мар 28

Јавни позив за суфинансирање пројекта из области јавног информисања

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:020-139/2015-01
Дана: 25.03.2015. године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

На основу Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/2014), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 126/2014), Одлуке о буџету општине Александровац  за 2015. годинe(“Сл.лист општине Александровац “ број 7/2014) ,Решења о расписивању  конкурса за суфинансирање  пројеката којима се остварује јавниинтерес у области јавног информисања на територији општине  Александровац у 2015. години,број 401-328/2015 од 24. фебруара  2015 године,Решења о измени Решења о расписивању  конкурса за суфинансирање  пројеката којима се остварује јавниинтерес у области јавног информисања на територији општине  Александровац у 2015. години, број 401-328-1/2015 од 16.марта  2015 године

Председник општине Александровац расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОТИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ у 2015. години.

 

I           Предмет Јавног позива представља расподела средстава опредељених Одлуком о буџету општине Александровац за 2015. годину, у укупном износу од 1.204.600,00 динараза суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области  јавног информисања на територији општине Александровац у 2015.години.

Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.

 

II          Средства која се расподељују путем конкурса , додељују се за суфинансирање пројеката којима се производе следећи медијски садржаји:

 • подршка остваривању права грађана на јавно информисање;информисање о редовном раду и активностима органа општине Александровац,
 • подстицај медијског стваралаштва у области културе, науке и образовања- ;информисање о манифестацијама, културним и другим програмима који се организују под покровитељством или у сарадњи са општином Александровац,

Pročitati ostatak ovog unosa »

мар 06

Jавнa набавкa добара бр. 40-3/15-03/1

 Р е п у б л и к а   С р б и ј а

ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ

Општинска управа

Број 40-3/15-03

06.03.2015. године

АЛЕКСАНДРОВАЦ

            На основу чланa 55.  Закона   о  јавним  набавкама(Сл.гласник РС, бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара, бр. 40-3/15-03/1, Општинскa   управa општине   Александровац   упућује

П О З И В

СВИМ ЗАИНЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА ДА ДАЈУ СВОЈЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

 1. Предмет ЈНМВ – je набавка канцеларијског материјала,( континуирано снабдевање канцеларијског материјала ) према потреби у 2015.-ој години.

 Јавна набавка мале вредности.

2.Техничко технолошки елементи предмета ЈНМВ: Ова набавка је подељена на peт партија и то:

     1. Партија 1-Папир

 1. Партија 2- Коверти, адинг и факс ролне и остали канцеларијски материјал
 2. Партија 3- Фасцикле и регистратори
 3. Партија 4- Обрасци који се стандардно користе у књиговодству
 4. Партија 5- Тонери и кетриџи

         Понуда се може поднети за једну, две или више партија.Свака партија се може посебно уговарати.

 1. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове из члана 75 и 77, Закона о јавним набавкама .Као доказ о испуњености услова за учешће доставити :

Попуњену и оверену Изјаву о испуњености услова , која је саставни део конкурсне документације

 1. Понуде се сачињавају према конкурсној документацији наручиоца. Понуде морају бити достављене у затвореној коверти на адресу наручиоца, Oпштине Александровац, Јаше Петровића , бр. 26. 37230 Александровац, са назнаком «понуда за канцеларијски материјал-не отварати». На позадини коверта назначити назив и адресу понуђача и број телефона лица за контакт.Рок за достављање понуда је 17.03.2015. године до 12 часова.

Понуде доспеле у просторије наручиоца после назначеног рока , сматреће се наблаговременим и неотворене ће се вратити понуђачу.

Отварање понуда ће се извршити задњег дана рока за достављање истих у 12 15  часова у Великој сали општине Александровац.

 1. Наручилац ће извршити избор најповољнијег понуђача примeном критеријума најниже понуђене цене.
 2. Све додатне информације заинересовани могу добити путем е-maila soaleker@ptt.rs , или на факс бр. 037 751 297 сваког радног дана од 07 до 15 часова. Лице за контакт Драгица Спасојевић .

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

 

мар 04

ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са Законом о планирању и изградњи ( „Сл. гласник РС“72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- Одлука УС, 50/2013 – Одлука УС, 98/2013 – Одлука УС, 132/2014, 145/2014) и Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре   ( „Сл. гласник РС“ бр.22/15), Општинска управа општине Александровац, Одељење за развој и инфраструктуру, обавештава заинтересоване странке да су у циљу брже комуникације уведене e-mail адресе за контакте:

 

 • aleksandar.vuckovic@aleksandrovac.rs – регистратор регистра обједињених процедура и послова издавања одобрења и легализације објеката,
 • mira.arsic@aleksandrovac.rs– стручни сарадник за урбанизам,
 • lepa.minic@aleksandrovac.rs– стручни сарадник за изградњу

 

Начелник општинске управе

                                                                   Вукојевић Добрила, дипл. правник

Образац – Захтев за издавање локацијских дозвола (*.docx 24 kb)

мар 03

Jавнa набавкa добара, бр. 40-2/2015-03/1

На основу чланa 55.  Закона   о  јавним  набавкама(Сл.гласник РС, бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара, бр. 40-2/2015-03/1, Општинскa   управa општине   Александровац

П О З И В

СВИМ ЗАИНЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА ДА ДАЈУ СВОЈЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ

 ГОРИВА

 1. Предмет ЈНМВ – je набавка моторног бензина и евро дизела за општинске органе према потребама у 2015 – ој години.
 1. Техничко технолошки елементи предмета ЈНМВ: Ова набавка обухвата снабдевање бензина БМБ 95, и евро дизела за потребе службених возила Општине Александровац у укупној количини до14000 литара на годишњем нивоу.
 1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
 • Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
 • Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
 • Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
 • Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «