апр 16

Jавнa набавкa услуга, бр. 40-11/15-03/1

На основу чланa 55.став 2.  Закона   о  јавним  набавкама(Сл.гласник РС, бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга, бр. 40-11/15-03/1, Општина   Александровац   упућује

 

П О З И В

СВИМ ЗАИНЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА ДА ДАЈУ СВОЈЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ХВАТАЊА И  УКЛАЊАЊА ПАСА ЛУТАЛИЦА

Јавна набавка мале вредности ред.бр. 11/15

 1. Предмет јавне набавке су специјализоване услуге које обухватају спровођење мера хватања,збрињавања и уклањања паса луталица са јавних и других површина на територији општине Александровац у свему према Закону о добробити животиња.
 2. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове из члана 75 и 76, Закона о јавним набавкама .
 3. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1)         да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)         да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)         да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

4)         да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Испуњеност обавезних услова  који су наведени у делу  IV. 1. 1.  Под тачком 1) до 4) понуђач доказује  писаном  изјавом  датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу која чини саставни део конкурсне документације.

Изјава се подноси на обрасцу изјаве која чини саставни део конкурсне документације, која се попуњава, потписује од стране одговорног лица понуђача и оверава печатом.

 

 1. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета, за оцену способности понуђача за извршење  уговора о јавној набавци:

 

 • Услов: да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом: – да пре слања позива за достављање понуде понуђач има у радном односу на сталном раду, минимум 5(пет) запослених радника

Доказ: ППОД образац за месец који претходи месецу у коме је послат позив

 • Услов : Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом – Да у свом власништву поседује азил – прихватилиште за псе које задовољава законске услове.
 1. Понуде морају бити достављене у затвореној коверти на адресу наручиоца, Oпштина Александровац, Јаше Петровића , бр. 26. 37230 Александровац, са назнаком «понуда за уклањање паса луталица -не отварати». На позадини коверта навести назив и адресу понуђача и број телефона лица за контакт. Рок за достављање понуда је 24.04.2015. године до 13 часова.

Понуде које стигну у просторије наручиоца после назначеног рока сматраће се неблаговременим и неотворене ће се вратити понуђачу.

Отварање понуда ће се извршити задњег дана рока за достављање истих  у 13 15  часова у Великој сали општине Александровац. Заинтересовани понуђачи могу да присуствују отварању понуда ако са собом понесу овлашћење. Овлашћење мора имати број, печат и потпис овлашћеног лица.

Критеријум за избор најповољније понуде је најниже понуђена цена.

Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року од три дана после отварања понуда

 1. Све додатне информације заинересовани могу добити на телефон 037-3552-082 сваког радног дана од 07 до 15 часова. Лице за контакт Драгица Спасојевић .

 

KOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

мар 28

Јавни позив за суфинансирање пројекта из области јавног информисања

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:020-139/2015-01
Дана: 25.03.2015. године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

На основу Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/2014), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 126/2014), Одлуке о буџету општине Александровац  за 2015. годинe(“Сл.лист општине Александровац “ број 7/2014) ,Решења о расписивању  конкурса за суфинансирање  пројеката којима се остварује јавниинтерес у области јавног информисања на територији општине  Александровац у 2015. години,број 401-328/2015 од 24. фебруара  2015 године,Решења о измени Решења о расписивању  конкурса за суфинансирање  пројеката којима се остварује јавниинтерес у области јавног информисања на територији општине  Александровац у 2015. години, број 401-328-1/2015 од 16.марта  2015 године

Председник општине Александровац расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОТИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ у 2015. години.

 

I           Предмет Јавног позива представља расподела средстава опредељених Одлуком о буџету општине Александровац за 2015. годину, у укупном износу од 1.204.600,00 динараза суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области  јавног информисања на територији општине Александровац у 2015.години.

Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.

 

II          Средства која се расподељују путем конкурса , додељују се за суфинансирање пројеката којима се производе следећи медијски садржаји:

 • подршка остваривању права грађана на јавно информисање;информисање о редовном раду и активностима органа општине Александровац,
 • подстицај медијског стваралаштва у области културе, науке и образовања- ;информисање о манифестацијама, културним и другим програмима који се организују под покровитељством или у сарадњи са општином Александровац,

Pročitati ostatak ovog unosa »

мар 06

Jавнa набавкa добара бр. 40-3/15-03/1

 Р е п у б л и к а   С р б и ј а

ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ

Општинска управа

Број 40-3/15-03

06.03.2015. године

АЛЕКСАНДРОВАЦ

            На основу чланa 55.  Закона   о  јавним  набавкама(Сл.гласник РС, бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара, бр. 40-3/15-03/1, Општинскa   управa општине   Александровац   упућује

П О З И В

СВИМ ЗАИНЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА ДА ДАЈУ СВОЈЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

 1. Предмет ЈНМВ – je набавка канцеларијског материјала,( континуирано снабдевање канцеларијског материјала ) према потреби у 2015.-ој години.

 Јавна набавка мале вредности.

2.Техничко технолошки елементи предмета ЈНМВ: Ова набавка је подељена на peт партија и то:

     1. Партија 1-Папир

 1. Партија 2- Коверти, адинг и факс ролне и остали канцеларијски материјал
 2. Партија 3- Фасцикле и регистратори
 3. Партија 4- Обрасци који се стандардно користе у књиговодству
 4. Партија 5- Тонери и кетриџи

         Понуда се може поднети за једну, две или више партија.Свака партија се може посебно уговарати.

 1. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове из члана 75 и 77, Закона о јавним набавкама .Као доказ о испуњености услова за учешће доставити :

Попуњену и оверену Изјаву о испуњености услова , која је саставни део конкурсне документације

 1. Понуде се сачињавају према конкурсној документацији наручиоца. Понуде морају бити достављене у затвореној коверти на адресу наручиоца, Oпштине Александровац, Јаше Петровића , бр. 26. 37230 Александровац, са назнаком «понуда за канцеларијски материјал-не отварати». На позадини коверта назначити назив и адресу понуђача и број телефона лица за контакт.Рок за достављање понуда је 17.03.2015. године до 12 часова.

Понуде доспеле у просторије наручиоца после назначеног рока , сматреће се наблаговременим и неотворене ће се вратити понуђачу.

Отварање понуда ће се извршити задњег дана рока за достављање истих у 12 15  часова у Великој сали општине Александровац.

 1. Наручилац ће извршити избор најповољнијег понуђача примeном критеријума најниже понуђене цене.
 2. Све додатне информације заинересовани могу добити путем е-maila soaleker@ptt.rs , или на факс бр. 037 751 297 сваког радног дана од 07 до 15 часова. Лице за контакт Драгица Спасојевић .

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

 

мар 04

ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са Законом о планирању и изградњи ( „Сл. гласник РС“72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- Одлука УС, 50/2013 – Одлука УС, 98/2013 – Одлука УС, 132/2014, 145/2014) и Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре   ( „Сл. гласник РС“ бр.22/15), Општинска управа општине Александровац, Одељење за развој и инфраструктуру, обавештава заинтересоване странке да су у циљу брже комуникације уведене e-mail адресе за контакте:

 

 • aleksandar.vuckovic@aleksandrovac.rs – регистратор регистра обједињених процедура и послова издавања одобрења и легализације објеката,
 • mira.arsic@aleksandrovac.rs– стручни сарадник за урбанизам,
 • lepa.minic@aleksandrovac.rs– стручни сарадник за изградњу

 

Начелник општинске управе

                                                                   Вукојевић Добрила, дипл. правник

Образац – Захтев за издавање локацијских дозвола (*.docx 24 kb)

Starije objave «