мај 10

Поступак јавне набавке мале вредности брoj 404-6/2016-03

На основу чланa55.  Закона   о  јавним  набавкама (Сл.гласник РС, бр.124/12 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга  бр. 404-6/2016-03/1, Општинскa   управa општине   Александровац   упућује

 

П О З И В

СВИМ ЗАИНЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА ДА ДАЈУ СВОЈЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА

  1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности брoj 404-6/2016-03 jeнабавка услуге одржавања моторних возила. Назив и ознака из општег речника набавки је: услуге одржавања аутомобила – 50112200.

      2.Партије

Набавка није обликована по  партијама.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 10

Поступак јавне набавке добара, бр. 404-4/15-03/1

Р е п у б л и к а   С р б и ј а
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
Општинска управа
Број 404-4/16-03
06.03.2015. године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

            На основу чланa 55.  Закона   о  јавним  набавкама(Сл.гласник РС, бр.124/12 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара, бр. 404-4/15-03/1,Општинскa   управa општине   Александровац   упућује

 

П О З И В

СВИМ ЗАИНЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА ДА ДАЈУ СВОЈЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

 

  1. Предмет ЈНМВ – je набавка канцеларијског материјала,( континуирано снабдевање канцеларијског материјала ) према потреби у 2016.-ој години.

Јавна набавка мале вредности.

2.Техничко технолошки елементи предмета ЈНМВ: Ова набавка је подељена на две партије и то:

  1. Партија 1-Регистратори,рачуноводствене књиге,фасцикле, обрасци папир и друго
  2. Партија 2 – Тонери и кетриџи

Понуда се може поднети за једну, две или две партије.Свака партија се може посебно уговарати.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 10

Решење – јавно информисање

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“ бр. 83/14 и 58/15), члана 24. Правилника о суфинансирању пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. Гласник РС“, бр. 126/2014) члан  53. Статута општине Александровац („Сл. лист општине Александровац“ бр. 7/2008, 1/2012, 13/2012 и 3/2013) Oдлуке о буџету општине Александровац („Службени лист општине Александровац“ бр. 16/2015) и Предлога Комисије за оцену пројеката од јавног интереса у области јавног информисања, бр. 401-257-5/2016-01 oд 21. марта 2016. године

Општинско веће општине Александровац на 112 седници од 1. априла 2016. године донело је

 

РЕШЕЊЕ (*.pdf)

апр 14

Решење – О утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за одборнике у Скупштину општине Александровац

Starije objave «