апр 02

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр.  ЈН 1.3.10.Р/2020 – Непредвиђене интервенције на локалним путевима и улицама  

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404994/2020
Дана:02.04.2020.године
 

            На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности радова, редни број ЈН 1.3.10.Р/2020, деловодни број 404-99-1/2020 од 20.03.2020.године,

 

ОПШТИНСКА УПРАВА  ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ

Александровац,  ул. Јаше Петровића, број 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.3.10.Р/2020

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова

Непредвиђене интервенције на локалним путевима и улицама

 

  1. Наручилац Општинска управа Опшине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Непредвиђене интервенције на локалним путевима и улицама, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.
  2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
  3. Предмет јавне набавке: Непредвиђене интервенције на локалним путевима и улицама.
  4. Извођење радова се врши на територији општине Александровац.
  5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:

45233141-радови на одржавању путева.

  Pročitati ostatak ovog unosa »

апр 01

Рад инспекције за време ванредног стања

У вези Закључка Владе Републике Србије о обустављању рада са странкама путем непосредног контакта („Сл. гласник РС“ бр. 35/2020 – 18 и 37/2020 – 3), Општинска управа општине Александровац, Одељење за инспекцијске послове извештава грађане да је наставак обављања инспекцијских послова обезбеђен путем писане или електронске поште или телефонским путем.

 

Поднесци грађана могу се доставити на следеће адресе:

Адреса за пријем писане поште:

Општинска управа општине Александровац

Одељење за инспекцијске послове

Ул. Јаше Петровића бр. 8

37230 Александровац

 

Адреса за пријем електронске поште:  inspekcija@aleksandrovac.rs

Контакт телефон: 037 3 554 558

 

Обустављање рада са странкама путем непосредног контакта спроводи се до дана престанка ванредног стања.

 

* * *

Поступање органа у вези примене рокова у управном поступку прописано је Уредбом о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања („Сл. гласник РС“ бр. 41/2020 и 43/2020). Исти пропис примењиваће се и у предметима започетим пре доношења Одлуке о проглашењу ванредног стања.

 

 

Начелник Одељења за инспекцијске послове

                                                              Негован Ивановић

апр 01

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр.  ЈН 1.1.3.Д/2020 – Набавка и испорука цеви за пропусте

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404974/2020
Дана:31.03.2020.године
 

  

            На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара редни број ЈН 1.1.3.Д/2020, деловодни број 404-97-1/2020 од 20.03.2020.године,

 

ОПШТИНСКА УПРАВА  ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ

Александровац,  ул. Јаше Петровића, број 26

 у п у ћ у ј е

ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.1.3.Д/2020

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара

Набавка и испорука цеви за пропусте

 

  1. Наручилац Општинска управа Опшине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Набавку и испоруку цеви за пропусте, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.
  2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
  3. Предмет јавне набавке:Набавка и испорука цеви за пропусте.
  4. Испорука цеви се врши на територији општине Александровац.
  5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:

44163000-цеви и арматура.

 

Pročitati ostatak ovog unosa »

мар 31

Oбавештење о закљученом уговору 1.2.1.У/2020. – Одржавање уличне расвете

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-61-13/2020
Датум:31.03.2020.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-услуге (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка услуга-Одржавање уличне расвете,

   редни број 1.2.1.У/2020.

   Назив и ознака из општег речника набавке:

   ОРН:50232100-услуге одржавања уличне расвете.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «