дец 02

Oбавештење о закљученом уговору за јавну набавку број  ЈН 1.3.34.Р/2019. – Извођење радова на санацији постојећих мрежа уличне расвете

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-299-11/2019
Датум:02.12.2019.године
 

 

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Извођење радова на санацији постојећих  

   мрежа уличне расветередни број  ЈН 1.3.34.Р/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: 31527200-спољна расвета.

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:…………………………………968.000,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:………………………………………1.161.600,00 динара.

Pročitati ostatak ovog unosa »

нов 29

Закључак – Просечна цена квадратног метра непокретности по зонама

            На основу члана 6. став 5. и 6, члана 7а став 1. и 2. Закона о порезима на имовину (,,Службени гласник РС“, 26/01, 42/02 – одлука СУС,  80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12,  47/13, 68/14- др. закон, 95/18 и 99/18 – одлука УС), члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 72. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине  Александровац“ бр.  2/2019) и члана 2. Пословника о раду Општинског већа општине Александровац (,,Службени лист општине  Александровац“ бр.  4/2019),

Општинско веће општине Александровац на  91.  седници од 29. новембра  2019. године, донело је

 

З А К Љ У Ч А К

 

            I     Утврђује се просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији општине Александровац, на основу цена остварених у промету (најмање три промета) одговарајућих непокретности по зонама, односно у граничним зонама, у периоду од 01. јануара до 30. септембра 2019. године, и то:

У ПРВОЈ ЗОНИ

 

  1. грађевинско земљиште               6.500,00 динарa
  2. станови                                        60.839,52 динара
  3. куће за становање                      26.527,00 динара
  4. пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински 49.640,98 динара

    објекти који служе за обављање делатности

           Pročitati ostatak ovog unosa »

нов 25

Обавештење – Нацрт Одлуке о буџету општине Александровац за 2020. годину

 

Одељење за финансије и локални економски развој Општинске управе општине Александровац сачинило је Нацрт Одлуке о буџету општине Александровац за 2020. годину, те у вези са тим

ОБАВЕШТАВАМО

 грађанке и грађане да ће јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Александровац за 2020. годину, који ће бити објављен на сајту општине Александровац 25.11.2019. године,  бити отворена 15 дана од дана објављивања.

У току трајања јавне расправе заинтересована лица могу достављати предлоге, примедбе и представке на нацрт Одлуке о буџету општине Александровац за 2020. годину и то предајом на писарници Општинске управе општине Александровац, поштом на адресу Општинска управа општине Александровац, улица Јаше Петровића број 26, 37230 Александровац или путем мејла на адресу soalekn@ptt.rs .

Усмена расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Александровац за 2020. годину у којој ће моћи да учествују сви заинтересовани грађани и грађанке биће одржана 10.12.2019. године у сали општине Александровац са почтком у 10:00 часова.

 

ПРИЛОЗИ

Нацрт одлуке о буџету општине Александровац за 2020. годину

Програмске информације

 

нов 21

Позив за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке број ЈН 1.3.1.Р/2019 – Санација објекта зграде основне школе  “Аца Алексић“ у селу Плоча, општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча.

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-33-4/2019
Дана:23.01.2019.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку радова  велике вредности редни број ЈН 1.3.1.Р/2019, деловодни  број 404-33/2019 од 18.01.2019.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА  ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Александровац,  ул. Јаше Петровић, број 26

 у п у ћ у ј е

 ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.3.1.Р/2019

за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке

за санацију објекта зграде основне школе  “Аца Алексић“ у селу Плоча,

општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча

 

 

Назив наручиоца:    Општинска управа Општине Александровац

Адреса наручиоца:   Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

e-mail наручиоца:       nabavke@aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:     државни орган- ЈЛС

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета:радови -ЈН 1.3.1.Р/2019- Санација објекта зграде основне школе  “Аца Алексић“ у селу

                              Плоча, општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча.

 

Назив  и ознака из општег речника набавки је: 45100000-припрема градилишта; 45111100-радови на рушењу; 45111300-радови на демонтажи; 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45262500-зидарски радови; 45262700 – адаптација зграда;45420000 – радови на уградњи столарије; 45422000-тесарски радови; 45454000 – радови на реконструкцији;45350000– машинске инсталације; 45432100-радови на постављању подова и подних облога; 45431000-постављање плочица; 45442100-бојадерски радови; 45320000-изолациони радови и 45343000-радови на инсталацији уређаја за противпожарну заштиту.

 

Процењена вредност јавне набавке је: укупно без ПДВ-а: 51.697.444,23  динара.

 

Број партија:Предметна јавна набавка није обликована у партије.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «