«

»

авг 06

Јавна набавка радова број. 1/2014 МЗ Шљивово

Месна заједница Шљивово
Број: 1/2014-
Дана :05.08.2014. год.
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

На основу чланa55.став 2.  Закона   о  јавним  набавкама(Сл.гласник РС, бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке радова , бр. 1/2014,Месна заједница Шљивово   упућује

П О З И В  

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА ДА ДАЈУ СВОЈЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

 

 1. Редни број јавне набавке је 1/ 2014.
 2. Предмет јавне набавке је набавка грађевинско занатских  радова за завршетак радова  на вишенаменском  пословном  објекту у селу Шљивово општина Александровац.
 3. Понуде се попуњавају на обрасцу Понуде  у прилогу,  а у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.
 4. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове из члана 75 и 76, Закона о јавним набавкама .
 5. 1.  Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона
 6. Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
 7. 1)          да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 8. 2)          да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 9. 3)          да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;
 10. 4)          да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
 11. Испуњеност обавезних услова  који су наведени под тачком 1) до 4) понуђачдоказује  писаном  изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу која чини саставни део конкурсне документације.
 12. Изјава се подноси на обрасцу изјаве која чини саставни део конкурснедокументације,која се попуњава, потписује од странеодговорног лица понуђача и оверава печатом.
 13. Понуде се достављају у писаном облику , на српском језику  у затвореној коверти на којој су на предњој страни написани текст «Понуда –   не отварати»- Изграда завршних радова на  вишенаменском пословном објекту  у Шљивову – , а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. Понуде упутити поштом  или донети лично на адресу Општина Александровац, ул Јаше Петровића  бр. 26,   37230 Александровац.
 14. Рок за достављање понуда је 15. Август  2014. год. до 12 сати.Понуде које стигну код наручиоца после назначеног рока  сматраће се наблаговременим и неотворене ће бити враћене понуђачу.
 15. Отварање понуда ће се извршити задњег дана рака за достављање понуда у 12,15 сати у великој сали општине Александровац.     
 16. Избор најповољнијег понуђача ће се извршити у року од пет дана,по критеријуму најниже понуђене цене.
 17. Све додатне информације заинересовани могу добити на тел. Факс 037-751-297 и e-mail : soaleker@ptt.rs  , сваког радног дана .  Лице за контакт Александар Вучковић .

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ШЉИВОВО

Print Friendly, PDF & Email