нов 06

Oбавештење

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за пољопривреду и рурални развој
Број: 501-61-1/2018-06
Датум: 01.11.2018.год.
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 
 
 

                    Општинска управа Општине Алекандровац, Одељење за пољопривреду и рурални развој

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

Заинтересоване органе и организације и заинтересовану  јавност да је Општинској управи општине Александровац, поднет захтев за сагласност на “ Студија о процени утицаја на животну средину базне станице мобилне телефоније “ Александровац 2 (Вино Жупа )“ – KS57/KSU57/KSO57“, носиоца Пројекта  Телеком Србија, предузеће за телекомуникације а.д., Таковска 2, Београд, на катастарским парцелама бр. 1070/2 и 1070/6, КО Стањево, општина Александровац.

 

             Заинтересовани органи и организације и заинтересована   јавност могу погледати сву поднету документацију у Општинској управи општине Александровац, канцеларија број 6, Јаше Петровића 26, 37 230  Александровац и доставити примедбе и друге информације од значаја, сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова. Примедбе се могу доставити преко писарнице општинске управе општине Александровац.

 

            Обавештавамо Вас да ће се јавна презентација и јавна расправа одржати 05.12.2018.године са почетком у 12,00 часова у Великој сали Скупштине општине Александровац, Јаше Петровића 26, 37230 Александровац.

 

             

 

Општинска управа

Општине Александровац

Одељење за пољопривреду и рурални развој

 

 

окт 31

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр.  ЈН 1.1.11.Д/2018 – Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања интерно расељених лица

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
Број:404-277-4/2018
Датум:31.10.2018.године.
Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26,
37230 Александровац
E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374, МБ:07194838
Тел: 037-3751 145; Факс: 037-3751 145
 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара редни број ЈН 1.1.11.Д/2018, деловодни број 404-277-1/2018 од  30.10.2018.године,

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Александровац,  ул. Јаше Петровића, број 26

у п у ћ у ј е

 ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.1.11/2018

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара

Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања

интерно расељених лица

  

 

1.Наручилац Општинска управа Општине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања интерно расељених лица под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.

3. Предмет јавне набавке: Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања интерно расељених лица Добра се допремају на адресу становања расељених лица на територији општине Александровац.

4. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:

44100000-грађевински материјал и припадајући производи
44220000-грађевинска столарија.

Pročitati ostatak ovog unosa »

окт 26

Oбавештење о закљученом уговору број ЈН 1.2.16.У/2018. – Израда пројекто техничке документације озакоњења објекта основне школе у Горњем Злегињу

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-216-12/2018
Датум:26.10.2018.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-услуге (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка услуга- Израда пројекто техничке документације

   озакоњења објекта основне школе у Горњем Злегињу –редни број ЈН 1.2.16.У/2018.

   Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН:71220000-Услуге пројектовања у

   архитектури.

Pročitati ostatak ovog unosa »

окт 25

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр. ЈН 1.2.15.У/2018 – „ Израда Пројекта саобраћајно-техничког уређења зоне дечје установе “

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-130-4/2018
Датум:25.10.2018.године.
Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26,
37230 Александровац
E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374, МБ:07194838
Тел: 037/3751 145 ; Факс: 037/3751 145

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга редни број ЈН 1.2.15.У/2018, деловодни број 404-82-130/2018 од 28.09.2018.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Александровац, ул. Јаше Петровића, бр. 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ бр. ЈН 1.2.15.У/2018
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга –
„ Израда Пројекта саобраћајно-техничког уређења
зоне дечје установе “

1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Израду Пројекта саобраћајно-техничког уређења зоне дечје установе, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.

3. Предмет јавне набавке: Израда Пројекта саобраћајно-техничког уређења зоне дечје установе.

4. Услуге се врше на територији општине Александровац.

5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:
71220000-Услуге пројектовања у архитектури.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «