феб 21

ПРАВИЛНИК

На основу члана 59. став 2 Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС “ бр 129/07 и 83/14), члана 57. и 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл.гласник РС “ број 21/2016), члана 11.Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору(“Службени Гласник Р.С.“ број 68/15), члана  69. Статута општине Александровац (“ Сл.лист општине Александровац“  број 7/08, 1/12,13/12, 3/13 и 11/16 ) и члана 18 . Одлуке о организацији  Општинске управе oпштине Александровац (“Сл.лист општине Александровац “ број 7/08,1/11 ,13/12, 7/13 и 14/16),члана 4.Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у јавном сектору општине Александровац за 2015.годину(“Службени лист општине Александровац“број 1/16 и 14/16)

Општинско веће  општине Александровац на  19.  седници од 27.децембра 2016.године, усвојило

П Р А В И Л Н И К

O ИЗМЕНАМА  ПРАВИЛНИКА

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ, ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА

И  ПОСЕБНИМ  ОРГАНИЗАЦИЈАМА

 

Члан 1.

У Правилнику о органзацији и систематизацији радних места у  Општинској управи oпштине Александровац, Правобранилаштву општине, стручним службама и посебним организацијама број 110-5/2016 -01 од 15.12.2016. године врше се следеће измене: Pročitati ostatak ovog unosa »

феб 10

Конкурс за доделу средстава – Удружења грађана

На основу члана 16., раздео 5 глава 1- дотације и накнаде из буџета Одлуке о буџету општине Александровац за 2017. годину ( “ Сл. лист општине Александровац “ број 13/2015 и 1/2017 – исправка ) и  члана 3. Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана (“Сл. лист општине Александровац“ број 1/2010 , 5/2015 и 15/2016)

Општинска управа  општине Александровац дана 10.фебруара 2017. године расписује:

 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2017.ГОДИНУ

УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

 

I           Расписује се конкурс за доделу средстава буџета општине Александровац за 2017. годину у укупном износу од 22.700.000,00 динара  за финансирање односно суфинансирање програма удружења грађана од јавног интереса  и то у областима :

–  подршка социо-хуманитарним организацијама 5.000.000,00 динара,

–  верске и остале услуге  заједнице 1.200.000,00 динара

– очување,унапређење и представљање локалног културног наслеђа , добара и баштине 4.500.000,00 динара,

-обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта, 12.000.000,00 динара.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јан 05

ОБАВЕШТЕЊЕ

Р  е п у б л и к а   С р б и ј а
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
Број: 020-682/2016-01
27.12.2016. године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

            Скупштина општине Александровац сваке године свечано обележава дан Општине.

            Дан општине Александровац је 14. фебруар “Свети Трифун“

            Поводом дана општине свечано се уручују награде и признања општине Александровац    Награде и признања додељују се : појединцима, предузећима, установама, месним заједницама,удружењима грађана за изузетне резултате остварене у области привреде, образовања и васпитања, науке , културе, здравствене заштите, социјалне и дечје заштите, физичке културе, заштите животне средине, развој локалне самоурпаве и других видова стваралаштва и хуманитарног деловања општине Александровац.

            Одлуком о установљењу награде и признања општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“’бр. 1/2011) установљене су: Фебруарска награда као највише признање  Општине која се додељује за дело које представља  највредније достигнуће  у Општини и у једној години се може доделити једна награда. Плакета Општине која  се додељује за изузетне  резултате у дужем периоду у областима наведеним у ставу 4. овог обавештења. У једној години могу се доделити до 3 плакете. Плакета општине се може доделити истом лицу само једном.  Похвала Општине  додељује се за постигнуте успехе у раду наведеним у ставу 4. овог обавештења у години која претходи години додељивања. У једној години могу се доделити  до 10 похвала .

            Такође Одлуком о установљењу звања почасни грађанин општине Александровац као јавном признању Општине ово звање може се доделити појединцима чија изузетна дела или активности доприносе напретку и афирмацији Александровца и богатијем и хуманијем животу његових грађана . Звање почасни грађанин може се доделити грађанима Републике Србије, осим грађана који имају пребивалиште на територији општине Александровац, као и страним држављанима.

            Иницијативу за доделу звања почасни грађанин и награде и признања могу поднети предузећа, установе, друтшвене организације, удружења грађана , органи општине , радна тела Скупштине , Месне заједнице, и група грађана Комисији за награде и признања Скупштине општине Алекандровац  до 27. јануара 2017.године .

            Иницијатива за доделу награда и признања и звања почасног грађанина општине Александровац мора бити образложена.

 

                                                                                                                 Председник

                                                                                                   Комисије за награде и признања

                                                                                                           Мирослав Ивановић,с.р.

дец 23

Oдлука о буџету општине Александровац за 2017. годину

           На основу члана 43. Закона о буџетском систему (“Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије“, брoj 129/07 и 83/2014-др.закон) и члана 26. Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“, брoj 7/2008, 1/2012, 13/2012 , 3/2013 и 11/2016), Скупштина општине Александровац, на VII  седници, одржаној дана 20. децембра 2016. године, донела је

 

 

О Д Л У К У

О  БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ  ЗА  2017.  ГОДИНУ

 

 

I  ОПШТИ  ДЕО

 

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Александровац за 2017. годину, уређује се његово извршавање, права и обавезе корисника буџетских средстава и друга питања у складу са Законом.

 

Члан 2.

            Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Александровац за 2017. годину, састоје се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Економска класификација у динарима
1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине 7 + 8 701.376.834,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 4 + 5 721.467.771,56
3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) – (4+5) -20.090.937,56
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211) 62  
6. Укупан фискални суфицит/дефицит (7+8) – (4+5) – 62 -20.090.937,56
Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
1. Примања од задуживања 91 0,00
2. Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 92 3.000.000,00
3. Неутрошена средства из претходних година 3 24.990.937,56
4. Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211) 6211  
5. Издаци за отплату главнице дуга 61 7.900.000,00
B. Нето финансирање (91+92+3) – (61+6211) 20.090.937,56

 

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «