«

»

нов 25

Закључак Општинског већа општине Алксандровац о утврђивању просечне цене квадратног метраодговарајућих непокретности по зонама на територији општине Александровац за утврђивање основице за обрачун пореза на имовину за 2023. годину

На основу члана 6. став 5. и 6, члана 7а став 1. и 2. Закона о порезима на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 26/01, “Службени лист СРЈ“, бр. 42/02 – одлука СУС и “Службени гласник РС“, бр. 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12, 47/13, 68/14- др. закон, 95/18, 99/18 – одлука УС, 86/19, 144/20 и 118/21), члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 72. Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ бр. 2/19),

Општинско веће општине Александровац на 74. седници од 25. новембра 2022. године, донело је :

 

 З А К Љ У Ч А К

 

            I  Утврђује се просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији општине Александровац, на основу цена остварених у промету (најмање три промета) одговарајућих непокретности по зонама, односно у граничним зонама, у периоду од 01. октобра 2021. године до 30. септембра 2022. године, и то:

 

У ПРВОЈ ЗОНИ

 

 1. грађевинско земљиште                                                                              6.500,00 динарa
 2. станови                                                                                                      64.000,00 динара
 3. куће за становање                                                                                   22.500,00 динара
 4. пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински            63.000,00 динара

    објекти који служе за обављање делатности

          

 У ДРУГОЈ ЗОНИ

 

 1. грађевинско земљиште                                                                         3.500,00 динарa
 2. пољопривредно земљиште                                                                    105,00 динарa
 3. шумско земљиште                                                                                     55,00 динара
 4. станови                                                                                                60.000,00 динара
 5. куће за становање                                                                             22.500,00 динара
 6. пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински       45.000,00 динара

      објекти који служе за обављање делатности

                                                                                                                       

 У ТРЕЋОЈ ЗОНИ

 

 1. грађевинско земљиште                                                                    500,00 динара
 2. пољопривредно земљиште                                                              105,00  динарa
 3. шумско земљиште                                                                              55,00  динара
 4. куће за становање                                                                        16.000,00 динара          

                

            За остале групе непокретности из члана 6а Закона о порезима на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 26/01, “Службени лист СРЈ“, бр. 42/02 – одлука СУС и “Службени гласник РС“, бр. 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12, 47/13, 68/14- др. закон, 95/18, 99/18 – одлука УС, 86/19, 144/20 и 118/21) (у даљем тексту: Закон), а које нису наведене у појединим зонама, није било три промета ни у зонама, ни у граничним зонама, у периоду од 01. октобра 2021. године до 30. септембра 2022. године.                         

 

 II  Сходно одредби члана 7а став 2. Закона објављују се просечне цене одговарајућих непокретности за које није било три промета у периоду 01. октобра 2021. године до 30. септембра 2022. године, а на основу којих је за 2022. годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге у зони која је утврђена као најопремљенија:

 

 1. 1. гараже и помоћни објекти                       23260,00 динара

 

III  Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности из става I и II овог закључка користиће се као елемент за утврђивање основице за обрачун пореза на имовину за 2023. годину.

 

 IV Закључак објавити у “Службеном листу општине Александровац“ и на интернет презентацији општине Александровац.

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-806/2022-01 од 25. новембра 2022. године

 

 

                                                                                                        Председник

                                                                       Општинског већа општине Александровац

                                                                                    др Мирко Михајловић, спец. пед., с.р.

 

 

Print Friendly, PDF & Email