«

»

јун 25

Решење о именовању менаџера енергетске ефикасности општине Александровац

На основу члана 52. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – други закон) , члана 18. став 3.Закона о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС“, број 25/2013) , члана 2. Правилника о условима за именовање енергетских менаџера у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 31/2016), начелник општинске управе дана 22. јуна 2018. године донео је

 

РЕШЕЊЕ
о именовању менаџера енергетске ефикасности општине Александровац

1. Именује се Александар Вучковић , дипломирани грађевински инжењер , запослен у Општинској управи општине Александровац за менаџера енергетске ефикасности општине Александровац.
Обавезује се именовани да у року од године дана од дана именовања положи испит за лиценцу ЕМО коју издаје Министарство рударства и енергетике Републике Србије.

2. Задатак менаџера општине Александровац је да :
– Прикупља и анализира податке о начину коришћења енергије обвезника система;
– Припрема програме и планове енергетске ефикасности из члана 6. став 1. тач. 4) и 5) Закона о коришћењу енергије;
– Предлаже мере које доприносе ефикасном коришћењу енергије и учествује у њиховој реализацији;
– Стара се о припреми годишњег извештаја о остваривању циљева садржаних у програму и плану енергетске ефикасности;
– Доставља надлежном Министарству годишњи извештај о остваривању циљева садржаних у програму и плану енергетске ефикасности;
– Прикупља податке од значаја за успостављање система енергетског менаџмента у секторима производње, преноса, дистрибуције и потрошње енергије од субјеката за које је локална самоуправа дужна да извештава по Закону и листе предузећа чији је оснивач локална самоуправа , а који су обвезници система енергетског менаџмента;
– Предузима и друге активности и мере прописане законом.

3. Ово решење доставити именованом, Министарству рударства и енергетике и објавити на званичној интернет страници општине Александровац.

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број : 020-231/2018 од 22. јуна 2018. године

Начелник
Општинске управе
Иван Новаковић, дипл.правник

 

Print Friendly, PDF & Email