«

»

окт 11

СВЕ ШТО СТЕ ХТЕЛИ ДА ЗНАТЕ О ПОПИСУ!

Према Закону о попису, држављани РС са пребивалиштем односно боравиштем у РС, као и стално настањени странци са боравиштем у РС, у обавези су да учествују у Попису и да на сва питања дају тачне и потпуне одговоре.

Свако одбијање, као и давање непотпуних и нетачних података, за собом повлачи прекршајну одговорност и новчану казну.

Уколико пописивач не затекне никога код куће, доћи ће поново у неком другом термину. Ако и тада код куће нема никога

– оставиће писано обавештење о свом доласку и информацију да грађани позивом на беспатан број инфо-центара могу, уз помоћ оператера, да ступе у контакт са пописивачем и договоре термин пописивања.

Нисте у обавези да пописивачу дајете на увид лична документа, али с обзиром на то да се у Попису прикупљају подаци о јединственом матичном броју грађана (ЈМБГ), уколико овај податак не знате напамет, за Вас и чланове Вашег домаћинства МОЖЕТЕ ДА ПРИПРЕМИТЕ НЕКИ ДОКУМЕНТ, са којег бисте прочитали ЈМБГ пописивачу.

У Попису се прикупљају:
Подаци о лицима – име, презиме, пол, старост, место становања, подаци о миграторним, етнокултуралним, образовним и економским карактеристикама, брачном статусу и фертилитету, начину путовања на посао / у школу и функционалној и социјалној интегрисаности

Подаци о домаћинствима – укупан број чланова домаћинства, сроднички и породични састав, основ по коме домаћинство користи стан у којем се пописује и да ли се чланови домаћинства
баве сопственом пољопривредном производњом.

Подаци о становима – адреса, врста стамбеног простора, коришћење стана, облик својине, површина стана, број соба, опремљеност инсталацијама и помоћним просторијама, врста
енергента који се користи за грејање, спрат на којем се стан налази, као и подаци о основним карактеристикама зграде у којој се стан налази.

У складу са Законом о попису, подаци прикупљени у Попису користиће се искључиво у
статистичке сврхе и не могу се уступати другим физичким и правним лицима. Поред тога, подаци се не могу употребљавати у сврху утврђивања обавеза грађана, нити се могу користити као доказ за остваривања права грађана.

У попису се прикупљају подаци и о члановима домаћинства који се у време пописа налазе у иностранству (школују се, раде или бораве у иностранству из других разлога).Податке о одсутним, могу да дају присутни чланова домаћинства. Сва лица која су привремено одсутна из свог домаћинства, било да су одсутна због рада, школовања или из неког другог разлога, биће пописана у свом домаћинству, а податке о њима даће присутни чланови домаћинства. Истовремено, ова лица биће пописана и као тзв. привремено присутна лица и у месту у којем се тренутно налазе, али ће се у резултатима пописа исказивати као становници места у којем живи
њихово домаћинство из којег су само привремено одсутни. 

Студенти и ученици који су смештени у студентским и ђачким домовима и интернатима биће пописани два пута: као привремено присутна лица у месту у којем се привремено бораве због школовања, и у месту у којем живи њихова породица.

Попис је најсвеобухватнији и најважнији извор статистичких података од виталног значаја за различите анализе и планирање на нивоу државе и на локалном нивоу, попут:анализе и оцене стања у економском и друштвеном развоју земље;анализе демографске ситуације и миграционих токова;израде и мерења успешности реализације стратегија, инвестиционих и развојних планова; остваривања права припадника националних мањина која проистичу из
појединих закона; дефинисања степена урбанизације, и слично Попис 2022. у Србији спроводи се традиционалном методом – податке директно од грађана прикупљају пописивачи, идући „од врата до врата”, при чему, по први пут у нашој пописној пракси, одговоре испитаника уносе у електронске упитнике помоћу лаптопова.

Текст преузет са сајта Републичког завода за статистику

Print Friendly, PDF & Email