сеп 09

ОБАВЕШТЕЊЕ – о продужењу рока

На основу члана 63.тачка 5 ЗЈН (Сл.гласник бр. 124/12) Организациони одбор

Привредно-туристичке манифестације „Жупска берба 2014.“ Објављује :

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку услуга ангажовања извођача музичког програма на манифестацији „Жупска берба 2014.“

Због допуне конкурсне документације , продужава се рок за достављање понуда за јавну набавку услуга ангажовања извођача музичког програма на манифестацији „Жупска берба 2014.“

Рок за достављање понуда је до 17. Септембра 2014. Године. До 12:00 часова.

ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

сеп 09

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – За јавну набавку радова на Дому културе у Суботици јавна набавка мале вредности –Редни број : 1/2014

Месна заједница Суботица

Број: 2/2014

Дана : 09.09.2014 г.

Александровац

 

На основу члана 109 и 55. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“. Бр.124/12), Месна заједница Суботица, као Наручилац , објављује:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 За јавну набавку радова на Дому културе у Суботици

јавна набавка мале вредности –Редни број : 1/2014

 

Обуставља се поступак јавне набавке грађевинско занатских радова на дому културе у Суботици зато што у поступку јавне набавке није достављена ни једна прихватљива понуда .

Председник

Савета Месне заједнице

Драган Минаковић

 

сеп 09

ЈАВНИ ПОЗИВ – за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Aлександровац за 2015. годину

Р е п у б л и к а С р б и ј а
ОШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за израду Годишњег програма заштите ,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Број: 020-801/2010-01
Датум: 09.09.2014. године

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09) и Инструкцијом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 320-11-5512/2009-06 од 3.11.2010. године, Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Александровац, упућује јавни позив свим правним и физичким лицима, власницима:

функционалних система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од три, а млађих од 15 година у роду, винограда старијих од три године, а млађих од 30 година, у роду, функционалних пољопривредних објеката (у даљем тексту: инфраструктура), а који се налази на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Александровац;

објеката за узгој и држање животиња, а који се баве узгојем и држањем животиња на територији општине Александровац,

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Александровац за 2015. годину, до дана 30.октобра 2014. године.

Pročitati ostatak ovog unosa »

сеп 05

ПОЗИВ – за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

На основу члана 55. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС“, бр. 124/2012), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број 020-523-11/14-01 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 020-523-12/14-01, Организациони одбор Привредно-туристичке манифестације “Жупска берба 2014“, објављује

 

ПОЗИВ

за подношење понуда

у поступку јавне набавке мале вредности

 

Услуге ангажовања извођача музичког програма

на манифестацији “ Жупска берба 2014

ЈН бр 08/2014

 

Предмет јавне набавке: Услуге ангажовања извођача музичког програма на сцени на тргу у време трајања манифестације “ Жупска берба 2014“ у периоду од 25. до 28. септембра 2014. године.

Јавна набавка је обликована у три партије:

Партија 1 – услуге ангажовања извођача Дејана Петровића BIG BAND,  за извођење музичког програма на сцени на тргу, Трг ослобођења бр. 1, 37230 Александровац, у петак 26.09.2014. године, са почетком у 20:00 сати у трајању од најмање 120 минута

Партија 2 – услуге ангажовања извођача : Кики Лесендрић и музичке групе „ПИЛОТИ’’ за извођење музичког програма на сцени на тргу, Трг ослобођења бр. 1, 37230 Александровац, у суботу 27.09.2014. године, са почетком у 20:00 сати у трајању од најмање 120 минута

Партија 3 – услуге ангажовања извођача народне музике : Миланче Радосављевић, Новица Неговановић, Мирослав Радовановић, Зоран Јовановић, Ранко Стојанић-Шоро и Раша Павловић са оркестром, за извођење музичког програма на сцени на тргу, Трг ослобођења бр. 1, 37230 Александровац, у недељу  28.09.2014. године, са почетком у 20:00 сати у трајању од најмање 120 минута

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници Општине Александровац: www.aleksandrovac.rs.

Рок за достављање понуда је 15. септембар 2014. године до 12:00 часова.

Понуду доставити у затвореној коверти на адресу:

Општина Александровац – Организациони одбор “Жупске бербе 2014“

улица Јаше Петровића 26

37230 Александровац

са назнаком: “Понуда за јавну набавку: Услуге ангажовања извођача музичког програма на манифестацији “Традиционална Жупска берба 2014, ЈН број 08/2014 - НЕ ОТВАРАТИ – Партија бр. _____“

Јавно отварање понуда је 15. септембра 2014. године у 12:15 часова у просторијама Општинске управе општине Александровац.

Особа за контакт: Бобан Јовановић, телефон: 064/856-9999, е-mail адреса: soalekеr@ptt.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Starije objave «