јун 23

OГ Л А С о јавном надметању за закуп локација у Митровом Пољу

Организациони одбор спортско туристичке манифестације “ Жупске јулске игре – Митрово Поље 2015 “ на основу усвојеног Плана површина за лицитациону продају, расписује :

 

О  Г  Л  А  С

о јавном надметању за закуп локација у Митровом Пољу

за постављање шатри и покретних тезги за време одржавања

спортско туристичке манифестације “Жупске јулске игре – Митрово Поље 2015”

( термин  одржавања  манифестације  је  03. , 04., 05.. и  07.  јул  2015. – четири дана )

 

          Дају се усменим јавним надметањем локације за постављање шатри и покретних тезги за продају хране, пића и  робе, на површинама утврђеним Планом за лицитациону продају локација, који је донео и усвојио  Организациони одбор спортско туристичке манифестације “ Жупске јулске игре – Митрово Поље 2015 „, дана  22. 06.2015. године и то:

 

Локације за шатре:

–   I  на површини код чесме ( бивша барака ), димензија  15*10 = 150 м²   по почетној цени од 40,00 динара/m²/дневно

–   II  код пчеларског института, димензија 10*30 =300 м²  по  почетној цени  од 40,00 динара/m²/дневно.

 

Локације за постављање покретних тезги за продају робе, хране и пића:

– Двадесет осам  покретних тезги ( 1  до 28), димензија  2*1 = 2 м², по почетној цени од 250 динара/m²/дневно  за продају хране и пића, или  125  динара/m²/дневно   за  остале  садржаје;

Право учешћа на јавном надметању за покретне тезге имају сва заинтересована физичка и правна лица, док за шатре  лица која имају регистровану одговарајућу делатност.

Локације се дају у закуп за временски период од  03. јула  до  07. јула  2015. године, на основу Одлуке Организационог одбора о  избору најповољнијег понуђача, која је основ за закључење уговора о закупу.

Лицитациони корак на јавном надметању је 10 динара.

Јавно надметање и закључивање уговора о закупу уз претходну уплату излицитираног износа извршиће се дана 01. 07.2015. године са почетком у 10 часова у великој сали Скупштине општине Александровац, Јаше Петровић 26, Александровац.

Ближе информације се могу добити на телефон     037-3552-440    и   751-029  .

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

СПОРТСКО ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

„ЖУПСКЕ ЈУЛСКЕ ИГРЕ – МИТРОВО ПОЉЕ 2015 „

јун 23

Јавни позив за остваривање права за регрес за репродуктивни материјал

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗА РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2015.ГОДИНУ.

 

Позивају се сва регистрована комерцијална пољопривредна газдинства која су имала ветеринарске услуге по основу осемењавања говеда у периоду од 01.јануара до 30 октобра 2015.године да могу да поднесу захтев за остваривање права на регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)1.500,00 динара по једном приплодном грлу а максимално 4.500,00 по једном газдинству.  Захтев се подноси у периоду од 01.07.2015 до 05.11.2015.године на писарници Општинске управе општине Александровац.

Уз захтев за регрес за репродуктивни материјал треба приложити:

-Признаница о извршеном плаћању за вештачко осемењавање у периоду од 01.01.2015до 30.10.2015.год.

-Извод из регистра пољопривредних газдинства о сточном фонду издат од стране Управе за трезор,

-Фотокопија пасоша за осемењено гло,

-Фотокопија наменског жиро рачуна подносилаца захтева.

-Потврда о активном статусу регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства;

Комисија за расподелу средствима Буџетског фонда за пољопривреду утврђује да ли су испуњени критеријуми за остваривање права на коришћење регреса и доноси одлуку о исплати средстава корисницима са комплетним захтевима по редоследу поднесеног и комплетираним захтевом до утрошка расположивих средстава.

 

За све информације у вези јавног позива обратити се одељењу за развој и инфраструктуру Општинске Управе општине Александровац ,канцеларија број 6,телеф.751 069.

 

 

 

                                                                                                    Начелник одељења за развој и инфраструктуру

                                                                                                                Радица Џамић дипл.инж.пољ.

јун 20

Јавни позив за остваривање права за регрес за премију

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВAРИВАЊЕ ПРАВА ЗА РЕГРЕС ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА УСЕВА И ПЛОДОВА ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2015.ГОДИНУ.

 

 

Позивају се сва регистрована комерцијална пољопривредна газдинства која су осигурала своје усеве  и плодове вишегодишњих засада од 01.јануара до 30 октобра 2015 године да могу да поднесу захтев за остваривање права на регрес за премију осигурања која је 30% од износа вредности полисе осигурања без ПДВ-а а максимално 25.000,00 по једном газдинству.

Захтев се подноси у периоду од 01.07.2015 до 05.11.2015.године на писарници Општинске управе општине Александровац.

Уз захтев за регрес за  премију осигурања треба приложити:

-копија полисе осигурања издата од стране друштва за осигурање код кога је подносилац осигуран у периоду од 1.јануара 2015 до 30.октобра 2015.године,а оргинал се доставља на увид;

-потврда о извршном плаћању укупне премије осигурања;

-потврда о активном статусу регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства;

-извод из регистра пољопривредних газдинства биљна структура издата од стране Управе за трезор ;

-фотокопија наменског жиро рачуна подносилаца захтева;

Комисија за расподелу средстава Буџетског фонда за пољопривреду утврђује да ли су испуњени критеријуми за остваривање права на коришћење регреса полисе осигурања пољопривредне производње и доноси одлуку о исплати регреса корисницима са комплетним захтевима по редоследу поднесених и комплетираним захтевом до утрошка расположивих средстава .

За све информације у вези јавног позива обратити се одељењу за развој и инфраструктуру Општинске Управе општине Александровац ,канцеларија број 6,телеф.751 069.

                                                                                                                                                                               Начелник одељења за развој и инфраструктуру

                                                                                                                Радица Џамић дипл.инж.пољ.

јун 20

Јавни позив за доказивање права пречег позива

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а

ОШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Комисија за израду Годишњег програма заштите ,

уређења и коришћења пољопривредног земљишта

Број: 020-725/2014-01

Датум: 16.06.2015

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ

 

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09) и Инструкцијом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 320-11-5512/2009-06 од 3.11.2010. године, Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Александровац, упућује јавни позив свим правним и физичким лицима, власницима:

  • функционалних система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од три, а млађих од 15 година у роду, винограда старијих од три године, а млађих од 30 година, у роду, функционалних пољопривредних објеката (у даљем тексту: инфраструктура), а који се налази на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Александровац;
  • објеката за узгој и држање животиња, а који се баве узгојем и држањем животиња на територији општине Александровац,

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Александровац за 2016. годину, до дана 30.октобра 2015. године.

 

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «