«

»

авг 25

Oбавештење о закљученом уговору за набавку број 7Д/2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-220-9/2023
Датум:25.08.2023.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

   (набавка број 7Д/2023)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

Опис предмета набавке:Набавка тонера за ласерске штампаче и телефакс машине.

Ознака и назив из Општег речника набавке:30125110-тонер за ласерске штампаче и телефакс машине

 

Процењена вредност:333.333,33 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:308.350,00 динара без ПДВ-а,односно 370.020,00 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 15.08.2023.године на три адресе привредних субјеката и то:

1.“MZ copy print“,ул.Јанка Веселиновића бр.12,Крушевац;

2.“Ms comp“ул.Чупићева,бр.1,Крушевац;

3.“PC elite“ул.Бирчанинова,бр.44,Крушевац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понудa.

Подаци о подносиоцу понуде:

“MZ copy print“Јелена Радоњић,пр.,ул.Јанка Веселиновића бр.12,Крушевац;

Основни подаци о добављачу добара:“MZ copy print“Јелена Радоњић,пр.,ул.Јанка Веселиновића бр.12,Крушевац ПИБ:109962050,МБ:64547208,за понуду број 39/2023 од 19.08.2023.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-220-2/2023 дана 21.08.2023.године.

 

Print Friendly, PDF & Email