мар 03

Jавнa набавкa добара, бр. 40-2/2015-03/1

На основу чланa 55.  Закона   о  јавним  набавкама(Сл.гласник РС, бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара, бр. 40-2/2015-03/1, Општинскa   управa општине   Александровац

П О З И В

СВИМ ЗАИНЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА ДА ДАЈУ СВОЈЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ

 ГОРИВА

 1. Предмет ЈНМВ – je набавка моторног бензина и евро дизела за општинске органе према потребама у 2015 – ој години.
 1. Техничко технолошки елементи предмета ЈНМВ: Ова набавка обухвата снабдевање бензина БМБ 95, и евро дизела за потребе службених возила Општине Александровац у укупној количини до14000 литара на годишњем нивоу.
 1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
 • Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
 • Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
 • Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
 • Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

Pročitati ostatak ovog unosa »

феб 27

Конкурс за доделу средстава буџета општине Александровац за 2015 удружењима грађана

На основу члана 16. Одлуке о буџету општине Александровац за 2015. годину (“Сл. лист општине Александровац“ број 7/2014), члана 3. Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана (“Сл. лист општине Александровац“ број 1/2010) и Одлуке Општинског већа број 020-92/2015-01 од 27. Фебруара 2015. године,

Општинско веће општине Александровац дана  27. фебруара 2015. године расписује:

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2015.ГОДИНУ

УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

 

I           Расписује се конкурс за доделу средстава буџета општине Александровац за 2015. годину у укупном износу од 24.490.000,00 динара  за финансирање односно суфинансирање програма од јавног интереса  удружењима грађана и то:

-у области културног и уметничког стваралаштва 5.000.000,00 динара,

-социо-хуманитарним организацијама 5.490.000,00 динара,

-спортским омладинским организацијама и удружењима и савезу спортова 14.000.000,00 динара.

 

II          Право учешћа на Конкурсу имају:

 1. удружења у области културе
 2. социо-хуманитарне организације (удружења бораца, инвалида и хуманитарне организације)
 3. удружења у области спорта,спортске омладинске организације, савез спортова

Право на доделу средстава, могу остварити сва регистрована удружења са седиштем на територији општине Александровац, а чија делатност није политичке природе.

Опредељена средства додељују се бесповратно, за финансирање, односно суфинансирање програма и пројеката којима се доприноси:

– развоју културе, омладинског културног уметничког ставралаштва, неговању традиционалних културних садржаја и друго,

-повећању квалитета живота и рада бораца,инвалида ,лица са посебним потребама, подстицај наталитета,помоћ старима и други  хуманитарни програми,

– развоју спортског стваралаштва и развоју и афирмацији  масовног спорта: одржавање  спортских објеката , стварање услова  за повећање обухвата  и квалитет рада са младим спортским талентима, организовање спортских такмичења, спортских приредби  и манифестација од интереса за општину  и других активности којима се доприноси остваривању  јавног интереса у области  спорта.

III         Захтеве са програмима доставити у року од 8 дана од дана објављивања Конкурса, Писарници Општинске управе општине Александровац или поштом на адресу: Општина Александровац, Општинско веће – Комсији за спровођење конкурса, улица Јаше Петровића 26, са напоменом “по Конкурсу за доделу средстава удружењима из буџета општине Александровац “ и са назнаком области у којој се реализује програм.

Уз захтев за финансирање, односно суфинансирање програма достављају се:

 1. Програм,
 2. Спецификација средстава неопходних за реализацију програма,
 3. Доказ о регистрацији удружења код надлежног органа
 4. Број жиро рачуна (текућег рачуна) удружења.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

IV        О поднетим захтевима одлучује Општинско веће на предлог Комисије за спровођење Конкурса, у складу са одредбама Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана (“Службени лист општине Александровац“ број 1/2010), у року од 30 дана од истека рока за подношење захтева по Конкурсу.

 

V         Конкурс се објављује у медијима и на огласној табли Општинске управе општине Александровац.

 

Контакт телефон за информације: 037 3552 – 502.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-92-1/2015-01 од   27. Фебруара 2015. године

 

 

ПРЕДСЕДНИК

                                                Др Југослав Д. Стајковац, дипл. инж

ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ / ПРОЈЕКТУ УДРУЖЕЊА (*.doc) 

феб 27

Одлука о избору програма и одобравању средстава буџета

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 53. Статута општине Александровац (“Сл. лист општине Александровац“ бр. 7/2008, 1/2012, 13/2012 и 3/2013), Правилника o поступку и начину доделе средстава буџета  удружењима грађана, традиционалним верским заједницама и другим невладиним организацијама (“Службени лист општине Александровац“ број 1/2010) и Конкурса за доделу средстава буџета општине Александровац за 2015. годину удружењима грађана број:020-6/2015-01 од 9. јануара 2015. године, разматрајући Извештај Комисије за спровођење Конкурса формиране Решењем Општинског већа број: 020-7/2015-01 од 9. јануара 2015. године,

Општинско веће општине Александровац на LXXV седници од 27. фебруара 2015. године, донело је:

 

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ / СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА / ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2015. ГОДИНУ

           

 

I Средствима буџета општине Александровац у 2015. години, предвиђених Одлуком о буџету општине Александровац за 2015.годину у Разделу 2 Извршни органи, глава 2-ДОТАЦИЈЕ И НАКНАДЕ ИЗ БУЏЕТА , програмска активност 0901-0003 подршка социо-хуманитарним организацијама суфинансираће се реализација пројеката / програма удружења грађана:

 1. Удружење самохраних родитеља “ Миона “Александровац за суфинансирање Програма “ да нам буде топло око срца “, у износу од 10.000,00 динара;

II На основу ове Одлуке са наведеним удружењем чији ће се пројекат  / програм у 2015. години суфинансирати средствима општинског буџета, биће закључен уговор којим ће се регулисати намена, услови и начин  суфинансирања.

III Овлашћује се Ненад Марковић, помоћник Председника општине Александровац за месне заједнице да закључи уговор са наведеним удружењем.

 IV За извршење става Iи II ове Одлуке надлежна је Општинска управа општине Александровац – Одељење за буџет и финасије.

     V Одбијају се програми и пројекти у којима није јасно  исказан јавни интерес општине Александровац у одређеним областима и то:

 1) Културно  просветне  заједнице  “ Жупа “,

 2) Културно  уметничког друштва Жупа Александровац,

 3) Савеза спортова општине Александровац,

 4) Друштва за помоћ ментално недовољно развијеним особама Александровац,

 5) Друштва за борбу против рака Александровац,

 6) Општинског удружења бораца НОР-а  Александровац,

 7) Удружења “Центар за развој Жупе “  Александровац,

            VI Одбацују се програми и пројекти који нису поднети у складу са Конкурсом:

- Удружење  пчелара “Жупа “Александровац са седиштем у Александровцу,-обзиром да конкурс није расписан за финансирање из области пољопривреде

            – Удружење  “ Еко клуб  Жељин “ са седиштем у Александровцу,-обзиром да конкурс није расписан за финансирање из области  заштите животне средине

- Удружење грађана “Пријатељи деце општине  Александровац “-обзиром да је документација непотпуна (поднет је само захтев за доделу средстава без пратеће документације)

- Удружење грађана  “Коло српских сестара“ , са седиштем  у Београду,                                                                                                                                    – Удружење мултипле склерозе Расинског округа, са седиштем у Крушевц.

VII Ову одлуку објавити у “Службеном листу општине Александровац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

    Број: 020-91/2015-01 од 27. фебруара 2015. године

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК

                                                          Др Југослав Д. Стајковац, дипл. инж.

јан 30

Oбавештење – о издатој дозволи за складиштење неопасног отпада

      На основу члана 69 . Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“.број 36/09 и 38/10), Општинска управа општине Александровац, Одељење за развој и инфраструктуру објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ

О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИЗА СКЛАДИШТЕЊЕ

НЕОПАСНОГ ОТПАДА

 

Општинска управа општине Александровац, Одељење за развој и инфраструктуру обавештава јавност да јеоператеру Братиславу Милићу ПР, производно трговинска радња „Мода плус“, Александровац, двадесет деветог новембра 64, издата дозвола бр.501-106/2014-04 од 21.01.2015.год. за складиштење неопасног отпада. Складишни простор се налази на локацији к.п. бр.429/19 и 429/33 КО Стањево, општина Александровац.

Донетим решењем утврђени су услови за рад постројења, односно обавезе оператера да при обављању наведене делатности примени важеће техничке нормативе и стандарде за коришћене и одржавање постројења и опреме, као и услове који су утврдили други надлежни органи и организације.

Увид у издату дозволу може се извршити у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Општинске управе Александровац, ул.Јаше Петровића 26, канцеларија бр.6 у времену од 11 до 14 часова.

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, Министарству пољопривреде и заштите животне среине.

Објављено: 30.01.2015.год.

 

Starije objave «