«

»

нов 30

ЗАКЉУЧАК – просечна цена кваратног метра

На основу члана 6. став 5. и 6, члана 7а став 1. и 2. Закона о порезима на имовину (“Службени гласник Републике Србије“, број  26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 и 47/13), члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије“, број 129/07 и 47/18) и члана 53. Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 7/08, 1/12, 13/12, 3/13, 11/16 и 4/17),

Општинско веће општине Александровац на 64. седници од 30. новембра  2018. године, донело је :

 

З А К Љ У Ч А К

 

            I   –   Утврђује се просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији општине Александровац, на основу цена остварених у промету (најмање три промета) одговарајућих непокретности по зонама, односно у граничним зонама, у периоду од 01. јануара до 30. септембра 2018. године, и то:

 

У ПРВОЈ ЗОНИ

 

 1. грађевинско земљиште              2.315,91 динара
 2. станови                                       67.403,33 динара
 3. пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински 77.437,50 динара

    објекти који служе за обављање делатности

           

 У ДРУГОЈ ЗОНИ

 

 1. грађевинско земљиште                                                                             2.315,91 динара
 2. пољопривредно земљиште                                                                            57,21  динара
 3. шумско земљиште                                                                                           41,43  динара
 4. станови                                                                                                      67.403,33 динара
 5. куће за становање                                                                                    13.760,50 динара
 6. пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински             77.437,50 динара

    објекти који служе за обављање делатности

                                                                                                                       

            У ТРЕЋОЈ ЗОНИ

 

 1. грађевинско земљиште                                                                               379,39 динара
 2. пољопривредно земљиште                                                                         57,21  динара
 3.   шумско земљиште                                                                                       41,43  динара
 4. станови 15.575,50 динара
 5.    куће за становање                                                                                   13.760,50 динара
 6. пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински               11.795,24 динара

    објекти који служе за обављање делатности

 1. гараже и гаражна места                                                                               6.717,79 динара          

               

            За остале групе непокретности из члана 6а Закона о порезима на имовину (у даљем тексту: Закон), које нису наведене у појединим зонама, није било три промета ни у зонама, ни у граничним зонама, у периоду од 01. јануара до 30. септембра 2018. године.                         

 

II –   Сходно одредби члана 7а став 2. Закона објављују се просечне цене одговарајућих непокретности за које није било три промета у периоду 01. јануара до 30. септембра 2018. године, а на основу којих је за 2018. годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге у зони која је утврђена као најопремљенија:

 1. куће за становање                               25.723,33 динара
 2.  гараже и гаражна места                     23.260,00 динара

 

III  –  Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности из става I и II овог закључка користиће се као елемент за утврђивање основице за обрачун пореза на имовину за 2019. годину.

 

            IV  –  Закључак објавити у “Службеном листу општине Александровац“ и на интернет презентацији општине Александровац.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број 020-419/2018- 01 од  30. новембра 2018. године

 

 

 

                                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                          Др Југослав Д. Стајковац, дипл. инж., с.р.  

 

 

Print Friendly, PDF & Email