јун 22

Obaveštenje – O odlaganju plaćanja dugovanog poreza na rate

Obaveštenje –  O odlaganju plaćanja dugovanog poreza na rate

(privremeni reprogram)

 

Odeljenje za javne prihode, na osnovu člana 10. i 11. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Službeni glasnik RS“ broj 15/16) i Pravilnika o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate (“Službeni glasnik RS“ br. 28/16) obaveštava poreske obveznike – pravna lica, preduzetnike i fizička lica.

 

Odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate

Zahtev za odlaganje dugovanog poreza na rate mogu podneti svi poreski obveznici (pravna lica, preduzetnici i fizička lica) čiji glavni poreski dug ne prelazi iznos od 2.000.000 dinara i koji u sebi ne sadrži kamatu, a koji je dospeo za plaćanje do 04.03.2016. godine i kao takav evidentiran u poreskom računovodstvu Odeljenja za javne prihode.

 

Zahtev mogu da podnesu i:

  • svi poreski obveznici koji su do 04.03.2016. godine podneli zahteve za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate;
  • poreski obveznici koji su do 04.03.2016. godine stekli pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza i na dan 04.03.2016. godine i dalje koriste to pravo i
  • poreski obveznici kojima je do 04.03.2016. godine poništen sporazum ili ukinuto rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јун 17

ОГЛАС о јавном надметању за закуп локација у Митровом Пољу

Организациони одбор спортско туристичке манифестације “ Жупске јулске игре – Митрово Поље 2016 “ на основу усвојеног Плана површина за лицитациону продају, расписује :

О Г Л А С
о јавном надметању за закуп локација у Митровом Пољу
за постављање шатри и покретних тезги за време одржавања
спортско туристичке манифестације “Жупске јулске игре – Митрово Поље 2016”
( термин одржавања манифестације је 01. , 02., 03.. и 07. јул 2016. – четири дана )

 

 

Дају се усменим јавним надметањем локације за постављање шатри и покретних тезги за продају хране, пића и робе, на површинама утврђеним Планом за лицитациону продају локација, који је донео и усвојио Организациони одбор спортско туристичке манифестације “ Жупске јулске игре – Митрово Поље 2016 „, дана 17. 06.2016. године и то:

Локације за шатре:

– I на површини код чесме ( бивша барака ), димензија 15*10 = 150 м² по почетној цени од 40,00 динара/m²/дневно

– II код пчеларског института, димензија 10*30 =300 м² по почетној цени од 40,00 динара/m²/дневно.

Локације за постављање покретних тезги за продају робе, хране и пића:

– Двадесет осам покретних тезги ( 1 до 28), димензија 2*1 = 2 м², по почетној цени од 250 динара/m²/дневно за продају хране и пића, или 125 динара/m²/дневно за остале садржаје;

Право учешћа на јавном надметању за покретне тезге имају сва заинтересована физичка и правна лица, док за шатре лица која имају регистровану одговарајућу делатност.

Локације се дају у закуп за временски период од 01. јула до 07. јула 2016. године, на основу Одлуке Организационог одбора о избору најповољнијег понуђача, која је основ за закључење уговора о закупу.

Лицитациони корак на јавном надметању је 10 динара.

Јавно надметање и закључивање уговора о закупу уз претходну уплату излицитираног износа извршиће се дана 30. 06.2016. године са почетком у 10 часова у великој сали Скупштине општине Александровац, Јаше Петровић 26, Александровац.

Ближе информације се могу добити на телефон 037-3552-440 и 751-029 .

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
СПОРТСКО ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
“ ЖУПСКЕ ЈУЛСКЕ ИГРЕ – МИТРОВО ПОЉЕ 2016 „

мај 10

Поступак јавне набавке мале вредности брoj 404-6/2016-03

На основу чланa55.  Закона   о  јавним  набавкама (Сл.гласник РС, бр.124/12 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга  бр. 404-6/2016-03/1, Општинскa   управa општине   Александровац   упућује

 

П О З И В

СВИМ ЗАИНЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА ДА ДАЈУ СВОЈЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА

  1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности брoj 404-6/2016-03 jeнабавка услуге одржавања моторних возила. Назив и ознака из општег речника набавки је: услуге одржавања аутомобила – 50112200.

      2.Партије

Набавка није обликована по  партијама.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 10

Поступак јавне набавке добара, бр. 404-4/15-03/1

Р е п у б л и к а   С р б и ј а
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
Општинска управа
Број 404-4/16-03
06.03.2015. године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

            На основу чланa 55.  Закона   о  јавним  набавкама(Сл.гласник РС, бр.124/12 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара, бр. 404-4/15-03/1,Општинскa   управa општине   Александровац   упућује

 

П О З И В

СВИМ ЗАИНЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА ДА ДАЈУ СВОЈЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

 

  1. Предмет ЈНМВ – je набавка канцеларијског материјала,( континуирано снабдевање канцеларијског материјала ) према потреби у 2016.-ој години.

Јавна набавка мале вредности.

2.Техничко технолошки елементи предмета ЈНМВ: Ова набавка је подељена на две партије и то:

  1. Партија 1-Регистратори,рачуноводствене књиге,фасцикле, обрасци папир и друго
  2. Партија 2 – Тонери и кетриџи

Понуда се може поднети за једну, две или две партије.Свака партија се може посебно уговарати.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «