апр 22

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке број ЈН 1.1.4.Д/2019 – Набавка, уградња и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул.Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-132-4/2019
Дана:22.04.2019.године

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара редни број ЈН 1.1.4.Д/2019, деловодни број 404-132-1/2019 од 16.04.2019.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ бр. ЈН 1.1.4.Д/2019
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара –
Набавка, уградња и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације

1. Наручилац Општинска управа Опшине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Набавку, уградњу и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.
2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
3. Предмет јавне набавке: Набавка, уградња и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације.
4. Набавка, уградња и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације се врши на територији општине Александровац.
5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:
ОРН:45233294-Постављање путне саобраћајне сигнализације.

Pročitati ostatak ovog unosa »

апр 19

Обавштење о закљученом уговору број  ЈН 1.3.8.Р/2019. – Чишћење канала, шибља, растиња и пропуста

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 Александровац
Број: 404-107-22/2019
Датум:19.04.2019.године
E-maill aдреса: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374
Матични број:07194838
Тел: 037 – 3751 145

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца: Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац, e-mail: nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова-Чишћење  канала, шибља, растиња и пропуста

   за одвод атмосферских падавина-редни број  ЈН 1.3.8.Р/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 45233141-Радови на одржавању путева.

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:……………………………………671.104,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:…………………………………………..805.324,00 динара.

Pročitati ostatak ovog unosa »

апр 16

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр. ЈН 1.2.7.У/2019 -Израда пројектно техничке документације за  спортски терен

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул.Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:40444-4/2019
Дана:20.03.2019.године
 
 

 На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку  услуга велике вредности редни број ЈН 1.2.7.У/2019, деловодни број 404-44-1/2019 од 05.02.2019.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ 

Александровац,  ул. Јаше Петровића, број 26 

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.2.7.У/2019

за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга

Израда пројектно техничке документације за  спортски терен-

градски стадион у Александровцу 

 

  1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац, позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Израду пројектно техничке документације за  спортски терен-

градски стадион у Александровцу,  под  условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

  1. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.
  1. Предмет јавне набавке: Израда пројектно техничке документације за спортски терен-

             градски стадион у Александровцу. 

 

  1. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:

71220000-Услуге пројектовања у архитектури.

  Pročitati ostatak ovog unosa »

апр 15

Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.3.10.Р/2019 – Санација деформисаних делова коловоза

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-113-12/2019
Датум:15.04.2019.године 
 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-113-11/2019  од 12.04.2019.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности радова

 број ЈН 1.3.10.Р/2019

 

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности радова број  ЈН 1.3.10.Р/2019 Санација деформисаних делова

   коловоза, додељује се:

-Група понуђача:

-Група понуђача:Овлашћени члан групе понуђача, носилац посла:

С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ“ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ,

Адреса: Крушевица, бб, 37230 Александровац

и Члан групе понуђача:“САБА БЕЛЧА“ Д.О.О. ПРЕШЕВО,

Адреса: Салвадора Аљендеа 22, 17523 Прешево,

 

   број понуде Понуђача 82-04 од 03.04.2019.год,  број понуде  код  наручиоца 404-113-6/2019

   од 05.04.2019.године.

 

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «