сеп 21

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр.  ЈН 1.3.2.Р/2018 – Уређивање грађевинског земљишта-играллиште НИВЕА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
Број:404-243-4/2018
Датум:21.09.2018.године.
Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26,
37230 Александровац
E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374, МБ:07194838
Тел: 037/ 3751 145; Факс: 037/ 3751 145

 
  

             На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале  вредности  радова редни број ЈН 1.3.2.Р/2018, деловодни  број 404-243/2018 од 13.09.2018.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ

Александровац,  ул. Јаше Петровића, бр. 26

 у п у ћ у ј е

 ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.3.2.Р/2018

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова

Уређивање грађевинског земљишта-играллиште НИВЕА

 

  1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Уређивање грађевинског земљишта-игралиште НИВЕА под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

 

  1. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.

 

  1. Предмет јавне набавке: Уређивање грађевинског земљишта-игралиште НИВЕА.

 

  1. Радови се изводе на територији општине Александровац.

 

  1. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:

45233120-радови на изградњи путева.

Pročitati ostatak ovog unosa »

сеп 20

Одлука о додели уговора за јавну набаку  број ЈН 1.3.23.Р/2018 – изградња игралишта у Малој Ракљи

 Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број:404-201-10/2018
Датум:19.09.2018.године.

 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015

и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-201-9/2018 од 18.09.2018.године,  Начелник Општинске  управе  Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.23.Р/2018

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.23.Р/2018- Изградња игралишта

  У Малој Ракљи,  додељује се понуђачу  Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ  ул.29.новембар бб 

  број понуде 317/18 од  14.09.2018. године, ( број понуде  код  наручиоца  404-201-7/2018 од 17.09.2018.год.)

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

сеп 20

Закључак комисије за одређивање цене закупа и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Александровац

На основу члана 64а став 22. и члана 64 став 6. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон 41/09,112/15 и 80/17) Комисија за одређивање цене закупа и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Александровац(у даљем тексту: Комисија), донела је

 

З А К Љ У Ч А К

 

I Oдређују се почетне цене закупа  пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Александровац које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Александровац за 2018. годину за 182 јавна надметања давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по класама и културама, у висини од 100% од просечно постигнуте цене закупа по хектару и то 6.145,86 хектару што наведена цена одговара квалитету воћњакa 3. класе и то:

класе земљишта њива воћњак виноград пашњак ливада остало природно неплодно земљиште
I 7587,98 7587,98 7587,98 1517,83 2276,16  
II 6904,19 6904,19 6904,19 1380,60 2071,49  
III 6145,86 6145,86 6145,86 1229,17 1844,35  
IV 5463,25 5463,25   1093,12 1638,50  
V 4780,64 4780,64   955,89 1433,84  
VI  3869,70 3869,70   773,70 1160,56  
VII  3187,09 3187,09   637,66   955,89  
VIII  2351,87     470,87   705,09  
            307,59

 

 

II Комисија за одређивање цене закупа и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Александровац је  утврдила почетне цене за други круг јавног надметања за свако јавно надметање које је предмет Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Александровац, односно за укупно 182 јавна надметања обухваћена Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Александровац за 2018. годину.

Pročitati ostatak ovog unosa »

сеп 12

Одлука о додели уговора за јавну набаку ЈН 1.2.14.У/2018 по партијама

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број:404-207-14 /2018
Датум:12.09.2018.године.

 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-207-13/2018 од  11.09.2018.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

за јавну набавку  услуга број ЈН 1.2.14.У/2018 по партијама

 

 

1.Уговор за јавну набавку услуга број  ЈН 1.2.14.У/2018 по партијама, додељује се :

-за партију 1.концерт музичке групе Бане Лалић и МВП, Понуђачу –Агенцији за извођачку уметност „ Балкан Арт“,ул..Душана Вукасовића. Број 38а/9 11073,Београд

број понуде  Понуђача 15  од 05.09.2018.године,  број понуде  код  наручиоца

404-207-10/2018 од 10.09.2018.године.

-за партију 2.концерт музичке групе“ Неверне бебе“, Понуђачу –Агенцији за извођачку уметност  Moni Cart ,ул Булевар Јована Дучића. Број 7,21000 Нови Сад

број понуде  Понуђача 8  од 06.09.2018.године,  број понуде  код  наручиоца

404-207-11/2018 од 10.09.2018.године.

-за партију 3.концерт извођача Фахрете Живојиновић – Лепе Брене  , Понуђачу-Студију за извођење

музичких програма“ STAGE B TEAM Велик Поље,улица бб11500 Обреновац

 за извођача Фахрету Живојиновић- Лепу Брену  број понуде  Понуђача 040918-1  од 04.09.2018.године,  број понуде  код  наручиоца 404-207-9/2018 од 07.09.2018.године.

 

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «