«

»

авг 23

ЗАПИСНИК КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ  ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
КОНКУРСНА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ОД
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
Број: 401-1086/2017-01    
Датум:08.08.2017. године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

ЗАПИСНИК

КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА  ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ  ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

 

Конкурсна комисија за оцену пројеката од јавног интереса у области јавног информисања, коју је именовао начелник општинске управе,општине Александровац, Решењем бр. 401-1086/2017-01  од 4.августа 2017.године у саставу: Раде Станковић, Радич Милисављевић и Миодраг Миљковић , одржала је седницу  дана  8. августа 2017 године  у просторијама Општинске управе општине Александровац, са почетком у 10,00 сати .

Седници присуствују  сви чланови комисије.

                Комисија је  једногласно утврдила следећи

 
                                                                          
ДНЕВНИ РЕД

 

1.Избор председника Комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања  на територији општине Александровац у 2017.години.

2.Разматрање приспелих пријава по расписаном Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Александровац у 2017.години , бр. 401-1086/2017-01 од 26. јуна 2017. године

Тачка 1.

Избор председника Комисије за оцену пројеката од јавног интереса у области јавног информисања

 

                Љиљана Весић, секретар Комисија за оцену пројеката од јавног интереса у области јавног информисања  је упознала присутне да сходно одредбама члана 22. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( “Сл. Гласник “ РС “, бр.16/2016 и 8/2017) Комисија за оцену пројеката од јавног интереса у области јавног информисања  ( у даљем тексту Комисија) на првој седници бира председника.

                Чланови  Комисије   предложили  су  за председника Радета Станковића

                Комисија је гласањем једногласно изабрала   за председника Комисије Радета Станковића.

                                                                                               

Тачка 2.

 

Разматрање приспелих пријава по расписаном Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Александровац у 2017.години , бр. 401-1086/2017-01    од 26. јуна 2017.године.

                Комисија је упозната да су Одлуком о буџету општине Александровац за 2017.годину предвиђена средства , у оквиру раздела 5, главa 1, функцијa 820, програм 13 Развој културе, ПА 1201-0004- Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, позицијa 114 , економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама(суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања ).

                Комисија је упозната да је Конкурс расписан 26. јуна 2017.године, објављен 28. јуна 2017.године у дневним новинама “Данас “ и на званичној интернет страници општине Александровац.

Конкурс је био отворен до 13.јула  2017.године.

Благовремено су поднете  пројектне пријаве следећих учесника конкурса, и то по наведеном редоследу:

 

 

Ред.

Број

Број пријава заведена Назив пројекта Укупна вредност пројекта тражени износ
1. 401 -1086 (1)/2017-01   30.06. 2017. године. Медијска писменост младих Александровца, Саша Пауновић ПР Агенција за консалтинг “Лотис“  ул. Прве Јужноморавске Бригаде 42, Крушевац  250.000 196.000
2. 401 -1086 (2)/2017-01   30.06. 2017. године. “Добро дошли у Жупу“- туристички потенцијали као могућност развоја, Лига за истраживачко новинарство Крушевац, ул. Војводе Путника 122, Крушевац 130.000 100.000
3. 401 -1086 (3)/2017-01   06.07. 2017. године. Културна уметничка друштва александровачког краја “Жива традиција Жупе“, Центар за истраживачко новинарство Крушевац, ул. Стевана Првовенчаног 10/12, Крушевац 252.000 200.000
4. 401 -1086 (4)/2017-01 12.07. 2017. године. “Жупска Хроника“ Радио Телевизија Крушевац Д.О.О. ул. Трг косовских јунака број 6, Крушевац 1.260.000 1.000.000
5. 401 -1086 (5)/2017-01   12.07. 2017. године

 

“Жупска Хроника“, Мелос Д.О.О. ул. Хајдук Вељкова бр. 2,Краљево 8.168.000 1.216.000
6. 401 -1086 (6)/2017-01   12.07. 2017. године

 

“Жупа-Данас“, Дан Граф Београд, ул. Алексе Ненадовића бр. 19, Београд 566.000 452.800
 7. 401 -1086 (7)/2017-01   13.07. 2017. године. “Александровац из свих углова“, Привредно друштво “Коперникус“ Радио Телевизија Крајина Д.О.О. ул. Моше Пијаде бр.23, Бор 1.225.000 900.000
8. 401 -1086 (8)/2017-01  13.07. 2017. године.

 

 “Роми у Жупи“, Дискос Д.О.О. ул. Крушевачка бр 22, Александровац 800.000 640.000
9. 401 -1086 (9)/2017-01   13.07. 2017. године.

 

“Oд њиве до трпезе- заштита животне средине“ , Дискос Д.О.О ул. Крушевачка бр. 22, Александровац 1.000.000 800.000
10. 401 -1086 (10)/2017-01   13.07. 2017. године. “Културно наслеђе Жупе“, “Laki Production“, Лаћислед 600.000 400.000
11. 401 -1086 (11)/2017-01   14.07. 2017. године.

 

Еколошки промотери општине Александровац, Институт за одрживи развој и заштиту животне средине- зелени круг “Еко лист“ ул. Александра Невског бр. 32, Нови Сад 368.289 210.000
12. 401 -1086 (12)/2017-01   14.07. 2017. године.

 

“Спорт 037“, Иван Јочић ПР, Видео и ТВ продукција “Албатрос“ продукција Крушевац, Булевар Николе Пашића бр.7, Крушевац 152.948 107.008

 

За три учесника јавног позива-конкурса због недостатака је дописом затражено да у року од пет дана отклоне недостатке и изврше допуну документације. Од позваних, учесници конкурса доставили су  тражене податке и тиме комплетирали документацију:

1. ДИСКОС Д.О.О. УЛ. КРУШЕВАЧКА 22, АЛЕКСАНДРОВАЦ (Радио Дискос) ,

2. ДИСКОС Д.О.О. УЛ. КРУШЕВАЧКА 22, АЛЕКСАНДРОВАЦ (Телевизија Дискос)

3. ИВАН ЈОЧИЋ ПР, ВИДЕО И ТВ ПРОДУКЦИЈА ’’АЛБАТРОС’’ ПРОДУКЦИЈА КРУШЕВАЦ, БУЛ. НИКОЛЕ ПАШИЋА 7, КРУШЕВАЦ

Комисија је приступила разматрању приспелих пројеката и то:

 

Р.бр Назив подносиоца и пројекта Оцена комисије
1 Медијска писменост младих Александровца, Саша Пауновић ПР Агенција за консалтинг “Лотис“  ул. Прве Јужноморавске Бригаде 42, Крушевац  Добро је конципиран и од значаја за остваривање јавног интереса. Пројектне активности нису у складу са описом пројекта и значајем пројекта.Пројектне активности не уверавају комисију да ће реализација пројекта бити успешна, те комисија сматра да пројекат не треба подржати.
2  “Добро дошли у Жупу“- туристички потенцијали као могућност развоја, Лига за истраживачко новинарство Крушевац, ул. Војводе Путника 122, Крушевац Промоција туризма и медијски садржаји нису јасно образложени. Пројекат остварује јавни интерес и сагласан је са текстом конкурса. Опис пројекта није добро написан. Значај пројекта  није довољно образложен и није уверио комисију да реализација пројекта може да допринесе остваривање јавног интереса грађана Александровца па га комисија не подржава.
3  

Културна уметничка друштва александровачког краја “Жива традиција Жупе“, Центар за истраживачко новинарство Крушевац, ул. Стевана Првовенчаног 10/12, Крушевац

 Није у складу са реалним проблемима и потребама циљних група општине Александровац иако је занимљив и усклађен са савременим начином комуникације путем “интернет медија“.

Пројектне активности не уверавају комисију да ће реализација пројекта бити успешна, те комисија сматра да пројекат не треба подржати.

4  

“Жупска Хроника“ Радио Телевизија Крушевац Д.О.О. ул. Трг косовских јунака број 6, Крушевац

Пројекат је добро конципиран и образложен. Предлог пројекта је у скаладу са текстом конкурса за оствраривање јавног интереса грађана општине Александровац. Комисија је одлучила да се пројекат подржи у износу од 600.000динара. Неопходно је да апликант достави редивиран буџет усклађен са добијеним износом и периодом реализације.
5  

“Жупска Хроника“, Мелос Д.О.О. ул. Хајдук Вељкова бр. 2,Краљево

Телевизија “МЕЛОС“  је пружила уверавање да ће становницима општине Александровац а и на ширем простору пружати информације о раду локалне самоуправе и културним, привредним и другим вредностима жупског краја и да ће оправдати добијена средства али не у траженом износу. Одобрени износ је 600.000, динара. Апликант је дужан да ревидира буџет и временски период реализације пројекта.
6  

“Жупа-Данас“, Дан Граф Београд, ул. Алексе Ненадовића бр. 19, Београд

Пројекат је значајан за интересе грађана, видљив је на националном нивоу (територије Републике Србије). Комисија је одлучила да подржи пројекат са износом од 200.000 динара. Апликант је дужан да ревидира буџет и временски период реализације пројекта.
7 “Александровац из свих углова“, Привредно друштво “Коперникус“ Радио Телевизија Крајина Д.О.О. ул. Моше Пијаде бр.23, Бор Пројекат је добро осмишљен. Обрађује најразличитије теме, није фокусиран на одређену циљну групу. Комисија сматра да пројекат није довољно добро образложен, посебна замерка је буџет пројекта који је непрецизан и неразрађен. Комисија је одлучила да се пројекат не подржи.
8  “Роми у Жупи“, Дискос Д.О.О. ул. Крушевачка бр 22, Александровац Комисија сматра да пројекат није довољно образложен  јер  не садржи битне одреднице циљева, описа активности, због чега комисија није могла доћи до уверења да би било оправдано улагати средства у овај пројекат.
9 “Oд њиве до трпезе- заштита животне средине“ , Дискос Д.О.О ул. Крушевачка бр. 22, Александровац Тема је од изузетног значаја и  у складу је са циљевима конкурса. Комисија је због значаја и важности теме одлучила да подржи пројекат  у износу од 300.000 динара. Апликант је дужан да ревидира буџет и временски период реализације пројекта.
10  

“Културно наслеђе Жупе“, “Laki Production“, Лаћислед

Пројекат је добро осмишљен и конципиран. Циљ пројекта је да отргне од заборава српске светиње које се налазе на територији општине Александровац и информисање грађана о значају истих. Стога комисија сматра да пројекат треба подржати  у износу од 100.000 динара. Апликант је дужан да ревидира буџет и временски период реализације пројекта.
11 Еколошки промотери општине Александровац, Институт за одрживи развој и заштиту животне средине- зелени круг “Еко лист“ ул. Александра Невског бр. 32, Нови Сад Пројекат је добро написан и образложен у складу са позивом за пројектно суфинансирање. Комисија је одлучила да пројекат не подржи јер је већ подржан пројекат са истом темом другог апликанта.
12 “Спорт 037“, Иван Јочић ПР, Видео и ТВ продукција “Албатрос“ продукција Крушевац, Булевар Николе Пашића бр.7, Крушевац Комисија је одлучила да подржи пројекат ‘’Спорт’’ 037 јер је једини пројекат који се бави спортом и спортским дешавањима у општини Александровац. Пројекат је солидно конципиран и образложен. Комисија је одлучила да пројекат подржи у износу од 100.000 динара. У складу са одлуком неопходно је ревидирати време реализације и трошкове буџета.

 

На основу члана  19.Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

Комисија предлаже Начелнику Општинске управе,  општине Александровац , да се средства за суфинансирање предложених пројеката доделе :

 

 

Р. број Назив пројекта и подносиоца пројекта Износ за суфинасирање
1 “Жупска Хроника“ Радио Телевизија Крушевац Д.О.О. ул. Трг косовских јунака број 6, Крушевац 600.000,00 динара
2 “Жупска Хроника“, Мелос Д.О.О. ул. Хајдук Вељкова бр. 2,Краљево 600.000,00динара
3 “Жупа-Данас“, Дан Граф Београд, ул. Алексе Ненадовића бр. 19, Београд 200.000,00 динара
4 “Oд њиве до трпезе- заштита животне средине“ , Дискос Д.О.О ул. Крушевачка бр. 22, Александровац 300.000,00 динара
5 “Културно наслеђе Жупе“, “Laki Production“, Лаћислед 100.000,00 динара
6 “Спорт 037“, Иван Јочић ПР, Видео и ТВ продукција “Албатрос“ продукција Крушевац, Булевар Николе Пашића бр.7, Крушевац 100.000,00 динара
УКУПНО   1.900.000,00 динара

 

Комисија је завршила са радом у 15,00 часова.

 

Потписи чланова Комисије:

 Раде Станковић

 Радич Милисављевић

 Миодраг Миљковић

 

ПРИЛОГ

ЗАПИСНИК КОМИСИЈЕ (*.pdf)

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА (*.pdf)

ИНФОРМАЦИЈА ЗА УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА (*.pdf)

ОБРАЗАЦ БР 1 – Буџет пројекта (*.xls)

 

          

                               

Print Friendly, PDF & Email