«

»

мај 19

Интерни конкурс за попуњење радног места

Република Србија
Општина Александровац
Општинска управа
Број: 111- 5 / 2022 – 01
Датум: 19.05.2022.год.
Александровац

 

На основу члана 83 Закона о запосленима у аутономном покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник Р.С.“ бр. 21/16 ,113/17 и 95/18) члана 5. и 6. Уредбе о спровођењу интерног и јавног  конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/16), Општинске управа општине Александровац оглашава

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

 

Организацони облик у коме се радно место попуњава: Општинска  управа општине Александровац, ул.Јаше Петровић бр.26, Александровац 37230

Раднo местo које се попуњава и услови за рад на раднoм месту :

 

  1.   Грађевински инспектор, у одељењу за инспекцијске послове

     -1 (један) извршилац, у звању:  сарадник

 

          Услови: Стечено високо образовање на пољу техничко-технолошких наука, област: грађевинско инжењерсто или архитектура, на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, односно на основним студијама  у трајању од најмање 3 године, односно високо образовање  на студијама првог степена грађевинске или архитектонске струке односно виша школска спрема грађевинске или архитектонске струке, најмање 3 година радног искуства у струци,  положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, познавање рада на рачунару, положен испит за управљање моторним возилом “Б “категорије.

          У изборном поступку проверавају се: познавање правних прописа- Закон о планирању и изградњи, Закон о инспекцијском надзору, Закон о општем управном поступку, Закон о озакоњењу објеката као и познавање подзаконских аката из ове области;  познавање рада на рачунару.

 

  1. Грађевинско-технички послови у нискоградњи, у одељењу за урбанизам и изградњу

          -1(један) извршилац, у звању : референт                    

             Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, грађевинско-техничка школа; положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

            У изборном поступку проверавају се: познавање пројектне документације (предмер и предрачун радова), познавање основних правила, прописа и стандарда за ивођење радова у нискоградњи, познавање организације извођења радова у складу са потребном пројектном документацијом и познавање, обим и учинак грађевинске механизације.

         Место рада ( за оба радна места): Александровац

           Докази о испуњавању прописаних услова за рад на радним местима која се попуњавају и које је кандидат обавезан да приложи: оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту, оверена фотокопија уверења о положеном  испиту за инспектора(за радно место грађевинског инспектора), доказ о познавању рада на рачунару, одговарајући доказ о радном искуству, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да лице није осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, доказ да се лице налази у радном односу на неодређено време у Општинској управи општине Александровац и положен испит за управљање моторним возилом “Б “категорије (за радно место грађевинског инспектора),

 

            Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата проверавају се путем усменог разговора са кандидатима чије су пријаве благовремене и потпуне, који ће се обавти у просторијама Општинске управе Александровац о чему ће се кандидати обавестити телефонским путем на бројеве које су навели у пријави.

            Рок у коме се подносе пријаве на интерни конкурс: 8 (осам) дана од дана када је интерни конкурс објављен на огласној табли Општинске управе Александровац .

          Интерно конкурс ће се објавити и на интернет страници општине Александровац.

            Име и презиме лица задуженог за давање обавештења о интерном конкурсу: Јелица Костић, телефон: 3554-556.

 

Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска  управа општине Александровац, ул.Јаше Петровић бр.26, са назнаком „за интерни конкурс“

 

Датум објављивања: 19.05.2022.године.

 

Податак о месту, дану и времену када ће се обавити провера оспособљености, знања и вештина кандидата: биће накнадно утврђен.

 

Напомена: На интерни конкурс могу да учествују службеници запослени на неодређено време у Општинској управи општине Александровац. Право учешћа на интерном конкурсу имају службеници у истом звању или службеници који испуњавају услове за напредовање у звање у које је разврстано радно место које се попуњава.

 

 

Н А Ч Е Л Н И К

Милан Минић, дипл. правник

 

Print Friendly, PDF & Email