дец 17

Oбавештење о донетом решењу 501-100/14-04 од 09.12.2014.

На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и 3.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09) Општинска управа општине Александровац,Одељење за развој и инфраструктуру објављује:

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА 

УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : Постројење за складиштење неопасног отпада „Мода плус“, Александровац

 

Општинска управа општине Александровац, Одељење за развој и инфраструктуру, донело је решење број 501-100/14-04 од 09.12.2014.год да за пројекат Постројење за складиштење неопасног отпада „Мода плус“ Александровац, носиоца пројекта Братислава Милића ПР, производно трговинска радња „Мода плус“, Александровац, 29. Новембра 64, на к.п. бр. 429/19 и 429/33 КО Стањево, општина Александровац није потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину.

Донетим решењем утврђена је обавеза носиоца пројекат да предузме мере заштите животне средине са циљем спречавања могућих негативних утицаја постројења на животну средину које се морају примењивати у току рада постројења, поступајући по одредбама Закона о заштити животне средине (“Службени гласник РС“ 135/04,36/09,36/09-др.закон,72/09-др.закон и 43/11-одлука УС), и по свим другим законима и прописима везаним за заштиту животне средине.

Против овог решења може се изјавити жалба Министарству пољопривреде и заштите животне средине и у року од 15 дана од дана објављивања овог решења.

 

 

 

Објављено: 17.12.2014.год.

дец 17

Oбавештење о донетом решењу број 501-105/14-04 од 16.12.2014

На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и 3.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09) Општинска управа општине Александровац,Одељење за развој и инфраструктуру објављује:

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА 

УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Пројекта : Сушара за дрва

 

Општинска управа општине Александровац, Одељење за развој и инфраструктуру, донело је решење број 501-105/14-04 од 16.12.2014.год да за пројекат Сушара за дрва, носиоца пројекта Вино Жупа а.д. Александровац ул. Крушевачка 36, на к.п. 1070/9 КО Стањево, општина Александровац није потребна процена утицаја на животну средину.

 

Донетим решењем утврђена је обавеза носиоца пројекат да предузме мере заштите животне средине са циљем спречавања могућих негативних утицаја постројења на животну средину које се морају примењивати у току рада постројења, поступајући по одредбама Закона о заштити животне средине (“Службени гласник РС“ 135/04,36/09,36/09-др.закон,72/09-др.закон и 43/11-одлука УС), Закона о управљању отпадом (Службени гласник РС“, бр.36/09 и 88/10) и по свим другим законима и прописима везаним за заштиту животне средине.

 

Против овог решења може се изјавити жалба Министарству пољопривреде и заштите животне средине и у року од 15 дана од дана објављивања овог решења.

 

 

 

Објављено: 17.12.2014.год.

дец 12

Нацрт одлуке о буџету општине Александровац за 2015. годину

Преузмите:

НАЦРТ  О Д Л У К Е  О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ (*,Pdf 451kB)

 

НАЦРТ

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (“Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије“, брoj 129/07) и члана 26. Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“, брoj 7/2008, 1/2012, 13/2012 и 3/2013), Скупштина општине Александровац, на _______ седници, одржаној дана _________ 2014. године, донела је

 

 

О Д Л У К У

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ

 

 

I ОПШТИ ДЕО

 

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Александровац за 2015. годину, уређује се његово извршавање, права и обавезе корисника буџетских средстава и друга питања у складу са Законом.

 НАЦРТ  О Д Л У К Е  О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ (*,Pdf 451kB)

 

дец 11

Oбавештење о поднетом захтеву за издвање дозволе за складиштење неопасног отпада

На основу члана  63.став 2 . Закона о управљању отпадом  („Сл.гласник РС“.број 36/09 и 38/10), Општинска управа општине Александровац, Одељење за развој и инфраструктуру објављује:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДВАЊЕ ДОЗВОЛЕ

 ЗА  СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

 

Оператер Братислав Милић ПР, производно трговинска радња „Мода плус“, Александровац, двадесет деветог новембра 64поднео је захтев бр.501-106/14-04 од 09.12.2014.год. за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада, откупно место Стањево на к.п. бр.429/19 и 429/33 КО Стањево , општина Александровац.

Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност могу извршити увид у податке и расположиву документацију оператера, као и писмено доставити своја мишљења о поднетом захтеву у периоду од 11.12.2014-09.01.2015.год. сваког радног дана у времену од 11 до 14 часова, у просторијама Општинске управе Александровац, ул.Јаше Петровића 26, канцеларија бр.6

 

Објављено:11.12.2014.год.

Starije objave «