«

»

нов 29

Закључак већа бр 020-582/2016-01 од 24. новембра 2016. године

На основу члана 6. став 5. и 6, члана 7а став 1. и 2. Закона о порезима на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 и 47/13), члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“, бр.129/07и 83/14) и члана 53. Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ бр. 7/08, 1/12, 13/12 , 3/13 и 11/16),

Општинско веће општине Александровац на 14. седници од  24. новембра 2016. године, донело је :

 

            З А К Љ У Ч А К

 

            I  Утврђује се просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији општине Александровац, на основу цена остварених у промету (најмање три промета) одговарајућих непокретности по зонама, односно у граничним зонама, у периоду од 01. јануара до 30. септембра 2016. године, и то:

 

У ПРВОЈ ЗОНИ

 

 1. грађевинско земљиште              5.391,00 динара
 2. станови              57.539,20 динара
 3. пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински 66.849,00 динара

    објекти који служе за обављање делатности

           

 У ДРУГОЈ ЗОНИ

 

 1. грађевинско земљиште                                                                 2.818,30 динара
 2. пољопривредно земљиште 72,26  динара
 3. шумско земљиште                                                                   45,62  динара
 4. 4. станови                                             51.000,00 динара
 5. пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински 66.849,00 динара

    објекти који служе за обављање делатности

                       

У ТРЕЋОЈ ЗОНИ

 

 1. грађевинско земљиште                                      291,67 динара
 2. пољопривредно земљиште                                   72,26  динара
 3. шумско земљиште                                    45,62  динара
 4. станови             24.317,50 динара
 5. куће за становање                 17.025,60 динара
 6. пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински 15.341,33 динара

    објекти који служе за обављање делатности

 1. гараже и гаражна места                                  6.560,50 динара          

               

            За остале групе непокретности из члана 6а Закона о порезима на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 и 47/13) (у даљем тексту: Закон), а које нису наведене у појединим зонама, није било три промета ни у зонама, ни у граничним зонама, у периоду од 01. јануара до 30. септембра 2016. године.                         

 

            II  Сходно одредби члана 7а став 2. Закона објављују се просечне цене одговарајућих непокретности за које није било три промета у периоду 01. јануара до 30. септембра 2016. године, а на основу којих је за 2016. годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге у зони која је утврђена као најопремљенија:

 1. куће за становање 25.158,00 динара
 2. гараже и гаражна места 23.260,00 динара

 

III  Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности из става I и II овог закључка користиће се као елемент за утврђивање основице за обрачун пореза на имовину за 2017. годину.

            IV Закључак објавити у “Службеном листу општине Александровац“ и на интернет презентацији општине Александровац.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-582/2016-01 од  24.  новембра 2016. године

 

 

 

   

              Председавајући

        Заменик   Председника

                                                                                     Михајло Милић

Print Friendly, PDF & Email