«

»

нов 30

Закључак Општинског већа број 020-514/2015-01

На основу члана 6. став 5. и 6, члана 7а став 1. и 2. Закона о порезима на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 и 47/13), члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“, бр.129/07) и члана 53. Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ бр. 7/08, 1/12, 13/12 и 3/13),

Општинско веће општине Александровац на 102 седници од 30. новембра 2015. године, донело је :

 

З А К Љ У Ч А К

 

I  Утврђује се просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији општине Александровац, на основу цена остварених у промету (најмање три промета) одговарајућих непокретности по зонама, односно у граничним зонама, у периоду од 01. јануара до 30. септембра 2015. године, и то:

 

У ПРВОЈ ЗОНИ

 1. грађевинско земљиште                                         1.406,67 динара
 2. станови                                                                    59.630,65 динара

 

У ДРУГОЈ ЗОНИ

 1. грађевинско земљиште                                         1.406,67 динара
 2. пољопривредно земљиште                                       65,57 динара
 3.  станови                                                                  59. 630,65 динара

 

У ТРЕЋОЈ ЗОНИ

 1. грађевинско земљиште                                             246,65 динара
 2. пољопривредно земљиште                                       65,57  динара
 3. шумско земљиште                                                       38,16  динара
 4. станови                                                                    31.669,27 динара
 5. куће за становање                                               16.416,37  динара
 6. гараже и гаражна места                                       7.333,33  динара

 

За остале групе непокретности из члана 6а Закона о порезима на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 и 47/13), а које нису наведене у појединим зонама, није било три промета ни у зонама, ни у граничним зонама, у периоду од 01. јануара до 30. септембра 2015. године.

II  Сходно одредби члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 и 47/13) објављују се просечне цене одговарајућих непокретности за које није било три промета у периоду 01. јануара до 30. септембра 2015. године, а на основу којих је за 2015. годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге у зони која је утврђена као најопремљенија:

 

 1. куће за становање                                                                                                      25.158,00 динара
 2. пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински                      55.161,67 динара

објекти који служе за обављање делатности

 1. гараже и гаражна места                                                                                            23.260,00 динара

 

III  Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности из става I и II овог закључка користиће се као елемент за утврђивање основице за обрачун пореза на имовину за 2016. годину.

IV Закључак објавити у “Службеном листу општине Александровац“ и на интернет презентацији општине Александровац.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

    Број: 020-514/2014-01 од 30. новембра 2015. године

 

 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК

                                                                           Др Југослав Д. Стајковац, дипл. инж.

ИСПРАВКА – Закључка о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији општине Александровац, бр. 020-514/2015-01 од 30.11.2015. године

 

 

Print Friendly, PDF & Email