јун 14

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр.  ЈН 1.2.10.У/2019 – Израда пројектно техничке документације за  сеоске Домове културе

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
Број:404-168-4/2018
Датум:14.06.2019.године.
Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26,
37230 Александровац
E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374, МБ:07194838
Тел: 037-3751 145; Факс: 037-3751 145

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке велике вредности услуга редни број ЈН 1.2.10.У/2019, деловодни број 404-168-1/2019 од 27.05.2019.године,

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ

Александровац,  ул. Јаше Петровића, бр. 26

 у п у ћ у ј е

ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.2.10.У/2019

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке вели вредности услуга

Израда пројектно техничке документације за  сеоске Домове културе

 (Шљивово, Тулеш и Горње Ратаје)  

 

  1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Израда пројектно техничке документације за сеоске Домове културе (Шљивово, Тулеш и Горње Ратаје), под  условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.
  2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка велике вредности услуга.
  3. Предмет јавне набавке: Израда пројектно техничке документације за сеоске Домове културе  (Шљивово, Тулеш и Горње Ратаје).
  4. Услуге се врше на територији  општине Александровац.
  5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:

71220000-Услуге пројектовања у архитектури.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јун 13

Одлука о додели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.3.35.Р/2019-Извођење радова према     пројектној документацији за побољшање безбедности саобраћаја у градској ул. Др Милана Мирковића у Александровцу од ул.29.новембар до раскрснице са ул. Вукашина Тоскића

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-135-11/2019

Датум:13.06.2019.године

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-135-10/2019  од 11.06.2019.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности радова

 број ЈН 1.3.35.Р/2019

 

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности радова број  ЈН 1.3.35.Р/2019 Извођење радова према  

   пројектној документацији за побољшање безбедности саобраћаја у градској ул. Др Милана

   Мирковића у Александровцу  од ул.29.новембар до раскрснице са ул. Вукашина Тоскића, додељује се

   Понуђачу:

-“Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци, бб, 37230 Александровац,     

 

   број понуде Понуђача 55 од 06.06.2019.год,  број понуде  код  наручиоца 404-135-7/2019

   од 07.06.2019.године.

 

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јун 13

Одлука о додели уговора за јавну набаку број ЈН 1.1.5.Д/2019 – Набавка канцеларијског материјала

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-163-31/2019
Датум:13.06.2019.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-163-30/2019  од  13.06.2019.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности добара

 број ЈН 1.1.5.Д/2019

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности добара број  ЈН 1.1.5.Д/2019 Набавка канцеларијског

   материјала, додељује се понуђачу:

“Папирус комерц“, 37000 Крушевац, Војводе Петра Бојовића, бр. 16,

   број понуде Понуђача 4-3 од 05.06.2019.год,  број понуде  код  наручиоца 404-163-14/2019

   од 06.06.2019.године.

 

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јун 13

Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Александровац у 2019. години

На основу члана 17.и 19. Закона о јавном информисању и медијима (,,Службени гласник РС”, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење) , члана 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( „Службени гласник РС“, број:16/16 и 8/17), члана 62. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац”, број 7/08, 1/12, 13/12, 3/13, 11/16 и 4/17 Одлуке о буџету општине Александровац за 2019 годину број 020-457/2018-01 од 17.12.2018  и Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Александровац број 020-163/2019-01 од 29.03.2019 (“Сл.лист општине Александровац “ број 24/18 и 2/19),и Одлуке о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисањана територији општине Александровац број 401-1461/2019-07 од 12.06.2019 године.

 

Председник  општине Александровац расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Александровац у 2019. години

 

 

I          Предмет Јавног позива представља избор пројеката из области јавног информисања на територији општине Александровац који ће бити суфинансирани средствима из буџета општине Александровац за 2019 годину у укупном износу од 2.850.000,00 динара , а којима се остварује јавни интерес у области  јавног информисања на територији општине Александровац у 2019.години.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 1.000.000,00 динара.

 

Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.    

 

II         Средства која се расподељују путем конкурса , додељују се за суфинансирање пројеката којима се производе следећи медијски садржаји:

  • Пројекти који се предлажу треба да су намењени јавном информисању грађана на територији општине Александровац на локалном нивоу, ондосно о раду органа општине Александровац, о раду јавних предузећа , установа  и организација чији је оснивач општина Александровац, о актуелностима у обазовању , здравству, култури, спорту , туризму , пољопривреди, привреди, предузетништву, о људским правима , верским правима, заштити животне средине, заштити омладине и деце.

 

III       Право учешћа на Конкурсу имају :

– издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;

– правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија, који је уписан у Регистар медија;

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај.

Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу.

 Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са Законом.

Ако је учесник Конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката чија реализација не може бити дужа од једне   године.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «