апр 28

Поступак јавне набавке радова бр. ЈН 1.3.14.Р/2017 – Санација локалних путева

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
I Број:404-75-3/2017
Дана:28.04.2017.године
Александровац

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку радова велике вредности редни број ЈН 1.3.14.Р/2017, деловодни број 404-75/2017 од 27.03.2017.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ бр. ЈН 1.3.14.Р/2017
за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке радова –
Санација локалних путева (Плеш-деон. Ерићи, Плоча-деон. Чељићи и
Рогавчина-деон. Пакленик)

 

1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац, позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Санацију локалних путева (Плеш-деон. Ерићи, Плоча-деон. Чељићи и Рогавчина-деон. Пакленик) под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.

3. Предмет јавне набавке: Санација локалних путева (Плеш-деон. Ерићи, Плоча-деон. Чељићи и Рогавчина-деон. Пакленик).

4. Радови се изводе на територији општине Александровац.

5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:
45233120-радови на изградњи путева.

Pročitati ostatak ovog unosa »

апр 28

Обавештење

         ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ КОЈИ СУ ПРЕТРПЕЛИ ШТЕТУ ОД МРАЗА НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ КУЛТУРАМА У ПЕРИОДУ ОД  15.-25.04.2017.ГОДИНЕ,  ДА ОБРАСЦЕ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ МОГУ ДА ПОДИГНУ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 07-15 ЧАСОВА.

         УРЕДНО ПОПУЊЕНИ ОБРАСЦИ ПОДНОСИ СЕ НА ПИСАРНИЦИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ У ПЕРИОДУ ОД  03.-19.05.2017.ГОДИНЕ.

 

ОБРАЗАЦ – ЗАХТЕВ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ

 

ОПШТИНСКА УПРАВА            

ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

апр 25

Поступак јавне набавке бр. ЈН 1.3.12.Р/2017 – Санација градских улица

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
I Број:404-73-3/2017
Дана:25.04.2017.године
Александровац
 
 

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку радова велике вредности редни број ЈН 1.3.12.Р/2017, деловодни број 404-73/2017 од 23.03.2017.године,

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ 

Александровац,  ул. Јаше Петровића, број 26

 у п у ћ у ј е

 ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.3.12.Р/2017

за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке радова

Санација градских улица

 

 

1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац, позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Санацију градских улица, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.

3. Предмет јавне набавке:Санација градских улица.

4. Радови се изводе на територији општине Александровац.

5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:
45233120-радови на изградњи путева.

Pročitati ostatak ovog unosa »

апр 21

Oдлука о додели уговора за јавну набавку број 1.1.6.D/2017

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-71-8/2017
Датум: 21.04.2017.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-71-7/2017 од 21.04.2017.године, ВД Начелнице Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набаку мале вредности добара

број ЈН 1.1.6.D/2017

Starije objave «