авг 28

ДОПУНA – Конкурсне документације за јавну набавку електричне енергије у 2015. години

Република Србија

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 40-10/2015-03

Дана : 25.08.2015.године

Александровац

На основу члана 63.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/12), комисија за јавне набавке објављује

 

 

ДОПУНУ

Конкурсне документације за јавну  набавку електричне енергије у 2015. години

 

 

 1. На страни 17. Конкурсне документације , тачка 10- Валута и начин на који мора дабуде наведена и изражена цена у понуди,- додаје се следеће :

 

„Акциза за електричну енергију није урачуната у понуђену цену електричне енергије“  ( Сл.гласник РС бр. 55 од 26.06.2015. године )

Комисија за јавне набавке

авг 25

Јавна набавка добара бр.40-10/2015-03

На основу чланa 55.став 2.  Закона   о  јавним  набавкама(Сл.гласник РС, бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара, бр. 40-10/15-03, Општина   Александровац   упућује

 

П О З И В  

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА ДА ДАЈУ СВОЈЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  

 

 1. Редни број јавне набавке је 1.6..
 2. Предмет јавне набавке је набавка електричне енергије, потпуно снабдевање –ОРН 09310000- Електрична енергија.
 3. Понуде се попуњавају на обрасцу Понуде у прилогу,  а у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.
 4. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове из члана 75 и 76, Закона о јавним набавкама .
 5. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона
 6. Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
 7. 1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 8. 2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 9. 3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;
 10. 4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
 11. Испуњеност обавезних услова који су наведени под тачком 1) до 4) понуђач доказује  писаном  изјавом  датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу која чини саставни део конкурсне документације.
 12. Изјава се подноси на обрасцу изјаве која чини саставни део конкурсне документације, која се попуњава, потписује од стране одговорног лица понуђача и оверава печатом.
 13. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, предузетник и физичко лице као понуђач доказује достављањем следећих доказа:
 14. 1) потврде (уверења) Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду из претходне две године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, обавио минимално једну трансакцију;
 15. 2) Додатно средство финансијског обезбеђења – понуђач прилаже једну регистровану бланко сопствену меницу у складу са делом VI. тачка 12. Конкурсне документације.
 16. Понуде се достављају у писаном облику , на српском језику у затвореној коверти на којој су на предњој страни написани текст «Понуда –   не отварати»- Набавка електричне енергије – , а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. Понуде упутити поштом  или донети лично на адресу Општина Александровац, ул Јаше Петровића  бр. 26,   37230 Александровац.
 17. Рок за достављање понуда је 0 09. 2015. год. до 12 сати.Понуде које стигну код наручиоца после назначеног рока сматраће се наблаговременим и неотворене ће бити враћене понуђачу.
 18. Отварање понуда ће се извршити задњег дана рака за достављање понуда у 12,15 сати у великој сали општине Александровац.
 19. Избор најповољнијег понуђача ће се извршити у року од пет дана,по критеријуму најниже понуђене цене.
 20. Све додатне информације заинересовани могу добити на тел. Факс 037-751-297 и e-mail : soaleker@ ptt.rs , сваког радног дана .  Лице за контакт Драгица Спасојевић .

 

                                       ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

авг 10

Јавна набавка радова бр. 40-8/15-03

Република Србија
OПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
Општинска управа
Број: 40-8/15-03
Дана :07.08.2015. год.
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

На основу чланa 55.став 2.  Закона   о  јавним  набавкама(Сл.гласник РС, бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке радова , бр. 40-8/15-03, Општина   Александровац   упућује

 

П О З И В  

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА ДА ДАЈУ СВОЈЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

 

 1. Редни број јавне набавке је 1.3.1.
 2. Предмет јавне набавке је набавка грађевинско занатских радова за изградњу ограде око вишенаменског пословног објекта у селу Бзеница.
 3. Понуде се попуњавају на обрасцу Понуде у прилогу,  а у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.
 4. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове из члана 75 и 76, Закона о јавним набавкама .
 5. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона
 6. Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
 7. 1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 8. 2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 9. 3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;
 10. 4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
 11. Испуњеност обавезних услова који су наведени под тачком 1) до 4) понуђач доказује  писаном  изјавом  датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу која чини саставни део конкурсне документације.
 12. Изјава се подноси на обрасцу изјаве која чини саставни део конкурсне документације, која се попуњава, потписује од стране одговорног лица понуђача и оверава печатом.
 13. Понуде се достављају у писаном облику , на српском језику у затвореној коверти на којој су на предњој страни написани текст «Понуда –   не отварати»- Изградња ограде око вишенаменског пословног објекта у Бзеници – , а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. Понуде упутити поштом  или донети лично на адресу Општина Александровац, ул Јаше Петровића  бр. 26,   37230 Александровац.
 14. Рок за достављање понуда је 18. 08 год. до 12 сати.Понуде које стигну код наручиоца после назначеног рока  сматраће се наблаговременим и неотворене ће бити враћене понуђачу.
 15. Отварање понуда ће се извршити задњег дана рака за достављање понуда у 12, 15сати у великој сали општине Александровац.
 16. Избор најповољнијег понуђача ће се извршити у року од пет дана,по критеријуму најниже понуђене цене.
 17. Све додатне информације заинересовани могу добити на тел. Факс 037-751-297 и e-mail : soaleker@ ptt.rs , сваког радног дана .  Лице за контакт Александар Вучковић .

 

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

KOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 1 ДЕО

КОНКУРНСА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2 ДЕО 

ПРИКАЗ ОГРАДЕ

авг 05

Допуна конкурсне докумантације за јавну набавку 40-9/2015-03/1

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
Општинска Управа
Комисија за јавне набавке
Број 40-9/2015-03/1
Дана : 04.08.2015. год.
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

Допуна конкурсне докумантације
за јавну набавку радова на реконструкцији старе школе у Плешу

На основу члана 63 Закона о јавним набавкама врши се допуна конкурсне документације за јавну набавку радова на реконструкцији старе школе у Плешу.

1.На страни 4конкурсне документације – став VI Услови за учешће у поступку ЈН из члана 75 и 76 ЗЈН – упутство како се доказује испуњеност услова , код редног броја 5: Додатни услови :
У погледу додатних услова понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да поседује Лиценцу  410 или 411 одговорног извођача радова.

2.Врши се допуна конкурсне документације накнадним достављањем предмера и предрачуна електричних инсталација и следећих шема из пројектне документације :

– Шеме и цртежи постојећег стања објекта
– Шеме и цртежи новопројектованог објекта
– Шеме водовода и канализације и
– Шема електро инсталација

Допуну конкурсне документације објавити на Порталу управе за јавне набавке и сајту општине Александровац.

 

Комисија за јавне набавке

Додаци

Шеме и цртежи постојећег стања објекта

Шеме и цртежи новопројектованог објекта

Шеме водовода и канализације

Шема електро инсталација

Предмер и предрачун за струју

Starije objave «