окт 17

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 1.2.16.U/2018 -израда пројектно техничке документације

окт 15

Позив за доделу бесповратних средстава

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број: 129/07,83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), Стратегије развоја општине Александровац за период 2015 – 2020 године („Службени лист општине Александровац“, број 7/14 ), Локалног акционог плана запошљавања општине Александровац за 2018. годину  ( „Службени лист општине Александровац“, број 11/2018 ), Одлуке о буџету општине Александровац за 2018 годину ( „Службени лист општине Александровац“, број 11/17 и 11/18)  и  Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години између општине Александровац  и  Кабинета Министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику  број  020-196/2018 од 17.07.2018. године,

Општинско веће општине Александровац,  на 60. седници од 12. октобра 2018. године, донело je

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ    

 ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОЧЕТНИЦИМА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА  СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2018. ГОДИНИ – МЕРА „УСКЛАЂИВАЊЕ РАДА И РОДИТЕЉСТВА“

 

 и расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу бесповратних средстава почетницима у послу у оквиру

 

ПРОЈЕКТА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2018. ГОДИНИ

 МЕРА „УСКЛАЂИВАЊЕ РАДА И РОДИТЕЉСТВА“

 

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Пројекат за доделу бесповратних средстава за суфинансирње мера популационе политике (у даљем тексту: Пројекат),  финансира  Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику Републике Србије уз суфинансијску подршку Општине Александровац  која спроводи пројекат. Пројекат се реализује  у оквиру   мере  популационе политике ,,Усклађивања рада и родитељства“. Укупно опредељена средства за реализацију ове мере популационе политике у оквиру Пројекта   износе 7.000.000,00 динара, при чему је предвиђена додела субвенција за почетнике у пословању у износу од 350.000,00 динара по кориснику.

 

Циљ ове мере у оквиру Пројекта  је  унапређење квалитета живота као један од важних услова за рехабилитацију рађања и родитељства кроз подстицање и унапређење предузетништва код родитеља, брачних парова са територије општине Александровац.

 

II  УСЛОВИ КОНКУРСА

 

Право на доделу субвенција по Пројекту имају:

 

– Родитељи који имају најмање једно малолетно дете  или брачни парови до 45 година старости  са пребивалиштем на територији општине Александровац  који  у тренутку подношења пријаве немају регистровани привредни субјекат или су почетници у пословању (предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније у 2017. години)  и који су завршили предузетничку обуку за развој предузетништва.

Незапослено лице мора  да региструје и отпочне обављање регистроване делатности након одобрења  средстава, а најкасније до датума потписивања уговора. Регистрација и отпочињање обављања регистроване делатности пре донете одлуке о додели субвенције, не ствара обавезу да ће субвенција бити одобрена.

Заинтересована лица за подношење пријаве на Јавни позив морају да прођу обуку пре подношења захтева. Лица која су већ била на обуци и имају доказ за то нису у обавези да поново прођу кроз обуку. Пријављивање за обуку се врши у Канцеларији за локални економски развој општине Александровац.

 

Пројекат се реализује у две фазе:

  • Прва фаза – Предузетничке обуке
  • Друга фаза – Додела бесповратних средстава и менторинг

Pročitati ostatak ovog unosa »

окт 13

Одлука о додели уговора за јавну набаку  број ЈН 1.2.13. У /2018 – Зимско одржавања локалних путева и улица

12Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-206-9/2018
Датум:12.10.2018.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-1206-8/2018 од 10.10.2018.године, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:

 

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности услуга

 број ЈН 1.2.13. У /2018

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности услуга  број ЈН 1.2.13.У/2018- Зимско одржавања локалних путева и улица,  додељује се понуђачу

           “Мирас-Б “ Д.О.О, Лесеновци, бб, 37230 Александровац,

број понуде  80 од 04.10.2018. год,  број понуде  код  наручиоца  404-206-6/2018 од 05.10.2018.год.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

 

Pročitati ostatak ovog unosa »

окт 12

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр. ЈН 1.1.11.Д/2018 – Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања интерно расељених лица (поновљени поступак)

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-256-6/2018
Датум:12.10.2018.године.
Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26,
37230 Александровац
E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374, МБ:07194838
Тел: 037-3751 145; Факс: 037-3751 145

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара редни број ЈН 1.1.11.Д/2018, деловодни број 404-256-1/2018 од 20.09.2018.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ бр. ЈН 1.1.11.Д/2018
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара –
Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања
интерно расељених лица
(поновљени поступак)

1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања интерно расељених лица под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.
2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
3. Предмет јавне набавке: Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања интерно расељених лица Добра се допремају на адресу становања расељених лица на територији општине Александровац.
4. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:
44100000-грађевински материјал и припадајући производи
44220000-грађевинска столарија.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «