јун 20

Саопштење за медије

РепубликаСрбија

Општина Александровац

Председник општине

Број:020-512/2014-01-2

Датум:20.06.2014. године

Александровац

 САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ


          Имајућиу виду да су хладњачари на подручју општине Александровац и околине одредили срамно ниску цену за малину, вишњу и остало воће, а да је цена истог тог воћа у другим крајевима Србије знатно већа, председник општине Александровац Југослав Стајковац, позива све заинтересоване откупљиваче, малине, вишње и другог извозно атрактивног воћа да дођу на подручје општине Александровац уколико понуде већу откупну цену и да откупе све тржишне вишкове овог воћа без икаквог проблема. У колико понуде исту цену као и у другим местима Србије, председник општине ће предложити Скупштини општине и Општинском већу, да се укине откупна такса за откупљиваче.

 

Председник општине

Др Југослав Д. Стајковац, дипл.инж.

јун 16

Jавнa набавкa добара бр. 40-02/14-03

На основу чланa55.став 2. Закона   о јавним набавкама(Сл.гласник РС, бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара, бр. 40-02/14-03,Општина   Александровац   упућује

П О З И В  

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА ДА ДАЈУ СВОЈЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 

 1. Редни број јавне набавке је 02/ 2014.
 2. Предмет јавне набавке је набавка електричне енергије, потпуно снабдевање –ОРН 09310000- Електрична енергија.
 3. Понуде се попуњавају на обрасцу Понуде у прилогу, а у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.
 4. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове из члана 75 и 76, Закона о јавним набавкама .
 5. 1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона
 6. Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
 7. 1)          да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 8. 2)          да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 9. 3)          да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;
 10. 4)          да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
 11. Испуњеност обавезних услова који су наведени под тачком 1) до 4) понуђачдоказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу која чини саставни део конкурсне документације.
 12. Изјава се подноси на обрасцу изјаве која чини саставни део конкурснедокументације,која се попуњава, потписује од странеодговорног лица понуђача и оверава печатом.
 13. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, предузетник ифизичко лице као понуђач доказује достављањем следећих доказа:
 14. 1) потврде (уверења) Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду из претходне две године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, обавио минимално једну трансакцију;
 15. 2) Додатно средство финансијског обезбеђења–понуђач прилаже једну регистровану бланко сопствену меницу у складу са делом VI.тачка 12. Конкурсне документације.
 16. Понуде се достављају у писаном облику , на српском језику у затвореној коверти на којој су на предњој страни написани текст «Понуда – не отварати»- Набавка електричне енергије – , а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. Понуде упутити поштом или донети лично на адресу Општина Александровац, ул Јаше Петровића бр. 26, 37230 Александровац.
 17. Рок за достављање понуда је 23. Јуни 2014. год. до 13 сати.Понуде које стигну код наручиоца после назначеног рока сматраће се наблаговременим и неотворене ће бити враћене понуђачу.
 18. Отварање понуда ће се извршити задњег дана рака за достављање понуда у 13,30 сати у великој сали општине Александровац.     
 19. Избор најповољнијег понуђача ће се извршити у року од пет дана,по критеријуму најниже понуђене цене.
 20. Све додатне информације заинересовани могу добити на тел. Факс 037-751-297 и e-mail : soaleker@ ptt.rs , сваког радног дана . Лице за контакт Драгица Спасојевић .

 

                                      ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

мај 29

Кампања мерења отпадних вода

Рvodeадници ЈКСП „Александровац“ започели ове недеље петодневну кампању мерења квалитета и протока отпадних вода уз подршку ГИЗ ИМПАЦТ пројекта „Управљање отпадом и отпадним водама“. Такође се узимају узорци отпадних вода, чија ће се анализа обавити у акредитованој лабораторији за мониторинг отпадних Факултету техничких наука у Новом Саду. Предвиђено је да се ове године обаве 2 кампање мерења квалитета и протока и 4 кампање узорковања у складу са законским обавезама ЈКСП „ Александровац“.

Добијени подаци служе као параметри за пројектовање будућих постројења за третман отпадних вода према реалним потребама општине. Изградња канализације и постројења за третман отпадних вода су инфраструктурни пројекти који би унапредили стање животне средине. Општина Александровац, позната по производњи вина, и обезбедила би и боље услове за развој туризма. Чисте реке, здраво земљиште на коме расте винова лоза и друге културе, здрава пијаћа вода јесу предуслови за квалитетнији живот грађана општине Александровац. Решавање питања отпадних вода повезано је и са решавањем проблема отпада. Општина Александровац је у овој години обавила већ два циклуса мерења отпада са циљем повећања степена рециклаже и смањења одлагања отпада на депонију.

мај 18

ПОЗИВ ЗА ХУМАНИТАРНУ ПОМОЋ

Штаб за ванредне ситуације општине Александровац и Црвени крст Александровац

због настале ванредне ситуације у земљи

П О З И В А Ј У

Грађане, привредне субјекте, институције и организације да својим донацијама искажу хуманост и солидарност према угроженом становништву у поплављеним подручјима Републике Србије

Најпотребнији су:

- Прехрамбени артикли трајног карактера

- Флаширана вода

- Средства за хигијену

- Ћебад

- Гардероба и обућа

Хуманитарну помоћ можете доставити у сабирни магацин Црвеног крста, који се налази у згради Дома културе Александровца, (бочни улаз из улице 10. Августа) сваког дана од 08-20 часова.

 

Контакт телефон: 751-069 Штаб за ванредне ситуације Александровац

751-334, 064-8863237, 064-8863238 Црвени крст Александровац

 

Александровац                                                                                                Општински штаб за ванредне ситуације Александровац

17. Мај 2014                                                                                                      Црвени крст Александровац

Starije objave «