авг 17

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр.  ЈН 1.3.23.Р/2018 – Изградња игралишта у Малој Ракљи

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
Број:404-201-4/2018
Датум:17.08.2018.године.
Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26,
37230 Александровац
E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374, МБ:07194838
strong>Тел: 037/ 3751 145; Факс: 037/ 3751 145
 

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку радова велике вредности редни број ЈН 1.3.23.Р/2018, деловодни број 404-201-1/2018 од 16.08.2018.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ 

Александровац,  ул. Јаше Петровића, број 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.3.23.Р/2018

за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке радова

Изградња игралишта у Малој Ракљи

 

  1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац, позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Изградњу игралишта у Малој Ракљи,  под  условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.
  2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.
  3. Предмет јавне набавке: Изградња игралишта у Малој Ракљи. Радови се изводе на територији  општине Александровац.
  4. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:

              45233120-радови на изградњи путева.

Pročitati ostatak ovog unosa »

авг 15

Обавештење о закљученом уговору број ЈН 1.2.11.У/2018 – Одржавање хоризонталне сигнализације

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-13414/2018
Датум:15.08.2018.године
 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-услуге (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка услуга-Одржавање хоризонталне сигнализације–

   редни   број ЈН 1.2.11.У/2018.

   Назив и ознака из општег речника набавке:45233221-радови на обележавању површине

   путева.

Pročitati ostatak ovog unosa »

авг 10

Анкетa о структури пољопривредних газдинстава на територији Републике Србије

Републички завод за статистику ће у периоду од 1. октобра до 30. новембра 2018.године спровести .

Анкета ће обухватити  120.000 пољопривредних газдинстава а за теренски рад у анкети биће ангажовано 536 анкетара. Јавни позив за пријаву кандидата за учествовање у Анкети биће расписан 15. августа 2018. године у средствима јавног информисања и на сајту РЗС-а. Пријављивање заинтересованих кандидата вршиће се искључиво путем веб апликације.

Анкета представља важно структурно истраживање у систему статистике пољопривреде, чијом се реализацијом омогућава наставак праћења структурних промена у пољопривреди и одржавање (ажурирање) пописне базе података. Спровођењем Анкете, Република Србија се придружује осталим земљама ЕУ којима је у обавези реализација овог истраживања према Уредби (ЕЗ) бр. 1166/2008. Прикупљене информације омогућиће, пре свега, израду пресека стања у области пољопривреде на територији Републике Србије, што ће бити од користи креаторима аграрне политике, локалној управи и пољопривредним произвођачима ради бољег планирања пољопривредне производње.

Линк за приступ сајту је : http://popispoljoprivrede.stat.rs/popis/spg/

авг 07

Првa изменa и допунa плана јавних набавки Општинске управе општине Александровац

Starije objave «