«

»

сеп 04

Рeшење о додели средстава за суфинансирање пројекта из области јавног информисања путем појединачног давања у 2019. години 

На основу члана 27. став 1. Закона о јавном информисању и медијима (,,Службени гласник РС“ бр. 83/14,58/2015 и 12/16 аутентично тумачење ), члана 30-33. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( ,,Службени Гласник РС“, бр. 16/2016 и 8/2017), члана 62. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ бр. 7/2008, 1/2012, 13/2012, 3/2013, 11/2016 и 4/2017), Одлуке о буџету општине Александровац за 2019. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 24/18, 2/19, 3/19, 9/19 и 13/19) и члана 2. тачка 2. Одлуке о расписивању конкурса за суфинансирање пројекта којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Александровац у 2019. години број 401-1461/2019-07 од 12. јуна 2019. године,

Председник  општине Александровац дана 04. септембра 2019. године доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

о додели средстава за суфинансирање пројекта из области јавног информисања путем појединачног давања у 2019. години

 

I            Додељују се средства у износу од 150.000,00 динара Предузећу Здравић Прес ДОО са седиштем у  Доброљубцима, нема улице, општина Александровац, матични број: 2020049 ПИБ:104617084  за суфинансирање пројекта – Израда и штампање Билтена ,,Жупска берба 2019“.

 

II         Пренос додељених средстава у горе наведеном извршиће се  у оквиру раздела 5,  функција 820, програм 13 – развој културе и информисања ПА 1201-0004 – Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, позицијa 110  и економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама (суфинансирање пројекта којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања – неутрошена средства у износу од 150.000,00 динара) Одлуке о буџету општине  Александровац за 2019. годину.

 

 III       Средства из става 1 овог решења исплатиће се из буџета општине Александровац сходноставу 2 овог решења, а по основу закљученог уговора о регулисању међусобних права и обавеза.

Реализацију пројекта назначеног у ставу 1 овог решења пратиће Кабинет председника општине Алекснадровац.

 

 IV        Предузеће Здравић Прес ДОО Доброљубци, нема улице, општина Александровац дужно да, по закључењу уговора из става 3 овог решења, додељена средства користи наменски сходно структури трошкова назначеној у Пријави за појединачно давање.

 V         Предузеће Здравић Прес ДОО Доброљубци дужно је да пројекат реализује до 18.09.2019. године и да поднесе извештај о реализацији пројекта и достави доказе о наменском коришћењу финансијских средстава.

            Извештај се подноси на обрасцу ,,Наративни и финансијски извештај“ (Образац број 2), који је објављен на званичном сајту општине Алекснадровац.

 

 VI        Ово Решење је коначно.

 

VII      Решење објавити на званичном сајту општине Алекснадровац www.aleksandrovac.rs.

 

VIII     Решење доставити: Предузећу Здравић Прес ДОО Доброљубци, нема улице, општина Александровац, Одељењу за финансије и локални економски развој Општинске управе општине Александровац и архиви.

Образложење

Предузеће Здравић Прес ДОО Доброљубци поднело је дана 03.09.2019. године пријаву за појединачно давање за суфинанасирање пројекта – Израда и штампање Билтена ,,Жупска берба 2019“.  Лист је информативног карактера и намењен је грађанима Жупе и посетиоцима манифестације ,,Жупска берба 2019“ ради пружања информација о привредно-туристичкој манифестацији ,,Жупска берба 2019“. Одржавање ове традиционалне светковине жупских виноградара и винара је повод за објављивање билтена ,,Жупска берба 2019“. 

Чланом 32. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања прописано је да се за појединачна давања може определити највише 5% средстава, од укупно опредељених средстава за остваривање јавног интереса путем јавног конкурса.

Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање пројекта којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Александровац у 2019. години број 401-1461/2019-07 од 12. јуна 2019. године и то чланом 2 одлуке прописано је да се средства опредељена Одлуком о буџету општине  Александровац за 2019. годину, за суфинансирање пројекта којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања у укупном износу од 3.000.000,00 динара расподељују за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у укупном износу од 2.850.000,00 динара , што је 95% од  укупно предвиђених средстава и за појединачна давања у укупном износу од 150.000,00 динара што је 5 % укупно предвиђених средстава.

Чланом 31. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања прописано је да се појединачна давања могу доделити само за пројекте који нису могли бити планирани у време расписивања конкурса (ванредне околности, хитност реализације итд.).

 С обзиром да се 56. привредно туристичка манифестација ,,Жупска берба“ одржава у периоду од 19.09. до 22.09.2019. године, сматра се да постоје разлози хитности за реализацију пројекта, у складу са напред наведеним чланом 31. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

 

Имајући у виду напред наведено као и чињеницу да привредно туристичка манифестација ,,Жупска берба“  годинама уназад има више од 500 000 посетилаца,  мишљења смо да би израда и штампање описаног билтена имала вишеструки значај из разлога што ће се овим  путем посетиоци из других земаља и региона информисати о знаменитостима и туристичким потенцијалима општине Алекснадровац, те је одлучено као у диспозитиву.

 

            УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом  у року од 30 дана од дана достављања Решења.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-444/2019-07 од 04. септембра 2019. године

 

Председник

 Др  Мирко Михајловић, спец.мед.

 

РЕШЕЊЕ

                                                           

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email