апр 20

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности услуга број ЈН 1.2.1.У/2018 – Израда пројектно техничке документације за локалне путеве

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-57-31/2018
Датум:20.04.2018.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-57-30/2018 од  19.04.2018.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности услуга

 број ЈН 1.2.1.У/2018

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности услуга број  ЈН 1.2.1.У/2018- Израда пројектно техничке документације за локалне путеве, додељује се понуђачу: Пројектни биро “ Град Пут “ Лозница , Плоча бб, 15300 Лозница, број понуде  Понуђача 10/4/18  од  10.04.2018.године,  број понуде  код  наручиоца

404-57-27/2018 од 12.04.2018.године.

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

апр 19

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности радова број ЈН 1.3.7.Р/2018

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-73-11/2018
Датум:19.04.2018.године 
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-73-10/2018 од  17.04.2018.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности радови

 број ЈН 1.3.7.Р/2018

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности радови  број  ЈН 1.3.7.Р/2018- Чишћење  канала, шибља, растиња и пропуста за одвод атмосферских падавина,  додељује се понуђачу:  “Мирас-Б “ Д.О.О,

Лесеновци, бб, 37230 Александровац, број понуде  Понуђача  14  од  11.04.2018.године,   број понуде  код  наручиоца 404-73-6/2018 од  10.04.2018.године.

 

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

апр 19

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности добара број ЈН 1.1.4.Д/2018 – Набавка, уградња и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-78-10/2018
Датум:19.03.2018.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-78-9/2018 од  18.04.2018.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности добара

 број ЈН 1.1.4.Д/2018

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности добара број  ЈН 1.1.4.Д/2018- Набавка, уградња и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације, додељује се понуђачу: МГ “СИГНАЛ СИСТЕМ “ Д.О.О, ул. Београдска, број 19, 36000 Краљево, број понуде  Понуђача  24  од  11.04.2018.године,   број понуде  код  наручиоца 404-78-6/2018 од 12.04.2018.године.

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

апр 19

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број ЈН 1.2.3.У/2018 – израда пројектно техничке документације

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-58-17/2018
Датум:19.04.2018.године

А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-услуге (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка услуга- Израда пројектно техничке документације за   

   спортски терен у Ракљи-редни број ЈН 1.2.3.У/2018.

   Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН:71220000-Услуге пројектовања у

   архитектури.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «