мај 17

Обавештење о закљученом уговору бр. ЈН 1.1.3.Д/2018. – Набавка и испорука цеви за пропусте

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-7218/2018
Датум:17.05.2018.године
 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

 

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

  

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-добра (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка добара-Набавка и испорука цеви за пропусте

   редни   број ЈН 1.1.3.Д/2018.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН:44163000-Цеви и арматура.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 17

Поступак јавне набавке радова број ЈН 1.3.10.Р/2018 – Санација градских улица

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-60-4/2018
Датум:26.04.2018.године
Александровац
Адреса: ул. Јаше Петровића, број 26,
E-maill адреса: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ: 100369374, Матични број 07194838
Телефон: 037 3751 145

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку радова велике вредности редни број ЈН 1.3.10.Р/2018, деловодни број 404-60-1/2018 од 28.02.2018.године,
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ бр. ЈН 1.3.10.Р/2018
за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке радова –
Санација градских улица
(Виноградарске и Крушевачке у Расаднику)

Наручилац Општинска управа Општине Александровац, позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Санацију градских улица (Виноградарске и Крушевачке у Расаднику), под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.

Предмет јавне набавке:Санација градских улица (Виноградарске и Крушевачке у Расаднику).

Радови се изводе на територији општине Александровац.

Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:
45233120-радови на изградњи путева.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 16

Позив за јавну набавку радова бр. ЈН 1.3.15.Р/2018 – Санација локалних путева

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-89-4/2018
Датум:16.05.2018.године.
Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26,
37230 Александровац
E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374, МБ:07194838
Тел: 037 3751 145; Факс: 037 3751 145

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку радова велике вредности редни број ЈН 1.3.15.Р/2018, деловодни број 404-89-1/2018 од 30.03.2018.године,
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ бр. ЈН 1.3.15.Р/2018
за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке радова –
Санација локалних путева
(Витково, Доње Ратаје, Горње Ратаје, Венчац, Марковина и Гаревина)

1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац, позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Санацију локалних путева (Витково, Доње Ратаје, Горње Ратаје, Венчац, Марковина и Гаревина) под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.

3. Предмет јавне набавке: Санација локалних путева (Витково, Доње Ратаје, Горње Ратаје, Венчац, Марковина и Гаревина). Радови се изводе на територији општине Александровац.

4. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:
45233120-радови на изградњи путева.
Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 16

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности услуга број ЈН 1.2.2.У/2018 – Израда пројектно техничке документације за ревитализацију пољских путева

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-81-11/2018
Датум:16.05.2018.године 
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-81-10/2018 од  15.05.2018.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности услуга

 број ЈН 1.2.2.У/2018

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности услуга број  ЈН 1.2.2.У/2018- Израда пројектно техничке документације за ревитализацију пољских путева, додељује се Понуђачу:

GR “SAVIĆ  N&ND INŽENJERING“ ул. Јаше петровића, бр. 18/36, 37230 Александровац,

број понуде  Понуђача 049/18  од  07.05.2018.године,  број понуде  код  наручиоца

404-81-6/2018 од 08.05.2018.године.

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «