«

»

јун 19

Обавештење о закљученом уговору за нaбавку број 5У/2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-165-7/2027
Датум:19.06.2023.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

   (набавка број 5У/2023)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуга

 

Опис предмета набавке:Набавка услуга одржавања,поправке аутомобила и набавка делова

Ознака и назив из Општег речника набавке:50112000 Набавка услуга одржавања,поправке аутомобила и набавка делова

Процењена вредност: 250.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност: 209.400,00 динара без ПДВ-а,односно 209.400,00  динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 12.06.2023.године на три адресе привредних субјеката и то:

1.Аутомеханичарска радња“Никетић“,Стањево,бр. бб,Александровац,

2.Аутомеханичарска радња“Буха ММ“,Парчин,бр.бб,Александровац,

3.СЗР“Ауто сервис Лола“Стубал,бр.бб,Александровац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда.

Подаци о подносиоцу понуде:

-Аутомеханичарска радња“Никетић“,Драган Никетић,Стањево,бр. бб,Александровац,

Основни подаци о вршиоцу услуге: Аутомеханичарска радња“Никетић“,Драган Никетић,Стањево,бр. бб,Александровац,ПИБ:106219578,МБ:61544682,за понуду број 5У/2023 од 16.06.2023.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-165-2/2023 дана 16.06.2023.године.

 

Print Friendly, PDF & Email