«

»

окт 22

Решење о именовању директора

На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС бр. 129/2007),члана 21. и 31. став 3 Закона о јавним предузећима(“Службени гласник РС“ бр. 119/2012) и члана 26.  Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ бр. 7/08,1/12, 13/12и 3/13) Скупштина општине Александровац на XI седници од 22. октобра 2013 . године , донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА “АЛЕКСАНДРОВАЦ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

1. Именује  се Слађан Видојевић, професор одбране и заштите из Александровца за  директора  ЈКСП “Александровац“ Александровац .
2. Мандат именованом директору траје четири године .
3. Ово решење је коначно.
4.Именовани директор дужан је да ступи на рад  у року од осам дана од дана објављивања решења  о именовању у “Службеном гласнику Републике Србије“.
5.Ово Решење објавити у: “Службеном гласнику Републике Србије“,
“Службеном листу општине Александровац“ и интернет страници општине Александровац.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Скупштина општине Александровац је на седници од 24. августа 2013.године поступајући по Закону о јавним предузећима донела Одлуку о расписивању конкурса за именовање директора у Јавном комунално стамбеном предузећу “Александровац“ Александровац, 01 бр.020-859/2013.

Јавни конкурс је објављен у “Службеном гласнику РС“, бр.80/2013 од 11.09.2013 године, дневном листу “Вечерње новости“ и интернет страници општине Александровац.

Скупштина општине Александровац је на истој седници изабрала Комисију за именовање, која је спровела поступак за именовање директора.

На објављени конкурс пријавио се један кандидат, Слађан Видојевић, професор одбране и заштите из Александровца, ул. Козничка 6.

У току поступка из приложене документације надлежна Комисија утврдила је следеће: да је пријава кандидата за директора благовремена, разумљива и са свим потребним доказима о испуњавању услова из Конкурса.

Уз пријаву приложио је сва документа по конкурсу.

Комисија је позвала и обавила усмени разговор са кандидатом, који је изложио своје планове по радним јединицама .

На основу приложене пријаве и документације и  усменог излагања кандидата за директора   Комисија је утврдила листу  за именовање  Слађана Видојевића, професора одбране и заштите из Александровца за директора у Јавном комунално стамбеном предузећу Александровац, сачинила Записник о раду и доставила Општинској управи општине Александровац, у даљу процедуру.

Из свега напред изнетог Скупштина општине Александровац је донела  Решење као у изреци.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-1025/2013  од 22.октобра 2013. године

                                 Председник

                                       Скупштине општине Александровац

                                                                                                               мр Тома Савковић

 

Print Friendly, PDF & Email