера: стручне оспособљености, знања и вештина кандидата.

            О месту и времену одржавања усменог разговора кандидати ће бити накнадно обавештени.             

 

        X Јавни конкурс се објављује на интернет страници Општине Александровац w.w.w.aleksandrovac.rs и на огласној табли Општинске управе Александровац.

 

        XI Адреса на коју се подноси пријава: Општинска управа општине Александровац  ул. Јаше Петровића бр.26,   37230 Александровац, са назнаком “Конкурсној комисији за јавни конкурс“ и наводом извршилачког радног места за које се пријава подноси.   

 

       XII Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Јелица Костић, телефон:  037/ 3554-556.

 

 

         Напомене:

        Сходно члану 131 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да службеник који је засновао радни однос на неодређено време а нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа.

        За кандидата који буде изабран и  примљен у радни однос  обавезан је пробни рад уколико није раније заснивао радни однос у органима аутономне покрајине, јединицама локалне самоуправе, градској општини или државном органу. Запосленом који не задовољи на пробном раду престаје радни однос.

         Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, Конкурсна комисија ће одбацити решењем.

 

 

                                                                         НАЧЕЛНИК  ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ    

                                                                                       Милан Минић,с.р

                                

Print Friendly, PDF & Email