«

»

јул 06

Решење о именовању чланова конкурсне комисије за оцену пројеката од јавног интереса у области јавног информисања

На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ број 83/2014 , 58/2015 и 12/2016), члана 19. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ број 10/16 и 8/17) ,
Начелник општинске управе општине Александровац, дана 06.07.2018 . године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

I – ИМЕНУЈУ СЕ за чланове стручне Комисије за оцену пројеката од јавног интереса у области јавног информисања и то :

1.Раде Станковић, дипломирани политиколог новинарства, дописник Политике
2.Радич Милисављевић, медијски радник,
3.Миодраг Миљковић, дипломирани филолог, новинар, на предлог Друштва Новинара Ниша

II – Задатак стручне комисије је да изврши оцену пројеката поднетих на конкурс, као и предлог о додели средстава са образложењем.

III – Комисија на првој седници бира председника комисије, који координира радом комисије и води седнице.
IV-Члановима комисије и секретару припада накнада за рад сходно одредбама Одлуке о накнадама члановима стручне комисије и других радних тела које именује Општинска управа општине Александровац
( “Сл. Лист општине Александровац “бр 6./10)
V– Решење објавити на веб-сајту општине Александровац.

О б р а з л о ж е њ е

     Чланом 24. став 3. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ број 83/2014) и чланом 19. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ број 10/16 и 8/17) предвиђено је да руководилац органа ( у даљем тексту :Начелник општинске управе општине Александровац) Решењем именује стручну комисију за оцену пројеката поднетих на конкурс, а која има задатак да сачини предлог о додели средстава са образложењем.
     Чланом 24. став 4. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ број 83/2014) и чланом 21. став 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ број 10/16 и 8/17) прописано је да се већина чланова комисије именује на предлог новинарских и медијских удружења а сходно члану 22. Наведеног Правилника комисија на првој седници бира председника комисије.
      По објављеном Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Александровац у 2018.години ,
бр. I 401 -1274/2018- од 29.05.2018.године. Јавни позив је објављен 31. 05. 2018. године у дневном лист “ ДАНАС “ и на веб-сајту општине Александровац 30. 07. 2018. године , а на основу приспелих предлога новинарских и медијских удружења предложена лица
      Раде Станковић, дипломирани политиколог новинарства, дописник Политике
      Радич Милисављевић, медијски радник
     Миодраг Миљковић, дипломирани филолог
нису у сукобу интереса нити обављају јавну функцију па је Начелник општинске управе општине Александровац сходно одредбама члана 24. став 3. Закона о јавном информисању и медијима и члана 19. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања донео одлуку о њиховом именовању .
Из напред изнетог одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

Број: I 401-1274/2018 од 06. 07. 2018 . године

НАЧЕЛНИК ОП ШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
ИВАН НОВАКОВИЋ, Дипл. правник

Print Friendly, PDF & Email