авг 25

Oглас – o јавној лицитацији за давање у закуп јавних површина

Р е п у б л и к а    С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
„ЖУПСКА БЕРБА 2016“ И
“МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ВИНА 2016.”
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

На основу решења општинског већа општине Александровац број  020-470/2016-01од 22 .08.2016.
Организациони одбор „Жупска берба 2016“ и  “Међународни сајам вина 2016.”,

о б ј а в љ у ј е

 

 ОГЛАС

О ЈАВНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ВРЕМЕ ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

„ЖУПСКА БЕРБА 2016“ И “МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ВИНА 2016.”

 

Дају  се у закуп јавним надметањем  јавне површине за постављање привремених објеката за време привредно-туристичке манифестације „Жупска берба 2016“ и “Међународни сајам вина 2016”. за обављање угоститељске делатности ( традиционална јела, роштиљ, печење и сл. ) у времену од   21. до  25. септембра 2016. године и то:

 

Редни број Положај локације Димензије и површина локације

( m² )

Почетни износ ком.таксе за лицитацију   (din/m²) Укупнипочетни  износ  за  лицитацију

( din )

1. код старе поште – бреза 6,0 х 8,00 = 48 3.000,00 144.000,00
2. тераса хотела „Грозд“ 5,00 х 25,00= 125 1.200,00 150.000,00
3. Код бивше „Комерцијалне банке“ – центар 10,00х 5,00= 50 3.000,00 150.000,00
4. Код продавнице „Неопланта“- центар 5,00 x 11,00 = 55 3.000,00 165.000,00
5. код куће „Величковића“ 9,00 х 4,00 = 36 3.000,00 108.000,00
6 Испод продавнице „Перишић“(Плима Пек) 6,00 х 4,00= 24 3.000,00 72.000,00

 

Локација за постављање забавног парка  и игара за децу на локацији  „паркингхале спортова“ у Крушевачкој улици по почетној цени од 400.000,00 динара на период од месец дана почев од 12. септембра 2016. године.

Право учешћа на јавној лицитацији имају сва правна лица и предузетници који поднесу доказ о регистрацији предузећа или радње за обављање одређене делатности и доказ о уплати депозита од 20% од почетне цене локације коју лицитирају на подрачун Општина Александровац, Општинска управа “Жупска берба”, број рачуна 840-741531843-77. Уколико учесник који је излицитирао локацију не закључи уговор о закупу или одустане од локације губи право на повраћај депозита.

Јавна лицитација за давање у закуп локација  обавиће се дана    07. септембра 2016. године са почетком у 10 часова у просторијама општине Александровац – велика сала у улици Јаше Петровић, бр.26.

 

Додатна обавештења и информације могу се добити на телефон 037-3552-440.

 

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОРГАНИЗАЦИОНИ  ОДБОР
ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКЕМАНИФЕСТАЦИЈЕ
„ЖУПСКА БЕРБА 2016“ И МЕЂУНАРОДНИ  САЈАМ ВИНА 2016.

авг 05

Oбавештење

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за развој и инфраструктуру
Број: 501- 10 /2016-04
Датум: 04.08.2016.год
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

Општинска управа општине Александровац, Одељење за развој и инфраструктуру,

О Б А В Е Ш Т А В А

 

Заинтересоване органе и организације и заинтересовану јавност да је носилац Пројекта “ Телеком Србија “ , Предузеће за телекомуникације а.д., Регија Крагујевац, ИЈ Крушевац, Немањина 2, 37000 Крушевац,  поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени  утицаја на животну средину  Пројекта  инсталације базне  станице

KS05/KSU05/KS05C049/KSL05  Александровац ,   на катастарској парцели бр.3348,  К.О. Александровац,  општина Алексанровац.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта се може извршити у просторијама Општинске управе општине Александровац, канцеларија бр. 10 (службено лице Радица Џамић), у периоду од 08.08.2016.год. до 09.09.2016. год, од 11 – 14 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност могу поднети примедбе и мишљења на изложену Студију о процени утицаја, за време трајања јавног увида, у писменом облику и доставити их на следећу адресу:

 

   ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ,

   ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ И ИНФРАСТРУКТУРУ (КАНЦЕЛАРИЈА    БР. 10.),

   УЛ. ЈАШЕ ПЕТРОВИЋА 26, АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину  Пројекта биће одржани 12.09.2016.год. у 11 часова у Великој  сали Општинске управе.

Јавној расправи и презентацији Студије о процени утицаја на животну средину присуствоваће носилац пројекта “ Телеком Србија “ а.д.  и аутор Студије  “ Институт ватрогас “ са седиштем у Новом Саду  , ул. Булевар војводе Степе 66 , 21 000 Нови Сад .

 

 

 

ПОСТУПАК  ВОДИ

Радица Џамићдипл.инж

јун 22

Obaveštenje – O odlaganju plaćanja dugovanog poreza na rate

Obaveštenje –  O odlaganju plaćanja dugovanog poreza na rate

(privremeni reprogram)

 

Odeljenje za javne prihode, na osnovu člana 10. i 11. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Službeni glasnik RS“ broj 15/16) i Pravilnika o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate (“Službeni glasnik RS“ br. 28/16) obaveštava poreske obveznike – pravna lica, preduzetnike i fizička lica.

 

Odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate

Zahtev za odlaganje dugovanog poreza na rate mogu podneti svi poreski obveznici (pravna lica, preduzetnici i fizička lica) čiji glavni poreski dug ne prelazi iznos od 2.000.000 dinara i koji u sebi ne sadrži kamatu, a koji je dospeo za plaćanje do 04.03.2016. godine i kao takav evidentiran u poreskom računovodstvu Odeljenja za javne prihode.

 

Zahtev mogu da podnesu i:

  • svi poreski obveznici koji su do 04.03.2016. godine podneli zahteve za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate;
  • poreski obveznici koji su do 04.03.2016. godine stekli pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza i na dan 04.03.2016. godine i dalje koriste to pravo i
  • poreski obveznici kojima je do 04.03.2016. godine poništen sporazum ili ukinuto rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јун 17

ОГЛАС о јавном надметању за закуп локација у Митровом Пољу

Организациони одбор спортско туристичке манифестације “ Жупске јулске игре – Митрово Поље 2016 “ на основу усвојеног Плана површина за лицитациону продају, расписује :

О Г Л А С
о јавном надметању за закуп локација у Митровом Пољу
за постављање шатри и покретних тезги за време одржавања
спортско туристичке манифестације “Жупске јулске игре – Митрово Поље 2016”
( термин одржавања манифестације је 01. , 02., 03.. и 07. јул 2016. – четири дана )

 

 

Дају се усменим јавним надметањем локације за постављање шатри и покретних тезги за продају хране, пића и робе, на површинама утврђеним Планом за лицитациону продају локација, који је донео и усвојио Организациони одбор спортско туристичке манифестације “ Жупске јулске игре – Митрово Поље 2016 „, дана 17. 06.2016. године и то:

Локације за шатре:

– I на површини код чесме ( бивша барака ), димензија 15*10 = 150 м² по почетној цени од 40,00 динара/m²/дневно

– II код пчеларског института, димензија 10*30 =300 м² по почетној цени од 40,00 динара/m²/дневно.

Локације за постављање покретних тезги за продају робе, хране и пића:

– Двадесет осам покретних тезги ( 1 до 28), димензија 2*1 = 2 м², по почетној цени од 250 динара/m²/дневно за продају хране и пића, или 125 динара/m²/дневно за остале садржаје;

Право учешћа на јавном надметању за покретне тезге имају сва заинтересована физичка и правна лица, док за шатре лица која имају регистровану одговарајућу делатност.

Локације се дају у закуп за временски период од 01. јула до 07. јула 2016. године, на основу Одлуке Организационог одбора о избору најповољнијег понуђача, која је основ за закључење уговора о закупу.

Лицитациони корак на јавном надметању је 10 динара.

Јавно надметање и закључивање уговора о закупу уз претходну уплату излицитираног износа извршиће се дана 30. 06.2016. године са почетком у 10 часова у великој сали Скупштине општине Александровац, Јаше Петровић 26, Александровац.

Ближе информације се могу добити на телефон 037-3552-440 и 751-029 .

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
СПОРТСКО ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
“ ЖУПСКЕ ЈУЛСКЕ ИГРЕ – МИТРОВО ПОЉЕ 2016 „

Starije objave «