авг 18

Одлука о додели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.3.15.Р /2017

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-110-12/2017
Датум:18.08.2017.године 

 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-110-11/2017 од 16.08.2017.год, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.15.Р /2017

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.15.Р/2017- Санација локалног пута Лесковица,  додељује се:

   Групи понуђача:     

 1.Д.О.О. “Грађинг“ Александровац,  ул.29. новембар, бб,  37230 Александровац,

 2.“Ratko Mitrović  Сonstruction’’ d.o.o. Булевар Танаска Рајића,  бр. 35, 32000 Чачак.

бр. понуде 218/17 од 07.08.2017.год,  број понуде  код  наручиоца 404-110-7/2017 од  11.08.2017.год.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

авг 17

Јавни позив

                                                                                                
Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а
ОШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за израду Годишњег програма заштите ,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Број: 020-688/2016-01
Датум: 17.08.2017

 

             На основу члана 61. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09,112/2015)и Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини(„Службени гласник РС“,бр.16/2017) Комисија за израду Годишњег програма заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Александровац за 2018,годину објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВЉАЊE ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ РАДИ ИЗРАДЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ,УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ за 2018.годину

 

I ПОЗИВАЈУ СЕ образовне установе-школе,стручне пољопривредне службе,социјалне установе,високообразовне установе-факултети и научни институти чији је оснивач држава,установе за извршење кривичних санација и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства(у даљем тексту:установе)да доставе захтев за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији општине Александровац за 2018 годину Комисији за израду Годишњег програма заштите ,уређења и коришћења пољопривредног земљишта  на територији општине Александровац за 2018.г.у површини која је примерена делатности којом се баве(образовне установе-школе,стручне пољопривредне службе,социјалне установе највише до 100 хектара,а високообразовне установе-факултети и научни институти чији је оснивач држава,установе за извршење кривичних санкција и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства највише до 1.000 хектара)ради израде Годишњег програма заштите ,уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Александровац за 2018.годину.

II Потребна документација

1.Образац захтева који мора бити попуњен читко у целости ,потписан и оверен печатом;

2.Акт о оснивању установе,односно извод из привредног регистра за правно лице(не старији од шест месеци)

3.Препис листа непокретности(ако је успостављен нови операт,односно препис поседованог листа  (ако није успостављен нови операт)односно изводиз земљишних књига(где није успостављен катастар непокретности за све катастарске парцеле које су предмет захтева(не старији од шест месеци);

4.Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини користи без плаћања накнаде(по члану 61.Закона о пољопривредном земљишту)на територији Републике Србије.           

         Докази о испуњавању услова из овог јавног позива се достављају у обичним,неовереним копијама које морају бити јасно видљиве,при чему Комисија задржава право да у слућају потребе затражи достављање оргинала или оверене копије достављених доказа.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова, у просторијама Одељења за развој и инфраструктуру Општинске управе општине Александровац,  Улица Јаше Петровића , бр.26 ,први спрат, канцеларија  бр.6.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 30. октобар 2017. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

 

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2018.годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Александровац, на адресу: Одељење за развој и инфраструктуру Општинске управе општине Александрова,ул.Јаше петровић, бр. 26, На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Смиља Марковић, телефон: 037 3751069,  или лично у просторијама Одељења за развој и инфраструктуру  Општинске управе општине Александровац,  Улица Јаше Петровића, бр.26, први спрат, канцеларија 6.

 

Овај јавни позив објавити на интернет страници оптине Александровац ,огласној табли Општинске управе општине Александровац.

ЗАХТЕВ (*.doc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

авг 11

Oбавештење о закљученом уговору ЈН 1.3.18.Р/2017.

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-99-52/2017
Датум:11.08.2017.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

 

                На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

 

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    soaleker@ptt.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Грађевински радови на адаптацији зграде основне  школе

   “Иво Лола Рибар“, спратности По+П+1Александровац, катастарска парцела  2721/1  КОАлександровац,

   редни број 1.3.18.Р/2017.

   Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН: 45100000-припрема градилишта; 45111100-   радови на

   рушењу; 45111300-радови на демонтажи; 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани

   радови; 45262500-зидарски радови; 45262700 – адаптација зграда;45420000 – радови на уградњи столарије;

   45422000-тесарски радови; 45454000 – радови на  реконструкцији;45350000– машинске  инсталације;

   45432100-радови на постављању подова и подних облога; 45431000-постављање плочица; 45442100-

   бојадерски радови; 45320000-  изолациони радови и 45343000-радови на инсталацији уређаја за

   противпожарну заштиту.  

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:………………………………48.974.886,66  динара,

                                                            са ПДВ-ом је:……………………………..58.769.863,99  динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда:3 (три).

Pročitati ostatak ovog unosa »

авг 07

Решење о именовању чланова конкурсне комисије

На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ број 83/2014 , 58/2015 и 12/2016), члана 19. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ број 10/16 и 8/17)  ,

Начелник општинске управе општине Александровац,   дана 04.08.2017 . године, доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

 

            IИМЕНУЈУ СЕ  за чланове стручне Комисије за оцену пројеката од јавног интереса у области јавног информисања и то :

 

  1. Раде Станковић, дипломирани политиколог новинарства, дописник Политике

      2.Радич Милисављевић,  медијски радник,

      3.Миодраг Миљковић, дипломирани филолог, новинар, на предлог НУНС-а и НДНВ

 

    II –  Задатак стручне комисије је да изврши оцену пројеката поднетих на конкурс, као и предлог о додели средстава са образложењем.

 

III –  Комисија на првој седници бира председника комисије, који координира радом комисије и води седнице.

IVЧлановима  комисије  и секретару припада накнада за рад сходно одредбама Одлуке о накнадама члановима стручне комисије комисије  и других радних тела које именује Општинска управа општине Александровац ( “Сл. Лист општине Александровац “бр 6./10)

 V– Решење објавити на веб-сајту општине Александровац.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «