«

»

јул 19

Решење о именовању чланова конкурсне комисије за оцену пројеката од јавног интереса у области јавног информисања

На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ број 83/2014 , 58/2015 и 12/2016), члана 19. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ број 10/16 и 8/17)  ,

                       Председник општине Александровац,   дана 19.07.2019 . године, доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

 

            IИМЕНУЈУ СЕ  за чланове стручне Комисије за оцену пројеката од јавног интереса у области јавног информисања и то :

     

        1.Миодраг Миљковић, дипломирани филолог, новинар, на предлог Друштва Новинара Ниша

        2.Владимир Вељковић, дипломирани историчар, новинар, на предлог Професионалног удружења новинара Србије- ПРОУНС

        3.Небојша Поповић,  медијски  стручњак,

       

          II –  Задатак стручне комисије је да изврши оцену пројеката поднетих на конкурс, као и предлог о додели средстава са образложењем.

          III –  Комисија на првој седници бира председника комисије, који координира радом комисије и води седнице.

          IVЧлановима  комисије  и секретару припада накнада за рад сходно одредбама Одлуке о накнадама члановима стручне комисије  и других радних тела које именује Општинска управа општине Александровац

 ( “Сл. Лист општине Александровац “бр 6./10)

          V– Решење објавити на веб-сајту општине Александровац.

 О б р а з л о ж е њ е

 

Чланом 24. став 3. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ број 83/2014) и чланом 19. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ број 10/16 и 8/17)  предвиђено је да Председник општине Александровац  Решењем именује стручну комисију за оцену пројеката поднетих на конкурс, а која има задатак да сачини предлог о додели средстава са образложењем.

Чланом 24. став 4. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ број 83/2014) и чланом 21. став 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ број 10/16 и 8/17)  прописано је  да се већина чланова комисије именује на предлог новинарских и медијских удружења а сходно члану 22. Наведеног Правилника комисија на првој седници бира председника комисије.

По објављеном Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес  у области јавног информисања на територији општине Александровац у 2019.години  ,

бр.  401 -1461/2019- 07 од 12.06.2019.године. Јавни позив је објављен  13. 06. 2019. године у дневном  лист  “ ДАНАС “ и на веб-сајту општине Александровац  12. 06. 2019. године ,   а на основу приспелих предлога новинарских и медијских удружења  предложена лица 

           1.Миодраг Миљковић, дипломирани филолог, новинар, на предлог Друштва Новинара Ниша

           2.Владимир Вељковић, дипломирани историчар, новинар, на предлог Професионалног удружења новинара Србије- ПРОУНС

           3.Небојша Поповић,  медијски  стручњак,

нису у сукобу интереса нити обављају јавну функцију па је Председник  општине Александровац сходно одредбама  члана 24. став 3. Закона о јавном информисању и медијима  и члана 19. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања  донео одлуку о њиховом именовању .

Из напред изнетог одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

 

Број:  401-1461/2019   од 19. 07. 2019 . године

 

                                                                                                        Председник Општине Александровац

                                                                                                             Др. Мирко Михајловић, спец.мед.,с.р.

 

РЕШЕЊЕ

       

                                                                                            

Print Friendly, PDF & Email