«

»

јул 11

ПРЕЛИМИНАРНА ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2023. ГОДИНУ

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и, 83/2014- др. закон, 101/2016- др.закон и 47/18), члана 68. Статута општине Александровац  (,,Службени лист општине Александровац“ број  2/19), члана 14. Одлуке о буџету општине Александровац за 2023. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 33/2022 и 9/2023), раздео 5.  функционална класификација  840 и економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 70,   члана 11. став 3.  Правилника о начину, поступку и критеријумима доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама са територије општине Александровац ( „ Службени лист општине Алексндровац“ број 8/20) и на основу спроведеног Конкурса за доделу средстава буџета општине Александровац традиционалним црквама и верским заједницама са територије општине Александровац за 2023. годину од 22. маја 2023. године,   на предлог Комисије за спровођење конкурсног поступка,

Председник општине Александровац дана 11.  јула  2023. године донео је

 

ПРЕЛИМИНАРНУ

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2023. ГОДИНУ

 

Средства предвиђена у члану 14. Одлуке о буџету општине Александровац за 2023. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 33/2022 и 9/23 ), раздео 5.  функционална класификација  840 и економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 70, а која су намењена за финансирање пројеката цркава и верских заједница са територије општине Александровац за 2023. годину у укупном износу од 2.500.000,00 динара расподељују се на следећи начин:

 

  1. Ц.О. Александровац, Кожетин храм Св. Вазнесења Господњег-пројекат: Реконструкција крова храма у Кожетину-300.000,00- динара
  2. Ц.О. Александровац, Александровац-храм Сабора српских светитеља-пројекат: Изградња потпорних зидова за ограду порте храма у Александровцу-300.000,00- динара
  3. Ц.О. Трнавци, Варина Црква Св. Великомученица Марина-пројекат: Изградња плафонске конструкције и реконструкција крова цркве-200.000,00- динара
  4. Ц.О. Александровац, Ботурићи – Св. Архангела Михајла и Гаврила –пројекат: Радови на унутрашњој малтерацији и припрема зидова за фрескописање-100.000,00- дин.
  5. Ц.О. Александровац, Г. В. Врбница- Св. Јована Крститеља – пројекта: Израда иконостаса у храму у Горњој Вел. Врбници – 280.000,00- динара
  6. Ц.О. Г. Ступањ, Г. Ступањ Св. врачева Козме и Дамјана-пројекат: Реновирање куполе, крова и кровне конструкције-350.000,00- динара
  7. Ц.О. Трнавци, Трнавци Св. Апостола и Јеванђелисте Марка-пројекат: Радови на дренажи и изради тротоара око храма- 250.000,00- динара
  8. Ц.О. Трнавци, Доброљупци- храм Св. цара Константина и царице Јелене -пројекат: Радови на дренажи и поплочавању тротоара око храма- 170.000,00- динара
  9. Ц.О. Трнавци, Љубинци- храм Св. Николе – пројекат: Извођење радова на унутрашњој малтерацији и изради пода – 350.000,00- динара
  10. Ц.О. В.Врбница, Лаћислед храм Вазнесења Господњег- пројекат: Израда прилазног пута до храма у Лаћиследу-200.000,00- динара

Пријаве:

  Ц.О. Плоча, Јелакци- храм Св. Апостоли Петар и Павле- пројекат: Радови на изградњи      потпорног зида при храму-  С обзиром на приоритете других пројеката утврђених бодовањем,  нису додељена  средства за овај пројекат.

 Ц.О. Ратаје, Ратаје – храм Св. Апостола Петра и Павла – пројектат: Уређење порте бехатон коцкама-  С обзиром да не постоји хитност за извођење инвестиционих радова и приоритете других пројеката утврђених бодовањем,  а имајући у виду стање у коме се објекат налази, нису додељена  средства за овај пројекат.

 Ц.О. В.Врбница, Мрмош црквена кућа при цркви Св. Роман-Манастирак- пројекат: Израда изолације и фасаде на црквеној кући-  С обзиром да да не постоји хитност за извођење инвестиционих радова, и приоритет других пројеката утврђених бодовањем а имајући у виду стање у коме се објекат налази,  нису додељена  средства за овај пројекат.

Ц.О. Плоча, Јелакци засеок Пецић- пројекат: Покривање надстрешницом „Молитвишта“ –  С обзиром  да не постоји хитност за извођење инвестиционих радова, и приоритета других пројеката утврђених бодовањем,  нису додељена  средства за овај пројекат.

       Пријаве:

 ЦО Плоча, Плеш-Јабланица – пројекат:  Изградња темеља плоче и звоника (бетонирање, шоловање, равнање), достављен уговор о купопродаји робе без одређеног износа и врсте робе. Комисија на основу приложене документације није могла да утврди вредност пројекта.

 ЦО Плоча, Плеш црква Летине – пројекат: Радови на учвршћивању темеља старе цркве у Плешу на локалитету Летина, достављен уговор о купопродаји робе без одређеног износа и врсте робе. Комисија на основу приложене документације није могла да утврди вредност пројекта.

 ЦО В.Врбница, Доњи Ступањ  Св. Андрије Првозваног- пројекат: Ограђивање порте. Укупан износ средстава потребан за реализацију пројекта је 500.000,00 динара, док је износ који се потражује из буџета општине Александровац 400.000,00 динара. У структури трошкова наведено је да плаћање мајстора износи 100.000,00 динара,  а да средства за ограђивање порте износе 400.000,00 динара. Достављен је предрачун фирме Пим Пласт Доо из Крушевца у коме пише да израда и монтажа 3/д панелне ограде износи 399.998,40 дин. С обзиром да је у предрачуну укључена и услуга монтаже комисија није могла да утврди тачну структуру трошкова  пројекта те није у могућности да оцени исти.

 ЦО В.Врбница, В. Врбница црквена кућа при цркви Св. Николе-пројекат: Замена старе столарије на црквеној кући. Укупан износ средстава потребан за реализацију пројекта је 750.000,00 динара, док је износ који се потражује из буџета општине Александровац 250.000,00 динара, као и достављен предрачун на 180.130,00 дин. Из приложене документације не може се утврдити тачна вредност радова и потрбан износ за предложени пројекат, те комисија није у могућности да оцени пројекат.

              ЦО В.Врбница, Дашница храм Св. Саве– пројекат: Наставак фрескописања цркве Светог Саве у Дашници. Износ средстава који је потребан за реализацију пројекта 1.000.000,00 динара, док је износ средстава који се потражује од општине 300.000,00 динара. Достављен уговор о извођењу радова из 2019. године, за осликавање на износ од 20.345,00 евра  у коме се наводи у члану 2. да је рок за извођење радова крај 2021. година,  члан 4. Извођач има право на продужење рока, уколико наручиоц не изврши благовремено припреме за извођење радова или било којих других непредвиђених околоности, о чему ће се обе стране сагласити, а док у члану 7. наводе да се уговор може мењати или раскинути само писменом сагласношћу обе стране. С обзиром да није поднет анекс  уговора  комисија из приложене документације не може се утврдити тачну вредност преосталих радова и потрбан износ за предложени пројекат и није у могућности  да оцени пројекат.    

   Одбацују се као непотпуне.

  Учесници јавног конкурса имају право да Општинском већу  општине Александровац поднесу приговор на ову  Одлуку у року од пет дана од дана објављивања исте.

 

  Ову одлуку објавити  на званичној интернет страници  општине Александровац  и на огласној табли у року од осам дана од њеног доношења.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-498/2023-07 од 11. јула  2023. године

 

 

                                                                                                                                        Председник

                                                                                                                      Др Мирко Михајловић, спец. пед. с.р.

Print Friendly, PDF & Email