јул 11

Одлука о додели уговора број ЈН 1.3.33.Р /2019 – Санација дома културе у Доњем Ступњу

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
3 7 2 3 0   А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-1779/2019
Датум:11.07.2019.године

 
            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-177-8/2019 од  10.07.2019.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.33.Р /2019

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број  ЈН 1.3.33.Р/2019 Санација дома културе у

   Доњем Ступњу,  додељује се понуђачу:

Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29. Новембар, бб, 37230 Александровац,

   број понуде  218/19 од 05.07.2019.године,  број понуде  код  наручиоца  404-177-6/2019 од  

   05.07.2019.године.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јул 11

Одлука о додели уговора број ЈН 1.3.30.Р /2019 – Санација дома културе у Стањеву

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
3 7 2 3 0   А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-175-9/2019
Датум:11.07.2019.године

             На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-175-8/2019 од  10.07.2019.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.30.Р /2019

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број  ЈН 1.3.30.Р/2019 Санација дома културе у

   Стањеву,  додељује се понуђачу:

Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29. Новембар, бб, 37230 Александровац,

   број понуде  223/19 од 08.07.2019.године,  број понуде  код  наручиоца  404-175-6/2019 од  

   08.07.2019.године.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јул 10

Обавештење о закљученом уговору број  ЈН 1.2.12.У/2019. – Услуге стручног надзора на санацији објекта    зграде основне школе “Аца Алексић“ у селу Плоча, општина Александровац на кп.бр. 2412/3 КО Плоча

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-6915/2019
Датум:10.07.2019.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-услуге (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка услуга-Услуге стручног надзора на санацији објекта

   зграде основне школе “Аца Алексић“ у селу Плоча, општина Александровац на кп.бр.

    2412/3 КО Плоча-редни број  ЈН 1.2.12.У/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 71247000-надзор грађевинских радова.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јул 10

Одлука о додели уговора број ЈН 1.3.2.Р /2019 – Извођење радова на уређивању грађевинског земљишта на градском тргу

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
3 7 2 3 0   А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-170-23/2019
Датум:09.07.2019.године

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-170-22/2019 од 08.07.2019.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.2.Р /2019

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број  ЈН 1.3.2.Р/2019 Извођење радова на

    уређивању грађевинског земљишта на градском тргу, додељује се понуђачу:

ДОО “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29.новембар бб, 37230 Александровац,

    број понуде  215/19 од  04.07.2019.године,  број понуде  код  наручиоца  404-170-18/2019 од  

    04.07.2019.године.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «