феб 15

Oдлука о прекиду образовно-васпитног рада у школама на територији општине Александровац

феб 14

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр. ЈН 1.2.1.У/2019 – Одржавање уличне расвете

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул.Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-55-4/2019
Дана:14.02.2019.године

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона
о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга редни број ЈН 1.2.1.У/2019, деловодни број
404-55-1/2019 од 08.02.2019.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Александровац, ул Јаше Петровића, број 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ бр. ЈН 1.2.1.У/2019
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга –
Одржавање уличне расвете

1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Одржавање уличне расвете, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.

3. Предмет јавне набавке:Одржавање уличне расвете.

4. Услуге се врше на територији општине Александровац.

5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:
50232100-Услуге одржавања уличне расвете.

Pročitati ostatak ovog unosa »

феб 13

Позив за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке број ЈН 1.3.1.Р/2019 – Санација објекта зграде основне школе  “Аца Алексић“ у селу Плоча, општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча.

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-33-4/2019
Дана:23.01.2019.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку радова  велике вредности редни број ЈН 1.3.1.Р/2019, деловодни  број 404-33/2019 од 18.01.2019.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА  ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Александровац,  ул. Јаше Петровић, број 26

 у п у ћ у ј е

 ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.3.1.Р/2019

за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке

за санацију објекта зграде основне школе  “Аца Алексић“ у селу Плоча,

општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча

 

 

Назив наручиоца:    Општинска управа Општине Александровац

Адреса наручиоца:   Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

e-mail наручиоца:       nabavke@aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:     државни орган- ЈЛС

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета:радови -ЈН 1.3.1.Р/2019- Санација објекта зграде основне школе  “Аца Алексић“ у селу

                              Плоча, општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча.

 

Назив  и ознака из општег речника набавки је: 45100000-припрема градилишта; 45111100-радови на рушењу; 45111300-радови на демонтажи; 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45262500-зидарски радови; 45262700 – адаптација зграда;45420000 – радови на уградњи столарије; 45422000-тесарски радови; 45454000 – радови на реконструкцији;45350000– машинске инсталације; 45432100-радови на постављању подова и подних облога; 45431000-постављање плочица; 45442100-бојадерски радови; 45320000-изолациони радови и 45343000-радови на инсталацији уређаја за противпожарну заштиту.

 

Процењена вредност јавне набавке је: укупно без ПДВ-а: 51.697.444,23  динара.

 

Број партија:Предметна јавна набавка није обликована у партије.

Pročitati ostatak ovog unosa »

феб 13

Позив за прикупљање понуда у поступу јавне набавке бр. ЈН 1.1.7.Д/2019 – Набавка потрошног материјала за одржавање уличне расвете

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул.Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-54-4/2019
Дана:13.02.2019.године

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара редни број ЈН 1.1.7.Д/2019, деловодни број 404-54-1/2019 од 08.02.2019.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ бр. ЈН 1.1.7.Д/2019
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара –
Набавка потрошног материјала за одржавање уличне расвете

 

1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Набавку потрошног материјала за одржавање уличне расвете, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.

3. Предмет јавне набавке:Набавка потрошног материјала за одржавање уличне расвете.

4. Добра се допремају на адресу Наручиоца.

5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:
31500000-расветна опрема и електричне светиљке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «