«

»

апр 01

Решење о додели средстава у области јавног информисања за 2022. год

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401- 258/2022-07
Датум: 28.03.2022. год
Александровац

 

                                                                                                           

На основу члана 25. Закона о јавном информисању (“Службени гласник РС“ бр. 83/14,58/2015 и 12/16 аутентично тумачење ),члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( “Сл. Гласник “ РС “, бр.16/2016 и 8/2017), члана 68. Статута општине Александровац (“Сл. лист општине Александровац“ бр.2/19), Одлуке о буџету општине Александровац за 2022. годину  “Сл. лист општине Александровац “  број 31/21) и предлога Конкурсне комисије за оцену пројеката од јавног интереса у области јавног информисања бр.401-258/2022-07 од 25.03. 2022.године,

Председник  општине Александровац доноси

 

 

 Р Е Ш Е Њ Е

 

  I

Средства буџета општине Александровац за 2022.годину  у износу од 3.325.000,00 динара опредељених Одлуком о буџету општине Александровац( “Сл. лист општине Александровац“ бр. 31/21, распоређују се за реализацију следећих пројеката подносиоцима пријава:

Р. број Назив пројекта и подносиоца пројекта Износ за суфинасирање
1 АГЕНЦИЈА ЗА РЕКЛАМУ КАНАЛ 12-037 КРУШЕВАЦ,

МАРИНА НИКОЛИЋ ПР Цара Лазара 68 , Крушевац

Назив пројекта:,,Свет треба да буде подједнако добро место

за живот људи свих генерација“ серијал ТВ емисија из

области унапређења квалитета живота старијих особа у

општини Александровац.

400.000,00
2 ДИСКОС ДОО, ТЕЛЕВИЗИЈА ДИСКОС АЛЕКСАНДРОВАЦ , Крушевачка 22,       

Назив пројекта:Од извора до ушћа – заштита животне

средине

 

400.000,00
3 ЗДРАВИЋ ПРЕСС ДОО, Доброљубци, Александровац

Назив пројекта:Задругарством до оживљавања села Жупе

 

250.000,00
4   БОБАН ПРИБАНОВИЋ, КОНСУЛТАНТСКЕ

АКТИВНОСТИ,   МАРКЕТИНГ, УГОСТИТЕЉСТВО  И

ИЗДАВАШТВО, ЖУПА ОКЕАНИЈА, АЛЕКСАНДРОВАЦ

Назив пројекта:Право грађана да буду информисани

 

250.000,00
5 МАНУЕЛА РАДОЈКОВИЋ ПР, АГЕНЦИЈА  ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ КИНЕМАТОГРАФСКИХ ДЕЛА, АУДИО

ВИЗУЕЛНИХ ПРОИЗВОДА И ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ

ПРОГРАМА, Helloanimation, Ниш,

Назив пројекта:Туризам и вино

 

 

50.000,00
6 АDD PRODUCTION Крушевац, Балканска 71

Назив пројекта:Културом кроз Жупу

 

670.000,00
7  НИП ,,ПОБЕДА“Д.О.О. КРУШЕВАЦ, Трг косовских јунака бр.6

 Назив пројекта:ВИТКОВАЧКО ПОЉЕ-КОЛЕВКА ДРАГОЦЕНИХ АРХЕОЛОШКИХ НАЛАЗИШТА

405.000,00
a8 РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ  Д.О.О., Трг косовских јунака бр.6

Назив пројекта: Жупске манифестације

250.000,00
9 ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ  Д.О.О., Трг косовских јунака бр.6

Назив пројекта:

ЖУПСКА ХРОНИКА (са посебним акцентом на

презентовање буџетираних програма и праћење њихове

реализације у 2022.години

650.000,00
УКУПНО   3.325.000,00 динара

 

 

II

Учесници конкурса из тачке 1. Овог решења који су добили мањи износ средстава од траженог за суфинасирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2022. годину су у обавези да без одлагања а најкасније у року од пет дана од пријема овог Решења доставе нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима.

 

 

III

Пренос  средстава врши се из буџета општине Александровац за 2022 .годину у оквиру раздела 5,  функцијa 820, програм 13 Развој културе и информисања, ПА 1201-0004 – Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, позицијa 103 ,економска класификација 423- дотације невладиним организацијама (суфинансирање пројекта којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања).

IV

Средства изабраним подносиоцима пријава ће се преносити у складу са динамиком прилива средстава у буџет општине Александровац за 2022.годину.

 

  V

Са изабраним подносиоцима пријава закључиће се Уговори о додели средстава за реализацију  пројеката којима ће се регулисати међусобна права и обавезе  уговорних страна. Уколико учесник конкурса не достави потписан уговор, сматраће се да је одустао од додељених средстава.

VI

 

            Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено на веб-сајту општине Александровац, те достављено сваком учеснику конкурса у електронској форми.

 

  VII

Ово Решење је коначно.

 

                                               

Образложење

           

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима (“Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/2015 и 12/16 аутентично тумачење), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Сл. гласник РС“, бр. 16/2016 и 8/2017), Одлуке о буџету општине Александровац  за 2022. годину (“Сл. лист општине Александровац“ број 31/21  ), председник општине Александровац је расписао  Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Александровац у 2022.години бр. 401-258/2022-07. од 10.02. 2022. године. Јавни позив је био објављен на званичном сајту општине Александровац 12.02. 2022. године и у дневним листу “INFORMER“ 12.02.2022. године, који се дистрибуира на територији целе Републике. Конкурс је трајао до 28. 02. 2022.године.

Укупна средства која су планирана у буџету за 2022. годину износе  3.500.000,00 динара, од којих 5%  се опредељује за појединачна давања  сходно одредбама члана 17. Закона о јавном информисању и медијима (“Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/12015 и 12/16 аутентично тумачење).

На расписани јавни позив се пријавило 18 учесника.

  Пријаве које су поднете у року утврђеном Јавним позивом су :

 

 1. АГЕНЦИЈА ЗА РЕКЛАМУ КАНАЛ 12-037 КРУШЕВАЦ, МАРИНА НИКОЛИЋ ПР Цара Лазара 68 , Крушевац заведена у Општинској управи општине Александровац

број: 401 – 258 (1 )/2022-07   25.02.2022. године.

 1. САВЕЗ СРБА ИЗ РЕГИОНА, Нови Београд , Отона Жупанчића 60 заведена у Општинској управи општине Александровац

број: 401 – 258 (2)/2022-07   25.02.2022. године.

 1. ДИСКОС ДОО, ТЕЛЕВИЗИЈА ДИСКОС АЛЕКСАНДРОВАЦ , Крушевачка 22 , заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -258 (3)/2022-07   02.2022. године.
 2. ДИСКОС ДОО, РАДИО ДИСКОС, АЛЕКСАНДРОВАЦ , Крушевачка 22  заведена у Општинској управи општине Александровац

број: 401 -258 (4)/2022-07   25.02. 2022. године.

 1. ЗДРАВИЋ ПРЕСС ДОО, Доброљубци, Александровац заведена у Општинској управи општине Александровац

број: 401 -258 (5)/2022-07   28.02. 2022. године

 1. МУЛТИКУЛТУРА СРБИЈЕ, Мала Врбница, Крушевац, заведена у Општинској управи општине Александровац

број: 401 -258 (6)/2022-07   28.02. 2022. године

 1. ЛЕЛА ГРУЈИЋ ПР РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА АГРО ЈУГ МЕДИА НИШ, заведена у Општинској управи општине Александровац

број: 401 -258 (7)/2022-07   28.02. 2022. године.  

 1. БОБАН ПРИБАНОВИЋ, КОНСУЛТАНТСКЕ АКТИВНОСТИ, МАРКЕТИНГ, УГОСТИТЕЉСТВО  И ИЗДАВАШТВО, ЖУПА ОКЕАНИЈА, АЛЕКСАНДРОВАЦ , заведена у Општинској управи општине Александровац

 број: 401 -258 (8)/2022-07   28.02. 2022. године.  

 1. МАНУЕЛА РАДОЈКОВИЋ ПР, АГЕНЦИЈА  ЗА  ПРОИЗВОДЊУ КИНЕМАТОГРАФСКИХ ДЕЛА, АУДИО ВИЗУЕЛНИХ ПРОИЗВОДА И ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА, Helloanimation, Ниш, заведена у Општинској управи општине Александровац

број: 401 -258(9)/2022-07   28.02. 2022. године. 

 1. АDD PRODUCTION Крушевац, Балканска 71 заведена у Општинској управи општине Александровац

 број: 401 -258 (10)/2022-07   28.02. 2022. године.

 1. НИП ,,ПОБЕДА“Д.О.О. КРУШЕВАЦ, Трг косовских јунака бр.6 заведена у Општинскоj управи општине Александровац

 број: 401 – 258 (11)/2022-07   28.02. 2022. године.  

 1. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА БРУС д.о.о. Брус, Улица Братиславе Петровић бр.15 ,  заведена у Општинској управи општине Александровац

 број: 401 -258 (12)/2022-07   28.02. 2022. године.   

 1. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ  Д.О.О., Трг косовских јунака бр.6   , заведена у Општинској управи општине Александровац

број: 401 -258 (13)/2022-07   01.03. 2022. године.  

 1. АГЕНЦИЈА ЗА РЕКЛАМУ КАНАЛ 12-037 КРУШЕВАЦ, МАРИНА НИКОЛИЋ ПР ,Цара Лазара 68   , заведена у Општинској управи општине Александровац

 број: 401 -258 (14)/2022-07   01.03. 2022. године.  

 1. ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ Д.О.О., Трг косовских јунака бр.6  , заведена у Општинској управи општине Александровац

број: 401 -258 (15)/2022-07   01.02. 2022. године

 1. АЛБОС ДОО, Кајмакчаланска 8, Крушевац , заведена у Општинској управи општине Александровац

 број: 401 -258 (16)/2022-07   01.03. 2022. године

 1. АГЕНЦИЈА,,АБН+ПРОДУЦТИОН“ПР, Ненад Николић, Ул. Железничка бб, Чачак, заведена у Општинској управи општине Александровац

број: 401 -258 (17)/2022-07   02.03. 2022. године

 1. IN NETWORK SOLUTION DOO Мекензијева 79/6, Београд  заведена у Општинској управи општине Александровац

број: 401 -258 (18)/2022-07   03.02. 2022. године

 

 

Провером документације коју су пријављени учесници конкурса доставили утврђено је, да су учесници   доставили документацију тражену јавним позивом.

 

Увидом на сајт Регулаторног тела за електронске медије и Савета за штампу  утврђено је да  пријављеним  учесницима конкурса  нису изречене мере од стране државних органа , регулаторних тела и тела саморегулације у последњих годину дана.

 

Комисијa je, на основу критеријума наведених у Конкурсу, а у складу са чланом 23. Закона о јавном информисању и медијима и чланом 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ бр.16/2016 и 8/2017), председнику општине Александровац предложила суфинансирање  пројеката у износу од 3.325.000,00 динара.

 

Р. број Назив пројекта и подносиоца пројекта Оцена комисије
1 АГЕНЦИЈА ЗА РЕКЛАМУ КАНАЛ 12-037 КРУШЕВАЦ, МАРИНА НИКОЛИЋ ПР Цара Лазара 68 , Крушевац

Назив пројекта:,,Свет треба да буде подједнако добро место за живот људи свих генерација“ серијал ТВ емисија из области унапређења квалитета живота старијих особа у општини Александровац

 

 

 

Добро написан пројекат. Тема је квалитет живота старих особа  Предлагач је добро представио тему као и дефинисао циљ пројекта. Комисија је одлучила да подржи пројекат у износу од 400.000,00 динара.
2                ДИСКОС ДОО, ТЕЛЕВИЗИЈА ДИСКОС АЛЕКСАНДРОВАЦ , Крушевачка 22 ,       

Назив пројекта:Од извора до ушћа – заштита животне средине

 

Пројекат се бави екологијом као занчајном темом за овај крај. Циљ пројекта је добро формулисан као и циљне групе. Комисија сматра да треба да подржи пројекат због важности теме у износу од 400.000,00 динара.
3        ЗДРАВИЋ ПРЕСС ДОО, Доброљубци, Александровац

Назив пројекта:Задругарством до оживљавања села Жупе

 

Тема је врло актуелна и враћа задругарство у праксу и у живот. Пројекат је одржив. Предлагач је добро обрадио тему. Буџет је у складу са пројектим активностима и прати их. Комисија је одлучила да подржи пројекат у износу од 250.000,00 динара.
4   БОБАН ПРИБАНОВИЋ, КОНСУЛТАНТСКЕ АКТИВНОСТИ,   МАРКЕТИНГ, УГОСТИТЕЉСТВО  И ИЗДАВАШТВО, ЖУПА ОКЕАНИЈА, АЛЕКСАНДРОВАЦ

Назив пројекта:Право грађана да буду информисани

 

Циљ пројекта је добро дефинисан.Пројекат даје посебан осврт на мањинске и маргинализоване групе и очување култорног идентитета. Циљне групе су добро дефинисане. Комисија је одлучила да подржи пројекат у износу од 250.000,00 динара.
5   МАНУЕЛА РАДОЈКОВИЋ ПР, АГЕНЦИЈА  ЗА  ПРОИЗВОДЊУ КИНЕМАТОГРАФСКИХ ДЕЛА, АУДИО ВИЗУЕЛНИХ ПРОИЗВОДА И ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА, Helloanimation, Ниш, Назив пројекта:Туризам и вино

 

Тема пројекта је значајна. Значај и циљ су добро формулисани као и примарне и секундарне циљне групе. Активности су разрађене. Комисија је одлучила да подржи пројекат са 50.000,00 динара.
6  АDD PRODUCTION Крушевац, Балканска 71

Назив пројекта:Културом кроз Жупу

 

 

  Тема пројекта је значајна с обзиром да је Александровац подручје које је познато по културно уметничким манифестацијама. Значај пројекта је добро разрађен. Буџет је разрађен. Комисија је одлучила да подржи пројекат у износу од 670.000,00 динара.
7   НИП ,,ПОБЕДА“Д.О.О. КРУШЕВАЦ, Трг косовских јунака бр.6

 Назив пројекта:ВИТКОВАЧКО ПОЉЕ-КОЛЕВКА ДРАГОЦЕНИХ АРХЕОЛОШКИХ НАЛАЗИШТА

 

 

Тема пројекта је Витковачко поље. Значај пројекта је добро дефинисан. Идентификовани су проблеми са којима се сусрећу циљне групе. Активности су разрађене. Буџет прати пројекте активности и ускладу је са њима. Комисија је одлучила да подржи пројекат у износу 405.000,00 динара.
8 РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ  Д.О.О., Трг косовских јунака бр.6

Назив пројекта: Жупске манифестације

 

Веома детаљно разрађена тема. Значај такође добро описан идентификовани су проблеми са којима се циљне групе суочавају. Јасна методологија рада на пројекту Циљ је добро дефинисан. Комисија је одлучила да подржи пројекат у износу од 250.00,00 динара.
9 ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ  Д.О.О., Трг косовских јунака бр.6

Назив пројекта: ЖУПСКА ХРОНИКА (са посебним акцентом на презентовање буџетираних програма и праћење њихове реализације у 2022.години

 

Добро написан пројекат. Тема пројекта је представљање и праћење буџета на територији општине Александровац. Предлагач је веома детаљно представио тему. Обухватиће све аспекте који су важни и неопходни за добру реализацију пројекта. Циљ је добро дефинисан као и циљне групе. Активности су разрађене. Комисија је одлучила подржи пројекат у износу од 650.000,00 динара.
УКУПНО   3.325.000,00 динара

 

 

Комисија није подржала следеће пројекте:

Р.бр Назив подносиоца и пројекта Оцена комисије
1 САВЕЗ СРБА ИЗ РЕГИОНА, Нови Београд , Отона Жупанчића 60

  Назив пројекта:Српско коло Александровац

 

Pројекат је уопштен, предлагач није понудио довољно података о циљној групи. Активности нису довољно разрађени, циљ није дефинисан. Комисија је одлучила да не подржи пројекат.
2 ДИСКОС ДОО, РАДИО ДИСКОС, АЛЕКСАНДРОВАЦ   , Крушевачка 22

 Назив пројекта:,,Јавни медијски сервис свих грађана жупе“

 

 Овај пројекат нема теме тако да не знамо чиме ће се пројекат  бавити. Индикатори и резултати нису добро дефинисани. Значај пројекта није описан. Активности нису наведене. Комисија је одлучила да не подржи пројекат.
3      МУЛТИКУЛТУРА СРБИЈЕ, Мала Врбница, Крушевац,

Назив пројекта:Прошлост, садашњост и будућност Руса у Жупи

   

 

Тема је уопштена,значај недовољно описан, активности нису разрађене, резултати и индикатори нису довољно дефинисани. Комисија је одлучила да не подржи пројекат.
4     ЛЕЛА ГРУЈИЋ ПР РАДЊА ЗА  ПРОИЗВОДЊУ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА АГРО ЈУГ МЕДИА НИШ, Геце Кона бб

 Назив пројекта: Удруживање и задругарство као неопходност – Александровац

 

 

 

Пројекат је веома широко постављен. Ниједна од предложених тема није документована а посебно није пут вина у Александровц. Буџет је споран у делу оперативних трошкова и са позицијасма које се не могу подржати. Пројектом није добро дефинисан циљ. Опис активности недовољно разрађен без увида у планирани медијски садржај.Комисија је одлучила да не подржи пројекат.
5 РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА БРУС д.о.о. Брус, Улица Братиславе Петровић бр.15  Назив пројекта:Туристички бисери општине Александровац

 

 

Пројекат је уопштен и из описа активности комисија не стиче увид у то које ће медијске садржаје реализовати, нити како ће они изгледати. Резултати и индикатори нису мерљиви. Комисија је одлучила да не подржи пројекат
6 АГЕНЦИЈА ЗА РЕКЛАМУ КАНАЛ 12-037 КРУШЕВАЦ, МАРИНА НИКОЛИЋ ПР ,Цара Лазара 68 

 Назив пројекта: ,,Десило се у Жупи“ Серијал web текстова о актуелним дешавањима у општини Александровац и унапређење квалитета живота у локалној заједници

 

Тема пројекта је сувише уопштена. Комисија није успела да сазна из пројекта шта је јавни интерес и које су циљне групе Циљ није добро дефинисан, као ни активности, резултати, индикатори. Комисија је одлучила да не подржи пројекат.
7   АЛБОС ДОО, Кајмакчаланска 8, Крушевац

 Назив пројекта:Праисторијско благо Жупе-музејске збирке

 

Значај пројекта није довољно описан. Циљ није добро дефинисан.  Из описа активности комисија не стиче увид у то шта ће бити тема педесет планираних медијских садржаја. Комисија је одлучила да не подржи пројекат.
8 АГЕНЦИЈА,,АБН+ПРОДУЦТИОН“ПР, Ненад Николић, Ул. Железничка бб, Чачак

Назив пројекта:Планинарске и пешачке стазе Жупе и Александровца

 

Комисија не стиче утисак како ће пројекат утицати на циљну групу општине Александровац. Комисија је одлучила да не подржи пројекат.
9 IN NETWORK SOLUTION DOO Мекензијева 79/6, Београд

 Назив пројекта: Културно благо општине Александровац

 

Пројекат је уопштен без јасних мера и методологије рада на пројекту. Комисија није уверен у којој мери ће се остварити интерес грађана у области јавног информисања реализацијом пројекта. Из описа актиности не пружа увид којим ће се темама бавити. Комисија је одлучила да не подржи пројекат.

 

 

На основу предлога комисије одлучено је као у диспозитиву решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом  у року од 30 дана од дана достављања Решења.

 

 

 

Председник општине Александровац

                                                                                    Др. Мирко Михајловић, спец.мед.,с.р.     

                                                           

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email