нов 21

Oбавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања постројења за складиштење неопасног отпада „Mода плус“, Aлександровац

На основу члана 10.став 1. и 2 . а у вези са чланом 29. Став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, број 135/04 и 36/09) Општинска управа Александровац, одељење за развој и инфраструктуру:

О Б А В Е Ш Т А В А

Заинтересоване органе и организације и заинтересовану јавност да је носилац Пројекта Братислав Милић ПР, производно трговинска радња „Мода плус“ Александровац, 29.новембра 64 поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта постројење за складштење неопасног отпада „Мода плус“, на катастарској парцели бр. 429/19 и 429/33, КО Стањево, општина Александровац.
Захтев је заведен под бројем:501-100/2014-04
Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност могу извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, као и писмено доставити своја мишљења о поднетом захтеву у периоду до 24.11.2014-03.12.2014.год. сваког радног дана у времену од 11,00 до 13,00 часова, у просторијама Општинске управе Александровац, ул Јаше Петровића 26, канцеларија бр.6.

Објављено: 21.11.2014.год.

нов 13

Обавештење – Саветника за заштиту права пацијената

Општина Александровац
Саветник за заштиту права пацијената
Датум:12 новембар 2014 године
Обавештење Саветника за заштиту права пацијената

Саветник за заштиту права пацијенау општини Александровац је Александра Ковачевић.

Саветник пацијената поступа по поднетим приговорима и пружа потребне информације и савете у вези са правима пацијената.Саветник пацијената ће примати пацијенте у згради општине Александровац, спрат 1, канцеларија број 6, сваког радног дана од 07h до 15h.

О новој адреси саветника пацијената грађани ће бити обавештени путем плаката Министарства здравља који ће бити постављени на предвиђеним местима као и путем средстава јавног информисања.

Пацијенти се о заштити својих права могу информисати, и обратити саветнику пацијената и путем телефона 751-069.

Саветник пацијената

 Александра Ковачевић

нов 12

Анализа комерцијалног отпада у општини Александровац

IMG_3814Уз подршку пројекта IMPACT који спроводи GIZ, а на предлог Агенције за заштиту животне средине Републике Србије, средином новембра у општини Александровац ће бити тестирана методологија за утврђивање количине и састава комерцијалног отпада. Комерцијани отпад настаје у ресторанима, предузећима, продавницама, јавним институцијама и здравственим установама. Овај отпад је саставни део комуналног отпада, веома је сличан отпаду из домаћинстава, али ипак има посебне карактеристике у зависности од делатности у којој настаје. Неретко се дешава да је контејнер испред ресторана или кафића препун пластичних, стаклених флаша и лименки, док је контејнер испред продавнице обично напуњен картонским кутијама и другом амбалажом.

Израда националне методологије за утврђивање састава и количине комерцијалног отпада помоћи ће Агенцији у прикупљању података према европским стандардима. Наиме, од 2015. године Србија ће бити у обавези да доставља податке европској Агенцији за животну средину на начин на који може да се утврди колико су испуњењени зацртани циљеви за рециклажу на нивоу Европе. Прикупљени подаци на овај начин, омогућиће локалним самоуправама и Републици Србији да стекну увид о местима настајања отпада који су погодни за рециклажу.

Анализа комерцијалног отпада не служи само за испуњавање законске обавезе, већ је важна за оптимизацију система за управљање отпадом. Циљ је коришћење отпада као ресурса, побољшање квалитета живота свих грађана и стварање додатне вредности за целу општину.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) je organizacija za međunarodnu saradnju koja u ime nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), podržava Srbiju kroz mnogobrojne bilateralne i regionalne projekte. Kao implementaciona organizacija Vlade Savezne Republike Nemačke, GIZ već više od 14 godina predstavlja pouzdanog partnera u pružanju podrške javnom, privatnom i civilnom sektoru u Republici Srbiji. Od 2000. godine, Savezna Republika Nemačka je kroz neposrednu pomoć kao i putem fondova EU izdvojila za Srbiju 1,6 milijarde evra, što predstavlja najveći pojedinačni iznos razvojne pomoći koji je neka država uputila Srbiji.

нов 08

ЈАВНИ ОГЛАС – ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЈАВНИХ ПОВРШИНА

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник РС“ бр.129/07), члана 53. Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“, број 7/08,1/12,13/12 и 3/13) и члана 9. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама на територији општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“, број 3/2014) и Решења о одређивању почетних износа закупнине за давање јавних површина у закуп прикупљањем понуда број 020-645/2014-01 од 20.октобра 2014.године, Општинско веће општине Александровац на LXIV седници од 20.октобра 2014 године, расписује

Ј А В Н И О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЈАВНИХ ПОВРШИНА

РАДИ ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА-КИОСКА

И ДРУГИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «