јун 15

Одлука о завршном рачуну буџета општине Александровац за 2017. год

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
О п ш т и н с к а  у п р а в а
Одељење за финансије и локално економски развој
Број : 403-300/2018-03
Датум : 04.05.2018.год.
А л е к с а н д р о в а ц

 

 

 

јун 13

ИЗВЕШТАЈ – Комисије за доделу награда

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 401-964-1/2018-01
Датум: 12.06.2018. год.
Александровац

И З В Е Ш Т А Ј

Комисије за доделу награда

 

Општинска управа општине Александровац је дана 25. априла 2018. године расписала Конкурс за доделу новчане награде талентованим студентима број 401-964/2018-01, који је објављен у медијима, званичној интернет страници општине и огласној табли Општинске управе.

Рок за подношење пријава на Конкурс је почео да тече од 03.05.2018. године закључно са 04.06.2018. године.

Општинска управа општине Александровац је дана 09. маја 2017. године је образовала Комисију за доделу награда, решењем број 020-101/2017-01.

На основу расписаног Конкурса и поднетих пријава, Комисија за доделу награда на састанку од 12.06.2018. године, утврдила је следеће:

По расписном Конкурсу поднето је укупно 29 пријава и све су благовремене. Сви подносиоци пријава имају пребивалиште на територији општине Александровац, што је потврђено службеном провером у ПС Александровац и уврењима од 11.06.2018. године.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јун 12

Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.3.12.Р /2018 – Санација  градских улица

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број:404-112-14/2018
Датум:12.06.2018.године.

  

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-112-13/2018 од 11.06.2018.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.12.Р /2018

  

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.12.Р/2018- Санација  градских улица

   (Старци-наставак, ка новом  гробљу у Кожетину, 16.октобар и Занатске), додељује се понуђачу

 

“МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О. Ђуревац-Блаце,

   број понуде 08-06/18  од  08.06.2018. год,  број понуде  код  наручиоца  404-112-8/2018 од 08.06.2018.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јун 12

Одлука о додели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.3.11.Р /2018 – Санација  градских  улица

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број:404-87-15/2018
Датум:12.06.2018.године.
   

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-87-14/2018 од 11.06.2018.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.11.Р /2018

 

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.11.Р/2018 Санација  градских  улица

  (Стањево пољана, Школске,  Крушевице до гробља и ул. у Малој Ракљи ка Гњионику), додељује се

  понуђачу  

“Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци бб, 37230 Александровац,

 

  број понуде 35 од  07.06.2018. год,  број понуде  код  наручиоца  404-87-7/2018 од 07.06.2018.године.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

 

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «