мај 22

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке ЈН 1.1.5.Д/2019 – Набавка канцеларијског материјала

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-163-4/2019
Датум:22.05.2019.године.
Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26,
37230 Александровац
E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374, МБ:07194838
Тел: 037-3751 145; Факс: 037-3751 145

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара редни број ЈН 1.1.5.Д/2019, деловодни број 404-163/2019 од 14.05.2019.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ бр. ЈН 1.1.5.Д/2019
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара –
Набавка канцеларијског материјала

1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Набавку канцеларијског материјала, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.
2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
3. Предмет јавне набавке:Набавка канцеларијског материјала.
4. Добра се допремају на адресу Наручиоца.
5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:
30192000-канцеларијски материјал.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 22

Обавештење о закљученом уговору ЈН 1.3.18.Р/2019. – Санација  локалних путева  (Дренча, Доња Ржаница,    Веља Глава и Горња Ржаница)

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 Александровац
Број: 404-114-18/2019
Датум: 21.05.2019.године
E-maill aдреса: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374
Матични број:07194838
Тел: 037-3751 145
 

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца: Општинска управа Општине  Александровац, улица Јаше

    Петровића, број 26, 37230 Александровац, e-mail: nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Санација  локалних путева  (Дренча, Доња Ржаница,

   Веља Глава и Горња Ржаница)редни  број  ЈН 1.3.18.Р/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 45233120-радови на изградњи  путева.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 21

Јавно обавештење спортским организацијама са територије Општине Александровац

Јавно обавештење

спортским организацијама са територије

Општине Александровац

 

          У циљу усклађивања финансирања програма и пројеката у области спорта из буџета општине Александровац са одредбама Закона о спорту ( чл. 137., чл. 138. и чл 141.), Скупштина општине Александровац је донела Одлуку о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потебе и интереси грађана у области спорта у општини Александровац.

          У складу са Одлуком потребе и интереси грађана општине Александровац (из члана 137. Став 1. Закона) остварују се кроз финансирање и самофинансирање програма и пројеката из средстава буџета и то:

 1. Годишњи програм (члан 137. став 1. Тачке 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12) ,13), 14), и 16)
 2. Посебни програми (члан 137.став 1.Тачке 4), 9), 11) и 15)

 

Носилац програма мора да испуни следеће услове:

 • Да буде регистрован у складу са Законом;
 • Да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом;
 • Да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није другачије одређено;
 • Да има седиште на територији општине Александровац, ако Законом или овом одлуком није другачије утврђено;
 • Да је директно одговоран за припрему и извођење програма;
 • Да је предходно обављао делатност најмање годину дана;
 • Да испуњава у складу са Законом, прописане услове за обављање спорских активности и делатности;
 • Да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година;
 • Да располаже капацитетима за реализацију програма.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 20

Прва измена и допуна плана јавних набавки Општинске управе општине Александровац

Starije objave «