јун 28

ЈАВНИ ПОЗИВ – за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Александровац у 2017. години

На основу члана 17.и 19. Закона о јавном информисању и медијима (,,Службени гласник РС”, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење) , члана 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( „Службени гласник РС“, број:16/2016 и 8/2017), Одлуке о буџету општине Александровац за 2017 годину („Службени лист општине Алекснадровац“ , број: 12/2016) и члана 62. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац”, број 7/2008, 1/2012, 13/2012, 3/2013, 11/2016 и 4/2017)

Начелник општинске управе општине Александровац расписује

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Александровац у 2017. години

 

 

I          Предмет Јавног позива представља избор пројеката из области јавног информисања на територији општине Александровац који ће бити суфинансирани средствима из буџета општине Александровац за 2017 годину у укупном износу од 1.900.000,00 динара , а којима се остварује јавни интерес у области  јавног информисања на територији општине Александровац у 2017.години.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 1.000.000,00 динара.

 

Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.    

 

II         Средства која се расподељују путем конкурса , додељују се за суфинансирање пројеката којима се производе следећи медијски садржаји:

  • Пројекти који се предлажу треба да су намењени јавном информисању грађана на територији општине Александровац на локалном нивоу, ондосно о раду органа општине Александровац, о раду јавних предузећа , установа  и организација чији је оснивач општина Александровац, о актуелностима у обазовању , здравству, култури, спорту , туризму , пољопривреди, привреди, предузетништву, о људским правима , верским правима, заштити животне средине, заштити омладине и деце.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јун 27

Oвавештење о закљученом уговору – 1.3.17.Р/2017.

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-76-12/2017
Датум:27.06.2017.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

 

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    soaleker@ptt.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова-Санација локалних путева (Доњи Ступањ-деон.

   Радмановци, Доње Злегиње-деон. Ботуњци, Суботица-деон. Рилачки брег и Горње

   Злегиње-деон. Рајковићи), редни број 1.3.17.Р/2017.

   Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН: 45233120-радови на изградњи путева.  

Pročitati ostatak ovog unosa »

јун 27

Oвавештење о закљученом уговору – 1.3.16.Р/2017.

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-109-14/2017
Датум:27.06.2017.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    soaleker@ptt.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Санација локалних путева (Витково-део.

   Ћосићи, Лаћислед 1.-деон.  до гробља, Лаћислед 2.-деон. Вулетићи и  Доња Велика

   Врбница –деон. Стојкићи), редни број 1.3.16.Р/2017.

   Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН: 45233120-радови на изградњи путева.  

Pročitati ostatak ovog unosa »

јун 27

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА-за јавну набавку велике вредности радова број ЈН 1.3.18.Р /2017

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-99-31/2017
Датум:26.06.2017.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-99-30/2017 од  26.06.2017.год, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.18.Р /2017

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.18.Р/2017- Грађевински радови на адаптацији зграде основне  школе “Иво Лола Рибар“, спратности По+П+1 Александровац, катастарска парцела   2721/1 КО Александровац,  додељује се:

Групи понуђача:

1.“K.E.SZ.International d.o.o.Beograd“, Булевар Кнеза Александра

Карађорђевића, 23, 11040 Београд (овлашћени члан групе понуђача),

2.WEST-GRADNJA d.o.o. –Шабац Маршала Тита , бб. Мишар-Шабац и 3.“SECURITONd.o.o. Данила Лекића Шпанца 31, Нови Београд,          

бр. понуде 60/2017 од 09.06.2017.год,  број понуде  код  наручиоца 404-99-15/2017 од 12.06.2017.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «