Председник општине

Др Југослав Стајковац

БИОГРАФИЈА 

Председник Општине

Др Југослав Д. Стајковац, рођен је 1954. године у Плешу. Основну школу завршио је у Плешу а средњу пољопривредну школу у Александровцу. Завршио је пољопривредни факултет, агроекономски смер, у Београду – Земун. После завршеног факултета уписује и завршава последипломске–магистарске студије на групи економика пољопривреде и тржиште пољопривредних производа. Магистрирао је из области агроекономских наука и стекао академско звање магистар агроекономије, а докторирао из области економских наука и стекао научни степен доктор економских наука. Бави се теоријским и научним радом из области аграрне економије и социологије села. Учесник је већег броја симпозијума и конференција са националним и међународним учешћем где је као аутор и коаутор излагао резултате својих истраживања. Посебно поље интересовања показао је из области одрживог аграрног и руралног развоја.

Од најраније младости активно се укључује у друштвени живот општине Александровац, Пољопривредног факултета и Београдског универзитета као и Региона Краљево.

Биран је на веома значајне политичке функције, између осталог био је председник омладине у општини Александровац и Региону Краљево,  председник Општинске конференције Социјалистичког савеза радног народа општине Александровац.

До сада је шест пута биран за председника општине Александровац.

У време избора 1986. године био је најмлађи председник општине у тадашњој СФРЈ.

Дао је и даје  непроцењив допринос у развоју општине Александровац.  За време његових мандата урађено је преко 120 км асфалтних путева у селима, изграђена је и реконструисана електромрежа, изграђени су сеоски водоводи, изграђени су и реконструисани Домови културе, спортски терени за младе, здравствене станице и амбуланте.

Посебан допринос је дао у реализацији веома значајних капиталних инвестиција у привреди и комуналној инфраструктури општине Александровац, посебно у „Вино Жупи“, „Арматурама“, „Жупљанци“, „Техногуми“, „Металцу“, итд. За време његових председничких мандата изграђен је и водовод Ћелије – Александровац од Виткова до Грота – места на ком су изграђени преливни базени, завршена је и реконструкција водовода Рогавчина – Александровац, изграђена је трафостаница u Стањеву од 110 KW, поште и прве дигиталне телефонске централе у Александровцу, изграђен је пут до Јелакца, реконструисан је пут Крушевац – Александровац од Врбнице до Александровца, итд.

2004. године процењујући политичку ситуацију у општини Александровац и увиђајући неопходност променама, непосредно пред локалне изборе формирао је „Покрет за Жупу“ – Мр Југослав Стајковац и непосредним избором први пут у историји Жупе изабран је за председника општине Александровац. На тој функцији је и сада 2014. Године

Носилац је Повеље за допринос развоју пољопривредних наука и образовању кадрова, еколошке Повеље Београдског универзитета, Плакете за допринос развоју спортске рекреације у месним заједницама, Похвале СО-е Александровац, Фебруарске награде као највећег признања општине Александровац, златне значке цивилне заштите и бројних других призмања.

Отац је две ћерке, Иване и Јелене, оба две раде.

Иницијатор је и организатор Међународног сајма вина у Александровцу, манифестације кроз коју се афирмишу природни потенцијали и марљивост жупљана. Дао је непроцењив допринос у одржавању и почетку рада Музеја винарства и виоградарства који чува вишевековну традицију производње вина у Жупи.


Члан 48.

Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника Општине.

Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника Општине из реда одборника кога бира Скупштина општине на исти начин као председника Општине.

Члан 49.

Председнику Општине и заменику председника Општине избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини општине.

Председник Општине и заменик председника Општине на сталном су раду у Општини.

Члан 50.

Председник Општине:

1)      представља и заступа Општину;

2)      предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;

3)      наредбодавац је за извршење буџета;

4)      оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;

5)      даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;

6)      одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;

7)      усмерава и усклађује рад Општинске управе;

8)      доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим статутом или одлуком Скупштине општине;

9)      информише јавност о свом раду;

10) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;

11) стара се о  благовременом достављању података, списа и исправа, када то захтевају надлежни орган Републике који врши надзор над законитошћу рада и аката извршних органа општине.

12)  врши и друге послове утврђене законом, овим статутом и другим актима скупштине општине.

Print Friendly, PDF & Email