окт 09

Јавна набавка радова , бр. 1/2014, Месна заједница Суботица

Месна заједницаСуботица

Број: 1/2014-

Дана :03.10.2014. год.

АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

На основу чланa 55.став 2.  Закона   о  јавним  набавкама(Сл.гласник РС, бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке радова , бр. 1/2014, Месна заједница Суботица   упућује

 

П О З И В  

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА ДА ДАЈУ СВОЈЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ЗАНАТСКИХ РАДОВА

 

 1. Редни број јавне набавке је 1/ 2014.
 2. Предмет јавне набавке је набавка завршних занатских  радова на Дому културе у селу Суботица  општина Александровац.
 3. Понуде се попуњавају на обрасцу Понуде у прилогу,  а у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.
 4. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове из члана 75 и 76, Закона о јавним набавкама .
 5. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона
 6. Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
 7. 1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 8. 2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 9. 3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;
 10. 4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
 11. Испуњеност обавезних услова који су наведени под тачком 1) до 4) понуђач доказује  писаном  изјавом  датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу која чини саставни део конкурсне документације.
 12. Изјава се подноси на обрасцу изјаве која чини саставни део конкурсне документације, која се попуњава, потписује од стране одговорног лица понуђача и оверава печатом.
 13. Понуде се достављају у писаном облику , на српском језику у затвореној коверти на којој су на предњој страни написани текст «Понуда –   не отварати»- Изграда завршних радова на  Дому културе у Суботици  – , а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. Понуде упутити поштом  или донети лично на адресу Општина Александровац, ул Јаше Петровића  бр. 26,   37230 Александровац.
 14. Рок за достављање понуда је 10. Октобар 2014. год. до 12 сати.Понуде које стигну код наручиоца после назначеног рока сматраће се наблаговременим и неотворене ће бити враћене понуђачу.
 15. Отварање понуда ће се извршити задњег дана рака за достављање понуда у 12,15 сати у великој сали општине Александровац.
 16. Избор најповољнијег понуђача ће се извршити у року од пет дана,по критеријуму најниже понуђене цене.
 17. Све додатне информације заинересовани могу добити на тел. Факс 037-751-297 и e-mail : soaleker@ ptt.rs , сваког радног дана .

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

                                       МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СУБОТИЦА

сеп 09

ОБАВЕШТЕЊЕ – о продужењу рока

На основу члана 63.тачка 5 ЗЈН (Сл.гласник бр. 124/12) Организациони одбор

Привредно-туристичке манифестације „Жупска берба 2014.“ Објављује :

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку услуга ангажовања извођача музичког програма на манифестацији „Жупска берба 2014.“

Због допуне конкурсне документације , продужава се рок за достављање понуда за јавну набавку услуга ангажовања извођача музичког програма на манифестацији „Жупска берба 2014.“

Рок за достављање понуда је до 17. Септембра 2014. Године. До 12:00 часова.

ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

сеп 09

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – За јавну набавку радова на Дому културе у Суботици јавна набавка мале вредности –Редни број : 1/2014

Месна заједница Суботица

Број: 2/2014

Дана : 09.09.2014 г.

Александровац

 

На основу члана 109 и 55. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“. Бр.124/12), Месна заједница Суботица, као Наручилац , објављује:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 За јавну набавку радова на Дому културе у Суботици

јавна набавка мале вредности –Редни број : 1/2014

 

Обуставља се поступак јавне набавке грађевинско занатских радова на дому културе у Суботици зато што у поступку јавне набавке није достављена ни једна прихватљива понуда .

Председник

Савета Месне заједнице

Драган Минаковић

 

сеп 09

ЈАВНИ ПОЗИВ – за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Aлександровац за 2015. годину

Р е п у б л и к а С р б и ј а
ОШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за израду Годишњег програма заштите ,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Број: 020-801/2010-01
Датум: 09.09.2014. године

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09) и Инструкцијом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 320-11-5512/2009-06 од 3.11.2010. године, Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Александровац, упућује јавни позив свим правним и физичким лицима, власницима:

функционалних система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од три, а млађих од 15 година у роду, винограда старијих од три године, а млађих од 30 година, у роду, функционалних пољопривредних објеката (у даљем тексту: инфраструктура), а који се налази на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Александровац;

објеката за узгој и држање животиња, а који се баве узгојем и држањем животиња на територији општине Александровац,

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Александровац за 2015. годину, до дана 30.октобра 2014. године.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «