нов 20

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр. ЈН 1.2.5.У/2018 – Израда пројектно техничке документације за уређивање грађевинског земљишта

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-284-4/2018
Датум:20.11.2018.године.
Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26,
37230 Александровац
E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374, МБ:07194838
Тел: 037/3751 145 ; Факс: 037/3751 145

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга редни број ЈН 1.2.5.У/2018, деловодни број 404-284-1/2018 од 19.11.2018.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Александровац, ул. Јаше Петровића, бр. 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ бр. ЈН 1.2.5.У/2018
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга –
Израда пројектно техничке документације за уређивање грађевинског земљишта
(Трг ослобођења Александровац)

1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Израду пројектно техничке документације за уређивање грађевинског земљишта (Трг ослобођења Александровац), под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.

3. Предмет јавне набавке: Израда пројектно техничке документације за уређивање грађевинског земљишта ( Трг ослобођења Александровац).

4. Услуге се врше на територији општине Александровац.

5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:
71220000-Услуге пројектовања у архитектури.
Pročitati ostatak ovog unosa »

нов 19

Jaвни позив – За учешће у јавној расправи

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Бр. 020-407/2018-01
Датум:19. новембар 2018. године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

На основу члана 99. Статута општине Александровац (“Сл. лист општине Александровац“ број 7/08, 1/12, 13/12 ,3/13,11/16 и 4/17) и Закључка Општинског већа општине Александровац број 020-407/2018-01 од 19. новембра 2018. године Општинско веће општине Александровац објављује

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ СТАТУТА ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  1. Општинско веће општине Александровац обавештава да ће Јавна расправа о нацрту Статута општине Александровац трајати почев од 19. новембра 2018.године до 10.децембра 2018. године до 12,00 часова.

      Јавна расправа ће се одржати дана  10. децембра 2018. године у 13,00 сати у сали општине Александровац.

 

  1. У току трајања јавне расправе сва заинтересована правна и физичка лица, удружења грађана, органи општине и организације могу достављати примедбе, сугестије и предлоге на Нацрт Статута Општинском већу општине Александровац Комисији за израду текста нацрта Статута општине Александровац.

 

  1. Нацрт Статута општине Александровац објавити на званичном сајту општине Александровац aleksandrovac.rs.

 

  1. Примедбе, предлози и сугестије се достављају електронским путем на мејл адресу soaleks@ptt.rs или писмено преко писарнице Општинске управе општине Александровац.

 

 

 ПРЕДСЕДНИК

 Др Југослав Д. Стајковац, дипл.инж, с.р.

 

НАЦРТ СТАТУТА

нов 19

Одлука о додели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.1.1.Д/2018 – Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања интерно расељених лица

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-277-10/2018
Датум:19.11.2018.године 
 
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-277-9/2018 од  16.11.2018.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности добара

 број ЈН 1.1.1.Д/2018

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности  добара  број  ЈН 1.1.1.Д/2018- Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања интерно расељених лица додељује се понуђачу:

  ТЕХНОКОМЕРЦ Д.О.О,ул. Јасички пут,број 51,37000 Крушевац број понуде  Понуђача  51/2018

   од  13.11.2018.године,   број понуде  код  наручиоца 404-277-6/2018 од  15.11.2018.године.

 

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

нов 13

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности број ЈН 1.2.15.У/2018 – Израда пројектa саобраћајно – техничког уређења зоне дечје установе

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-13020/2018
Датум:13.11.2018.године

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-130-19/2018 од  09.11.2018.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности услуга

 број ЈН 1.2.15.У/2018

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности услуга број  ЈН 1.2.15.У/2018- Израда Пројектa саобраћајно-

   техничког уређења зоне дечје установе, додељује се понуђачу:

 

             -“СИМ СИГНАЛ“ ул. Јосипа Панчића, бр. 5/I-5, 34000 Крагујевац,  

 

  број понуде  понуђача 511/18 од 05.11.2018.године,  број понуде  код  наручиоца 404-130-16/2018 од

  07.11.2018.године.

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «