мар 22

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности услуга број ЈН 1.2.2.У/2017

Oпштина Александровац
Општинска управа
ул. Јаше Петровића, бр 26,
37230 Александровац
Број: 404-43-7/2017
Датум:22.03.2017. године
 

              На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-43-6/2017 од 22.03.2017. године, Начелник Општинске управе Општине Александровац доноси: 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности услуга 

број ЈН 1.2.2.У/2017

мар 17

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности добара број ЈН 1.1.2.Д/2017

Oпштина Александровац
Општинска управа
ул. Јаше Петровића, бр 26,
37230 Александровац
Број: 404-38-9/2017
Датум:16.03.2017. године
 

              На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-38-8/2017 од 15.03.2017. године, Начелник Општинске управе Општине Александровац доноси: 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности добара број

ЈН 1.1.2.Д/2017

 

 

 

мар 15

Поступак јавне набавке бр. ЈН 1.1.7.Д/2017 – Набавка потрошног материјала за одржавање уличне расвете

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
I Број:404-44-3/2017
Дана:15.03.2017.године
Александровац

      На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара редни број ЈН 1.1.7.Д/2017, деловодни број 404-44/2017 од 07.03.2017.године,
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Александровац,  ул. Јаше Петровића, број 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.1.7.Д/2017

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара

Набавка потрошног материјала за одржавање уличне расвете

Pročitati ostatak ovog unosa »

мар 13

Поступак јавне набавке бр. ЈН 1.2.2.У/2017 – одржавање уличне расвете

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
I Број:404-43-3/2017
Дана:13.03.2017.године
Александровац

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга редни број ЈН 1.2.2.У/2016, деловодни број 404-43/2017 од 07.03.2017.године,

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Александровац,  ул Јаше Петровића, број 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.2.2.У/2017

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга

Одржавање уличне расвете

 

  1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Одржавање уличне расвете, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.
  2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
  3. Предмет јавне набавке:Одржавање уличне расвете.
  4. Услуге се врше на територији општине Александровац.
  5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:         50232100-Услуге одржавања уличне расвете. Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «