јул 26

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку велике вредности радова број ЈН 1.3.18.Р /2017

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-99-47/2017
Датум:26.07.2017.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-99-42-1/2017 од  25.07.2017.год, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.18.Р /2017

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.18.Р/2017- Грађевински радови на

    адаптацији зграде основне  школе “Иво Лола Рибар“, спратности По+П+1 Александровац,

    катастарска парцела   2721/1 КО Александровац,  додељује се:

Групи понуђача:1.“НЕИМАР ПРОЈЕКТ“Д.О.О.Омладинских бригада, бр. 86 Г/2,

БЕОГРАД (Овлашћени члан Групе понуђача); 2.“ENTERVOX“D.O.O., Војвођанска,

бр 152 Београд (члан Групе понуђача) и  3. “СИГУРНОСТ“ Д.О.О.  Вукадина Јоцића,

бр. 19, Ниш (члан Групе понуђача),

-за укупну понуђену цену без ПДВ-а:…………………………………………………48.974.886,66 динара,

     сл:(четрдесетосаммилионадеветстотинаседамдесетчетирихиљадеосамстотинаосамдесетшестдинара и 66/100),

   бр. понуде 308/НИ од 09.06.2017.год,  број понуде  код  наручиоца 404-99-16/2017 од 12.06.2017.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке

   (portal.ujn.gov.rs)  и интернет страници Наручиоца (www.aleksandrovac.rs).

Pročitati ostatak ovog unosa »

јул 21

План јавних набавки за 2017. годину

јул 14

Решење о усвајању захтева ЈН 1.3.18.Р/2017

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, број 26,
37230  Александровац
Број:404-99-41/2017
Датум:12.07.2017.године.
Александровац
 

На основу члана 153. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Начелник Општинске управе Општине Александровац као одговорно лице Наручиоца,  одлучујући о Захтеву за заштиту права број 404-99-38/2017 од 07.07.2017.године  Групе понуђача: 1.“НЕИМАР ПРОЈЕКТ“Д.О.О. Омладинских бригада,

бр. 86Г/2, БЕОГРАД (овлашћени члан групе понуђача), 2.“ENTERVOX“ D.O.O.,  Војвођанска,

бр 152 Београд (члан групе понуђача) и 3.“СИГУРНОСТ“ Д.О.О. Вукадина Јоцића, бр. 19, Ниш (члан групе понуђача), којим се оспорава Одлука о додели Уговора за ЈН бр.1.3.18.Р/2017,  број 404-99-36/2017 од 26.06.2017.године, доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

1.УСВАЈА СЕ  у целини Захтев за заштиту права Подносиоца захтева  Групе понуђача: 1.“НЕИМАР ПРОЈЕКТ“Д.О.О. Омладинских бригада, бр. 86Г/2, БЕОГРАД  (овлашћени члан групе понуђача), 2.“ENTERVOX“ D.O.O.,  Војвођанска, бр 152 Београд (члан групе понуђача) и 3.“СИГУРНОСТ“ Д.О.О. Вукадина Јоцића, бр. 19, Ниш (члан групе понуђача) од 07.07.2017.

године  којим се оспорава  Одлука о додели уговора јавне набавке број ЈН 1.3.18.Р/2017, број 404-99-36/2017 од  26.06.2017.год, а на основу спроведеног отвореног поступка  јавне набавке  радова-Грађевински радови на адаптацији зграде основне школе “Иво Лола Рибар“, спратности  По+П+1 Александровац, катастарска парцела 2721/1 КО Александровац.

 

2.Делимично се поништава поступак јавне набавке број 1.3.18.Р/2017 у делу стручне оцене  понуда и доношење Одлуке о додели уговора у складу са разлозима за усвајање поднетог

захтева за заштиту права, Наручилац ће извршити поновну стручну оцену понуда и о томе

сачинити Извештај  о стручној оцени понуда, на основу кога ће бити донета нова Одлука о

додели уговора.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јул 13

Поступак јавне набавке ЈН 1.3.15.Р/2017 – Санација локалног пута Лесковица

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
I Број:404-110-3/2017
Дана:12.07.2017.године
Александровац

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку радова велике вредности редни број ЈН 1.3.15.Р/2017, деловодни број 404-110/2017 од 26.04.2017.године,

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ 

Александровац,  ул. Јаше Петровића, број 26

 

у п у ћ у ј е

 

ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.3.15.Р/2017

за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке радова

Санација локалног  пута Лесковица

 

 

 1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац, позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Санацију локалног пута Лесковица под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.

3. Предмет јавне набавке: Санација локалног пута Лесковица.

4. Радови се изводе на територији општине Александровац.

5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:
45233120-радови на изградњи путева.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «