«

»

дец 03

Закључак број: 020-716/2014-01 од 25. новембра 2014. године

На основу члана 6. став 5. и 6, члана 7а став 1. и 2. Закона о порезима на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 и 47/13), члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“, бр.129/07) и члана 53. Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ бр. 7/08, 1/12, 13/12 и 3/13),

Општинско веће општине Александровац на LXVII седници од 25. новембра 2014. године, донело је :

 

  З А К Љ У Ч А К

 

I Утврђује се просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији општине Александровац, на основу цена остварених у промету (најмање три промета) одговарајућих непокретности по зонама, односно у граничним зонама, у периоду од 01. јануара 2014. године до 30. септембра 2014. године, и то:

У ПРВОЈ ЗОНИ

 1. грађевинско земљиште                                                        2.538,46 динара
 2. станови                                                                                    58.138,50 динара
 3. куће за становање                                                                25.158,00 динара
 4. пословне зграде и други (надземни и подземни)       55.061,67 динара

грађевински објекти који служе за обављање делатности

У ДРУГОЈ ЗОНИ

 

 1. грађевинско земљиште                                                             2.538,46 динара
 2. пољопривредно земљиште 63,39 динара
 3. шумско земљиште 41,72 динара
 4. станови                                                                                    58.138,50 динара
 5. куће за становање                                                               25.158,00 динара
 6. пословне зграде и други (надземни и подземни)      55.061,67 динара

грађевински објекти који служе за обављање делатности

У ТРЕЋОЈ ЗОНИ

 

 1. грађевинско земљиште                                                             177,89 динара
 2. пољопривредно земљиште                                                        63,39 динара
 3. шумско земљиште                                                                         41,72 динара
 4. куће за становање  19.246,74 динара
 5. пословне зграде и други (надземни и подземни)                  18.083,51 динара

грађевински објекти који служе за обављање делатности

За остале групе непокретности из члана 6а Закона о порезима на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 и 47/13), а које нису наведене у појединим зонама, није било три промета ни у зонама, ни у граничним зонама, у периоду од 01. јануара 2014 године до 30. септембра 2014. године.

II Сходно одредби члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 и 47/13) објављују се просечне цене одговарајућих непокретности за које није било три промета у периоду од 01. јануара 2014 године до 30. септембра 2014. године, а на основу којих је за 2014. годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге у зони која је утврђена као најопремљенија:

 

 1. гараже и гаражна места    23.260,00 динара

III Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности из става I и II овог закључка користиће се као елемент за утврђивање основице за обрачун пореза на имовину за 2015. годину.

IV Закључак објавити у “Службеном листу општине Александровац“ и на интернет страници општине Александровац.


ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-716/2014-01 од 25. новембра 2014. године

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК

                                                                       Др Југослав Д. Стајковац, дипл. инж

Print Friendly, PDF & Email