«

»

окт 22

Решење о именовању директора

На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС бр. 129/2007),члана 21. члана 31. став 3 Закона о јавним предузећима(“Службени гласник РС“ бр. 119/2012) и члана 26.  Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ бр. 7/08,1/12, 13/12и 3/13) Скупштина општине Александровац на XI седници од 22.октобра  2013 . године , донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ “ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

1. Именује  се Синиша Младеновић, дипломирани грађевински инжењер  из Александровца за  директора  Ј.П. Дирекција за урбанизам и изградњу Александровац .

 2. Мандат именованом директору траје четири године .
3. Ово решење је коначно.
4.Именовани директор дужан је да ступи на рад  у року од осам дана од дана објављивања решења  о именовању у “Службеном гласнику Републике Србије“.
5.Ово Решење објавити у: “Службеном гласнику Републике Србије“,
“Службеном листу општине Александровац“ и интернет страници општине Александровац.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Скупштина општине Александровац је на седници од 24. августа 2013.године поступајући по Закону о јавним предузећима донела Одлуку о расписивању конкурса за именовање директора у Јавном предузећу  Дирекција за урбанизам и изградњу  Александровац, 01 бр.020-860/2013.

Јавни конкурс је објављен у “Службеном гласнику Рс“, бр.80/2013 од 11.09.2013 године, дневном листу “Вечерње новости“ и интернет страници општине Александровац.

Скупштина општине Александровац је на истој седници изабрала Комисију за именовање, која је спровела поступак за именовање директора.

На објављени конкурс пријавио се један кандидат, Синиша Младеновић, дипломирани грађевински инжењер из Александровца, ул. 29.Новембра број:48/14.

У току поступка из приложене документације надлежна Комисија утврдила је следеће: да је пријава кандидата за директора благовремена, разумљива и са свим потребним доказима о испуњавању услова из Конкурса.

Уз пријаву  приложио је сва документа по конкурсу.

 Да је Комисија позвала и обавила усмени разговор са кандидатом  .

На основу приложене пријаве и документације и  усменог излагања кандидата за директора  Комисија је утврдила листу  за именовање  Синише Младеновића, дипломираног грађевинског инжињера из Александровца за директора у Јавном предузећу  “Дирекција за урбанизам и изградњу“  Александровац,  сачинила Записник о раду и доставила Општинској управи општине Александровац, у даљу процедуру.

 

Из свега напред изнетог Скупштина општине Александровац је донела  Решење као у изреци.

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-1027/2013  од 22. октобра 2013. године

                                  Председник

                                       Скупштине општине Александровац

                                                                                                       мр Тома Савковић

 

Print Friendly, PDF & Email