«

»

окт 13

Обавештење о закљученом уговору за набаку број 16У/2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-264-9/2023
Датум:13.10.2023.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  (набавка број 13)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

Опис предмета набавке:Геолошке,геофизичке и друге научно истраживачке услуге

Ознака и назив из Општег речника набавке:71351000-3- Геолошке,геофизичке и друге научно истраживачке услуге

Процењена вредност:375.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:375.000,00  динара без ПДВ-а,односно 375.000,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 26.09.2023.године на три mail адресе привредних субјеката и то:

1.“geomargiing@gmail.com“,

2.“geosondaza@gmail.com“,

3.“vvladimir@beotel.net“.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 3 понуде.

Подаци о подносиоцу понуде:

-Предузеће за геотехнику и инжењеринг”Геосондажа”доо,кога заступа Александар Ишљамовић,Расадник бр.9,Ниш.

Основни подаци о вршиоцу услуге: Предузеће за геотехнику и инжењеринг”Геосондажа”доо,кога заступа Александар Ишљамовић, Расадник бр.9,Ниш.

ПИБ:100334964,МБ:07690363,за понуду број 24/2023 од 03.10.2023.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-264-3/2023 дана 03.10.2023.године.

Print Friendly, PDF & Email