«

»

авг 07

Решење о именовању чланова конкурсне комисије

На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ број 83/2014 , 58/2015 и 12/2016), члана 19. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ број 10/16 и 8/17)  ,

Начелник општинске управе општине Александровац,   дана 04.08.2017 . године, доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

 

            IИМЕНУЈУ СЕ  за чланове стручне Комисије за оцену пројеката од јавног интереса у области јавног информисања и то :

 

  1. Раде Станковић, дипломирани политиколог новинарства, дописник Политике

      2.Радич Милисављевић,  медијски радник,

      3.Миодраг Миљковић, дипломирани филолог, новинар, на предлог НУНС-а и НДНВ

 

    II –  Задатак стручне комисије је да изврши оцену пројеката поднетих на конкурс, као и предлог о додели средстава са образложењем.

 

III –  Комисија на првој седници бира председника комисије, који координира радом комисије и води седнице.

IVЧлановима  комисије  и секретару припада накнада за рад сходно одредбама Одлуке о накнадама члановима стручне комисије комисије  и других радних тела које именује Општинска управа општине Александровац ( “Сл. Лист општине Александровац “бр 6./10)

 V– Решење објавити на веб-сајту општине Александровац.

О б р а з л о ж е њ е

 

Чланом 24. став 3. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ број 83/2014) и чланом 19. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ број 10/16 и 8/17)  предвиђено је да руководилац органа ( у даљем тексту :Начелник општинске управе општине Александровац) Решењем именује стручну комисију за оцену пројеката поднетих на конкурс, а која има задатак да сачини предлог о додели средстава са образложењем.

Чланом 24. став 4. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ број 83/2014) и чланом 21. став 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ број 10/16 и 8/17)  прописано је  да се већина чланова комисије именује на предлог новинарских и медијских удружења а сходно члану 22. Наведеног Правилника комисија на првој седници бира председника комисије.

По објављеном Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес  у области јавног информисања на територији општине Александровац у 2017.години, број 401-1086/2017-01 од 26.06.2017.године ,објављен у дневним новинама “ Данас “ и на веб- сајту општине Александровац 28. 06. 2017. године  а на основу приспелих предлога новинарских и медијских удружења  предложена лица       

         Раде Станковић, дипломирани политиколог новинарства, дописник Политике

         Радич Милисављевић, медијски радник

         Миодраг Миљковић, дипломирани филолог

нису у сукобу интереса нити обављају јавну функцију па је Начелник општинске управе општине Александровац сходно одредбама  члана 24. став 3. Закона о јавном информисању и медијима  и члана 19. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања  донео одлуку о њиховом именовању .

Из напред изнетог одлучено је као у диспозитиву овог Решења.
Број: 401-1086/2017-01   од 04. 08. 2017 . године

 

                                   

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                             ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

     ИВАН НОВАКОВИЋ, Дипл. правник

 

РЕШЕЊЕ

Print Friendly, PDF & Email