«

»

мар 16

Решење о прекиду свих изборних радњи

На основу  члана 15 и 58 Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10, 54/11 , 12/20 ,16/ 20 аутентично тумачење ) члана 100. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), Одлуке о координираном спровођењу свих избора расписаних за 26.април 2020 године (“Службени гласник РС “ бр.21/20) и члана 5. Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/20)

            Општинска изборна комисија општине Александровац, на седници одржаној 16. марта 2020. године, донела је

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ, РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

 

  1. Прекидају се све изборне радње у спровођењу избора за одборнике скупштине општине Александровац, расписаних за 26. април 2020. године, док важи Одлука о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/20).
  2. Престају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог решења, утврђени Законом о локалним изборима и Законом о jединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и Одлуке о координираном спровођењу свих избора расписаних за 26.април 2020 године.
  3. Нови рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике скупштине општине Александровац биће утврђени у након ступања на снагу одлуке о престанку ванредног стања.  
  4. Све до сада предузете изборне радње у поступку спровођења избора из тачке 1. ове одлуке остају на правној снази.
  5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Александровац“.

О б р а з л о ж е њ е

 

            Одлуком о проглашењу ванредног стања, (‘Службени гласник  РС“ број 29/20) проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије.

            Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, уз супотпис председника Републике, 16. марта 2020. године донела Уредбу о мерама за време ванредног стања. Уредба је ступила на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, 16. марта 2020. године.

            Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спровођењу избора расписаних за 26. април 2020. године и да ће време наставка спровођења изборних радњи бити установљено одлуком о престанку ванредног стања, када се за то стекну услови.

            У складу са наведеним, Општинска  изборна комисија, као орган који спроводи поступак избора за одборнике скупштине општине Александровац, доноси решење о прекиду изборних радњи, за време док траје ванредно стање, с тим да ће се изборни процес, укључујући и рокове за вршење изборних радњи, наставити у складу са одлуком о престанку ванредног стања, што ће бити уређено посебним актом Републичке изборне комисије.

 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској  изборној комисији општине Александровац у року од 24 часа од часа доношења Решења.

 

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

01 Број:013-4/2020- 12 од16.марта 2020 године

 

  ПРЕДСЕДНИК

                                                                                    Добрила Вукојевић, с.р.

Print Friendly, PDF & Email