јун 20

Пословник савета за здравље општине Александровац

На основу решења Општинског већа општине Александровац о образовању Савета за здравље општине Александровац  број 020-423/2018-01 од  30. новембра 2018. године, Савет за здравље општине Александровац, на седници одржаној дана  18. јуна 2019. године, доноси

 

П О С Л О В Н И К

САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

Члан 1.

Овим  пословником уређује се начин рада и одлучивања  Савета за здравље (у даљем тексту: Савет), а посебно:

 1. образовање Савета;
 2. надлежности Савета;
 3. права и дужности председника, заменика председника и чланова Савета и начин њиховог остваривања;
 4. врста аката и поступак њиховог доношења;
 5. сазивање и ток седница Савета;
 6. поступак по приговору о повреди појединачних права пацијената;
 7. разматрање извештаја Саветника за заштиту права пацијената;
 8. извештавање о раду Савета за здравље, а посебно у у области заштите права пацијената;
 9. јавност рада Савета;
 10. обављање стручних, административних и других послова за Савет.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јун 19

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке ЈНВВ 1.1.9.Д/2019, добра –Набавка мини аутобуса

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-178-4/2019
Датум: 19.06.2019.године.
Адреса: ул. Јаше Петровића бр.26,
37230 А л е к с а н д р о в а ц
E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374, МБ:07194838
Тел: 037-3751 145

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

1) Подаци о Наручиоцу:

Назив Општина Александровац Општинска управа
Адреса Ул. Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац
Интернет страница www.aleksandrovac.rs
Врста Наручиоца Класичан сектор
Матични број 07194838
ПИБ 100369374

2) Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке, члан 32. ЗЈН

3) Предмет јавне набавке: ЈНВВ 1.1.9.Д/2019, добра –Набавка мини аутобуса.

4) Ознака из општег речника набавке: 34121500-минибусеви.

5) Број партија: набавка није обликована по партијама

Pročitati ostatak ovog unosa »

јун 19

Извештај – Комисије за доделу новчане награде талентованим студентима

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 401-1172-1/2019-01
Датум: 12.06.2019. год.
Александровац

И З В Е Ш Т А Ј

Комисије за доделу награда

 

Општинска управа општине Александровац је дана 03. маја 2019. године расписала Конкурс за доделу новчане награде талентованим студентима број 401-1172/2019-01, који је објављен у медијима, званичној интернет страници општине и огласној табли Општинске управе.

Рок за подношење пријава на Конкурс је почео да тече од 03.05.2019. године закључно са 03.06.2019. године.

Општинска управа општине Александровац је дана 09. маја 2017. године је образовала Комисију за доделу награда, решењем број 020-101/2017-01.

На основу расписаног Конкурса и поднетих пријава, Комисија за доделу награда на састанку од 12.06.2019. године, утврдила је следеће:

По расписном Конкурсу поднето је укупно 38 пријава и све су благовремене. Сви подносиоци пријава имају пребивалиште на територији општине Александровац, што је потврђено службеном провером у ПС Александровац и уврењима од 11.06.2019. године или на основу очитаних личних карата подносилаца захтева.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јун 14

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр.  ЈН 1.2.10.У/2019 – Израда пројектно техничке документације за  сеоске Домове културе

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
Број:404-168-4/2018
Датум:14.06.2019.године.
Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26,
37230 Александровац
E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374, МБ:07194838
Тел: 037-3751 145; Факс: 037-3751 145

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке велике вредности услуга редни број ЈН 1.2.10.У/2019, деловодни број 404-168-1/2019 од 27.05.2019.године,

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ

Александровац,  ул. Јаше Петровића, бр. 26

 у п у ћ у ј е

ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.2.10.У/2019

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке вели вредности услуга

Израда пројектно техничке документације за  сеоске Домове културе

 (Шљивово, Тулеш и Горње Ратаје)  

 

 1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Израда пројектно техничке документације за сеоске Домове културе (Шљивово, Тулеш и Горње Ратаје), под  условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.
 2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка велике вредности услуга.
 3. Предмет јавне набавке: Израда пројектно техничке документације за сеоске Домове културе  (Шљивово, Тулеш и Горње Ратаје).
 4. Услуге се врше на територији  општине Александровац.
 5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:

71220000-Услуге пројектовања у архитектури.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «