феб 20

Прва измену и допуна плана јавних набавки Општинске управе општине Александровац

феб 20

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр.  ЈН 1.2.4.У/2020 – Услуге дневног боравка деце,  младих и одраслих особа са сметњама у развоју

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул.Јаше Петровића, бр. 26
А л е к с а н д р о в а ц
Број:40462-4/2020
Дана:20.02.2020.године

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка за јавну набавку услуга мале вредности редни број ЈН 1.2.4.У/2020, деловодни број  404-62-1/2020 од  19.02.2020.године,

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ 

Александровац,  ул. Јаше Петровића, број 26

у п у ћ у ј е

 ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.2.4.У/2020

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга

Услуге дневног боравка деце,  младих и одраслих особа са сметњама у развоју

 

 

 

  1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац, позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Услуге дневног боравка деце,  младих и одраслих особа са сметњама у развоју, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.
  2. Врста поступка јавне набавке:јавна набавка мале вредности. Предмет јавне набавке:Услуге дневног боравка деце,  младих и одраслих особа са сметњама у развоју.
  3. Услуге се врше на територији  општине Александровац.
  4. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:85312120-дневне услуге у заједници за особе са инвалидитетом и младе особе.

Pročitati ostatak ovog unosa »

феб 18

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр.  ЈН 1.1.1.Д/2020 – Набавка електричне енергије за јавну  расвету

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
Број:404-48-4/2020
Датум:18.02.2020.године.
Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26,
37230 Александровац
Email: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374, МБ:07194838
Тел: 037/3751 145

              На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку добара велике вредности редни број ЈН 1.1.1Д/2020, деловодни  број

404-48-1/2020 од 07.02.2020.године,

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Александровац,  ул. Јаше Петровић, број 26

у п у ћ у ј е

 ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.1.1.Д/2020

за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке добара

-Набавка електричне енергије за јавну  расвету-

 

 

Назив наручиоца:    Општинска управа Општине Александровац

Адреса наручиоца:  Јаше Петровића, број 26

e-mail наручиоца:    nabavke@aleksandrovac.rs                                                                               Врста наручиоца:    Локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета:      Добра -ЈН 1.1.1Д/2020-Набавка електричне енергије за јавну расвету

Назив  и ознака из општег речника набавки је 09310000-Електрична енергија

Процењена вредност јавне набавке је укупно без ПДВ-а: 20.833.333,33  динара.

Pročitati ostatak ovog unosa »

феб 11

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА И ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2020. ГОДИНУ

На основу члана 52. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и, 83/2014 и 47/18), члана 85. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 2/19), члана 4. Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана, традиционалним верским заједницама и другим невладиним организацијама (,,Службени лист општине Александровац“ број 1/2010 , 5/2015 и 15/2016), члана 10. Одлуке о буџету општине Александровац за 2020. годину (,, Службени лист општине Александровац“ број 19/2019 ), раздео 5 функционална класификација 090, 820,840 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 72, 85, 86, 87, 89 и 104 и на основу спроведеног Конкурса за расподелу средстава удружењима грађана за 2020. годину број 401-57/2020 од 13. јануара 2020. године, на предлог Комисије за спровођење наведеног конкурса образоване решењем Начелника Oпштинске управе Александровац број 020-27/2020-01 од 28.01.2020. године,
Начелник Општинске управе општине Александровац дана 11. фебруара 2020. године доноси

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА И ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2020. ГОДИНУ

1) Средства буџета општине Александровац у 2020. години предвиђена у члану 10. Одлуке о буџету општине Александровац за 2020. годину (,, Службени лист општине Александровац“ број 19/2019 ), раздео 5 функционална класификација 090, 820,840 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 72, 85, 86, 87, 89 и 104 и то:
– подршка социо-хуманитарним организацијама 2.200.000,00 динара
– верске и остале услуге заједнице 2.500.000,00 динара
– унапређење система и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине 5.800.000,00 динара
расподељују се на следећи начин:

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «