«

»

окт 12

Oбавештење

Република Србија
Општина Александровац
Општинска управа Александровац
Одељење за локални економски развој
и пољопривреду
Број:501-63/2023-06
12.10.2023године

                                

 

О   Б   А  В   Е   Ш   Т   Е   Њ  Е

 

 

 

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и заинтересована јавност, да је инвеститор Бојан Гашић ПР, ТРГОВИНСКО УСЛУЖНА РАДЊА ЗА КОНЗЕРВИРАЊЕ ВОЋА И ПОВРЋА ГАШИЋ ВОЋЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ,  Врбничка улица бб, Горњи Вратари, поднео 02.10.2023.године захтев за одлучивање о потреби процене  утицаја на  животну средину Пројекта ЗАТВОРЕНОГ СКЛАДИШТА-ХЛАДЊАЧЕ, СПРАТНОСТИ П(П+1),  на кп.бр.1287/2 и 1286/6 КО  Горњи Вратари, Општина Александровац.

 

Законом о процени утицаја на животну средину(„СЛ.гласник РС“бр.135/2004 и 36/2009) и Уредбом о утврђивању листе пројекта за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гласник РС“, бр.114/2008) листа II под бројем 9. прехрамбена индустрија, тачка 2. Постројење за прераду, паковање и конзервирање меса, поврћа и воћа, капацитета преко 10 тона на дан и  тачка 16. Хладњаче (без погона за прераду сировина), капацитета преко 10 тона расхладног флуида у систему)  предвиђено је да се за такве пројекте  може захтевати процена утицаја на животну средину.

 

Пројектом ЗАТВОРЕНОГ СКЛАДИШТА-ХЛАДЊАЧЕ, СПРАТНОСТИ П(П+1),  на кп.бр.1287/2 и 1286/6 КО  Горњи Вратари, Општина Александровац, предвиђен капацитет прераде јагодастог воћа од 4 тоне на дан, а укупна количина расхладног флуида је 120литара – 0,12тона.

 

Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност могу  извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта у канцеларији број 6. Општинске управе општине Александровац и писменим путем доставити своја мишљења о поднетом захтеву закључно са 23.10.2023године, на  адресу:

 

Општина Александровац

Одељење за локални економски развој и пољопривреду

Јаше Петровића 26

37230 Александровац

Поступак води

       Негован Ивановић 

Print Friendly, PDF & Email