«

»

јул 14

Решење о усвајању захтева ЈН 1.3.18.Р/2017

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, број 26,
37230  Александровац
Број:404-99-41/2017
Датум:12.07.2017.године.
Александровац
 

На основу члана 153. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Начелник Општинске управе Општине Александровац као одговорно лице Наручиоца,  одлучујући о Захтеву за заштиту права број 404-99-38/2017 од 07.07.2017.године  Групе понуђача: 1.“НЕИМАР ПРОЈЕКТ“Д.О.О. Омладинских бригада,

бр. 86Г/2, БЕОГРАД (овлашћени члан групе понуђача), 2.“ENTERVOX“ D.O.O.,  Војвођанска,

бр 152 Београд (члан групе понуђача) и 3.“СИГУРНОСТ“ Д.О.О. Вукадина Јоцића, бр. 19, Ниш (члан групе понуђача), којим се оспорава Одлука о додели Уговора за ЈН бр.1.3.18.Р/2017,  број 404-99-36/2017 од 26.06.2017.године, доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

1.УСВАЈА СЕ  у целини Захтев за заштиту права Подносиоца захтева  Групе понуђача: 1.“НЕИМАР ПРОЈЕКТ“Д.О.О. Омладинских бригада, бр. 86Г/2, БЕОГРАД  (овлашћени члан групе понуђача), 2.“ENTERVOX“ D.O.O.,  Војвођанска, бр 152 Београд (члан групе понуђача) и 3.“СИГУРНОСТ“ Д.О.О. Вукадина Јоцића, бр. 19, Ниш (члан групе понуђача) од 07.07.2017.

године  којим се оспорава  Одлука о додели уговора јавне набавке број ЈН 1.3.18.Р/2017, број 404-99-36/2017 од  26.06.2017.год, а на основу спроведеног отвореног поступка  јавне набавке  радова-Грађевински радови на адаптацији зграде основне школе “Иво Лола Рибар“, спратности  По+П+1 Александровац, катастарска парцела 2721/1 КО Александровац.

 

2.Делимично се поништава поступак јавне набавке број 1.3.18.Р/2017 у делу стручне оцене  понуда и доношење Одлуке о додели уговора у складу са разлозима за усвајање поднетог

захтева за заштиту права, Наручилац ће извршити поновну стручну оцену понуда и о томе

сачинити Извештај  о стручној оцени понуда, на основу кога ће бити донета нова Одлука о

додели уговора.

О б р а з л о ж е њ е

 

            Одговорно лице Општинске управе Општине Александровац  в.д. Начелница је дана

  1. 04.2017.године на основу члана 53. Закона о јавним набавкама донела Одлуку о покретању поступка за ЈН бр. 1.3.18.Р/2017- Грађевински радови на адаптацији зграде основне школе

 “Иво Лола Рибар“, спратности По+П+1 Александровац, катастарска парцела 2721/1 КО Александровац.

            Истог дана Решењем в.д. Начелнице Општинске управе Опшине  Александровац  број 404-99-1/2017  образована је Комисија за предметну јавну набавку.

            Наручилац је дана  12.05.2017.године објавио Позив за подношење понуда  и Конкурсну документацију на Порталу јавних набавки (www.portal.ujn.gov.rs) и на својој интернет страници (www.aleksandrovac.rs).

            Благовремено, односно до истека рока за подношење понуда пристигле су понуде следећих понуђача:

 

 

-Група понуђача:1.“K.E.SZ.International d.o.o.Beograd“,  Булевар Кнеза Александра

Карађорђевића, 23, 11040 Београд (овлашћени члан групе понуђача) 2.“WEST-GRADNJA“ d.o.o. –Шабац Маршала Тита , бб. Мишар-Шабац (члан групе понуђача) и 3.“SECURITON“d.o.o. Данила Лекића Шпанца 31, Нови Београд (члан групе понуђача);

            -Група понуђача:1.“НЕИМАР ПРОЈЕКТ“Д.О.О.Омладинских бригада, бр. 86Г/2, БЕОГРАД (овлашћени члан групе понуђача); 2.“ENTERVOX“D.O.O., Војвођанска, бр 152 Београд (члан групе понуђача)  и 3.“СИГУРНОСТ“ Д.О.О. Вукадина Јоцића, бр. 19, Ниш (члан групе понуђача) и

            – Група понуђача:1.Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ Александровац ул.29 новембар, бб, Александровац (овлашћени члан групе понуђача)  и 2.“BALKANS  SECURITY  SERVICES“ D.O.O. Булевар Војводе Мишића, бр.37, 11000 Београд (члан групе понуђача).

 

            Комисија за јавну набавку број 1.3.18.Р/2017 је у Извештају о стручној оцени понуда  броој 404-99-30/2017 од  26.06.2017. године предложила Наручиоцу да донесе Одлуку о додели уговора, што је прихваћено од стране Наручиоца те је у том смислу дана 26.06.2017.године донета оспоравана Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке број ЈН 1.3.18.Р/2017- Грађевински радови на адаптацији зграде основне школе “Иво Лола Рибар“, спратности  По+П+1 Александровац, катастарска парцела 2721/1 КО Александровац.

            Дана 07.07.2017.године  Наручиоцу је достављен захтев за заштиту права подносиоца  Групе понуђача:1.“НЕИМАР ПРОЈЕКТ“Д.О.О.Омладинских бригада, бр. 86Г/2, БЕОГРАД (овлашћени члан групе понуђача); 2.“ENTERVOX“D.O.O., Војвођанска, бр 152 Београд (члан групе понуђача) и 3.“СИГУРНОСТ“ Д.О.О. Вукадина Јоцића, бр. 19, Ниш (члан групе понуђача), којим се оспорава Одлука о додели уговора јавне набавке број 404-99-31/2017 од 26.06.2017. године.

 

            Наручилац је на основу одредаба члана 152.став1. Закона о јавним набавкама  извршио претходну проверу  Захтева за заштиту права и утврдио да је исти благовремено поднет и да је изјављен од стране лица које има активну легитимацију.

            Наручилац је такође утврдио да Захтев за заштиту права садржи све обавезне елементе из члана 151.став1. истог Закона. Наручилац је по поднетом Захтеву за заштиту права задржао све активности у поступку јавне набавке.

            Наручилац је сагласно члану 149.став 11. Закона о јавним набавкама дана 10.07.2017.год. објавио  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу Управе за јавне  набавке и на својој интернет страници.

            Подносилац Захтева за заштиту права наводи да су повређене одредбе члана 84, 105 и 106. Закона о јавним набавкама.

 

            Подносилац у свом Захтеву за заштиту права наводи следеће:

            Након увида и копирања делова понуде изабране Групе понуђача  обављеног дана 06.07.2017.године утврђени су битни недостаци у понуди и то:

1.У заједничкој понуди Групе понуђача: 1.“K.E.SZ.International d.o.o.Beograd“,  Булевар Кнеза Александра Карађорђевића, 23, 11040 Београд (овлашћени члан групе понуђача) 2.“WEST-GRADNJA“ d.o.o. –Шабац Маршала Тита , бб. Мишар-Шабац (члан групе понуђача)  и 3.“SECURITON“d.o.o. Данила Лекића Шпанца 31, Нови Београд (члан групе понуђача), утврђено је:

– да су достављене Потврде о важењу инжењерске лиценце за Далиборку Младеновић 410 D828 09, Милана Грујића, бр. 410 C 042 07, Бранка Лукића, бр. 430 9156 05 без печата и потписа имаоца лиценце, што је у супротности са Конкурсном документацијом и начином траженог доказивања додатног услова кадровског капацитета (као доказ у Конкурсној документацији доказ г) страна 24, се наводи да је Понуђач дужан да достави фотокопију Потврде о важности лиценце које морају да се овере печатом имаоца лиценце и његовим потписом ) што у достављеној понуди није учињено, те и није испуњен додатни услов  тражен Конкурсном документацијом. Као доказ прилажу  копије напред наведених лиценци и Потврде о важењу;

-такође напред наведени Понуђач није испунио услов доказивања техничког капацитета  јер је за камион “сандучар“ који се тражио Конкурсном документацијом  доставио  Уговор о закупу закључен 10.04.2017.године, између СЗР “Славко Калајџић“ и “K.E.SZ.International“ d.o.o.“ за закуп камиона кипера Daimler Chrusler, рег. ознака БГ 789-ЂЂ, читач саобраћајне дозволе за исти  али не и полису осигурања и копију саобраћајне дозволе, чиме нису испунили доказивање техничког капацитета за камио “ сандучар“ и достављање тражених доказа Конкурсном документацијом  под в и ђ на старни 24. Конкурсне документације. Као доказ прилажу копију уговора о закупу, читач саобраћајне дозволе за БГ 789 –ЂЂ;

-нису испунили услов достављања оригинал писма о намери банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку и оригинал пиусма о намери банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, јер су доставили напред наведена писма банака али не обавезујућег карактера, што је у супротности са Конкурсном документацијом као доказ прилажу копију писама о намери банке бр. IGTE 055784 i IGTE 055783.

 

2.У заједничкој понуди:Групе понуђача:1.Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ Александровац ул.29 новембар, бб, Александровац (овлашћени члан групе понуђача)  и 2.“BALKANS  SECURITY  SERVICES“D.O.O.Булевар Војводе Мишића, бр.37, 11000 Београд (члан групе понуђача), утврђена је следећа неправилност:

            У поступку доказивања кадровског капацитета за инжењера са лиценцом 430 достављен је уговор о делу са Зораном Бојовићем, његова лична лиценца и потврда о важењу исте, чије је важење истекло још 15.01.2017.године, те стога Д.О.О. “Грађинг“  из Александровца није доказао да на дан отварања понуда располаже траженим кадровским капацитетом и на тај начин није испунио додатни услов за кадровски капацитет тражен Конкурсном документацијом, најмање 1 инжењер са лиценцом 430 који поседује тражену лиценцу, а која је важећа у тренутку отварања  понуда тј није одузета Одлуком суда части за издате лиценце.  Као доказ прилажу потврду о важењу лиценце 430 B 015 07 на име Зорана Бојовића.

 

На напред наведени начин  је Наручилац, тј  Комисија за јавну набавку погрешно утврдила чињенично стање, те је прекршила Закон о јавним набавкама, чиме је починила повреду члана 105. и 106. став 1.тачка 2. Закона о јавним набавкама.

            Подносилац Захтева за заштиту права сматра да је његово право повређено зато што Наручилац није испоштовао вредновање додатних услова из Конкурсне документације у поступку одлучивања за доделу уговора, а ни одредбе Закона о јавним набавкама  а тиме је дискриминисан подносилац Захтева за заштиту права.

 

            Подносилац захтева за заштиту права предлаже:

– да се усвоји Захтев за заштиту права подносиоца Групе понуђача:1.“НЕИМАР ПРОЈЕКТ“ Д.О.О. Омладинских бригада, бр. 86Г/2, БЕОГРАД (Овлашћени члан групе понуђача); 2.“ENTERVOX“D.O.O., Војвођанска, бр 152 Београд (члна групе понуђача) и 3.“СИГУРНОСТ“ Д.О.О. Вукадина Јоцића, бр. 19, Ниш (члан групе понуђача) као основан и поништи Одлука о додели уговора у отвореним поступку јавне набавке радова ЈН бр. 1.3.18.Р/2017- Грађевински радови на адаптацији зграде основне школе  “Иво Лола Рибар“, спратности По+П+1 Александровац, катастарска парцела 2721/1 КО Александровац;

            -да се уговор додели Групи понуђача: 1.“НЕИМАР ПРОЈЕКТ“ Д.О.О. Омладинских бригада, бр. 86Г/2, БЕОГРАД (Овлашћени члан групе понуђача); 2.“ENTERVOX“D.O.O., Војвођанска, бр 152 Београд (члан групе понуђача) и 3.“СИГУРНОСТ“ Д.О.О. Вукадина Јоцића, бр. 19, Ниш (члан групе понуђача) као једином исправном Понуђачу у поступку јавне набавке радова ЈН бр. 1.3.18.Р/2017- Грађевински радови на адаптацији зграде основне школе  “Иво Лола Рибар“, спратности По+П+1 Александровац, катастарска парцела 2721/1 КО Александровац.

 

            Наручилац је размотрио  наводе из Захтева за заштиту права о чему даје следеће изјашњење:

            На основу наведеног, Наручилац закључује да је Захтев за заштиту права основан те је решио као у диспозитиву.

 

            У складу са разлозима за усвајање  поднетог захтева за заштиту права, Наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и о томе сачинити писани Извештај о стручној оцени понуда. На основу Извештаја о стручној оцени понуда Наручилац ће донети одговарајућу Одлуку.

            У складу са чланом 156.став 3.Закона о јавним набавкама Наручилац ће подносиоцу захтева за заштиту права надокнадити трошкове за уплаћену таксу у износу од 120.000,00 динара.

 

 

 

Одговорно лице

                                                                                                            Начелник Општинске управе

                                                                                                            Општине Александровац

                                                                                                            Иван Новаковић, дипл.правник

Решење о усвајању захтева ЈН 1.3.18.Р/2017

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права ЈН бр. 1.3.18.Р/2017  

Oдлика о додели уговора – за јавну набавку велике вредности радова број ЈН 1.3.18.Р /2017

Поступак јавне набавке ЈН 1.3.18.Р/2017 – грађевински радови на адаптацији зграде основне школе “Иво Лола Рибар“ 

 

 

Print Friendly, PDF & Email