феб 18

Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.2.4.У/2019 -Услуге дневног боравка деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230  А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-409/2019
Датум:18.02.2019.године

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-40-8/2019 од 13.02.2019.године, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале  вредности услуга

 број ЈН 1.2.4.У/2019

 

1.Уговор за јавну набавку мале   вредности услуга  број ЈН 1.2.4.У/2019 Услуге  дневног боравка

 деце, младих  и одраслих особа са сметњама у развоју,  додељује се:

   -Друштву за помоћ ментално недовољно развијеним особама општине 

  Александровац, ул. Јаше Петровића, бр.18г, 37230 Александровац;      

бр. понуде 11/2019 од  06.02.2019. године,  број понуде  код  наручиоца 404-40-6/2019 од 06.02.2019.год.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

феб 15

Oдлука о прекиду образовно-васпитног рада у школама на територији општине Александровац

феб 14

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр. ЈН 1.2.1.У/2019 – Одржавање уличне расвете

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул.Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-55-4/2019
Дана:14.02.2019.године

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона
о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга редни број ЈН 1.2.1.У/2019, деловодни број
404-55-1/2019 од 08.02.2019.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Александровац, ул Јаше Петровића, број 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ бр. ЈН 1.2.1.У/2019
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга –
Одржавање уличне расвете

1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Одржавање уличне расвете, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.

3. Предмет јавне набавке:Одржавање уличне расвете.

4. Услуге се врше на територији општине Александровац.

5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:
50232100-Услуге одржавања уличне расвете.

Pročitati ostatak ovog unosa »

феб 13

Позив за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке број ЈН 1.3.1.Р/2019 – Санација објекта зграде основне школе  “Аца Алексић“ у селу Плоча, општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча.

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-33-4/2019
Дана:23.01.2019.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку радова  велике вредности редни број ЈН 1.3.1.Р/2019, деловодни  број 404-33/2019 од 18.01.2019.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА  ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Александровац,  ул. Јаше Петровић, број 26

 у п у ћ у ј е

 ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.3.1.Р/2019

за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке

за санацију објекта зграде основне школе  “Аца Алексић“ у селу Плоча,

општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча

 

 

Назив наручиоца:    Општинска управа Општине Александровац

Адреса наручиоца:   Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

e-mail наручиоца:       nabavke@aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:     државни орган- ЈЛС

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета:радови -ЈН 1.3.1.Р/2019- Санација објекта зграде основне школе  “Аца Алексић“ у селу

                              Плоча, општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча.

 

Назив  и ознака из општег речника набавки је: 45100000-припрема градилишта; 45111100-радови на рушењу; 45111300-радови на демонтажи; 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45262500-зидарски радови; 45262700 – адаптација зграда;45420000 – радови на уградњи столарије; 45422000-тесарски радови; 45454000 – радови на реконструкцији;45350000– машинске инсталације; 45432100-радови на постављању подова и подних облога; 45431000-постављање плочица; 45442100-бојадерски радови; 45320000-изолациони радови и 45343000-радови на инсталацији уређаја за противпожарну заштиту.

 

Процењена вредност јавне набавке је: укупно без ПДВ-а: 51.697.444,23  динара.

 

Број партија:Предметна јавна набавка није обликована у партије.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «