јан 03

Koнкурс за доделу средстава – Удуружењима грађана

            На основу члана 10. Одлуке о буџету општине Александровац за 2019. годину (,, Службени лист општине Александровац“ број 24/2018 ), раздео 5 функционална класификација  090, 820,840 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 68, 80, 81, 82, 84 и 100 и  члана 3. Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана (“Сл. лист општине Александровац“ број 1/2010 , 5/2015 и 15/2016)

 

Општинска управа  општине Александровац дана 03. јануара 2019. године расписује

 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

 

IРасписује се конкурс за доделу средстава буџета општине Александровац за 2019. годину у укупном износу од 11.500.000,00 динара  за суфинансирање програма удружења грађана од јавног интереса  и то у областима :

–  подршка социо-хуманитарним организацијама                                                                   2.200.000,00 динара

–  верске и остале услуге  заједнице                                                                                        3.500.000,00 динара

– унапређење система и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине 5.800.000,00 динара

 

II – Право учешћа на Конкурсу имају:

 1. социо-хуманитарне организације (удружења бораца, инвалида и хуманитарне организације)
 2. традиционалне верске заједнице
 3. удружења у области културе

 

Право на доделу средстава, могу остварити сва регистрована удружења са седиштем на територији општине Александровац, а чија делатност није политичке природе.

Опредељена средства додељују се бесповратно, за суфинансирање програма и пројеката којима се доприноси:

–  развоју културе, омладинског културног уметничког ствaралаштва, неговању традиционалних културних садржаја и друго,

–   културних и научних програма, изградњу или обнову цркава и верских објеката, адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката, инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката,

–  повећању квалитета живота и рада бораца, инвалида, лица са посебним потребама, подстицај наталитета, помоћ старима и други  хуманитарни програми.

 

IIIПријаве на конкурс са програмима достављају се у затвореној коверти, на прописаном обрасцу  у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса, непосредном предајом писарници Општинске управе општине Александровац или поштом на адресу: Општина Александровац, Општинска управа  – Комсији за спровођење конкурса, улица Јаше Петровића 26, са напоменом ,,Конкурс за доделу средстава удружењима грађана“  и са назнаком области у којој се реализује програм.

 

 Уз пријаву за финансирање, односно суфинансирање програма достављају се:

 1. Програм са образложењем постојања јавног интереса општине,
 2. Спецификација средстава неопходних за реализацију програма,
 3. Доказ о регистрацији удружења код надлежног органа
 4. Број жиро рачуна (текућег рачуна) удружења.
 5. Статут удружења
 6. Одлука о прихватању програма од надлежног органа удружења.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

IV –  О поднетим пријавама одлучује начелник Општинске управе на предлог Комисије за спровођење Конкурса, у складу са одредбама Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана (“Службени лист општине Александровац“ број 1/2010 ,5/2015 и 15/2016), у року од 15 дана од истека рока за подношење пријава  по Конкурсу.

           

V – Конкурс се објављује на огласној табли Општинске управе општине Александровац и интернет страници општине Александровац www.aleksandrovac.rs.

 

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ се може преузети у услужном центру Општинске управе или на званичном сајту општине Александровац.

Контакт телефон за информације: 037 751 029.

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА  ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ

 IБрој: 401-17/2019 од  03. јануара  2019. године

 

 

 

                                                       НАЧЕЛНИК

                                       Иван Новаковић, дипл. правник, с.р.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

дец 31

Oбавештење

Р  е п у б л и к а   С р б и ј а

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

Број: 020-480 /2018-01

24.12.2018 године

АЛЕКСАНДРОВАЦ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Скупштина општине Александровац сваке године свечано обележава дан Општине.

Дан општине Александровац је 14. фебруар “Свети Трифун“

Поводом дана општине свечано се уручују награде и признања општине Александровац

Награде и признања додељују се: појединцима, предузећима, установама, месним заједницама,удружењима грађана за изузетне резултате остварене у области привреде, образовања и васпитања, науке , културе, здравствене заштите, социјалне и дечје заштите, физичке културе, заштите животне средине, развој локалне самоурпаве и других видова стваралаштва и хуманитарног деловања општине Александровац.

Одлуком о установљењу награде и признања општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“’бр. 1/2011) установљене су:

 • Фебруарска награда као највише признање Општине која се додељује за дело које представља  највредније достигнуће  у Општини и у једној години се може доделити једна награда.
 • Плакета Општине која  се додељује за изузетне  резултате у дужем периоду у областима наведеним у ставу 4. овог обавештења. Плакета општине се може доделити истом лицу само једном.
 • Похвала Општине додељује се за постигнуте успехе у раду наведеним у ставу 4. овог обавештења у години која претходи години додељивања.

Такође Одлуком о установљењу звања почасни грађанин општине Александровац као јавном признању Општине ово звање може се доделити појединцима чија изузетна дела или активности доприносе напретку и афирмацији Александровца и богатијем и хуманијем животу његових грађана . Звање почасни грађанин може се доделити грађанима Републике Србије, осим грађана који имају пребивалиште на територији општине Александровац, као и страним држављанима.

Иницијативу за доделу звања почасни грађанин и награде и признања могу поднети предузећа, установе, друтшвене организације, удружења грађана , органи општине , радна тела Скупштине , Месне заједнице, и група грађана Комисији за награде и признања Скупштине општине Алекандровац  до 24. јануара 2019.године .

Иницијатива за доделу награда и признања и звања почасног грађанина општине Александровац мора бити образложена.

Председник

Комисије за награде и признања

Мирослав Ивановић,с.р.

дец 27

Oдлука о одобравању или неодобравању годишњих програма спотских организација

          На основу члана 138,став 1 и 2 Закона о спорту („Службени гласник РС“ бр. 10/2016), члана 13. Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Александроац у области спорта („Службени лист општине Александроац“ бр.4/2017), члана 52. Закона о ликалној самоуправи  („Службени гласник РС“ бр.129/07, 83/14-други закон, 101/16-закон), Статута општине Александровац („Службени лист општине Александровац“ бр. 7/08,1/12,13/12,3/13 и 11/16) и Одлуке о буџету општине Александровац за 2018 годину („Службени лист општине Александровац“ бр.11  /2017)

          Начелник општинске управе, на предлог Комисије за стручну оцену годишњих програма којима се задовољавају потребе грађана у области спорта на територији општине Александровац, дана 24.12.2018.године доноси

ОДЛУКУ

о одобравању или неодобравању годишњих програма спотских организација и одеђивању висине средстава за рализацију одобрених годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Александровац за 2019.годину

I

          Одобравају се годишњи програми спортских организација и средстава у износу 20.000.000,00 динара за реализацију годишњих програма спортских организација на територији општине Александровац за 2019.годину на основу процене квалитета годишњих програма који обухвата критеријуме у складу са члановима 10, 11 и 12. Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Александровац у области спорта („Службени лист општине Александровац“ бр. 4/2017) и то:

Pročitati ostatak ovog unosa »

дец 11

Oбавештење о закљученом уговору ЈН 1.2.5.У/2018. – Израда пројектно техничке документације

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Република Србија

ОПШТИНСКА УПРАВА

ул. Јаше Петровића, бр. 26

37230 А л е к с а н д р о в а ц

Број:404-28411/2018

Датум:11.12.2018.године

А л е к с а н д р о в а ц

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама  ( “Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15) Општинска управа Општине Aлександровац улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац  објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

1)Назив,адреса и  Имејл  наручиоца:   Општинска управа Општине  Александровац,     улица Јаше Петровића, број 26, 37230Александровац,     nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «