сеп 25

Oдлука о додели уговора за јавну набавку мале  вредности добара  број ЈН 1.1.8.Д /2017

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-1889/2017
Датум:25.09.2017.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-188-8/2017 од  22.09.2017.године, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале  вредности добара

 број ЈН 1.1.8.Д /2017

 

1.Уговор за јавну набавку мале   вредности добара  број ЈН 1.1.8.Д/2017- Набавка електричне енергије  за Општинску управу,  додељује се понуђачу:

– Ј.П. “ЕПС  БЕОГРАД“, ул. Царице Милице, бр. 2, 11000 Београд;

бр. понуде 18.01-453592/1-17  од 13.09.2017.год,  број понуде  код  наручиоца 404-188-5/2017 од 20.09.2017.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

сеп 22

ПОЗИВ бр. ЈН 1.2.5.У/2017 за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга – Зимско одржавање локалних путева и улица

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
I Број:404-199-3/2017
Датум:22.09.2017.године
А л е к с а н д р о в а ц

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку
услуга велике вредности редни број ЈН 1.2.5.У/2017, деловодни број 404-199/2017 од 21.09.2017.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26
у п у ћ у ј е
ПОЗИВ бр. ЈН 1.2.5.У/2017
за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга –
Зимско одржавање локалних путева и улица

 

1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Зимско одржавање локалних путева и улица, под условима из овог позива и конкурсне
документације за предметну јавну набавку.

2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.

3. Предмет јавне набавке:Зимско одржавање локалних путева и улица.

4. Радови се изводе на територији општине Александровац.

5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:

90620000-Услуге чишћења снега и
90630000-Услуге уклањања леда.

Pročitati ostatak ovog unosa »

сеп 21

Јавни конкурс за избор директора ЈКСП Александровац

сеп 21

Tрећа измена плана јавних набавки за 2017 год.

Starije objave «