јан 23

К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2015.ГОДИНУ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

На основу члана 16. Одлуке о буџету општине Александровац за 2015. годину (“Сл. лист општине Александровац“ број 7/2014), члана 3. Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана (“Сл. лист општине Александровац“ број 1/2010) и Одлуке Општинског већа број 020-6/2015-01 од 09. јануара .2015. године,

Општинско веће општине Александровац дана 09.јануара 2015. године расписује:

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2015.ГОДИНУ

УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

 

I           Расписује се конкурс за доделу средстава буџета општине Александровац за 2015. годину у укупном износу од 24.500.000,00 динара  за финансирање односно суфинансирање програма од јавног интереса  удружењима грађана и то:

-у области културног и уметничког стваралаштва 5.000.000,00 динара,

-социо-хуманитарним организацијама 5.500.000,00 динара,

-спортским омладинским организацијама и удружењима и савезу спортова 14.000.000,00 динара.

II          Право учешћа на Конкурсу имају:

  1. удружења у области културе
  2. социо-хуманитарне организације (удружења бораца, инвалида и хуманитарне организације)
  3. удружења у области спорта,спортске омладинске организације, савез спортова

Право на доделу средстава, могу остварити сва регистрована удружења са седиштем на територији општине Александровац, а чија делатност није политичке природе.

Опредељена средства додељују се бесповратно, за финансирање, односно суфинансирање програма и пројеката којима се доприноси:

– развоју културе, омладинског културног уметничког ставралаштва, неговању традиционалних културних садржаја и друго,

-повећању квалитета живота и рада бораца,инвалида ,лица са посебним потребама, подстицај наталитета,помоћ старима и други  хуманитарни програми,

– развоју спортског стваралаштва и развоју и афирмацији  масовног спорта: одржавање  спортских објеката , стварање услова  за повећање обухвата  и квалитет рада са младим спортским талентима, организовање спортских такмичења, спортских приредби  и манифестација од интереса за општину  и других активности којима се доприноси остваривању  јавног интереса у области  спорта.

III         Захтеве са програмима доставити у року од 8 дана од дана објављивања Конкурса, Писарници Општинске управе општине Александровац или поштом на адресу: Општина Александровац, Општинско веће – Комсији за спровођење конкурса, улица Јаше Петровића 26, са напоменом “по Конкурсу за доделу средстава удружењима из буџета општине Александровац “ и са назнаком области у којој се реализује програм.

Уз захтев за финансирање, односно суфинансирање програма достављају се:

  1. Програм,
  2. Спецификација средстава неопходних за реализацију програма,
  3. Доказ о регистрацији удружења код надлежног органа
  4. Број жиро рачуна (текућег рачуна) удружења.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

IV        О поднетим захтевима одлучује Општинско веће на предлог Комисије за спровођење Конкурса, у складу са одредбама Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана (“Службени лист општине Александровац“ број 1/2010), у року од 30 дана од истека рока за подношење захтева по Конкурсу.

V         Конкурс се објављује у медијима и на огласној табли Општинске управе општине Александровац.

Контакт телефон за информације: 037 3552 – 502.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-6-1/2015-01 од 09. јануара 2015. године

 

ПРЕДСЕДНИК

                                                Др Југослав Д. Стајковац, дипл. инж.

ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ / ПРОЈЕКТУ УДРУЖЕЊА (*.doc)

дец 17

Oбавештење о донетом решењу 501-100/14-04 од 09.12.2014.

На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и 3.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09) Општинска управа општине Александровац,Одељење за развој и инфраструктуру објављује:

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА 

УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : Постројење за складиштење неопасног отпада „Мода плус“, Александровац

 

Општинска управа општине Александровац, Одељење за развој и инфраструктуру, донело је решење број 501-100/14-04 од 09.12.2014.год да за пројекат Постројење за складиштење неопасног отпада „Мода плус“ Александровац, носиоца пројекта Братислава Милића ПР, производно трговинска радња „Мода плус“, Александровац, 29. Новембра 64, на к.п. бр. 429/19 и 429/33 КО Стањево, општина Александровац није потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину.

Донетим решењем утврђена је обавеза носиоца пројекат да предузме мере заштите животне средине са циљем спречавања могућих негативних утицаја постројења на животну средину које се морају примењивати у току рада постројења, поступајући по одредбама Закона о заштити животне средине (“Службени гласник РС“ 135/04,36/09,36/09-др.закон,72/09-др.закон и 43/11-одлука УС), и по свим другим законима и прописима везаним за заштиту животне средине.

Против овог решења може се изјавити жалба Министарству пољопривреде и заштите животне средине и у року од 15 дана од дана објављивања овог решења.

 

 

 

Објављено: 17.12.2014.год.

дец 17

Oбавештење о донетом решењу број 501-105/14-04 од 16.12.2014

На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и 3.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09) Општинска управа општине Александровац,Одељење за развој и инфраструктуру објављује:

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА 

УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Пројекта : Сушара за дрва

 

Општинска управа општине Александровац, Одељење за развој и инфраструктуру, донело је решење број 501-105/14-04 од 16.12.2014.год да за пројекат Сушара за дрва, носиоца пројекта Вино Жупа а.д. Александровац ул. Крушевачка 36, на к.п. 1070/9 КО Стањево, општина Александровац није потребна процена утицаја на животну средину.

 

Донетим решењем утврђена је обавеза носиоца пројекат да предузме мере заштите животне средине са циљем спречавања могућих негативних утицаја постројења на животну средину које се морају примењивати у току рада постројења, поступајући по одредбама Закона о заштити животне средине (“Службени гласник РС“ 135/04,36/09,36/09-др.закон,72/09-др.закон и 43/11-одлука УС), Закона о управљању отпадом (Службени гласник РС“, бр.36/09 и 88/10) и по свим другим законима и прописима везаним за заштиту животне средине.

 

Против овог решења може се изјавити жалба Министарству пољопривреде и заштите животне средине и у року од 15 дана од дана објављивања овог решења.

 

 

 

Објављено: 17.12.2014.год.

дец 12

Нацрт одлуке о буџету општине Александровац за 2015. годину

Преузмите:

НАЦРТ  О Д Л У К Е  О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ (*,Pdf 451kB)

 

НАЦРТ

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (“Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије“, брoj 129/07) и члана 26. Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“, брoj 7/2008, 1/2012, 13/2012 и 3/2013), Скупштина општине Александровац, на _______ седници, одржаној дана _________ 2014. године, донела је

 

 

О Д Л У К У

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ

 

 

I ОПШТИ ДЕО

 

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Александровац за 2015. годину, уређује се његово извршавање, права и обавезе корисника буџетских средстава и друга питања у складу са Законом.

 НАЦРТ  О Д Л У К Е  О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ (*,Pdf 451kB)

 

Starije objave «