апр 23

Обавештење о закљученом уговору ЈН 1.3.10.Р/2019. – Санација деформисаних делова коловоза

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 Александровац
Број: 404-113-19/2019
Датум:22.04.2019.године
E-maill aдреса: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374
Матични број:07194838
Тел: 037 – 3751 145

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца: Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац, e-mail: nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова-Санација деформисаних делова коловоза-редни

   број  ЈН 1.3.10/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 45233141-Радови на одржавању путева.

Pročitati ostatak ovog unosa »

апр 23

Oбавештење о закљученом уговору ЈН 1.3.11.Р/2019. – Санација  градских улица у Кожетину

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 Александровац
Број: 404-82-21/2019
Датум:22.04.2019.године
E-maill aдреса: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374
Матични број:07194838
Тел: 037 – 3751 145

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

 

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца: Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац, e-mail: nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова-Санација  градских улица у Кожетину (1-5)

   редни  број  ЈН 1.3.11/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 45233120-радови на изградњи  путева.

Pročitati ostatak ovog unosa »

апр 22

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке број ЈН 1.1.4.Д/2019 – Набавка, уградња и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул.Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-132-4/2019
Дана:22.04.2019.године

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара редни број ЈН 1.1.4.Д/2019, деловодни број 404-132-1/2019 од 16.04.2019.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ бр. ЈН 1.1.4.Д/2019
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара –
Набавка, уградња и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације

1. Наручилац Општинска управа Опшине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Набавку, уградњу и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.
2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
3. Предмет јавне набавке: Набавка, уградња и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације.
4. Набавка, уградња и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације се врши на територији општине Александровац.
5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:
ОРН:45233294-Постављање путне саобраћајне сигнализације.

Pročitati ostatak ovog unosa »

апр 19

Обавштење о закљученом уговору број  ЈН 1.3.8.Р/2019. – Чишћење канала, шибља, растиња и пропуста

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 Александровац
Број: 404-107-22/2019
Датум:19.04.2019.године
E-maill aдреса: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374
Матични број:07194838
Тел: 037 – 3751 145

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца: Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац, e-mail: nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова-Чишћење  канала, шибља, растиња и пропуста

   за одвод атмосферских падавина-редни број  ЈН 1.3.8.Р/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 45233141-Радови на одржавању путева.

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:……………………………………671.104,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:…………………………………………..805.324,00 динара.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «