«

»

дец 15

Обавештење о закљученом уговору за набавку број 2Д/2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-302-8/2023
Датум:15.12.2023.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

(набавка број 2Д/2023)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Набавка средстава за хигијену.

Ознака и назив из Општег речника набавке:33700000-средства за хигијену

Процењена вредност:250.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност: 249.974,46 динара без ПДВ-а,односно 299.969,35 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 29.11.2023.године на три адресе привредних субјеката и то:

-“Hygiene systems“doo,Булевар Арсенија Чарнојевића бр.111,Београд;

-“Таврос“доо,Рисовачка улица,бр.1,Нови Београд;

-“Quorum“доо ул.Ђорђа Поповића,бр.34,Чачак.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 2 понуде.

Подаци о подносиоцима понуде:

-“Hygiene systems“doo,Булевар Арсенија Чарнојевића бр.111,Београд;

Основни подаци о добављачу добара:“Hygiene systems“doo,Булевар Арсенија Чарнојевића бр.111,Београд;

ПИБ:102488316,МБ:17451499,за понуду број 477 од 28.11.2023.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-302-2/2023 дана 30.11.2023.године.

 

Print Friendly, PDF & Email