јул 12

ЗАКЉУЧАК – ценама закупа пољопривредног земљишта у државној својини у 2017.години

На основу члана 64а став 22. и члана 64 став 6. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон 41/09,112/15 и 80/17) Комисија за одређивање цене закупа и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Александровац(у даљем тексту: Комисија), разматрајући достављена изјашњења граничних локалних самоуправа о постигнутим ценама закупа пољопривредног земљишта у државној својини у 2017.години, донела је

 

З А К Љ У Ч А К

 

I Oдређују се почетне цене закупа  пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Александровац које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Александровац за 2018. годину за 182 јавна надметања давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по класама и културама, у висини од 100% од просечно постигнуте цене закупа по хектару и то:

 

класе земљишта њива воћњак виноград пашњак ливада остало природно неплодно земљиште
I 7571,96 7571,96 7571,96 1514,63 2271,35  
II 6889,61 6889,61 6889,61 1377,69 2067,12  
III 6132,89 6132,89 6132,89 1226,58 1840,46  
IV 5451,72 5451,72   1090,82 1635,04  
V 4770,55 4770,55   953,87 1430,81  
VI  3861,54 3861,54   772,07 1158,11  
VII  3180,37 3180,37   636,31   953,87  
VIII  2346,91     469,85   703,60  
            306,94

 

II Комисија за одређивање цене закупа и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Александровац је на основу табеле из тачке 1. утврдила почетне цене за свако јавно надметање које је предмет Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Александровац, односно за укупно 182 јавна надметања обухваћена Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Александровац за 2018. годину.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јул 11

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке број ЈН 1.2.11.У/2018 – Одржавање хоризонталне сигнализације

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 Александровац
Број: 404-134-4/2018
Датум:11.07.2018.године
E-maill aдреса: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374
Матични број:07194838
Тел: 037 3751 145

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга редни број ЈН 1.2.11.У/2018, деловодни број 404-134-1/2018 од 11.06.2018.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ бр. ЈН 1.2.11.У/2018
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга –
Одржавање хоризонталне сигнализације

1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Одржавање хоризонталне сигнализације, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.
2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
3. Предмет јавне набавке:Одржавање хоризонталне сигнализације.
4. Услуге се врше на територији општине Александровац.
5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:
45233221-радови на обележавању површине путева.
Pročitati ostatak ovog unosa »

јул 10

Обавештење о закљученом уговору број 1.3.15.Р/2018 – Санација локалних путева

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-89-16/2018
Датум:10.07.2018.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Санација локалних путева (Витково, Доње Ратаје,

   Горње Ратаје, Венчац, Марковина и Гаревина), редни број 1.3.15.Р/2018.

   Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН:45233120-радови на изградњи путева.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јул 10

Обавештење о закљученом уговору број 1.3.19.Р/2018. – Извођење радова на окончању радова на Дому културе у Плешу

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-125-12/2018
Датум:12.07.2018.године
А л е к с а н д р о в а ц
 

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Извођење радова на окончању радова на

   Дому културе у Плешу,  редни број 1.3.19.Р/2018.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 45111000-Радови на рушењу, припрема

   и рашчишћавање градилишта, 45111300-Радови на демонтажи, 45262300-Бетонски радови, 

   45262500 -Зидарски радови, 45421000-Столарски радови и уградња столарије, 45430000-

   Постављање подних и зидних облога, 45300000-Радови на грађевинским инсталацијама,

   45422000-Тесарски радови  и 45442100-бојадерски радови.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «