јан 05

ОБАВЕШТЕЊЕ

Р  е п у б л и к а   С р б и ј а
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
Број: 020-682/2016-01
27.12.2016. године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

            Скупштина општине Александровац сваке године свечано обележава дан Општине.

            Дан општине Александровац је 14. фебруар “Свети Трифун“

            Поводом дана општине свечано се уручују награде и признања општине Александровац    Награде и признања додељују се : појединцима, предузећима, установама, месним заједницама,удружењима грађана за изузетне резултате остварене у области привреде, образовања и васпитања, науке , културе, здравствене заштите, социјалне и дечје заштите, физичке културе, заштите животне средине, развој локалне самоурпаве и других видова стваралаштва и хуманитарног деловања општине Александровац.

            Одлуком о установљењу награде и признања општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“’бр. 1/2011) установљене су: Фебруарска награда као највише признање  Општине која се додељује за дело које представља  највредније достигнуће  у Општини и у једној години се може доделити једна награда. Плакета Општине која  се додељује за изузетне  резултате у дужем периоду у областима наведеним у ставу 4. овог обавештења. У једној години могу се доделити до 3 плакете. Плакета општине се може доделити истом лицу само једном.  Похвала Општине  додељује се за постигнуте успехе у раду наведеним у ставу 4. овог обавештења у години која претходи години додељивања. У једној години могу се доделити  до 10 похвала .

            Такође Одлуком о установљењу звања почасни грађанин општине Александровац као јавном признању Општине ово звање може се доделити појединцима чија изузетна дела или активности доприносе напретку и афирмацији Александровца и богатијем и хуманијем животу његових грађана . Звање почасни грађанин може се доделити грађанима Републике Србије, осим грађана који имају пребивалиште на територији општине Александровац, као и страним држављанима.

            Иницијативу за доделу звања почасни грађанин и награде и признања могу поднети предузећа, установе, друтшвене организације, удружења грађана , органи општине , радна тела Скупштине , Месне заједнице, и група грађана Комисији за награде и признања Скупштине општине Алекандровац  до 27. јануара 2017.године .

            Иницијатива за доделу награда и признања и звања почасног грађанина општине Александровац мора бити образложена.

 

                                                                                                                 Председник

                                                                                                   Комисије за награде и признања

                                                                                                           Мирослав Ивановић,с.р.

дец 23

Oдлука о буџету општине Александровац за 2017. годину

           На основу члана 43. Закона о буџетском систему (“Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије“, брoj 129/07 и 83/2014-др.закон) и члана 26. Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“, брoj 7/2008, 1/2012, 13/2012 , 3/2013 и 11/2016), Скупштина општине Александровац, на VII  седници, одржаној дана 20. децембра 2016. године, донела је

 

 

О Д Л У К У

О  БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ  ЗА  2017.  ГОДИНУ

 

 

I  ОПШТИ  ДЕО

 

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Александровац за 2017. годину, уређује се његово извршавање, права и обавезе корисника буџетских средстава и друга питања у складу са Законом.

 

Члан 2.

            Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Александровац за 2017. годину, састоје се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Економска класификација у динарима
1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине 7 + 8 701.376.834,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 4 + 5 721.467.771,56
3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) – (4+5) -20.090.937,56
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211) 62  
6. Укупан фискални суфицит/дефицит (7+8) – (4+5) – 62 -20.090.937,56
Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
1. Примања од задуживања 91 0,00
2. Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 92 3.000.000,00
3. Неутрошена средства из претходних година 3 24.990.937,56
4. Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211) 6211  
5. Издаци за отплату главнице дуга 61 7.900.000,00
B. Нето финансирање (91+92+3) – (61+6211) 20.090.937,56

 

Pročitati ostatak ovog unosa »

нов 29

Закључак већа бр 020-582/2016-01 од 24. новембра 2016. године

На основу члана 6. став 5. и 6, члана 7а став 1. и 2. Закона о порезима на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 и 47/13), члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“, бр.129/07и 83/14) и члана 53. Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ бр. 7/08, 1/12, 13/12 , 3/13 и 11/16),

Општинско веће општине Александровац на 14. седници од  24. новембра 2016. године, донело је :

 

            З А К Љ У Ч А К

 

            I  Утврђује се просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији општине Александровац, на основу цена остварених у промету (најмање три промета) одговарајућих непокретности по зонама, односно у граничним зонама, у периоду од 01. јануара до 30. септембра 2016. године, и то:

 

У ПРВОЈ ЗОНИ

 

 1. грађевинско земљиште              5.391,00 динара
 2. станови              57.539,20 динара
 3. пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински 66.849,00 динара

    објекти који служе за обављање делатности

           

 У ДРУГОЈ ЗОНИ

 

 1. грађевинско земљиште                                                                 2.818,30 динара
 2. пољопривредно земљиште 72,26  динара
 3. шумско земљиште                                                                   45,62  динара
 4. 4. станови                                             51.000,00 динара
 5. пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински 66.849,00 динара

    објекти који служе за обављање делатности

                       

У ТРЕЋОЈ ЗОНИ

 

 1. грађевинско земљиште                                      291,67 динара
 2. пољопривредно земљиште                                   72,26  динара
 3. шумско земљиште                                    45,62  динара
 4. станови             24.317,50 динара
 5. куће за становање                 17.025,60 динара
 6. пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински 15.341,33 динара

    објекти који служе за обављање делатности

 1. гараже и гаражна места                                  6.560,50 динара          

               

            За остале групе непокретности из члана 6а Закона о порезима на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 и 47/13) (у даљем тексту: Закон), а које нису наведене у појединим зонама, није било три промета ни у зонама, ни у граничним зонама, у периоду од 01. јануара до 30. септембра 2016. године.                         

 

            II  Сходно одредби члана 7а став 2. Закона објављују се просечне цене одговарајућих непокретности за које није било три промета у периоду 01. јануара до 30. септембра 2016. године, а на основу којих је за 2016. годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге у зони која је утврђена као најопремљенија:

 1. куће за становање 25.158,00 динара
 2. гараже и гаражна места 23.260,00 динара

 

III  Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности из става I и II овог закључка користиће се као елемент за утврђивање основице за обрачун пореза на имовину за 2017. годину.

            IV Закључак објавити у “Службеном листу општине Александровац“ и на интернет презентацији општине Александровац.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-582/2016-01 од  24.  новембра 2016. године

 

 

 

   

              Председавајући

        Заменик   Председника

                                                                                     Михајло Милић

нов 08

Oдлука – о расписивању јавног огласа

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Сл.гласник РС“, број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (“Сл.лист општине Александровац“ број 5/2006 и 11/2016), Општинско веће општине Александровац на XIII  седници од 3.новембра 2016. године, донело  је

 

  

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА

КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ

и расписује 

О Г Л А С 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У

У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ AЛЕКСАНДРОВАЦ

– Предмет јавног надметања –

 Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Александровац у следећим катастарским општинама: 

     Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «