«

»

апр 01

Решење о именовању чланова конкурсне комисије

На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ број 83/2014 , 58/2015 и 12/2016), члана 19. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ број 10/16 и 8/17) ,
Председник општине Александровац, дана 23.03.2022 . године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

I – ИМЕНУЈУ СЕ за чланове стручне Комисије за оцену пројеката од јавног интереса у области јавног информисања и то :

1. Марија Станковић, новинар, на предлог Удружења ,,ПРОУНС Београд“
2. Драгослав Гогић, новинар, на предлог УНС Удружење новинара Србије
3. Миодраг Миљковић, дипломирани филолог, новинар, на предлог Друштва новинара Ниша

II – Задатак стручне комисије је да изврши оцену пројеката поднетих на конкурс, као и предлог о додели средстава са образложењем.
III – Комисија на првој седници бира председника комисије, који координира радом комисије и води седнице.
IV-Члановима комисије и секретару припада накнада за рад сходно одредбама Одлуке о накнадама одборницима и члановима радних тела Скупштине општине Александровац и Општинског већа општине Александровац ( “Сл. Лист општине Александровац “бр 8./16,11/17,3/19 и 17/19)
V– Решење објавити на веб-сајту општине Александровац.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 24. став 3. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ број 83/2014) и чланом 19. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ број 10/16 и 8/17) предвиђено је да Председник општине Александровац Решењем именује стручну комисију за оцену пројеката поднетих на конкурс, а која има задатак да сачини предлог о додели средстава са образложењем.
Чланом 24. став 4. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ број 83/2014) и чланом 21. став 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ број 10/16 и 8/17) прописано је да се већина чланова комисије именује на предлог новинарских и медијских удружења а сходно члану 22. Наведеног Правилника комисија на првој седници бира председника комисије.
По објављеном Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Александровац у 2022.години ,
бр. 401 -258/2022- 07 од 12.02.2022.године. Јавни позив је објављен 12. 02. 2022. године у дневном лист “ INFORMER “ и на веб-сајту општине Александровац 12. 02. 2022. године , а на основу приспелих предлога новинарских и медијских удружења предложена лица
1. Марија Станковић, новинар, на предлог Удружења ,,ПРОУНС Београд“
2. Драгослав Гогић, новинар, на предлог УНС Удружење новинара Србије
3. Миодраг Миљковић, дипломирани филолог, новинар, на предлог Друштва новинара Ниша

нису у сукобу интереса нити обављају јавну функцију па је Председник општине Александровац сходно одредбама члана 24. став 3. Закона о јавном информисању и медијима и члана 19. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања донео одлуку о њиховом именовању .
Из напред изнетог одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

Број: 401-258/2022 07 од 23. 03. 2022. године

Председник Општине Александровац
Др. Мирко Михајловић, спец.мед.,с.р.

Print Friendly, PDF & Email