авг 05

Oбавештење

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за развој и инфраструктуру
Број: 501- 10 /2016-04
Датум: 04.08.2016.год
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

Општинска управа општине Александровац, Одељење за развој и инфраструктуру,

О Б А В Е Ш Т А В А

 

Заинтересоване органе и организације и заинтересовану јавност да је носилац Пројекта “ Телеком Србија “ , Предузеће за телекомуникације а.д., Регија Крагујевац, ИЈ Крушевац, Немањина 2, 37000 Крушевац,  поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени  утицаја на животну средину  Пројекта  инсталације базне  станице

KS05/KSU05/KS05C049/KSL05  Александровац ,   на катастарској парцели бр.3348,  К.О. Александровац,  општина Алексанровац.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта се може извршити у просторијама Општинске управе општине Александровац, канцеларија бр. 10 (службено лице Радица Џамић), у периоду од 08.08.2016.год. до 09.09.2016. год, од 11 – 14 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност могу поднети примедбе и мишљења на изложену Студију о процени утицаја, за време трајања јавног увида, у писменом облику и доставити их на следећу адресу:

 

   ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ,

   ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ И ИНФРАСТРУКТУРУ (КАНЦЕЛАРИЈА    БР. 10.),

   УЛ. ЈАШЕ ПЕТРОВИЋА 26, АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину  Пројекта биће одржани 12.09.2016.год. у 11 часова у Великој  сали Општинске управе.

Јавној расправи и презентацији Студије о процени утицаја на животну средину присуствоваће носилац пројекта “ Телеком Србија “ а.д.  и аутор Студије  “ Институт ватрогас “ са седиштем у Новом Саду  , ул. Булевар војводе Степе 66 , 21 000 Нови Сад .

 

 

 

ПОСТУПАК  ВОДИ

Радица Џамићдипл.инж

јун 22

Obaveštenje – O odlaganju plaćanja dugovanog poreza na rate

Obaveštenje –  O odlaganju plaćanja dugovanog poreza na rate

(privremeni reprogram)

 

Odeljenje za javne prihode, na osnovu člana 10. i 11. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Službeni glasnik RS“ broj 15/16) i Pravilnika o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate (“Službeni glasnik RS“ br. 28/16) obaveštava poreske obveznike – pravna lica, preduzetnike i fizička lica.

 

Odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate

Zahtev za odlaganje dugovanog poreza na rate mogu podneti svi poreski obveznici (pravna lica, preduzetnici i fizička lica) čiji glavni poreski dug ne prelazi iznos od 2.000.000 dinara i koji u sebi ne sadrži kamatu, a koji je dospeo za plaćanje do 04.03.2016. godine i kao takav evidentiran u poreskom računovodstvu Odeljenja za javne prihode.

 

Zahtev mogu da podnesu i:

  • svi poreski obveznici koji su do 04.03.2016. godine podneli zahteve za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate;
  • poreski obveznici koji su do 04.03.2016. godine stekli pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza i na dan 04.03.2016. godine i dalje koriste to pravo i
  • poreski obveznici kojima je do 04.03.2016. godine poništen sporazum ili ukinuto rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јун 17

ОГЛАС о јавном надметању за закуп локација у Митровом Пољу

Организациони одбор спортско туристичке манифестације “ Жупске јулске игре – Митрово Поље 2016 “ на основу усвојеног Плана површина за лицитациону продају, расписује :

О Г Л А С
о јавном надметању за закуп локација у Митровом Пољу
за постављање шатри и покретних тезги за време одржавања
спортско туристичке манифестације “Жупске јулске игре – Митрово Поље 2016”
( термин одржавања манифестације је 01. , 02., 03.. и 07. јул 2016. – четири дана )

 

 

Дају се усменим јавним надметањем локације за постављање шатри и покретних тезги за продају хране, пића и робе, на површинама утврђеним Планом за лицитациону продају локација, који је донео и усвојио Организациони одбор спортско туристичке манифестације “ Жупске јулске игре – Митрово Поље 2016 „, дана 17. 06.2016. године и то:

Локације за шатре:

– I на површини код чесме ( бивша барака ), димензија 15*10 = 150 м² по почетној цени од 40,00 динара/m²/дневно

– II код пчеларског института, димензија 10*30 =300 м² по почетној цени од 40,00 динара/m²/дневно.

Локације за постављање покретних тезги за продају робе, хране и пића:

– Двадесет осам покретних тезги ( 1 до 28), димензија 2*1 = 2 м², по почетној цени од 250 динара/m²/дневно за продају хране и пића, или 125 динара/m²/дневно за остале садржаје;

Право учешћа на јавном надметању за покретне тезге имају сва заинтересована физичка и правна лица, док за шатре лица која имају регистровану одговарајућу делатност.

Локације се дају у закуп за временски период од 01. јула до 07. јула 2016. године, на основу Одлуке Организационог одбора о избору најповољнијег понуђача, која је основ за закључење уговора о закупу.

Лицитациони корак на јавном надметању је 10 динара.

Јавно надметање и закључивање уговора о закупу уз претходну уплату излицитираног износа извршиће се дана 30. 06.2016. године са почетком у 10 часова у великој сали Скупштине општине Александровац, Јаше Петровић 26, Александровац.

Ближе информације се могу добити на телефон 037-3552-440 и 751-029 .

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
СПОРТСКО ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
“ ЖУПСКЕ ЈУЛСКЕ ИГРЕ – МИТРОВО ПОЉЕ 2016 „

мај 10

Поступак јавне набавке мале вредности брoj 404-6/2016-03

На основу чланa55.  Закона   о  јавним  набавкама (Сл.гласник РС, бр.124/12 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга  бр. 404-6/2016-03/1, Општинскa   управa општине   Александровац   упућује

 

П О З И В

СВИМ ЗАИНЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА ДА ДАЈУ СВОЈЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА

  1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности брoj 404-6/2016-03 jeнабавка услуге одржавања моторних возила. Назив и ознака из општег речника набавки је: услуге одржавања аутомобила – 50112200.

      2.Партије

Набавка није обликована по  партијама.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «