нов 10

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца: Општинска Управа  општине Александровац

Адреса наручиоца: Ул. Јаше Петровића бр. 26, 37230 Александровац

Интернет страница наручиоца: www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе.

 Врста предмета: радови

 Радови : Набавка радова на изградњи игралишта у Ботурићима

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

 

Број примљених понуда: 3.

 

Понуђена цена:

– Највиша: 3.388.360,00 динара без ПДВ-а;

– Најнижа: 2.309.860,00 динара без ПДВ-а.

 

Понуђена цена код

прихватљивих понуда:

– Највиша: 3.388.360,00  динара без ПДВ-а

– Најнижа: 2.309.860,00  динара без ПДВ-а

 

Датум  доношења одлуке о додели уговора: 26.10.2015. године.

Pročitati ostatak ovog unosa »

нов 05

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

Назив наручиоца: Општинска Управа  општине Александровац

Адреса наручиоца: Ул. Јаше Петровића бр. 26, 37230 Александровац

Интернет страница наручиоца: www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе.

 Врста предмета: добра

 

Радови : Набавка  електричне енергије

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Pročitati ostatak ovog unosa »

нов 05

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 Назив наручиоца: Општинска Управа  општине Александровац

Адреса наручиоца: Ул. Јаше Петровића бр. 26, 37230 Александровац

Интернет страница наручиоца: www.aleksandrovac.rs

 

Врста наручиоца: Орган државне управе.

 Врста предмета: радови

 Радови : Набавка радова  на реконструкцији  објекта старе школе у Плешу

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Pročitati ostatak ovog unosa »

окт 26

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – За јавну набавку радова на изградњи игралишта у Ботурићима

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
Општинска Управа
Број: 40-63/2015–03
Дана : 26.10.2015 г.
Александровац

 

На основу члана 107  и 108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“. Бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Решења општинског Већа бр. 020-487/2015-01 од 26.10.2015. године, Општинска управа општине Александровац, као Наручилац ,  доноси

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

За јавну набавку  радова на изградњи игралишта у Ботурићима  

јавна набавка мале вредности  –Редни број : 1.3.6.

За јавну набавку радова на изградњи игралишта у Ботурићима ,  по критеријуму најниже понуђене  цене , Уговор се додељује понуђачу „ГРАЂИНГ „ Д.О.О.Александровац

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «