мар 19

Поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈН 1.2.3.У/2018 – Израда пројектно техничке документације за спортски терен у Ракљи

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-58-4/2018
Датум:15.03.2018.године.
Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26,
37230 Александровац
E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374, МБ:07194838
Тел: 037/3554-556; Факс: 037/3554-556

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о jавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга редни број ЈН 1.2.3.У/2018, деловодни број 404-58-1/2018 од 28.02.2018.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Александровац, ул Јаше Петровића, број 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ бр. ЈН 1.2.3.У/2018
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга –
Израда пројектно техничке документације за спортски терен у Ракљи

1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Израда пројектно техничке документације за спортски терен у Ракљи, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.

3. Предмет јавне набавке:Израда пројектно техничке документације за спортски терен у Ракљи.

4. Услуге се врше на територији општине Александровац.

5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:
71220000-Услуге пројектовања у архитектури.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мар 19

Поступак јавне набавке бр. ЈН 1.3.5. Р/2018 – Насипање путева шљунком

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-47-4/2018
Датум:05.03.2018.године.
Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26,
37230 Александровац
E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374, МБ:07194838
Тел: 037/3554-556; Факс: 037/3554-556

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку радова велике вредности редни број ЈН 1.3.5.Р/2018, деловодни број 404-47-1/2018 од 13.02.2018.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ бр. ЈН 1.3.5. Р/2018
за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке радова –
Насипање путева шљунком

1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Насипање путева шљунком, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.
2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.
3. Предмет јавне набавке: Насипање путева шљунком.
4. Радови се изводе на територији општине Александровац.
5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:45112310-радови на насипању.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мар 19

Конкурс за доделу дела нераспоређених средстава буџета општине Александровац за 2018 – Удружењима грађана

На основу члана 16. Одлуке о буџету општине Александровац за 2018. годину ( “ Сл. лист општине Александровац “ број 11/2017 ), раздео 5 функционална класификација 820,840 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 102 и 109, става 5 Одлуке о избору програма и одобравању средстава буџета општине Александровац за финансирање/суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса удружења грађана за 2018. годину број 401-2635/2017-01 од 30.01.2018 године (“ Сл. лист општине Александровац “ број 1/2018) и  члана 3. Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана (“Сл. лист општине Александровац“ број 1/2010 , 5/2015 и 15/2016)

Општинска управа  општине Александровац дана 19. марта 2018. године расписује:

 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2018.ГОДИНУ

УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

 

I       Расписује се конкурс за доделу дела нераспоређених средстава буџета општине Александровац за 2018. годину у укупном износу од 1.050.000,00 динара  за финансирање односно суфинансирање програма удружења грађана од јавног интереса  и то у областима :

–  верске и остале услуге  заједнице 1.000.000,00 динара

– очување,унапређење и представљање локалног културног наслеђа , добара и баштине 50.000,00 динара,

II        Право учешћа на Конкурсу имају:

  1. традиционалне верске заједнице
  2. удружења у области културе

Право на доделу средстава, могу остварити сва регистрована удружења са седиштем на територији општине Александровац, а чија делатност није политичке природе.

Право на доделу средстава  не могу остварити она удружења која су то право остварила по основу конкурса број 401-2635/2017-01 од 25.12.2017. године.

Опредељена средства додељују се бесповратно, за финансирање, односно суфинансирање програма и пројеката којима се доприноси:

– развоју културе, омладинског културног уметничког ставралаштва, неговању традиционалних културних садржаја и друго,

-Културних и научних програма , изградњу или обнову цркава и верских објеката , адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката , инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката

Pročitati ostatak ovog unosa »

мар 13

Правилник о изменама и допунама правилника

На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 – други закон и 101/2016 – други закон), члана 57. и  58. Закон о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016), члана 11. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15 и 81/16 – Одлука УС), члана 69. Статута општине Александровац („Службени лист општине Александровац “, број 7/08, 1/12,  13/12 , 3/13, 11/16 и 4/17) и члана 17. Одлуке о организацији  Oпштинске управи општине  Александровац („Службени лист општине Александровац, број: 8/17), члана 4.  Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у   јавном  сектору општине Александровац  за 2017. годину („Службени лист општине Александровац“, број 8/17), поступајући по припремљеном обједињеном предлогу начелника Општинске управе општине Александровац,

Општинско веће општине Александровац је на   44 . седници  одржаној дана 12. марта 2018. године, усвојило

 

 

П Р А В И Л Н И К

O ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ И  ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 


ПРАВИЛНИК  О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ И ПРАВОБРАНИЛАШТВУ OПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

Starije objave «