феб 05

Oдлукa о максималном броју запослених у јавном сектору општине Aлександровац

 

На основу члана 6.Закона о начину одреживања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл.гласник РС “ број 68 /2015) ,члана 26. Статута општине Александровац(“Службени лист општине Алекснадровац“ бр. 7/08, 1/12, 13/12 и 3/13),

Скупштина општине Александровац на XXIX седници одржаној 5.фебруара  2016 године  донела је

О Д Л У К У

О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

јан 13

ПРАВИЛНИК о ближем уређивању поступка јавне набавке – Ј.П. Дирекције за урбанизам и изградњу Александровац

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС”, број 83/15) Надзорни одбор  Ј.П. Дирекције за урбанизам и изградњу Александровац, на седници одржаној дана 10.12.2015.године, доноси

ПРАВИЛНИК

о ближем уређивању поступка јавне набавке

 

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује начин планирања набавки, спровођење поступака јавних набавки и извршење уговора унутар Ј.П. Дирекције за урбанизам и изградњу Александровац.

Правилником се уређује начин обављања послова јавних набавки у складу са  законом којим се уређују јавне набавке (у даљем тексту: Закон), а нарочито се уређује начин планирања набавки (критеријуми, правила и начин одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, начин испитивања и истраживања тржишта), одговорност за планирање, циљеви поступка јавне набавке, начин извршавања обавеза из поступка, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и контрола јавних набавки, начин праћења извршења уговора о јавној набавци.

Основне одредбе

Члан 2.

Примена

Овај правилник је намењен свим службама  и функцијама у Ј.П. Дирекцији за урбанизам и изградњу Александровац (у даљем тексту: Дирекција)  које су, у складу са важећом регулативом и унутрашњим општим актима, укључени у планирање набавки, спровођење поступака јавних набавки, извршење уговора и контролу јавних набавки. Сви запослени су у обавези да се упознају са обавезама, правилима, начином поступања прописаним правилником.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јан 11

Program poslovanja JP Direkcije za urbanizam i izgradnju Aleksandrovac za 2016. godinu

Program poslovanja

JP Direkcije za urbanizam i izgradnju Aleksandrovac

za 2016. godinu

PREUZMI : PROGRAM POSLOVANJA

јан 11

Иницијатива за доделу награда и признања

Р е п у б л и к а   С р б и ј а
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ДОДЕЛЕ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА
Број: 020-4/2016-01
Датум: 06.01.2016. године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Скупштина општине Александровац сваке године свечано обележава Дан општине.

Дан општине Александровац је 14. фебруар “Свети Трифун“.

Поводом Дана општине свечано се уручују награде и признања општине Александровац. Награде и признања додељују се: појединцима, предузећима, установама, месним заједницама, удружењима грађана за изузетне резултате остварене у области привреде, образовања и васпитања, науке, културе, здравствене заштите, социјалне и дечје заштите, физичке културе, заштите животне средине, развој локалне самоуправе и других видова стваралаштва и хуманитарног деловања општине Александровац.

Одлуком о установљењу награде и признања општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ бр.1/2011) установљене су: Фебруарска награда као највише признање  Општине која се додељује за дело које представља  највредније достигнуће  у Општини и у једној години се може доделити једна награда. Плакета Општине која  се додељује за изузетне  резултате у дужем периоду у областима наведеним у ставу 4. овог обавештења. У једној години могу се доделити до 3 плакете. Плакета општине се може доделити истом лицу само једном.  Похвала Општине додељује се за постигнуте успехе у раду наведеним у ставу 4. овог обавештења у години која претходи години додељивања. У једној години могу се доделити  до 10 похвала.

Такође Одлуком о установљењу звања почасни грађанин општине Александровац као јавном признању Општине ово звање може се доделити појединцима чија изузетна дела или активности доприносе напретку и афирмацији Александровца и богатијем и хуманијем животу његових грађана. Звање почасни грађанин може се доделити грађанима Републике Србије, осим грађана који имају пребивалиште на територији општине Александровац, као и страним држављанима.

Иницијативу за доделу звања почасни грађанин и награде и признања могу поднети предузећа, установе, друштвене организације, удружења грађана, органи општине, радна тела Скупштине, Месне заједнице и група грађана Комисији за награде и признања Скупштине општине Алекандровац  до  20. јануара 2016. године.

Иницијатива за доделу награда и признања и звања почасног грађанина општине Александровац мора бити образложена.

                                                                                                                 Председник

                                                                                                   Комисије за награде и признања

                                                                                                           Мирослав Ивановић, с.р.

Starije objave «