«

»

јул 13

Oбавештење о закљученом уговору број 1Д/2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:404-188-7/2023
Датум:13.07.2023.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

 

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  (набавка број 1Д/2023)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Набавка канцеларијског материјала

Ознака и назив из Општег речника набавке:30192000-канцеларијски материјал

Процењена вредност:83.333,33 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:29.510,00 динара без ПДВ-а,односно 35.412,00 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 07.07.2023.године на три адресе привредних субјеката и то:

1.“Termax-duo“,Стањево бр.бб,Александровац;

  1. СТР“Књижара Јован Јовановић Змај“ул.Књегиње Милице бр.3,Трстеник;
  2. СТК радња“НИНА“,Слободанка Стојановић Пр,ул.Краљевачка бр.бб,Врњачка Бања.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понудa.

Подаци о подносиоцу понуде: “Termax-duo“,Бојан Голубовић,пр,Стањево бр.бб,Александровац;

Основни подаци о добављачу добара: “Termax-duo“,Стањево бр.бб,Александровац;

ПИБ:108646900,МБ:63598976,за понуду број 1Д/2023 од 12.07.2023.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-188-2/2023 дана 12.07.2023.године.

 

Print Friendly, PDF & Email