мај 26

Друга измена Годишњег плана јавних набавки за 2017. годину

мај 26

Поступак јавне набавке ЈН 1.3.2.Р/2017 – Извођење радова на текућем одржавању и поправци Дома културе у Плешу

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
I Број:404-131-3/2017
Дана:26.04.2017.године
Александровац

 

  На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале  вредности  радова редни број ЈН 1.3.2.Р/2017, деловодни број 404-131/2017 од 15.05.2017.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ

Александровац,  ул. Јаше Петровића, бр. 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.3.2.Р/2017

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова

Извођење радова на текућем одржавању и поправци Дома културе у Плешу

 

 

 

1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Извођење радова на текућем одржавању и поправци Дома културе у Плешу, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.

3. Предмет јавне набавке: Извођење радова на текућем одржавању и поправци Дома културе
у Плешу.

4. Радови се изводе на територији општине Александровац.

5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:
45432100-радови на постављању подова и подних облога; 45431000-постављање плочица;
45442100-бојадерски радови.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 22

Поступак јавне набавке ЈН 1.1.5.Д/2017 – Набавка канцеларијског материјала

 Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
I Број:404-130-3/2017
Дана:22.05.2017.године
Александровац
 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара редни број ЈН 1.1.5.Д/2017, деловодни број 404-130/2017 од 11.05.2017.године,

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Александровац,  ул. Јаше Петровића, број 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.1.5.Д/2017

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара

Набавка канцеларијског материјала по партијама:

партија 1.-канцеларијски материјал и партија 2.-тонери и кетриџи

 

 

1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Набавку канцеларијског материјала по партијама: партија 1.-канцеларијски материјал и партија 2.-тонери и кетриџи, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.

3. Предмет јавне набавке:Набавка канцеларијског материјала по партијама:партија 1.-канцеларијски материјал и партија 2.-тонери и кетриџи.

4. Добра се допремају на адресу Наручиоца.

5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:
30192000-канцеларијски материјал, 30125110-тонер за ласерски штампач и телефакс машине и 30125120-тонер за фотокопир апарат.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 12

Поступак јавне набавке ЈН 1.3.18.Р/2017 – грађевински радови на адаптацији зграде основне школе “Иво Лола Рибар“

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-99-3/2017
Дана:12.05.2017.године
Александровац

 

 

            На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку радова  велике вредности редни број ЈН 1.3.18.Р/2017, деловодни  број 404-99/2017 од 19.04.2017.године,

 

ОПШТИНСКА УПРАВА  ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Александровац,  ул. Јаше Петровић, број 26

 у п у ћ у ј е

ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.3.18.Р/2017

за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке

грађевинских радова на адаптацији зграде основне школе “Иво Лола Рибар“,

 спратности По+П+1 Александровац, кат. парцела број 2721/1 КО Александровац

 

 

Назив наручиоца:    Општинска управа Општине Александровац

Адреса наручиоца:   Јаше Петровића, број 26

e-mail наручиоца:        radicadzamic@yahoo.com  и  soaleks@ptt.rs

Врста наручиоца:     Локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета:радови -ЈН 1.3.18.Р/2017- Грађевински радови на адаптацији зграде основне школе

 “Иво Лола Рибар“, спратности По+П+1 Александровац, кат.  парцела број 2721/1 КО Александровац.

Назив  и ознака из општег речника набавки је: 45100000-припрема градилишта; 45111100-радови на рушењу; 45111300-радови на демонтажи; 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45262500-зидарски радови; 45262700 – адаптација зграда; 45420000 – радови на уградњи столарије; 45422000-тесарски радови; 45454000 – радови на реконструкцији; 45350000– машинске инсталације; 45432100-радови на постављању подова и подних облога; 45431000-постављање плочица;

45442100-бојадерски радови; 45320000-изолациони радови и 45343000-радови на инсталацији уређаја за противпожарну заштиту.

Процењена вредност јавне набавке је: укупно без ПДВ-а: 49.880.826,90  динара.

Број партија:Предметна јавна набавка није обликована у партије.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «