дец 04

Обавештење у вези нацрта Одлуке о буџету општине Александровац за 2018. годину.

Општинска управа – одељење за буџет и финансије утврдило је нацрт Одлуке о буџету општине Александровац за 2018 годину и доставља га јавности на увид. Обавештавају се сви заинтересовани грађани и организације да могу доставити примедбе и сугестије на нацрт Одлуке о буџету до петка 08. децембра 2017. године на email адресу  soalekn@ptt.rs

Општинска управа општине Александровац

 

НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

 

дец 04

OГЛАС

На основу Дописа Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије број:  553-1421, од 06. новембра 2017. године, Решења о образовању Комисије за избор корисника донаторских пројеката једнократне новчане помоћи за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која имају боравиште на територији општине Александровац број: 020-325/17-I-01-2 од 27.11.2017. године. и Правилника о условима и критреријумима за доделу помоћи Комисија за избор корисника (у даљем тексту: Комисија) расписује

 

О  Г  Л  А  С

Обавештавају се социјално угрожене породице избеглица и интерно расељених лица да могу да се пријаве за доделу једнократне новчане помоћи у износу од 15.000,00 динара и хуманитарни пакет са храном у периоду од :04.12.2017 -15.12.2017.

 

Пријаве са пропратном документацијом се подносе на шалтеру услужног центра Општинске управе општине Александровац.

 

Право на Помоћ могу да остваре породице избеглица и породице интерно расељених лица са боравиштем на територији општине  Александровац. Потребно је да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства испуњавају неке од следећих услова, и то :

     1.да имају избеглички статус, односно да су евидентирани као интерно расељена лица, са  боравиштем у општини Александровац,

 1. да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, за септембар 2017. године тј. мање од 24.106, 00 динара.
 2. једнородитељска домаћинства са децом до 18 година или децом на редовном школовању до 26 година,                                                               
 3. трочлано и вишечлано домаћинство са децом до 18 година,
 4. породице са трудницама или дететом/децом до 5 година,
 5. домаћинства инвалидских пензионера (преко 50% инвалидности),
 6. домаћинства са чланом породице са тешким обољењем (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструкција обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, церебрално васкуларни исулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивно нервно мишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомелитиси, ХИВ инфекције и друга тешка обољења, лица ометена у  развоју итд.,
 7. вишегенерацијско домаћинство,
 8. лица (деца) смештена у хранитељским породицама,
 9. домаћинство старих лица (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година  живота),
 10. једночлана домаћинства са лицима преко 60 година живота,
 11. породице где је дошло до насиља у породици,
 12. За породице са тешко оболелим чланом (болести побројане у тачки 7.), материјални услов није елиминаторан.

  Pročitati ostatak ovog unosa »

дец 01

Правилник о организацији и систематизацији радних места

 

На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 – други закон и 101/2016 – други закон), члана 57. и  58. Закон о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016), члана 11. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15 и 81/16 – Одлука УС), члана 69. Статута општине Александровац („Службени лист општине Александровац “, број 7/08, 1/12,  13/12 , 3/13, 11/16 и 4/17) и члана 17. Одлуке о организацији  Oпштинске управи општине  Александровац („Службени лист општине Александровац, број: 8/17), члана 4.  Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у   јавном  сектору општине Александровац  за 2017. годину („Службени лист општине Александровац“, број 8/17), поступајући по припремљеном обједињеном предлогу начелника Општинске управе општине Александровац,

Општинско веће општине Александровац на  38. седници  је дана 29. новембра   2017. године, усвојило

П Р А В И Л Н И К

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ И ПРАВОБРАНИЛАШТВУ OПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 

 

нов 30

Закључак општинско веће број: 020-320/2017-01 од 29.11.2017

                                                                                                           

            На основу члана 6. став 5. и 6, члана 7а став 1. и 2. Закона о порезима на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 и 47/13), члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“, бр.129/07, 83/14-др. закон и101/16-др.закон) и члана 53. Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ бр. 7/08, 1/12, 13/12, 3/13, 11/16 и 4/17),

Општинско веће општине Александровац на 38  седници од 29.новембра  2017. године, донело је :

 

З А К Љ У Ч А К

 

            I  Утврђује се просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији општине Александровац, на основу цена остварених у промету (најмање три промета) одговарајућих непокретности по зонам0130а, односно у граничним зонама, у периоду од 01. јануара до 30. септембра 2017. године, и то:

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «