«

»

авг 24

Упутсво за припрему буџета општине Александровац

Република Србија
Општина Александровац
Одељење за буџет и финансије
Број: 403-260/2022
Датум: 25.07.2022. године

 

 

        

 

У  П  У  Т  С  Т  В  О

ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2024. И 2025. ГОДИНУ

 

 

Поступак припреме и доношења буџета локалне власти уређен је Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020).

На основу члана 40. Закона о буџетском систему, локални орган управе надлежан за финансије издаје Упутство за припрему нацрта буџета локалне власти и доставља директним корисницима буџетских средстава.

С обзиром да је Законом о буџетском систему дефинисан правни основ планирања програмског буџета као обавезан за израду Одлуке о буџету, Oдељење за буџет и финансије прослеђује ово Упутство као први документ за припрему и планирање финансирања буџетске 2023.године са пројекцијама за 2024. и 2025.годину..

Израда упутства за припрему буџета везује се за  5. јул – где министар финансија доставља Упутство за припрему одлуке о буџету локалној власти.

Подсећамо на рокове у поступку припреме и доношења буџета (буџетски календар), који се извршавају према члану 31.став 2. Закона о буџетском систему:

Календар буџета локалне власти:

(1) 1. август – локални орган управе надлежан за финансије доставља упутство за припрему нацрта буџета локалне власти;

(2) 1. септембар – директни корисници средстава буџета локалне власти достављају предлог финансијског плана локалном органу управе надлежном за финансије за буџетску и наредне две фискалне године, који садржи извештај о учинку програма за првих шест месеци текуће године;

(3) 15. октобар – локални орган управе надлежан за финансије доставља нацрт одлуке о буџету надлежном извршном органу локалне власти;

(4) 1. новембар – надлежни извршни орган локалне власти доставља предлог одлуке о буџету скупштини локалне власти;

(5) 20. децембар – скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти;

(6) 25. децембар – локални орган управе надлежан за финансије доставља министру одлуку о буџету локалне власти.

Рокови из става 1. овог члана представљају крајње рокове у буџетском календару.

 • Сходно календару буџета локалне власти Директни корисници Општине Александровац су у обавези да до 09.2022. године Одељењу за буџет и финансије Општине Александровац доставе своје предлоге финансијских планова.
 • Индиректни корисници достављају податке неопходне за израду финансијског плана директним корисницима до 25.08.2022. године, на писарници општине Александровац.

 

Предлог захтева мора обухватати расходе и издатке, исказане по буџетским класификацијама и детаљно писано образложење расхода и издатака,  као и изворе финансирања.

 

Говорећи са аспекта финансијског менаџмента расходи буџета Општине Aлександровац у 2023. години ће се извршавати према следећим принципима и приоритетима:

 

 • адекватно финансирање функционисања буџетских корисника,
 • усклађивање плата у складу са препорукама из Закона и Упутства
 • рационализовати материјалне трошкове
 • издатке за службена путовања свести на минимум т.ј нужне потребе
 • повећавање капиталних инвестиција у локалну инфраструктуру.

 

Политику јавне потрошње Општине Александровац чини и потрошња јавних предузећа и установа чији је оснивач Општина Александровац. 

Неопходно је у будућем периоду да се дефинишу јасни критеријуми по којима јавна предузећа и установе бирају пројекте које финансирају.

 

Приликом планирања обима средстава, односно лимита расхода и издатака за сваког буџетског корисника, локални орган управе надлежан за финансије мора реално да их планира, у складу са законом, односно да пође од њиховог извршења у овој години, као и планираних политика у наредном периоду

 

Планирање масе средстава за плате запослених у 2023. години

 1. Законско уређење плата

 

Плате запослених у јавном сектору уређене су Законом о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 18/16, 108/16, 113/17, 95/18, 86/19, 157/20 и 123/21).

Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су и у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 34/01, 62/06…113/17 – др.закон), Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 44/08 – пречишћен текст, 2/12, 113/17-др.закон и 23/18, 95/18 – др. закон, 86/19 – др.закон, 157/20 – др.закон и 123/21 – др.закон ).

Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколским установама и другим јавним службама (установе културе) примењује се Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 44/01… 157/20 – др.закон, 19/21, 48/21 и 123/21 – др.закон).

 1. Законом уређена основица за обрачун плата

 

Приликом обрачуна и исплате плата запослених код корисника буџета локалне власти примењују се основице према закључцима Владе Републике Србије, до почетка примене одредаба Закона о систему плата запослених у јавном сектору.

 1. Планирање масе средстава за плате у одлукама о буџету за 2023. годину

 

Средства за плате задржана су на нивоу средстава планираних Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину, а евентуална корекција износа планираних средстава за плате извршиће се у току буџетске процедуре на основу ревидиране Фискалне стратегије, измена и допуна Закона о буџетском систему и процене потребних средстава за расходе за запослене за 2023. годину.

Средства за плате се планирају на бази броја запослених који раде, а не систематизованог броја запослених.

Уколико локална власт не планира у својим одлукама о буџету за 2023. годину и не извршава укупна средства за обрачун и исплату плата на начин како је наведено, министар надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, док се висина средстава за плате не усклади са наведеним ограничењем.

Министар надлежан за послове финансија ближе ће уредити начин и садржај извештавања о планираним и извршеним средствима за исплату плата и структуру расхода за запослене на економским класификацијама 413-416 у 2023. години.

Средства која су била планирана за новозапошљавање у 2023. години не могу се користити за повећање плата запослених који већ раде.

Као и у претходним годинама, и у буџетској 2023. години не треба планирати обрачун и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-8 УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2023. години и новчаних честитки за децу запослених.

Такође, у 2023. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

 

У оквиру групе конта која се односе на куповину роба и услуга, потребно је реално планирати средства за ове намене у 2023. години, водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 – Стални трошкови).

 

Приликом планирања наведених расхода, треба имати у виду да се услед недовољног износа средстава на економској класификацији 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, иста повећава смањењем осталих економских класификација, на којима је, због наведеног, неопходно прилагодити преузимање обавеза, како би се на тај начин спречило стварање доцњи.

 

У циљу ефикасног планирања, важно је да корисници расходе за текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме (за молерске, зидарске радове, поправке електронске и електричне опреме, замена санитарија, радијатора и сличне послове), којима се чувa упoтрeбнa врeднoст зграда, објеката и опреме у стaњу кoje je билo у трeнутку изгрaдњe, oднoснo рeкoнструкциje и којима се не увећава њихова инвестициона вредност планирају на апропријацији економске класификације 425 – Текуће поправке и одржавање, док се средства за капитално одржавање (знaчajни, дугoрoчни рaдoви нa рeнoвирaњу и унaпрeђeњу пoстojeћих oбjeкaтa и опреме, адаптација, реконструкција, санација и др.) планирају на контима класе 5.

Приликом планирања и реализације капиталних пројакта јединице локалне самоуправе треба увек да имају у виду период који је потребан за реализацију пројеката и динамику плаћања који прати исти, те да сходно наведеном размотре могућност вишегодишњег финансирања истих, а у циљу спречавања оптерећења буџета.

Такође, приликом приказивања вишегодишњих издатака за капиталне пројекте у буџету за 2023. годину и наредне две године, потребно је приказати не само оне капиталне пројекте који ће бити започети у 2023. години, већ и оне који су започети у претходним годинама а чија је реализација у току и при томе навести све релевантне податке везане за исте (годину почетка финансирања, годину завршетка финансирања, укупну вредност пројекта, изворе финансирања, тј. приходе из буџета, трансфере од других нивоа власти итд..

 

Приликом планирања прихода локална власт је у обавези да исте реално планира, тј. потребно је поћи од остварења прихода за три квартала у 2022. години и њихове процене за задњи квартал те године, што представља основ за њихово увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектован номинални раст у 2023. години од 8,1%). Изузетно, локална власт може планирати већи обим прихода, с тим што је у том случају дужна да у образложењу одлуке о буџету наведе разлоге за такво поступање, као и да образложи параметре (кретање запослености, просечне зараде, очекиване инвестиционе активности, промене у степену наплате пореза на имовину итд.) коришћене за пројекцију таквих прихода.

Уколико локална власт очекује приходе по основу донација, апропријације прихода и расхода (извор финансирања 05 и 06) може планирати у складу са очекиваним износом ових средстава. Апропријације прихода и примања, расхода и издатака из изворa финансирања 07 – Трансфери од других нивоа власти, 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица и 09 – Примања од продаје нефинансијске имовине могу се планирати у складу са реално очекиваним приливом средстава по тим основама.

Ненаменске трансфере јединице локалне самоуправе треба да планирају у истом износу који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21).

У складу са чланом 5. Закона о буџетском систему приходи и примања исказују се у укупно оствареним износима, а расходи и издаци у укупно извршеним износима. Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна прописани су рачуни за уплату јавних прихода, тако да сви јавни приходи и примања којима се финансирају надлежности локалне власти треба да буду уплаћени на рачуне прописане за уплату јавних прихода, чиме би се испоштовало уставно начело бруто принципа (члан 92. Устава Републике Србије), а не на подрачуне корисника буџетских средстава.

 

         Поступак и динамика припреме буџета Општине Александровац и предлога                финансијских планова директних корисника буџетских средстава

Предлог финансијског плана за 2023. годину мора да представља процену финансијских потреба директних и индиректних корисника буџетских средстава, као и извора средстава из којих ће се ове потребе финансирати.

 

Финансијске потребе обухватају:

 • детаљну разраду издатака по појединим врстама расхода за активности и услуге, односно ставке дефинисане у складу са посебним законима (навести их у предлогу финансијског плана)
 • детаљну разраду издатака по појединим врстама расхода за све кориснике буџетских средстава.

С тим у вези, потребно је навести све очекиване изворе средстава од извора 01-16.

 

За кориснике је исказивање расхода који се финансирају из других извора који нису буџетски (сопствени приходи, донације и слично), посебно важно планирање, с обзиром да су у складу са Законом о буџетском систему, предвиђене  посебне апропријације у Одлуци о буџету из наведених износа прихода. Услов за коришћење остварених сопствених прихода за одређену намену, биће да је расход планиран у буџету.

Директни корисник буџетских средстава одговоран је за благовремено достав­љање овог упутства и табела индиректним корисницима буџетских средстава у њиховој надлежности, као и за прикупљање финансијских планова индиректних кори­сника буџетских средстава, и њихово обједињавање.

Индиректни корисник буџетских средстава од кога стручна служба у органу управе непосредно тражи податке из овог упутства, одговоран је за његово достављање тој служби у прописаном облику и року.

Буџетски корисник доставља предлог финансијског плана расхода за 2023. годину у форми која подразумева насловну страну са називом и адресом буџетског корисника и податке достављене у прописаним табелама и на начин како је то утврђено овим упутством.

 

 

 

 Контакт особа за сва додатне информације је Марија Радичевић, начелник Одељења за буџет и финансије , тел. број 064/8730-585

           

                                                                                                            Одељење за буџет и финансије

 

OБРАСЦИ ЗА ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ

ОБРАСЦИ ЗА ИСВЕШТАЈ О УЧИНКУ

УПУСТСТО ЗА ЛОКАЛ 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email