феб 13

Поступак јавне набавке бр. ЈН 1.2.12.У/2018 – Услуга дневног боравка деце са сметњама у развоју

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Ул.Јаше Петровића, број 26
I Број:404-41-4/2018
Дана:13.02.2018.године
А л е к с а н д р о в а ц

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка за јавну набавку услуга мале вредности редни број ЈН 1.2.12.У/2018, деловодни број 404-41-1/12018 од 09.02.2018.године,

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ бр. ЈН 1.2.12.У/2018
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга –
Услуга дневног боравка деце са сметњама у развоју

 

1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац, позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Услугу дневног боравка деце са сметњама у развоју, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.Предмет јавне набавке:Услуга дневног боравка деце са сметњама у развоју.

3. Услуге се врше на територији општине Александровац.

4. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки: 85312120-Дневне услуге у заједници за особе са инвалидитетом и младе особе.

Pročitati ostatak ovog unosa »

феб 07

План јавних набавки Општинске управе Општине Александровац за 2018.годину

феб 02

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

            На основу члана 52 Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/2014), члана 62. Статута општине Александровац  (,, Службени лист општине Александровац“ број: 7/08,1/12, 13/12, 3/13 ,11/16 и 4/17) и члана 4 Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана, традиционалним верским заједницама и другим невладиним организацијама (“Сл. лист општине Александровац“ број 1/2010 , 5/2015 и 15/2016) и на основу спроведеног Конкурсу за расподелу средстава удружењима грађана за 2018. годину број 401-2635/2017 од 25. децембра 2017. године, на предлог Комисије за спровођење наведеног конкурса образоване решењем Начелника општинске управе Александровац број 020-388/2017-01 од 20.12.2018. године,

            Начелник општинске управе општине Александровац доноси:

 

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

 

Средства буџета општине Александровац у 2018. години предвиђена Одлуком о буџету општине Александровац (,, Службени лист општине Александровац“ број: 11/17 од 11.12.2017. године), планирана у Разделу 5 Општинска управа:

1.1 Програм 11 Социјална и дечија заштита

-ПА/П Подршка социо-хуманитарним организацијама

-ПА/П Верске и остале услуге заједнице

1.2 Програм 13 Развој културе и информисања – услуге културе

Економска класификација 481-дотације невладиним организацијама , функционална класификација  090, 820,840, позиција 97, 102 и 109 (суфинансирање програма по основу јавног конкурса), за финансирање/суфинансирање пројеката/програма удружења грађана од јавног интереса, додељује се и то:

  • У оквиру програма 11

Pročitati ostatak ovog unosa »

јан 11

Годишњи план јавних набавки Скупштине општине Александровац за 2018.годину

Starije objave «