сеп 17

Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.1.8.Д/2019 – Набавка  електричне енергије

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-23219/2019
Датум:17.09.2019.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-232-18/2019  од  16.09.2019.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности добара

 број ЈН 1.1.8.Д/2019

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности добара број  ЈН 1.1.8.Д/2019 Набавка  електричне енергије-

   Општинска управа, додељује се понуђачу:

-ЈП ЕПС Београд, ул. Балканска, број 13, 11000 Београд,

   број понуде Понуђача 18.01-475616/1/19 од 30.08.2019.год,  број понуде  код  наручиоца 404-232-15/2019

   од 10.09.2019.године.

 

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

сеп 14

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ  ИЗВРШИЛАЧКИХ  РАДНИХ МЕСТА

На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», бр. 21/16, 113/17 и 95/18) и члана 12. став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», број 95/16),  Општинскa управa Општине Aлександровац оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ  ИЗВРШИЛАЧКИХ  РАДНИХ МЕСТА

 

I  У Општинској  управи општине Александровац  у радни однос  на  неодређено  време  примају  се 4 (четири) извршиоца и то:

 

        – на радном  месту: сарадник за администрацију WEB сервиса, у звању: млађи саветник, 1 извршилац ;      

        – на радном  месту: послови урбанизма, у звању: млађи саветник, 1 извршилац;

        – на радном месту: послови обједињених процедура у области грађевинарства, у звању: саветник  и

        –  на радном  месту: просветни инспектор, у звању: саветник, 1 извршилац

Pročitati ostatak ovog unosa »

сеп 11

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр.  ЈН 1.3.15.Р/2019 – Санација  локалних путева (Плеш, Бзенице, Рогавчина, Стрменица и Грчак)

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул.Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-249-4/2019
Дана:11.09.2019.године
 

  

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку радова велике вредности редни број ЈН 1.3.15.Р/2019, деловодни број 404-249-1/2019 од 30.08.2019.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ 

Александровац,  ул. Јаше Петровића, број 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.3.15.Р/2019

за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке радова

Санација  локалних путева (Плеш, Бзенице, Рогавчина, Стрменица и Грчак)

 

 

 

  1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац, позива све заинтересоване понуђаче

да доставе понуду за: Санацију локалних путева (Плеш, Бзенице, Рогавчина, Стрменица и Грчак), под  условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

  1. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.
  2. Предмет јавне набавке: Санација локалних путева (Плеш, Бзенице, Рогавчина, Стрменица и Грчак).  Радови се изводе на територији  општине Александровац.
  3. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки: 45233120-радови на изградњи путева.

 

Pročitati ostatak ovog unosa »

сеп 10

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр.  ЈН 1.3.23.Р/2019 – Санација  локалних путева (Доброљупци, Пањевац, Парчин 1 и 2 и Шљивово 1-3)

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул.Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-248-4/2019
Дана:10.09.2019.године
 
   

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку радова велике вредности редни број ЈН 1.3.23.Р/2019, деловодни број 404-248-1/2019 од 30.08.2019.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ 

Александровац,  ул. Јаше Петровића, број 26

 

у п у ћ у ј е

 

ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.3.23.Р/2019

за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке радова

Санација  локалних путева (Доброљупци, Пањевац, Парчин 1 и 2 и Шљивово 1-3)

 

 

  1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац, позива све заинтересоване понуђаче

да доставе понуду за: Санацију локалних путева (Доброљупци, Пањевац, Парчин 1 и 2 и Шљивово 1-3), под  условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

  1. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.
  2. Предмет јавне набавке: Санација локалних путева (Доброљупци, Пањевац, Парчин 1 и 2 и Шљивово 1-3).  Радови се изводе на територији  општине Александровац.
  3. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки: 45233120-радови на изградњи путева.

 

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «