апр 03

Јавна набавка добара број 40-6/2014-03

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности – добара
НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО – ПИЋА

Општинска Управа Општина Александровац , као наручилац, спроводи поступак јавне набавке мале вредности добара: „ Набавка материјала за угоститељство – пића,“ на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 40-6/2014-03 од 27.03.2014. године, редни број јавне набавке 6/14, у складу са чланом 39. Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12).

Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове из члана 75 и 76, Закона о јавним набавкама .

Понуде се сачињавају према конкурсној документацији наручиоца

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Не прихватају се понуде са варијантама.

Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику.

Понуда треба да садржи све елементе наведене у садржају понуде који је саставни део конкурсне документације. Неиспуњавање једног или више елемената из садржаја понуде, понуду чини неисправном.

Конкурсна документација се може преузети:

на адреси наручиоца:Општина Александровац, ул. Јаше Петровића 26, канцеларија бр.19

на интернет страници наручиоца: www.aleksandrovac.rs.

на Порталу јавних набавки.

Понуде се подносе у затвореној коверти, овереној печатом, са назнаком: „Не отварати – понуда за јавну набавку добара: „Набавка материјала за угоститељство – пића, број 40-6/14-03“, на адресу: Општина Александровац, ул. Јаше Петровића бр. 26, а предају се Услужном центру  Општине Александровац . На полеђини коверте понуђач пише своју пуну адресу, заводни број, име и телефон особе за контакт.

Рок за подношење понуда је  14.04.2014. године до 12 часова.

Неблаговремене понуде – понуде приспеле после рока за њихово достављање, биће неотворене враћене понуђачу након завршетка поступка отварања понуда, са назнаком да су поднете неблаговремено, а непотпуне понуде ће бити оцењене као неисправне.

Отварање понуда је јавно и обавиће се 14.04.2014. године у 12.15 часова, у просторијама Општине Александровац, улица Јаше Петровића  26, у великој  сали Општине Александровац, у присуству овлашћених представника понуђача. Овлашћење за учешће у поступку отварања понуда мора бити оригинал издато од понуђача, са заводним бројем под којим је издато, датумом издавања, печатом и потписом одговорног лица понуђача, а предаје се Комисији за јавну набавку непосредно пре почетка поступка отварања понуда.

Наручилац у поступку јавне набавке мале вредности позива најмање три понуђача и истовремено објављује позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, а одлука о додели уговора ће се донети ако је научилац прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

Одлуку о додели уговора, са образложењем и подацима из Извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доставља свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења, препорученом пошиљком са доставницом.

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем коме је додељен уговор најкасније у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 124/12).

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији  за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје се наручиоцу.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 40.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије 840-0000742221843-57, модел 97, позив на број 50-016, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „Републичка административна такса за захтев за заштиту права, број јавне набавке 40-6/2014-03“.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у моменту покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно, услед којих је престала потреба наручиоца за предметном јавном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.

Особа за контакт:

Драгица Спасојевић

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

мар 28

III Међународни сајам вина Жупа 2014

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će u Aleksandrovcu Župskom u Hali sportova 02. i 03. maja 2014. biti priređen TREĆI MEĐUNARODNI SAJAM VINA  „ŽUPA 2014“.

Pozivamo Vas da na Sajmu učestvujete sa svojim najboljim vinima.

Ocenjivanje vina obaviće se  26. i 27. aprila 2014. godine od strane stručne komisije na čelu sa dr Slobodanom Jovićem, profesorom Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Sajamske aktivnosti biće obogaćene nizom sadržaja. Uz medije na Sajam su pozvani i predstavnici hotelijera, turistički radnici i drugi poslenici i ljubitelji vina.

Aranžiranje štandova i sve druge pripreme vinara – učesnika Sajma, obaviće se 02. maja 2014. godine, počev od 08:00 časova.

Svečano otvaranje Sajma i uručenje nagrada i priznanja najboljima, obaviće se 02. maja 2014. godine sa početkom u 12 časova.

Organizatori Sajma će 02. i 03. maja 2014. godine pored svečane dodele priznanja vinarima u čast, organizovati niz drugih sadržaja:

- Degustacija i prodaja proizvoda

- Sklapanje dogovora sa predstavnicima ugostiteljskih i trgovačkih kuća

- Okrugli stolovi i predavanja o vinu

- Uvid u dizajnerska rešenja  i ambalaže

- Razmena iskustava

- Kulturni program

- Obilazak Župskog kraja ( vinogorje, vinarije, manastiri, poljane…)

    Pozivajući Vas da uzmete učešće na Trećem međunarodnom sajmu vina „ ŽUPA 2014“, koristimo priliku da Vam poželimo dobro zdravlje, ličnu i porodičnu sreću, kao i uspešnu poslovnu godinu.

 S‘ poštovanjem!                                         

                                                                                           Organizacioni odbor                                          

                                                             TREĆEG  MEĐUNARODNOG SAJMA VINA „ŽUPA 2014“

                                              Predsednik

                                                                                                    dr  Jugoslav D Stajkovac, dipl. ing

мар 06

Решење о именовању директора број: 020-166/2014-01

На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС бр. 129/2007),члана 21. и 31. став 3 Закона о јавним предузећима(“Службени гласник РС“ бр. 119/2012) и члана 26. Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ бр. 7/08,1/12, 13/12и 3/13) Скупштина општине Александровац на XIV седници 12 фебруара 2014 . године , донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР АЛЕКСАНДРОВАЦ- ЖУПА“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

1. Именује се Милутин Радичевић, из Александровца за директора Јавног предузећа “Пословни-центар Александровац Жупа“ Александровац .

2. Мандат именованом директору траје четири године .

3. Ово решење је коначно.

4.Именовани директор дужан је да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у “Службеном гласнику Републике Србије“.

5.Ово Решење објавити у: “Службеном гласнику Републике Србије“,
“Службеном листу општине Александровац“ и интернет страници општине Александровац.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мар 03

Јавна набавка добара број 40-5/2014-03

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број 40-5/2014-03
Дана : 28.02.2014. год.
АЛЕКСАНДРОВАЦ

На основу чланa 55. став 2 Закона о јавним набавкама  ( Сл. Гласник РС бр 124/12) и Одлуке о покретању поступка набавке добара, бр. 40-5/14-03,  Општинскa   управa општине   Александровац   упућује :

П О З И В

СВИМ ЗАИНЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА ДА ДАЈУ СВОЈЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

Позивамо све заинтересоване понуђаче да дају своје понуде за набавку рачунарске опреме у поступку јавне набавке мале вредности .

1. Предмет набавке – je набавка  16 LAP-TOP рачунара и 22 мултифункционална уређаја.

2. Техничко технолошки елементи предмета набавке: Ова набавка обухвата набавку:

-  16 LAP-TOP рачунара и 22  штампач (мултифункционална уређаја ) по спецификацији која је саставни део конкурсне документације..

На сваком лап-топ рачунару –Windows 8  professional,

3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове из члана 75 и 77, Закона о јавним набавкама .

1.      Понуђач мора да испуни следеће обавезне услове за учешће:

-  Да је регистрован код надлежног органа

-  Да није осуђиван за кривична дела против привреде

-  Да му није изречена мера забране обављања делатности

-  Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине.

Као доказ о испуњености услова понуђач прилаже потписану и оверену Изјаву у прилогу.

4. Понуде се сачињавају према конкурсној документацији наручиоца

Понуде морају бити достављене у запечаћеној коверти на адресу наручиоца, Oпштинa Александровац, Ул. Јаше Петровић бр. 26,  37230 Александровац, са назнаком «понуда за рачунарску опрему- не отварати».

На полеђини коверта назначити назив и адресу понуђача и број телефона особе за контакт.

Рок за достављање понуда је 10.марта 2014.  године до 13 часова.

Отварање понуда ће се извршити последњег дана рока  у 13,15 часова

5. Наручилац ће извршити избор најповољнијег понуђача примeном критеријума најниже понуђене цене.

6. Све додатне информације заинересовани могу добити на телефон 064-873 0509 сваког радног дана од 07 до 15 часова. Лице за контакт : Мирко Рилак.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Starije objave «