«

»

сеп 20

Закључак комисије за одређивање цене закупа и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Александровац

На основу члана 64а став 22. и члана 64 став 6. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон 41/09,112/15 и 80/17) Комисија за одређивање цене закупа и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Александровац(у даљем тексту: Комисија), донела је

 

З А К Љ У Ч А К

 

I Oдређују се почетне цене закупа  пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Александровац које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Александровац за 2018. годину за 182 јавна надметања давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по класама и културама, у висини од 100% од просечно постигнуте цене закупа по хектару и то 6.145,86 хектару што наведена цена одговара квалитету воћњакa 3. класе и то:

класе земљишта њива воћњак виноград пашњак ливада остало природно неплодно земљиште
I 7587,98 7587,98 7587,98 1517,83 2276,16  
II 6904,19 6904,19 6904,19 1380,60 2071,49  
III 6145,86 6145,86 6145,86 1229,17 1844,35  
IV 5463,25 5463,25   1093,12 1638,50  
V 4780,64 4780,64   955,89 1433,84  
VI  3869,70 3869,70   773,70 1160,56  
VII  3187,09 3187,09   637,66   955,89  
VIII  2351,87     470,87   705,09  
            307,59

 

 

II Комисија за одређивање цене закупа и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Александровац је  утврдила почетне цене за други круг јавног надметања за свако јавно надметање које је предмет Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Александровац, односно за укупно 182 јавна надметања обухваћена Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Александровац за 2018. годину.

О б р а з л о ж е њ е

            Комисија за одређивање цене закупа и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Александровац, образована Решењем Општинског већа општине Александровац, број: 320-11/2018-01 од 25.04.2018. године, између осталог, имала је задатак да непосредно и на основу података надлежних органа одреди тржишну цену закупа пољопривредног земљишта у државној својини, за сваку катастарску парцелу планирану за давање у закуп по праву пречег закупа и за свако јавно надметање по катастарским општинама на територији општине Александровац, које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Александровац за 2018. годину.

            Одредбом члана 64.став 6. Закона о пољопривредном земљишту, прописано је да је почетна цена закупа земљишта не може бити нижа од 80% просечно постигнуте цене закупа по хектару у првом кругу, односно у другом кругу не може бити нижа од 60% просечно постигнуте цене закупа по хектару.

            Одредбом члана 64а став 22. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да је просечно постигнута цена закупа по хектару просечна постигнута цена на последњем одржаном јавном надметању за пољопривредно земљиште у државној својини које је дато у закуп на територији јединице локалне самоуправе, а ако у јединици локалне самоуправе није било јавног надметања у претходној години, просечна постигнута цена пољопривредног земљишта у државној својини свих граничних јединица локалне самоуправе.

            Обзиром да у општини Александровац није било издавања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у задњих 3 године, како би се утврдила цена закупа пољопривредног земљишта,  обратили смо се  дописом општинама које се граниче са општином Александровац да се изјасне о  постигнутим ценама закупа пољопривредног земљишта у 2017.години .Од суседних општина добијено је  изјашњење о постигнутој цени закупа пољопривредног земљишта у државној својини  за 2017.годину и то:

  1. Општина Брус –просечно постигнута цена закупа је 20,23 евра по хектару
  2. Град Крушевац- није имала јавно надметање у предходној години
  3. Општина Рашка- није имала јавно надметање у предходној години
  4. Град Краљево- није имала јавно надметање у предходној години
  5. Општина Трстеник – просечно постигнута цена закупа је 120,74 евра по хектару,
  6. Општина Врњачка Бања- просечно постигнута цена закупа је 14,87 евра по хектару

 

   На основу ових цена Комисија је утврдила да просечно постигнута цена закупа по хектару за општину Александровац износи 51,95 евра по хектару, односно 6.145,86 динара/ха што чини 100% од просечно постигнуте цене закупа по хектару.  Наведена цена одговара квалитету воћњакa 3. класе на основу које су обрачунате почетне цене за све остале културе и класе, односно за сва јавна надметања  која су планирана за давање у закуп Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине  Александровац за 2018.годину, тако да је Комисија утврдила као почетну цену свих јавних надметања, која су предмет јавног оглашавања у другом кругу, у висини од 100% просечно постигнуте цене заакупа по хектару, односно да почетне цене закупа буду иста као у првом кругу.

 

Комисија за одређивање цене закупа и спровођење поступка јавног надметања за давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Александровац

 

Број:320-11-7/2018-01 од 18.09.2018. године

 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                           Душица Јовановић                                                                    

 

                                                                                         __________________________

Print Friendly, PDF & Email