«

»

нов 16

Решење

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ
БРОЈ:465-175/2020-04
ДАТУМ:16.11.2020.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

                                                           

            Општинска управа Александровац – Одељење за урбанизам и изградњу, у поступку одређивања привременог заступника, а у вези непотпуне експропријације непокретности  установљавањем права трајне службености пролаза, у циљу изградње разводног гасовода РГ 09-04/2 Александровац-Брус-Копаоник-Рашка-Нови Пазар-Тутин, на територији општине Александровац  КО Витково, КО Венчац, КО Стубал и КО Парчин, сагласно Уредби о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ 09-04/2 Александровац-Брус-Копаоник-Рашка-Нови Пазар-Тутин са елементима детаљне регулације („Сл. гласник РС“ бр. 71/18),  а по предлогу ЈП „Србијагас“ Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 69, на основу  члана 33. Закона о експропријацији („Сл. гласник РС“ бр 53/95 , „Сл. лист СРЈ“, бр. 16/01 – одлука СУС , „Сл. гласник РС“, бр.20/09 и 55/13 – Одлука УС и бр. 106/2016 – аутентично тумачење) и  члана 48.став 1,2 и 3 Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, бр. 18/16) доноси

 

РЕШЕЊЕ

            ПОСТАВЉА СЕ Марија Стевановћ-дипломирани правник  из Доњег Ратаја,  ЈМБГ 1101992786048, за привременог заступника, у поступку непотпуне експропријације непокретности установљавањем права трајне службености пролаза, у циљу изградње разводног гасовода РГ 09-04/2 Александровац-Брус-Копаоник-Рашка-Нови Пазар-Тутин, на територији општине Александровац, из разлога хитности, за следећа лица:

 1. Николић (Томислав) Марија из Виткова
 2. Гајић (Влајко) Радивоје из Осредака
 3. Гајић (Александар) Живко из Алексанровца

и Гајић (Ивко) Душан из Александовца

 1. Судимац Радисав из Стубла
 2. Костић (Здравко) Милија из Брзећа
 3. Карић ( Драгомир) Раденко из Осредака и Карић Радисав из Осредака
 4. Кнежевић (Никола) Живота из Виткова и Кнежевић Радмила из Виткова
 5. Давидовић (Радован) Мирослав из Виткова
 6. Прибаковић Ружица из Виткова
 7. Радулац( Јован) Зорка из Крушевца
 8. Јовановић (Љубодраг) Радоје из Александровца
 9. Милосављевић (Радомир) Добривоје из Виткова
 10. Дубовац (Радивоје) Миодраг из Криве Реке
 11. Прибаковић (Андреја) Драгоје из Виткова
 12. Пибаковић (Андреја) Стојан из Виткова
 13. Прибаковић ( Јован) Јулка из Александровца
 14. Митровић (Милутин) Радула из Виткова
 15. Кнежевић (Драгомир) Миливоје из Виткова и Кнежевић (Драгомир) Гордан из Викова
 16. Кнежевић (Борисав) Драгомир из Виткова
 17. Кнежевић( Ивко) Миљко из Београда
 18. Кнежевић (Миладин) Вукадин из Виткова
 19. Кнежевић ( Јован) Милош из Виткова и Кнежевић (Јован) Станоје из Виткова
 20. Кнежевић Радмила из Виткова
 21. Рутић ( Лазар) Милутин из Виткова
 22. Давидовић (Сретен) Миломир из Виткова
 23. Давидовић (Драговид) Слободан из Венчаца и Давидовић (Милен) Петрија из Александровца
 24. Давидовић( Милан) Градимир из Крушевца
 25. Драгош (Иван) Божица из Александровца
 26. Рилак (Милован) Радисав из Виткова
 27. Николић (Стојадин) Славко из Криве Реке
 28. Чеврљковић (Станиша) Миливоје из Виткова
 29. Милосављевић (Радомир) Добривоје из Виткова
 30. Левић Ранка из Љубинаца и Левић (Станоје) Милутин
 31. Џамић (Вукашин) Дејан из Александровца
 32. Левић (Стојан) Раде из Љубинаца
 33. Прибаковић (Јован) Јулка из Александровца
 34. Јанковић (Предраг) Бојан из Виткова
 35. Варинац( Драган) Вељко из Срем.Карловци
 36. Варинац(Милосав) Милан из Љубинаца
 37. Анђелић (Милоје) Радич из Игроша
 38. Анђелић (Милић) Драгослав из Александровца
 39. Варинац (Славко) Драгослав из Љубинаца
 40. Миљковић (Миљко) Зоран из Александровца
 41. Рутић (Драгољуб) Слободан из Парчина
 42. Рутић( Мирослав) Томислав из Парчина
 43. Рилак (Миљко) Гвозден из Љубинаца
 44. Рутић (Милен) Јован из Парчина и Симић (Милен) Дивна из Уба
 45. Јаћовић (Милета) Ратомир из Брзећа
 46. Јаћовић (Милисав) Јанићије из Брзећа
 47. Симић (Милутин) Миодраг из Криве Реке
 48. Милић (Тодор) Богољуб из Стубла,Милић (Тодор) Вукашин из Стубла
 49. Судимац (Радомир) Добрила из Парчина
 50. Савковић (Мирослав) Вукосав из Трнаваца
 51. Јаћовић (Будимир) Никола из Брзећа
 52. Рутић (Раденко) Звонимир из Парчина
 53. Ђурђевић (Миладин) Миливоје из Парчина
 54. Минаковић (Станко) Радојко из Парчина
 55. Павличевић (Сима) Владимир из Парчина
 56. Минаковић (Негосав) Драгољуб из Парчина
 57. Рилак (Сретен) Драгић из Доброљубаца
 58. Лапчевић (Станиша) Гордана из Крушевца
 59. Савић (Љубисав) Миленко из Бобота
 60. Лапчевић (Арсеније) Драгомир из Стубла и Петровић (Арсеније) Параскева из Београда
 61. Рачић (Љубомир) Радомир из Љубинаца и Рачић (Љубомир) Драгомир из Љубинаца
 62. Минић (Милослав) Слободан из Парчина
 63. Минић (Мијајло) Слободан из Парчина
 64. Милетић (Живан) Божидар из Стубла
 65. Арсић ( Радослав) Љубисав из Игроша и Арсић (Радослав) Петар из Игроша
 66. Стругар ( Вукоман) Љубомир из Жарева
 67. Милетић (Ђорђе) Миломир из Стубла
 68. Арсић (Радослав) Љубисав из Игроша
 69. Радмановац (Никола) Татомир из Жарева
 70. Шовић (Милоја) Радосав из Игроша
 71. Арсић ( Радослав) Петар из Игроша
 72. Арсић (Владисав) Миленко из Игроша
 73. Савић (Чедомир) Раде из Бобота
 74. Савић (Миодраг) Светомир из Батота,Савић (Миодраг) Миломир из Батота,Савић (Миодраг) Михајло из Батота и Савић (Миодраг) Станоје из Панчева
 75. Милићевић ( Светозар) Добривоје из Стубла
 76. Савић (Драгослав) Давид из Батота
 77. Арсић (Миодраг) Добросав из Латковца
 78. Савић (Живан) Вучета из Батота
 79. Арсић (Настас) Јован из Игроша
 80. Митровић (Миладин) Чедомир из Мале Грабовнице
 81. Вилимоновић (Давид) Реља из Лепенца
 82. Вилимоновић (Живојин) Вучета из Лепенца
 83. Марковић (Станко) Милослав из Александровца
 84. Вилимоновић (Љубисав) Хранислав из Лепенца
 85. Јовковић (Војислав) Душан из Шљивова
 86. Микуљанац (Живадин) Миладин из Батота,Микуљанац( Живадин) Милутин из Батота-( Микуљанац( Станко) Драги из Бруса и Микуљанац (Живадин) Станоје из Батота
 87. Вилимоновић (Станко) Миљко из Лепенца
 88. Вилимоновић (Чедомир) Мијајло из Лепенца
 89. Вилимоновић (Христивоје) Јордан из Лепенца

            Привремени зааступник је дужан да обавља послове привремениг заступања, да прима писмена, изјављује правне лекове,учествује на усменој расправи у поступку одређивања накнаде, закључи споразум о накнади пред општинском управом Александровац и друго док се не појави власник, правни следбеник или њихов пуномоћник.

            Ово решење ће се јавно објавити на огласној табли Општинске управе општине Александровац и веб презентацији у периоду од 15 дана од доношења решења.

            Жалба не одлаже извршење овог решења.

 

Образложење

            Овом Одељењу обратио се ЈП „СРБИЈАГАС“, Нови Сад, кога заступа Дејан Мандић дипл.правник, а на основу пуномоћја за заступање број 01-01-29/24 од 03.09.2020. године и покренуо поступак непотпуне експропријације непокретности установљавањем права службености пролаза у КО Витково, КО Венчац, КО Стубал и КО Парчин , у коме су као власници између осталих уписана и лица из става 1. Диспозитива овог решења ради реализације разводног гасовода РГ 09-04/2 Александровац-Брус-Копаоник-Рашка-Нови Пазар-Тутин, на територији општине Александровац.

            У току поступка поступајући орган је покушао да достави писмена лицима наведеним у диспозитиву овог решења на адресу назначену у предлогу корисника експропријације, али није успео из разлога наведених у Закону о општем управном поступку.

            Одредбом члана 48. Закона о општем управном поступку, између осталог се налаже да, ако прцесно неспособна странка нема законског заступника, или ако неку радњу треба предузети против лица чује је пребивалиште, односно боравиште непознато, а које нема пуномоћника, орган који води поступак поставиће таквој странци привременог заступника ако то тражи хитност, а поступак се мора спровести, као и да ће се привремени заступник поставити и када треба извршити радњу која се не може одложити, а странку, односно њеног законског заступника, овлашћеног представника или пуномоћника није могуће благовремено позвати.

            Имајући у виду све предходно наведено, а водећи рачуна о начелу заштите права и правних интереса странака и јавног интереса са једне стране, али и карактер хитности самог поступка експропријације са друге стране, поступајући орган је одлучио као у диспозитиву овог решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству финасија Републике Србије-Сектор за имовинско правне послове  у року од 8. дана од дана пријема истог. Жалба се доставља Општинској управа Александровац – Одељењу за урбанизам и изградњу, непосредно или путем поште и ослобођена је плаћања административне таксе.

Жалба не одлаже извршење решења.

 

                                                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                                                                 Милан Минић, дипл. правник

 

РЕШЕЊЕ

 

 

Print Friendly, PDF & Email