«

»

јун 30

Решње о именовању чланова комисије

На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ број 83/2014), члана 19. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса

у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ број 126/14)  и члана 50. Статута општине Александровац(„Сл. лист општине Александровац “ бр. 7/08,1/12,13/12 и 3/13),

Председник општине Александровац   дана 30 . јуна 2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

I – ИМЕНУЈУ СЕ  за чланове стручне комисије за оцену пројеката од јавног интереса у области јавног информисања и то :

1. Раде Радичевић, дипломирани правник,

2. Дејан Милић,стручни радник у служби јавног информисања

3.Радич Милисављевић, гимназија

II –  Задатак стручне комисије је да изврши оцену пројеката поднетих на конкурс, као  и предлог о додели средстава са образложењем.

III –  Комисија на првој седници бира председника комисије, који координира радом  комисије и води седнице.

IV – Решење објавити на веб-сајту општине Александровац.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 24. став 3. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ број  83/2014) и чланом 19. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног

интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ број 126/14)  предвиђено је да руководилац органа ( у даљем тексту :Председник) Решењем именује стручну комисију за

оцену пројеката поднетих на конкурс, а која има задатак да сачини предлог о додели  средстава са образложењем. По објављеном Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката  којима се остварује јавни интерес  у области јавног информисања на територији општине  Александровац у 2015.години, број 020-139/2015-01 од 25.03.2015.године ,објављен у

дневним новинама “ Вечерње новости “ и на веб- сајту општине Александровац 28. 03. 2015.  године  није достављен ни један предлог од стране новинарских и медијских удружења за

чланове конкурсне комисије.

Из напред изнетог одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 020-139-8/2015-01   од 30. јуна 2015 . године

ПРЕДСЕДНИК
Др Југослав Д. Стајковац, дипл. инж.

Print Friendly, PDF & Email