мај 20

Прва измена и допуна плана јавних набавки Општинске управе општине Александровац

мај 17

Одлука о додели уговора за јавну набавку ЈН 1.1.4.Д/2019 – Набавка, уградња и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-13220/2019
Датум:17.05.2019.године 
 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-132-19/2019  од 16.05.2019.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности добара

 број ЈН 1.1.4.Д/2019

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности добара  број  ЈН 1.1.4.Д/2019 Набавка, уградња и одржавање

   вертикалне саобраћајне сигнализације, додељује се:

“МГ СИГНАЛ СИСТЕМ“ д.о.о.  ул. Београдска, бр. 19,  36000 Краљево, 

   број понуде Понуђача 20/2019 од 04.05.2019.год,  број понуде  код  наручиоца 404-132-11/2019

   од 07.05.2019.године.

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 16

Позив за прикупљање понуда у поступки јавне набавке бр.  ЈН 1.3.21.Р/2019 – санација локалних путева (Доњи Ступањ, Горњи Ступањ 1 и 2, Гаревина 1 и 2 и Дашница 1 и 2)

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул.Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404162-4/2019
Дана:16.05.2019.године
  

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку радова велике вредности редни број ЈН 1.3.21.Р/2019, деловодни број 404-162-1/2019 од 09.05.2019.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ 

Александровац,  ул. Јаше Петровића, број 26

 у п у ћ у ј е

 ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.3.21.Р/2019

за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке радова

Санација  локалних путева

(Доњи Ступањ, Горњи Ступањ  1 и 2, Гаревина 1 и 2 и Дашница 1 и 2)

 

 

  1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац, позива све заинтересоване понуђаче

да доставе понуду за : Санацију  локалних путева  (Доњи Ступањ, Горњи Ступањ 1 и 2, Гаревина 1 и 2 и Дашница 1 и 2),  под  условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

  1. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.
  2. Предмет јавне набавке: Санација локалних путева  (Доњи Ступањ, Горњи Ступањ  1 и 2, Гаревина 1 и 2 и Дашница 1 и 2).  Радови се изводе на територији  општине Александровац.
  3. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки: 45233120-радови на изградњи путева.

 

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 16

Oбавештење о закљученом уговору ЈН 1.3.14.Р/2019. – Санација локалних путева (Плоча, Рокци, Јелакци-Барине и Јелакци-Пецићи)

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 Александровац
Број: 404-108-20/2019
Датум:16.05.2019.године
E-maill aдреса: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374
Матични број:07194838
Тел: 037 – 3751 145
 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца: Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац, e-mail: nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова-Санација  локалних путева (Плоча, Рокци,

   Јелакци-Барине и Јелакци-Пецићи)–редни  број  ЈН 1.3.14.Р/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 45233120-радови на изградњи  путева.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «