«

»

нов 29

Закључак 020-1069/2013-01 од 29. новембра 2013. године

На основу члана 6. став 5. и 6, члана 7а став 1. и 2. Закона о порезима на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 и 47/13), члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 47/13), члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“, бр.129/07) и члана 53. Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ бр. 7/08, 1/12, 13/12 и 3/13),

Општинско веће општине Александровац на XL седници од 29. новембра 2013. године, донело је :

З А К Љ У Ч А К

I  Утврђује се просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији општине Александровац, на основу цена остварених у промету (најмање три промета) одговарајућих непокретности по зонама у периоду од 01. јануара до 30. септембра 2013. године, и то:

У ПРВОЈ ЗОНИ

1. грађевинско земљиште                                              6.000,00 динара

У ДРУГОЈ ЗОНИ

1. грађевинско земљиште                                              1.256,19 динара

2. пољопривредно земљиште                                       421,75 динара

У ТРЕЋОЈ ЗОНИ

1. грађевинско земљиште                                             181,25 динара

2. пољопривредно земљиште                                       74,24 динара

3. шумско земљиште                                                     37,89 динара

4. куће за становање                                                      20.230,10 динара

За остале групе непокретности из члана 6а Закона о порезима на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 и 47/13), а које нису наведене у појединим зонама, није било три промета у периоду од 01. јануара до 30. септембра 2013. године.

II  Сходно одредби члана 36. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 47/13) објављују се просечне цене одговарајућих непокретности за које није било три промета у периоду 01. јануара до 30. септембра 2013. године, а на основу којих је за 2013. годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге у зони која је утврђена као најопремљенија:

1. станови                                                                        46.520,00 динара

2. куће за становање                                                      46.520,00 динара

3. пословне зграде и пословне просторије                 90.932,00 динара

4. други грађевински објекти                                       23.260,00 динара

5. гараже и гаражна места                                             23.260,00 динара

III  Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности из става I и II овог закључка користиће се као елемент за утврђивање основице за обрачун пореза на имовину за 2014. годину.

IV Закључак објавити у “Службеном листу општине Александровац“ и на интернет презентацији општине Александровац.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

    Број: 020-1069/2013-01 од 29. новембра 2013. године

 

ПРЕДСЕДНИК

Др Југослав Д. Стајковац, дипл. инж.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email