«

»

нов 29

Закључак – Просечна цена квадратног метра непокретности по зонама

            На основу члана 6. став 5. и 6, члана 7а став 1. и 2. Закона о порезима на имовину (,,Службени гласник РС“, 26/01, 42/02 – одлука СУС,  80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12,  47/13, 68/14- др. закон, 95/18 и 99/18 – одлука УС), члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 72. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине  Александровац“ бр.  2/2019) и члана 2. Пословника о раду Општинског већа општине Александровац (,,Службени лист општине  Александровац“ бр.  4/2019),

Општинско веће општине Александровац на  91.  седници од 29. новембра  2019. године, донело је

 

З А К Љ У Ч А К

 

            I     Утврђује се просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији општине Александровац, на основу цена остварених у промету (најмање три промета) одговарајућих непокретности по зонама, односно у граничним зонама, у периоду од 01. јануара до 30. септембра 2019. године, и то:

У ПРВОЈ ЗОНИ

 

 1. грађевинско земљиште               6.500,00 динарa
 2. станови                                        60.839,52 динара
 3. куће за становање                      26.527,00 динара
 4. пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински 49.640,98 динара

    објекти који служе за обављање делатности

          

            У ДРУГОЈ ЗОНИ

 

 1. грађевинско земљиште                    3.502,95  динарa
 2. пољопривредно земљиште                 116,88  динарa
 3. шумско земљиште                                  56,70  динара
 4. станови                                          60.839,52 динара
 5. куће за становање                             26.527,50 динара
 6. пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински 49.640,98  динара

    објекти који служе за обављање делатности

                                                                                                                       

            У ТРЕЋОЈ ЗОНИ

 

 1. грађевинско земљиште                                 505,90 динара
 2. пољопривредно земљиште                           116,88  динарa
 3. шумско земљиште                                           56,70  динара
 4. куће за становање                                     16.342,33    динара          

                

            За остале групе непокретности из члана 6а Закона о порезима на имовину  (у даљем тексту: Закон), а које нису наведене у појединим зонама, није било три промета ни у зонама, ни у граничним зонама, у периоду од 01. јануара до 30. септембра 2019. године.                         

 

            II       Сходно одредби члана 7а став 2. Закона објављују се просечне цене одговарајућих непокретности за које није било три промета у периоду 01. јануара до 30. септембра 2019. године, а на основу којих је за 2019. годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге у зони која је утврђена као најопремљенија:

 

 1.  гараже и гаражна места 23.260,00 динара

 

           III    Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности из става I и II овог закључка користиће се као елемент за утврђивање основице за обрачун пореза на имовину за 2020. годину.

 

            IV   Закључак објавити у ,,Службеном листу општине Александровац“ и на интернет презентацији општине Александровац www.aleksandrovac.rs.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-565/2019-01 од 29. новембра  2019. године

 

  

 

                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                              Др Мирко Михајловић, спец. мед., с.р.

 

 

Print Friendly, PDF & Email