«

»

мај 14

Решење о проглашењу

 

                   На основу члана 15 став 1 тачка 7 и члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10, 54/ 11 и 12/20),

                   Општинска  изборна комисија општине Александровац , на седници  одржаној 14 мај 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа бр 2.

ИВИЦА ДАЧИЋ-“Социјалистичка партија Србије (СПС),Јединствена Србија (ЈС)-Драган Марковић Палма “

коју је, 13. маја 2020. године, поднела

Коалиција :“Социјалистичка партија Србије (СПС),Јединствена Србија (ЈС)“

за изборе за оодбонике скупштине Александровац , расписане за 21. јуни 2020. године.

О б р а з л о ж е њ е

                   Општинска  изборна комисија општине Александровац  је утврдила да је овлашћено лице у име Коалиција :“Социјалистичка партија Србије (СПС),Јединствена Србија (ЈС)“ поднело благовремену и уредну Изборну листу и сву прописану документацију за изборе за одборнике  скупштине општине Александровац, расписане за 21 мај  2020. године.

                   Уз Изборну листу је, у складу са чланом 18. став 1. Закона о локалним изборима, поднето укупно 1211 правно ваљаних оверених изјава бирача да подржавају наведену изборну листу.

                   У складу са наведеним, Општинска  изборна комисија општине Александровац  је донела одлуку како је наведено у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној комисији општине Александровац  у року од 24 часа од дана доношења Решења.

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

                              01 Број: 013-4/2020- 18,од 14.маја 2020. године

 

                                                          Председник

                                                          Добрила Вукојевић, с.р.

 

Print Friendly, PDF & Email