КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

 

1. КЛ ОТП 01  Контролна листа за документацију – оператер

2. КЛ ОТП 02  Складиштење отпада – оператер
3. КЛ ОТП 03  Третмен отпада – оператер
4. КЛ ОТП 06  Отпадна уља – оператер
5. КЛ ОТП 09  Отпадна гума – оператер
6. КЛ ОТП 16  Депоније-оператер
7. КЛ ОТП 19  Контролна листа за несанитарне депоније-сметлишта
8. КЛ ЗЕМ 01 Земљиште
9. КЛ ОТП 20 Утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом
10. КЛ РИЗ 01 Процена ризика оператера постројења за управљање отпадом

ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗИРАЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА

1. КЛ НЕЈ 01 Нискофреквентно подручје                          
2. КЛ НЕЈ 02 Високофреквентно подручје
 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА

1. КЛ СПУ 01 Студија процене утицаја
2. КЛ БУК 01 Заштита од буке
3. КЛ РЕГ 01 Достава према Закону о заштити животне средине
4. КЛ ВАЗ 01 Заштита ваздуха код постројења за сагоревање
5. КЛ ВАЗ 02 Заштита ваздуха код стационарних постројења
6. КЛ ВАЗ 03 Заштита ваздуха код бензински станица
7. КЛ ОТП-П 02 Поступање произвођача неопасног и инертног отпада
8. КЛ РИЗ 02 Процена ризика постројења и активности која не подлежу издавању интегрисане дозволе


ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

1. КЛ ПРИ 01 Кл за управљаче заштићених подручја                                                                                         
Print Friendly, PDF & Email