мар 21

Oдлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.1.2.Д/2019 – Набавка горива

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-68-16/2019
Датум:21.03.2019.године 
 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-68-15/2019  од  20.03.2019.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности добара

 број ЈН 1.1.2.Д/2019

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности добара број  ЈН 1.1.2.Д/2019 Набавка горива, додељује се понуђачу:

“Лукоил Србија“ ад,

  ул. Булевар Михајла Пупина, бр. 165 д,11000 Београд, 

   број понуде Понуђача 122/5 од 13.03.2019.год,  број понуде  код  наручиоца 404-68-13/2019

   од 14.03.2019.године.

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мар 21

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр.  ЈН 1.2.7.У/2019 -Израда пројектно техничке документације за  спортски терен

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул.Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:40444-4/2019
Дана:20.03.2019.године
 
 

 На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку  услуга велике вредности редни број ЈН 1.2.7.У/2019, деловодни број 404-44-1/2019 од 05.02.2019.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ 

Александровац,  ул. Јаше Петровића, број 26 

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.2.7.У/2019

за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга

Израда пројектно техничке документације за  спортски терен-

градски стадион у Александровцу 

 

  1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац, позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Израду пројектно техничке документације за  спортски терен-

градски стадион у Александровцу,  под  условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

  1. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.
  1. Предмет јавне набавке: Израда пројектно техничке документације за спортски терен-

             градски стадион у Александровцу. 

 

  1. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:

71220000-Услуге пројектовања у архитектури.

  Pročitati ostatak ovog unosa »

мар 14

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр.  ЈН 1.3.8.Р/2019 – Чишћење канала, шибља, растиња и пропуста за одвод атмосферских падавина

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-107-4/2019
Дана:14.03.2019.године 
 
 

            На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности  радова,  редни број ЈН 1.3.8.Р/2019, деловодни број 404-107-1/2019 од 06.03.2019.године,

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ

Александровац,  ул. Јаше Петровића, бр. 26 

у п у ћ у ј е 

ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.3.8.Р/2019

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова

Чишћење канала, шибља, растиња и пропуста за одвод

атмосферских падавина

 

 

  1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Чишћење канала, шибља, растиња и пропуста за одвод атмосферских падавина, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.
  2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
  3. Предмет јавне набавке:Чишћење канала, шибља, растиња и пропуста за одвод атмосферских падавина.
  4. Радови се изводе на територији општине Александровац.
  5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:

            45233141-Радови на одржавању путева.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мар 14

Oдлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.3.6.Р /2019 – Насипање локалних путева

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-46-12/2019
Датум:14.03.2019.године
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-46-11/2019 од 13.03.2019.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.6.Р /2019

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.6.Р/2019-Насипање локалних

   путева,  додељује се понуђачу

С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР,

АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. Крушевица, бб, 37230 Александровац,   

    број понуде  47-03  од  06.03.2019. год,  број понуде  код  наручиоца  404-46-6/2019 од

    11.03.2019.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне

   набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «