«

»

јул 13

Oбавештење о закљученом уговору за набаку број 1У/2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:404-187-7/2023
Датум:13.07.2023.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 1У/2023)

 

Назив наручиоца:СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

Опис предмета набавке:Услуге штампања

Ознака и назив из Општег речника набавке:22000000-штампани материјал и сродни производи

 

Процењена вредност:83.333,33  динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:80.000,00  динара без ПДВ-а,односно 80.000,00 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 06.07.2023.године на три адресе привредних субјеката и то:

-„Espy creative studio“ул.29.новембра бр.131,Александровац;

-СГРТ”Графички центар“ул.Крушевачка бр.22, Александровац;

-Фотокопирница“Тим Николић“ул.Др Милана Мирковића  бр.бб,Александровац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда.

Основни подаци о вршиоцу услуга:Фотокопирница„Тим Николић“Марија Николић Пр,ул.Др Милана Мирковића бр.бб,Александровац;

ПИБ:108177872,МБ:63271454,за понуду број 1У/2023 од 06.07.2023.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-187-2/2023 дана 06.07.2023.године.

Print Friendly, PDF & Email