«

»

апр 28

Решење о додели средства буџета општине Александровац за 2021.годину 

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401- 383/2021-07
Датум: 26.04.2021. год
Александровац

 

 

                                                                                                           

На основу члана 25. Закона о јавном информисању (“Службени гласник РС“ бр. 83/14,58/2015 и 12/16 аутентично тумачење ),члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( “Сл. Гласник “ РС “, бр.16/2016 и 8/2017), члана 68. Статута општине Александровац (“Сл. лист општине Александровац“ бр.2/19), Одлуке о буџету општине Александровац за 2021. годину  “Сл. лист општине Александровац “ бр.28/20 i 3/21) и предлога Конкурсне комисије за оцену пројеката од јавног интереса у области јавног информисања бр.401-383/2021-07 од 21.04. 2021.године,

 

Председник  општине Александровац доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

Средства буџета општине Александровац за 2021.годину  у износу од 4.750.000,00 динара опредељених Одлуком о буџету општине Александровац( “Сл. лист општине Александровац“ бр.28/20 и 3/21, распоређују се за реализацију следећих пројеката подносиоцима пријава:

Р. број Назив пројекта и подносиоца пројекта Износ за суфинасирање
1 МАНУЕЛА РАДОЈКОВИЋ  ПР  ПРОИЗВОДЊА КИНЕМАТОГРАФСКИХ  ДЕЛА, АУДИО ВИЗУЕЛНИХ ПРОИЗВОДА И ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА, HELLOANIMATION, БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА 42/5 НИШ Назив пројекта: ЖУПСКЕ ЗАНАТЛИЈЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                        100.000,00
2    РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ  ДОО КРУШЕВАЦ, ТРГ КОСОВСКИХ ЈУНАКА 6

Назив пројекта: ЖУПСКА ХРОНИКА са посебним акцентом на епидемијску ситуацију и имунизацију против Ковида- 19                                                                                                                                                                                                                                                                     

750.000,00
3 РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ  ДОО КРУШЕВАЦ, ТРГ КОСОВСКИХ ЈУНАКА 6, РАДИО КРУШЕВАЦ

Назив пројекта: ТРАГОВИ ЖУПСКЕ ПРОШЛОСТИ (истраживања Витковачког поља и Козника)

400.000,00
4 ADD PRODUCTION, БАЛКАНСКА 71, КРУШЕВАЦ,

Назив пројекта: ЖУПСКА РАЗГЛЕДНИЦА

200.000,00
5   НИП  ПОБЕДА ДОО, Трг Косовских јунака бр 6, КРУШЕВАЦ,

Назив пројекта: ЖУПСКИ ВИНОГРАД

500.000,00
6 ADD PRODUCTION, БАЛКАНСКА 71, КРУШЕВАЦ,

Назив пројекта: ЕКО ОСВЕСТИ СЕ – ЧУВАЈМО АЛЕКСАНДРОВАЦ                                                                                                                                                                                                                                                                            

700.000,00
7   Марина Николић ПР Агенција за рекламу  канал 12-037 Крушевац, Цара Лазара 68

Назив пројекта: СРПСКА ШАМПАЊА

500.000,00
8 ДИСКОС ДОО, ТВ ДИСКОС, АЛЕКСАНДРОВАЦ, КРУШЕВАЧКА 22

Назив пројекта: РАД ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА

600.000,00
9 Здравић прес ДОО Александровац, Доброљубци бб

Назив пројекта: ДНЕВНИК ЖУПЕ

450.000,00
10 АЛБОС ДОО, Кајмакчаланска 8, Крушевац

Назив пројекта: ОД ВИТЕ ДО ВИНА-ПРАИСТОРИЈСКО БЛАГО ЖУПЕ

100.000,00
11 БОБАН ПРИБАНОВИЋ, КОНСУЛТАНТСКЕ АКТИВНОСТИ,    МАРКЕТИНГ, УГОСТИТЕЉСТВО  И ИЗДАВАШТВО ЖУПА ОКЕАНИЈА АЛЕКСАНДРОВАЦ Назив пројекта: БЛАГОВРЕМЕНО ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ И РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

 

450.000,00
УКУПНО   4.750.000,00 динара

 

 

II

Учесници конкурса из тачке 1. Овог решења који су добили мањи износ средстава од траженог за суфинасирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2021. годину су у обавези да без одлагања а најкасније у року од пет дана од пријема овог Решења доставе нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима.

 

 

III

Пренос  средстава врши се из буџета општине Александровац за 2021.годину у оквиру раздела 5,  функцијa 820, програм 13 Развој културе, ПА 1201-0004 – Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, позицијa 95 ,економска класификација 481- дотације невладиним организацијама (суфинансирање пројекта којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања).

IV

Средства изабраним подносиоцима пријава ће се преносити у складу са динамиком прилива средстава у буџет општине Александровац за 2021.годину.

 

 V

Са изабраним подносиоцима пријава закључиће се Уговори о додели средстава за реализацију  пројеката којима ће се регулисати међусобна права и обавезе  уговорних страна. Уколико учесник конкурса не достави потписан уговор, сматраће се да је одустао од додељених средстава.

VI

 

            Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено на веб-сајту општине Александровац, те достављено сваком учеснику конкурса у електронској форми.

 

 VII

Ово Решење је коначно.

 

                                               

Образложење

           

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима (“Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/2015 и 12/16 аутентично тумачење), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Сл. гласник РС“, бр. 16/2016 и 8/2017), Одлуке о буџету општине Александровац  за 2021. годину (“Сл. лист општине Александровац“ број 28/20 и 3/21 ), председник општине Александровац је расписао  Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Александровац у 2021.години бр. 401-383/2021-07. од 02.03. 2021. године. Јавни позив је био објављен на званичном сајту општине Александровац 10.03. 2001. године и у дневним листу “INFORMER“ 10.03.2021. године, који се дистрибуира на територији целе Републике. Конкурс је трајао до 25. 03. 2021.године.

Укупна средства која су планирана у буџету за 2021. годину износе  5.000.000,00 динара, од којих 5%  се опредељује за појединачна давања  сходно одредбама члана 17. Закона о јавном информисању и медијима (“Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/12015 и 12/16 аутентично тумачење).

На расписани јавни позив се пријавило 19 учесника.

  Пријаве које су поднете у року утврђеном Јавним позивом су :

 

 1. АГЕНЦИЈА ЗА КОНСАЛТИНГ – ЛОТИС- САША ПАУНОВИЋ ПР, I Jужноморавске бригаде 42, Крушевац заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 – 383 (1 )/2021-07   16.03. 2021. године.
 2. ЛИГА ЗА ИСТРАЖИВАЧКО НОВИНАРСТВО КРУШЕВАЦ Војводе Путника122, Крушевац заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 – 383 (2)/2021-07   17.03. 2021. године.
 3. МАНУЕЛА РАДОЈКОВИЋ  ПР  ПРОИЗВОДЊА КИНЕМАТОГРАФСКИХ  ДЕЛА, АУДИО ВИЗУЕЛНИХ ПРОИЗВОДА И ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА, HELLOANIMATION, БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА 42/5 НИШ заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -383 (3)/2021-07   18.03. 2021. године.
 4. Агенција ,,АБН+ ПРОДУЦТИОН“ ПР Ненад Николић, ул, Железничка бб, Чачак  заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -383 (4)/2021-07   23.03. 2021. године.
 5. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ  ДОО КРУШЕВАЦ, ТРГ КОСОВСКИХ ЈУНАКА 6 заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -383 (5)/2021-07   23.03. 2021. године
 6. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ  ДОО КРУШЕВАЦ, ТРГ КОСОВСКИХ ЈУНАКА 6 заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -383 (6)/2021-07   24.03. 2021. године
 7. ADD PRODUCTION, БАЛКАНСКА 71, КРУШЕВАЦ, заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -383 (7)/2021-07   24.03. 2021. године.  
 8. НИП  ПОБЕДА ДОО, Трг Косовских јунака бр 6, КРУШЕВАЦ, заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -383 (8)/2021-07   24.03. 2021. године.  
 9. ADD PRODUCTION, БАЛКАНСКА 71, КРУШЕВАЦ, заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -383(9)/2021-07   24.03. 2021. године. 
 10. Друштво за радио и телевизијске активности Kopernikus cable network  DOO ,Ниш ул. Цара Душана 45  ,заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -383 (10)/2021-07   24.03. 2021. године.
 11. БОБАН ПРИБАНОВИЋ, КОНСУЛТАНТСКЕ АКТИВНОСТИ, МАРКЕТИНГ, УГОСТИТЕЉСТВО  И ИЗДАВАШТВО, ЖУПА ОКЕАНИЈА, АЛЕКСАНДРОВАЦ заведена у Општинскоj  управи општине Александровац број: 401 – 383 (11)/2021-07   25.03. 2021. године.  
 12.    Предузеће за производњу и промет рачунарске опреме Direkt link ДОО, Београд, Јеврејска 32,  заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -383 (12)/2021-07   25.03. 2021. године.   
 13. Марина Николић ПР Агенција за рекламу  канал 12-037 Крушевац, Цара Лазара 68 , заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -383 (13)/2021-07   25.03. 2021. године.  
 14. Марина Николић ПР Агенција за рекламу  канал 12-037 Крушевац, Цара Лазара 68 , заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -383 (14)/2021-07   25.03. 2021. године.  
 15. ДИСКОС ДОО, РАДИО ДИСКОС, АЛЕКСАНДРОВАЦ, КРУШЕВАЧКА 22 , заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -383 (15)/2021-07   25.03. 2021. године
 16.   ДИСКОС ДОО, ТВ ДИСКОС, АЛЕКСАНДРОВАЦ, КРУШЕВАЧКА 22 , заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -383 (16)/2021-07   25.03. 2021. године
 17. Лела Грујић ПР радња за производњу телевизијског програма Агро Југ Медиа, Ниш, Паси Пољана, ул. Геце Кона бб. заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -383 (17)/2021-07   26.03. 2021. године
 18.   Здравић прес ДОО Александровац, Доброљубци бб, заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -383 (18)/2021-07   26.03. 2021. године
 19. АЛБОС ДОО, Кајмакчаланска 8, Крушевац заведена у Општинскоj управи општине Александровац број: 401 – 383 (19)/2021-07   28.03. 2021. године.

 

Провером документације коју су пријављени учесници конкурса доставили утврђено је, да су учесници   доставили документацију тражену јавним позивом.

Увидом на сајт Регулаторног тела за електронске медије и Савета за штампу  утврђено је да  пријављеним  учесницима конкурса  нису изречене мере од стране државних органа , регулаторних тела и тела саморегулације у последњих годину дана.

 

Комисијa je, на основу критеријума наведених у Конкурсу, а у складу са чланом 23. Закона о јавном информисању и медијима и чланом 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ бр.16/2016 и 8/2017), председнику општине Александровац предложила суфинансирање једанаест пројеката у износу од 4.750.000,00 динара.

 

Р. број Назив пројекта и подносиоца пројекта Оцена комисије
1 МАНУЕЛА РАДОЈКОВИЋ  ПР  ПРОИЗВОДЊА КИНЕМАТОГРАФСКИХ  ДЕЛА, АУДИО ВИЗУЕЛНИХ ПРОИЗВОДА И ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА, HELLOANIMATION, БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА 42/5 НИШ Назив пројекта: Жупске занатлије  Ово је школски пример добро написаног пројекта. Предлагач је добро и детаљно представио тему. Пројектом је добро предвиђена методологија рада. Описом активности је описано добро како ће изгледати планирани секундарни циљеви. Буџет је добро конципиран ипрати остварење активности. Комисија је одлучила да подржи пројекат у износу од 100.000,00 динара.
2       РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ  ДОО КРУШЕВАЦ, ТРГ КОСОВСКИХ ЈУНАКА 6

Назив пројекта: ЖУПСКА ХРОНИКА са посебним акцентом на епидемијску ситуацију и имунизацију против Ковида- 19                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Пројекат је добро написан и образложен. Пројектом ће бити обрађене актуелне теме из рада локалне самоуправе и живота свих грађана Александровца. Опис рада на пројекту је дато јасно и прецизно. Буџет је у складу са пројектним активностима. Комисија је одлучила да подржи пројекат у износу од 750.000,00 динара.
3     РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ  ДОО КРУШЕВАЦ, ТРГ КОСОВСКИХ ЈУНАКА 6, РАДИО КРУШЕВАЦ

Назив пројекта: ТРАГОВИ ЖУПСКЕ ПРОШЛОСТИ (истраживања Витковачког поља и Козника)

Одлично написан пројекат. Тема добро дефинисана тачно и јасно представљена. Значај пројекта уверева комисију да ће остварити јавни инерес у области јавног информисања грађана општине Александровац. Буџет је у складу са пројектим активностима. Комисија је одлучила да подржи пројекат у износзу од 400.000,00 динара.
4 ADD PRODUCTION, БАЛКАНСКА 71, КРУШЕВАЦ,

Назив пројекта: ЖУПСКА РАЗГЛЕДНИЦА

Жупска разгледница је добро написан пројекат. Пројекат је обухватио све важне и значајне ствари за општину Александровац. Пројектом су добро дефинисане циљне групе као и сам циљ пројекта. Буџет је ускладу са предложеним пројектним активностима. Комисија је одлучила да подржи пројекат у износу од 200.000,00 динара.

 

5 НИП  ПОБЕДА ДОО, Трг Косовских јунака бр 6, КРУШЕВАЦ,

Назив пројекта: ЖУПСКИ ВИНОГРАД

Пројекат је добро конципиран, јасно и прецизно образложен. Значај пројекта истиче важност за реализацију пројекта. Циљне групе као и циљ пројекта су добро постављене. Предлагач је јасно дао методологију рада на реализацији пројекта. Буџет је коректан. Комисија је одлучила да подржи пројекат са 500.000,00 динара.
6  

ADD PRODUCTION, БАЛКАНСКА 71, КРУШЕВАЦ,

Назив пројекта: ЕКО ОСВЕСТИ СЕ – ЧУВАЈМО АЛЕКСАНДРОВАЦ                                                                                                                                                                                                                                                                            

Екологија је важна тема за реализацију и остваривање јавног интереса у области јавног информисања. Предлагач је добро представио и објаснио тему. Јасно је наведен план реализације пројекта. Добро су дефинисане циљне групе. Буџет је добро конципиран и прати план активности. Комисија је одлучила да подржи пројекат у износу од 700.000,00 динара.
7   Марина Николић ПР Агенција за рекламу  канал 12-037 Крушевац, Цара Лазара 68

Назив пројекта: СРПСКА ШАМПАЊА

Пројектом су истакнуте најзначијније ствари које су везане за општину Александровац. Значај пројекта је јасан и прецизан План реализације је добар. Циљне групе пројекта је требало боље дефинисати. Буџет је коректан у складу са пројектним активностима. Комисија је одлучила да подржи пројекат у износу од 500.000,00 динара.
8 ДИСКОС ДОО, ТВ ДИСКОС, АЛЕКСАНДРОВАЦ, КРУШЕВАЧКА 22

Назив пројекта: РАД ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА

Добро дефинисан пројекат. Јасно и прецизно одређена тема. Рад јавних предузећа и интеракција са грађанима Александровца је истакнута и добро дефинисана. Циљ пројекта и циљне групе пројекта су добро одређене. Буџет је у складу са пројектним активностима. Комисија је одлучила да подржи пројекат у износу од 600.000,00 динара.
9 Здравић прес ДОО Александровац, Доброљубци бб

Назив пројекта: ДНЕВНИК ЖУПЕ

Пројекат „Дневник Жупе“ је важан за реализациу јавног интереса грађана у области јавног информисања. Ово је једно штампано издање које излази редовно и покрива територију општине Александровац. Предлагач пројекта је навео да ће пратити и објављивати текстове о свеобухватном животу и раду општине Александровца. Искуство подносиоца пријаве нас уверава да ће пројекат бити реализован на одговарајући начин. Комисија је одлучила да подржи пројекат у износу од 450.000,00 динара.
10 АЛБОС ДОО, Кајмакчаланска 8, Крушевац

Назив пројекта: ОД ВИТЕ ДО ВИНА-ПРАИСТОРИЈСКО БЛАГО ЖУПЕ

Пројектом је јасно наведена и истакнута веза између прошлости и културног наслеђа са садашњим временом. Јасно су дефинисани и циљ појекта и циљне групе пројекта. План реализације пројекта је јасан и прецизизан. Комисија је одлучила да подржи пројекат у износу од 100.000,00 динара
11 БОБАН ПРИБАНОВИЋ, КОНСУЛТАНТСКЕ АКТИВНОСТИ,    МАРКЕТИНГ, УГОСТИТЕЉСТВО  И ИЗДАВАШТВО ЖУПА ОКЕАНИЈА АЛЕКСАНДРОВАЦ : Назив пројекта: БЛАГОВРЕМЕНО ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ И РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА Пројекат је важан за реализациу јавног интереса грађана у области јавног информисања. Ово је једно штампано издање које излази редовно и покрива територију општине Александровац. Предлагач пројекта је навео да ће пратити и објављивати текстове о свеобухватном животу и раду општине Александровца. Искуство подносиоца пријаве нас уверава да ће пројекат бити реализован на одговарајући начин. Комисија је одлучила да подржи пројекат у износу од 450.000,00 динара.
УКУПНО   4.750.000,00 динара

 

 

Комисија није подржала следеће пројекте:

 

Р.бр Назив подносиоца и пројекта Оцена комисије
1 АГЕНЦИЈА ЗА КОНСАЛТИНГ – ЛОТИС- САША ПАУНОВИЋ ПР, I Jужноморавске бригаде 42, Крушевац

Назив пројекта:Жупа – светионик српског винарства

Пројекат није добро описан. Предлагач пројекта није разрадио предложену тему. Из пројекта нисмо сазнали о којим се варијантама ради, нити је истакнута веза  између производње вина и туризма. Из описа пројекта нисмо стекли увид како ће изгледати планирана тема. Комисија je одлучила да пројекат не подржи.
2  ЛИГА ЗА ИСТРАЖИВАЧКО НОВИНАРСТВО КРУШЕВАЦ Војводе Путника122, Крушевац

Назив пројекта: У сусрет поглављу 27.-Еколошки проблеми Општине Александровац

 Тема је изузетно важна за остваривање јавног интереса грађана Александровца у области јавног информисања и управо због тога је пројекат требало бити боље презентован и објашњен. Пројекат је само дотакао одређене еколошке проблеме без ширег објашњења а нарочито без мера који би указале на решење тог проблема. Из описа активности се не види како ће изгледати планирани медијски садржај. Комисија је одлучила да не подржи пројекат.
3          Агенција ,,АБН+ PRODUCTION“ ПР Ненад Николић, ул, Железничка бб, Чачак 

Назив пројекта: Планинарске стазе Жупе и Александровца                                                                                                                                                                                                                                                                               

Тема је занимљива али недовољно обрађена. На основу предложеног пројекта комисија није уверена у којој ће се мери остварити јавни интерес у области јавног информисања грађана Александровца. Пројектом нису добро дефинисани циљеви као ни секундарна циљна група. Опис активности није разрађен у довољној мери. Комисија је одлучила да не подржи пројекат.
4 Друштво за радио и телевизијске активности Kopernikus cable network  DOO ,Ниш ул. Цара Душана 45 

Назив пројекта: ПУТЕВИМА ВИНА- АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

Пројекат је веома широко постављен. Ниједна од предложених тема није документована а посебно није пут вина у Александровц. Буџет је споран у делу оперативних трошкова и са позицијасма које се не могу подржати. Пројектом није добро дефинисан циљ. Опис активности недовољно разрађен без увида у планирани медијски садржај.Комисија је одлучила да не подржи пројекат.
5 Предузеће за производњу и промет рачунарске опреме Direkt link ДОО, Београд, Јеврејска 32

Назив пројекта: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Тема је требало боље и шире бити представљена. Пројектом нису наведени конкретни примери нити јасне мере како би смо сазнали како ће то утицати на циљну групу рализацијом пројекта. Комисија је одлучила да не подржи пројекат.
6 Марина Николић ПР Агенција за рекламу  канал 12-037 Крушевац, Цара Лазара 68

Назив пројекта: AЛЕКСАНДРОВАЧКЕ СВЕТИЊЕ

Пројекат није добро представио тему. Веома уопштено написан пројекат. Пројекат није добро дефинисао циљ као ни примарне и секундарне циљне групе. Резултати индикатора не уверавају у остварљивост пројекта. Комисија је одлучила да не подржи пројекат.
7   ДИСКОС ДОО, РАДИО ДИСКОС, АЛЕКСАНДРОВАЦ, КРУШЕВАЧКА 22

 Назив пројекта: ЈАВНИ МЕДИЈСКИ СЕРВИС СВИХ ГРАЂАНА ЖУПЕ

Пројекат нема јасну и конкретну тему. Из предложеног пројекта нисмо сазнали како ће предлагач у шест радијских медијских садржаја да оствари јавни инресе у области јавног информисања грађана. План реализације пројекта није добро разрађен. Буџет пројекта није јасно конципиран, Комисија је одлучила да не подржи пројекат.
8 Лела Грујић ПР радња за производњу телевизијског програма Агро Југ Медиа, Ниш, Паси Пољана, ул. Геце Кона бб

Назив пројекта: ЖЕНЕ У АГРОБИЗНИСУ- АЛЕКСАНДРОВАЦ

Важна тема за реализацију али нажалост лоше представљена без правих и конкретних података за општину Александровац. Пројектом није планирано покретање оригиналног медијског садржаја. С те стране пројектом је тешко мерљив значај и утицај пројекта. План релизације пројектних активности не уверава да ће се реализацијом пројекта остварити потребе и интереси циљних група. Комисија је одлучила да не подржи пројекат.

 

 

На основу предлога комисије одлучено је као у диспозитиву решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом  у року од 30 дана од дана достављања Решења.

 

 

 

Председник општине Александровац

                                                                                    Др. Мирко Михајловић, спец.мед.,с.р.     

                                                           

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email