јун 21

Јавни конкурс

Скупштина општине Александровац на 15. седници одржаној   2018.године,  на основу члана 36. став 3 и 4 и члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 3. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавно комунално стамбеног  предузећа “Александровац“ Александровац чији је оснивач општина Александровац, број:020-203/2018-01  од 14. јуна 2018. године, Скупштина општине Александровац, објављује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА „АЛЕКСАНДРОВАЦ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

Подаци о јавном предузећу: Јавно комунално стамбено предузеће “Александровац“ из Александровца,

Матични број:  07100124,

ПИБ: 100365240,

Седиште Јавног предузећа: Александровац, ул. 10. август, број 46,

Претежна делатност Јавног предузећа:36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Радно место: директор Јавно комуналног стамбеног предузећа „Александровац“ из Александровца. Директора Јавно комуналног стамбеног предузећа именује Скупштина општине Александровац на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса. Директор предузећа заснива радни однос на одређено време.

Послови директора: представља и заступа јавно предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање јавног предузећа, одговaра за законитост рада јавног предузећа, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, извршава одлуке надзорног одбора, доноси акт о систематизацији, врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јун 15

Одлука о завршном рачуну буџета општине Александровац за 2017. год

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
О п ш т и н с к а  у п р а в а
Одељење за финансије и локално економски развој
Број : 403-300/2018-03
Датум : 04.05.2018.год.
А л е к с а н д р о в а ц

 

 

 

јун 13

ИЗВЕШТАЈ – Комисије за доделу награда

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 401-964-1/2018-01
Датум: 12.06.2018. год.
Александровац

И З В Е Ш Т А Ј

Комисије за доделу награда

 

Општинска управа општине Александровац је дана 25. априла 2018. године расписала Конкурс за доделу новчане награде талентованим студентима број 401-964/2018-01, који је објављен у медијима, званичној интернет страници општине и огласној табли Општинске управе.

Рок за подношење пријава на Конкурс је почео да тече од 03.05.2018. године закључно са 04.06.2018. године.

Општинска управа општине Александровац је дана 09. маја 2017. године је образовала Комисију за доделу награда, решењем број 020-101/2017-01.

На основу расписаног Конкурса и поднетих пријава, Комисија за доделу награда на састанку од 12.06.2018. године, утврдила је следеће:

По расписном Конкурсу поднето је укупно 29 пријава и све су благовремене. Сви подносиоци пријава имају пребивалиште на територији општине Александровац, што је потврђено службеном провером у ПС Александровац и уврењима од 11.06.2018. године.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јун 12

Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.3.12.Р /2018 – Санација  градских улица

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број:404-112-14/2018
Датум:12.06.2018.године.

  

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-112-13/2018 од 11.06.2018.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.12.Р /2018

  

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.12.Р/2018- Санација  градских улица

   (Старци-наставак, ка новом  гробљу у Кожетину, 16.октобар и Занатске), додељује се понуђачу

 

“МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О. Ђуревац-Блаце,

   број понуде 08-06/18  од  08.06.2018. год,  број понуде  код  наручиоца  404-112-8/2018 од 08.06.2018.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «