нов 08

Oдлука – о расписивању јавног огласа

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Сл.гласник РС“, број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (“Сл.лист општине Александровац“ број 5/2006 и 11/2016), Општинско веће општине Александровац на XIII  седници од 3.новембра 2016. године, донело  је

 

  

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА

КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ

и расписује 

О Г Л А С 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У

У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ AЛЕКСАНДРОВАЦ

– Предмет јавног надметања –

 Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Александровац у следећим катастарским општинама: 

     Pročitati ostatak ovog unosa »

сеп 23

Oдлука о расписивању јавног огласа

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Сл.гласник РС“, број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (“Сл.лист општине Александровац“ број 5/2006 и 11/2016), Општинско веће општине Александровац на  11. седници од 19.09.2016. године, донело  је

 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА

КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ

и расписује

О Г Л А С 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У

У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ AЛЕКСАНРОВАЦ

– Предмет јавног надметања –

 Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Александровац у следећим катастарским општинама:     

Pročitati ostatak ovog unosa »

сеп 08

ОГЛАС – ради давања у закуп дела непокретности

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП
ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

На основу одлуке о покретању поступка давања у закуп дела објекта у Плешу број 020- 520/2016 – 01 од 2.септембра  2016 године од 02. септембра 2016 године („Службени лист општине Александровац“ број 11/2016) и члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ( „Сл.гласник РС“, број 24/2012, 48/2015 и 99/2015), објављује

 

 

ОГЛАС

ради давања у закуп дела непокретности у Плешу

у јавној својини општине Александровац

 

 

1.Предмет давања у закуп

 Издаје се у закуп просторија број 6, нето површине 24,70 м2, део објекта на кат.парц. број 574/1 КО Плеш – зграда јединице локалне самоуправе, уписана у лист непокретности број 67 КО Плеш, по почетној месечној цени закупа од 1.300,00 динара, ради обављања ПТТ делатности.

Pročitati ostatak ovog unosa »

сеп 01

Jaвни позив – За доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а
ОШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за израду Годишњег програма заштите ,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Број: 020-725/2014-01
Датум: 04.07.2016

  

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

 

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09,112/2015) , Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Александровац, расписује јавни позив свим правним и физичким лицима којим обавештава:

  • власнике система за наводњавање и одводњавање, рибњака,пољопривредног објекта,стакленика,пластеника и вишегодишњих засада(воћњака и винограда који су у роду)на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање 3 године(у даљем тексту:инфраструктура, )и
  • власнике домаћих животиња,који су и власници ,односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује,који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање једну годину(у даљем тексту :сточарство),

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Александровац за 2017. годину, до дана 31.октобра 2016. године.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «