мар 19

Поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈН 1.2.3.У/2018 – Израда пројектно техничке документације за спортски терен у Ракљи

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-58-4/2018
Датум:15.03.2018.године.
Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26,
37230 Александровац
E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374, МБ:07194838
Тел: 037/3554-556; Факс: 037/3554-556

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о jавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга редни број ЈН 1.2.3.У/2018, деловодни број 404-58-1/2018 од 28.02.2018.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Александровац, ул Јаше Петровића, број 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ бр. ЈН 1.2.3.У/2018
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга –
Израда пројектно техничке документације за спортски терен у Ракљи

1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Израда пројектно техничке документације за спортски терен у Ракљи, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.

3. Предмет јавне набавке:Израда пројектно техничке документације за спортски терен у Ракљи.

4. Услуге се врше на територији општине Александровац.

5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:
71220000-Услуге пројектовања у архитектури.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мар 19

Поступак јавне набавке бр. ЈН 1.3.5. Р/2018 – Насипање путева шљунком

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-47-4/2018
Датум:05.03.2018.године.
Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26,
37230 Александровац
E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374, МБ:07194838
Тел: 037/3554-556; Факс: 037/3554-556

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку радова велике вредности редни број ЈН 1.3.5.Р/2018, деловодни број 404-47-1/2018 од 13.02.2018.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ бр. ЈН 1.3.5. Р/2018
за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке радова –
Насипање путева шљунком

1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Насипање путева шљунком, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.
2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.
3. Предмет јавне набавке: Насипање путева шљунком.
4. Радови се изводе на територији општине Александровац.
5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:45112310-радови на насипању.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мар 19

Конкурс за доделу дела нераспоређених средстава буџета општине Александровац за 2018 – Удружењима грађана

На основу члана 16. Одлуке о буџету општине Александровац за 2018. годину ( “ Сл. лист општине Александровац “ број 11/2017 ), раздео 5 функционална класификација 820,840 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 102 и 109, става 5 Одлуке о избору програма и одобравању средстава буџета општине Александровац за финансирање/суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса удружења грађана за 2018. годину број 401-2635/2017-01 од 30.01.2018 године (“ Сл. лист општине Александровац “ број 1/2018) и  члана 3. Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана (“Сл. лист општине Александровац“ број 1/2010 , 5/2015 и 15/2016)

Општинска управа  општине Александровац дана 19. марта 2018. године расписује:

 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2018.ГОДИНУ

УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

 

I       Расписује се конкурс за доделу дела нераспоређених средстава буџета општине Александровац за 2018. годину у укупном износу од 1.050.000,00 динара  за финансирање односно суфинансирање програма удружења грађана од јавног интереса  и то у областима :

–  верске и остале услуге  заједнице 1.000.000,00 динара

– очување,унапређење и представљање локалног културног наслеђа , добара и баштине 50.000,00 динара,

II        Право учешћа на Конкурсу имају:

  1. традиционалне верске заједнице
  2. удружења у области културе

Право на доделу средстава, могу остварити сва регистрована удружења са седиштем на територији општине Александровац, а чија делатност није политичке природе.

Право на доделу средстава  не могу остварити она удружења која су то право остварила по основу конкурса број 401-2635/2017-01 од 25.12.2017. године.

Опредељена средства додељују се бесповратно, за финансирање, односно суфинансирање програма и пројеката којима се доприноси:

– развоју културе, омладинског културног уметничког ставралаштва, неговању традиционалних културних садржаја и друго,

-Културних и научних програма , изградњу или обнову цркава и верских објеката , адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката , инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката

Pročitati ostatak ovog unosa »

мар 14

Поступак јавне набавке бр. ЈН 1.1.7.Д/2018 -Набавка потрошног материјала за одржавање уличне расвете

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-54-4/2018
Датум:09.03.2018.године.
Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26,
37230 Александровац
E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374, МБ:07194838
Тел: 037/3554-556; Факс: 037/3554-556

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара редни број ЈН 1.1.7.Д/2018, деловодни број 404-54-1/2018 од 26.02.2018.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ бр. ЈН 1.1.7.Д/2018
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара –
Набавка потрошног материјала за одржавање уличне расвете

 

1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Набавку потрошног материјала за одржавање уличне расвете, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.
2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
3. Предмет јавне набавке:Набавка потрошног материјала за одржавање уличне расвете.
4. Добра се допремају на адресу Наручиоца.
5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:
31500000-расветна опрема и електричне светиљке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «