јул 29

Jaвна набавка радова ЈН 1.3.2

На основу члана 55., став 1. тачка 2. и члана 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012) и Одлуке o покретању поступка

 

Општинска Управа општине Александровац, упућује

П О З И В

за прикупљање понуда у отвореном  поступку јавне набавке радова:  Радови на реконструкцији старе школе у Плешу

  Ред. Бр. ЈН 1.3.2.

 

 1. Наручилац: Општинска Управа  Општине Александровац , телефон/факс: 037/751-297, ПИБ 100369374, матични број 07194838, шифра делатности 8411, текући рачун број  840-48640-96  код Управе за трезор.
 2. Врста поступка: јавна набавка у отвореном поступку
 3. Предмет јавне набавке:–Радови на реконструкцији старе школе у Плешу   .
 4. Услови учешћа: Право учешћа у поступку имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС“ број 124/2012), о чему су дужни да пруже доказе утврђене у члану 77. истог Закона, а који ће бити ближе одређени у конкурсној документацији.
 5. Додатни услови :

Понуђач мора да поседује сертификате : ISO 9001, 14001 I OH SAS 18001

Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона могу се доставити и у неовереним копијама.

 1. Понуде се припремају и подносе у складу са овим Позивом и конкурсном документацијом, на српском језику.
 2. Критеријум за оцењивање Понуда је: најнижа понуђена цена.
 3. Преузимање конкурсне документације – Понуђач може извршити преузимањем са Портала Управе за јавне набавке, са сајта општина Александровац – aleksandrovac .rs или ће му, на његов захтев, Наручилац у року од два дана од пријема истог, доставити конкурсну документацију електронским путем.
 4. Понуде се подносе непосредно или путем поште . Рок за подношење понуда је 31. 2015. Године до 12 часова.

Отварање понуда обавиће се јавно, истог дана у 12.15 часова у просторијама Општинске Управе општине Александровац , ул. Јаше Петровића бр. 26, 37230 Александровац.

Понуда са документацијом која се односи на услове подноси се у затвореној коверти са назнаком назива и адресе Понуђача и назива јавне набавке „Радови на реконструкцији старе школе у Плешу   – НЕ ОТВАРАЈ“, на адресу: Општинска Управа општине Александровац , ул. Јаше Петровића бр. 26, 37230 Александровац.

 1. Благовременом Понудом сматра се Понуда примљена од стране Наручиоца у року одређеном за подношење Понуде. Понуде које стигну код наручиоца после назначеног рока сматраће се неблаговременим и неотворене ће се вратити понуђачу.

 

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања Понуда.

 

 1. Особе за контакт: Драгица Спасојевић soaleker@ptt.rs

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

јул 24

ИНФОРМАЦИЈА ЗА УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:020-139-12/2015-01
Дана:24 .07.2015. године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

ИНФОРМАЦИЈА ЗА УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА  ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИМА  СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ
ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ У 2015.ГОДИНИ КОЈИМА СУ ОДОБРЕНА СРЕДСТВА

 

На основу члана 27. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( “Сл. Гласник “ РС “,бр.126/2014)  Обавештавају се учесници конкурса, који је расписао Председник општине Александровац број :020-139/2015-01 од 25.03. 2015.године , објављен на веб сајту општине Александровац и у дневним новинама “Вечерње новости “ 28. марта 2015.године којима су одобрена средства у износу мањем од траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена. Образац 1a. за ревидирану спецификацију налази се на сајту oпштине Александровац: www.aleksandrovac.rs,

Попуњени образац  са новом спецификацијом трошкова , односно  обавештење да се одустаје од средстава која су им додељена , послати  без одлагања на e-mail soaleks@ptt.rs и редовном поштом  на адресу , Општинска управа општине Александровац , ул. Јаше Петровић 26, 37230 Александровац.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ

Образац 1a. за ревидирану спецификацију (*.xls)

јул 24

Решење општинско веће 020-139-111/2015-01 од 10.jyнa 2015. године

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИМА  СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ  ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ У  2015.ГОДИНИ

РЕШЕЊЕ (*.pdf)

јул 22

Јавни позив за доделу помоћи

На основу, члана 9. става 1. тачке 1. Правилника о условима, критеријумима и поступку за доделу помоћи број 404-41-1/15-01-2, од 10. јула 2015. године Комисија за избор корисника за доделу хуманитарне помоћи куповином сеоских кућа са окућницом расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИЦАМА /ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ  

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

I

Право на Помоћ могу да остваре породице избеглица или породице интерно расељених лица, који сада имају боравиште/пребивалиште у Републици Србији и смештене су у неадекватном приватном смештају на територији општине Александровац (у даљем тексту: Општина)

 

II

Помоћ је бесповратна и додељује се за куповину сеоске куће са окућницом у којима постоје основни услови за живот, а највише до 950.000 динара по сеоској кући са окућницом.

Породица избеглица и интерно расељених лица може да учествује сопственим средствима у куповини куће са окућницом у износу до 50% од појединачне цене утврђене Програмом.

Потребно је да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства испуњавају следеће услове:

 • да има избеглички статус/престао статус избеглице, односно да је регистрован као интерно расељено лице или поседује легитимацију интерно расељеног лица (обавезно за подносиоца захтева);
 • да су смештени у неадекватном приватном смештају или колективном центру;
 • да има држављанство Републике Србије/поднет захтев за пријем у држављанство;
 • да избегло лице не може да користи непокретност у држави порекла или у другој држави, а којом може да реши своје стамбенe пoтребе;
 • да избегло лице, од стицања статуса избеглице, није отуђило, поклонило или заменило непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом је могло да реши своје стамбене потребе, односно да интерно расељена лица нису заменила, обновила или отуђила непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могла да реше своје стамбено питање;
 • да избегло лице нема у својини непокретност којом би могла да реше своје стамбене потребе, а интерно расељено лице не поседује непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом може да реши своје стамбено питање;
 • да немају приходе којима би могла да реше своје стамбене потребе;
 • да избеглице нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији или повратка, а да интерно расељена лица нису корисници другог програма за побољшање услова становања у Републици Србији или стамбеног збрињавања у процесу повратка , којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
 • да нису повратници из миграције у треће земље (односи се на избеглице);
 • да породично домаћинство има радно способне чланове домаћинства;
 • да сеоска кућа са окућницом којом Корисник конкурише за доделу Помоћи испуњава основне услове за живот и становање.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «