«

»

јул 31

Решење о додели средстава бр. 401-1461/2019-07

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-1461/2019-07
Датум: 31.07.2019. год
Александровац

                                                                                                           

На основу члана 25. Закона о јавном информисању (“Службени гласник РС“ бр. 83/14,58/2015 и 12/16 аутентично тумачење ),члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( “Сл. Гласник “ РС “, бр.16/2016 и 8/2017), члана 62. Статута општине Александровац (“Сл. лист општине Александровац“ бр. 7/2008, 1/2012, 13/2012, 3/2013, 11/2016 и 4/2017), Одлуке о буџету општине Александровац за 2019. Годину број 020-457/2018-01 од 17.12.2018 и одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Александровац број 020-163/2019-01 од 29.03.2019 год.( “Сл. лист општине Александровац “ бр.24/18 и 2/19) и Предлога Конкурсне комисије за оцену пројеката од јавног интереса у области јавног информисања бр.401-1461/2019-07 од 24.07. 2019.године,

 

Председник  општине Александровац доноси

  

Р Е Ш Е Њ Е

 

I

Средства буџета општине Александровац за 2019.годину  у износу од 2.850.000,00 динара опредељених Одлуком о буџету општине Александровац( “Сл. лист општине Александровац“ бр.24/18 и 2/19, распоређују се за реализацију следећих пројеката подносиоцима пријава:

Р. број Назив пројекта и подносиоца пројекта Износ за суфинасирање
1 БОБАН  ПРИБАНОВИЋ , КОНСУЛТАНТСКЕ АКТИВНОСТИ, МАРКЕТИНГ , УГОСТИТЕЉСТВО  И ИЗДАВАШТВО, ЖУПА ОКЕАНИЈА, АЛЕКСАНДРОВАЦ

Назив пројекта:Благовремено информисање грађана општине Александровац, као и грађана националних мањина и лица са посебним потребама о привредним, културним, историјским, спортским, хуманитарним, еколошким и политичким догађајима.

250.000,00
2 КРАЉЕВАЧКИ РАЗВОЈНИ ЦЕНТАР, ХЕРОЈА МАРИЧИЋА 107/23,  

Назив пројекта:“ Ековизија Александровца“.

100.000,00
3   МАНУЕЛА РАДОЈКОВИЋ  ПР  ПРОИЗВОДЊА  КИНЕМАТОГРАФСКИХ  ДЕЛА, АУДИО ВИЗУЕЛНИХ ПРОИЗВОДА И ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА, HELLOANIMATION, БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА 42/5 НИШ

Назив пројекта:Промотивни филм о општини Александровац.

 

100.000,00
4 ADD PRODUCTION, БАЛКАНСКА 71, КРУШЕВАЦ,

Назив пројекта:“Реци не насиљу над женама“

400.000,00
5   ДИСКОС ДОО, ТВ ДИСКОС, АЛЕКСАНДРОВАЦ, КРУШЕВАЧКА 22 ,

Назив пројекта:“Јавни медијски сервис свих грађана Жупе“

950.000,00
6 ДИСКОС ДОО, РАДИО ДИСКОС, АЛЕКСАНДРОВАЦ, КРУШЕВАЧКА 22

Назив пројекта:“Роми у Жупи“

500.000,00
7 РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ  ДОО КРУШЕВАЦ, ТРГ КОСОВСКИХ ЈУНАКА 6

Назив пројекта:“Жупска хроника- са посебним акцентом на познате културне  и туристичке манифестације Жупског краја .

550.000,00
УКУПНО   2.850.000,00 динара

 

II

Учесници конкурса из тачке 1. Овог решења који су добили мањи износ средстава од траженог за суфинасирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2019. годину су у обавези да без одлагања а најкасније у року од пет дана од пријема овог Решења доставе нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима.

 

 

III

Пренос  средстава врши се из буџета општине Александровац за 2019.годину у оквиру раздела 5,  функцијa 820, програм 13 Развој културе, ПА 1201-0004 – Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, позицијa 110 ,економска класификација 481- дотације невладиним организацијама (суфинансирање пројекта којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања).

IV

Средства изабраним подносиоцима пријава ће се преносити у складу са динамиком прилива средстава у буџет општине Александровац за 2019.годину.

 

 V

Са изабраним подносиоцима пријава закључиће се Уговори о додели средстава за реализацију  пројеката којима ће се регулисати међусобна права и обавезе  уговорних страна. Уколико учесник конкурса не достави потписан уговор, сматраће се да је одустао од додељених средстава.

VI

 

            Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено на веб-сајту општине Александровац, те достављено сваком учеснику конкурса у електронској форми.

 

 VII

Ово Решење је коначно.

 

                                               

Образложење

           

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима (“Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/2015 и 12/16 аутентично тумачење), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Сл. гласник РС“, бр. 16/2016 и 8/2017), Одлуке о буџету општине Александровац  за 2019. годину (“Сл. лист општине Александровац“ број 24/18 и 2/19), председник општине Александровац је расписао  Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Александровац у 2019.години бр. 401-1461/2019-07. од 12.јуна 2019. године. Јавни позив је био објављен на званичном сајту општине Александровац 12.јуна 2019. године а у дневним листу “Данас“ 13.јуна 2019 године,који се дистрибуира на територији целе Републике. Конкурс је трајао до 28. јуна 2019.године.

Укупна средства која су планирана у буџету за 2019. годину износе  3.000.000,00 динара, од којих 5%  се опредељује за појединачна давања  сходно одредбама члана 17. Закона о јавном информисању и медијима (“Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/12015 и 12/16 аутентично тумачење).

На расписани јавни позив се пријавило 16 учесника.

 1. БОБАН ПРИБАНОВИЋ , КОНСУЛТАНТСКЕ АКТИВНОСТИ, МАРКЕТИНГ , УГОСТИТЕЉСТВО  И ИЗДАВАШТВО, ЖУПА ОКЕАНИЈА, АЛЕКСАНДРОВАЦ заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 – 1461 (1 )/2019-07   24.06. 2019. године.
 2. . КРАЉЕВАЧКИ РАЗВОЈНИ ЦЕНТАР, ХЕРОЈА МАРИЧИЋА 107/23 КРАЉЕВО, заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -1461(2)/2019-07   24.06. 2019. године.
 3. МАНУЕЛА РАДОЈКОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА КИНЕМАТОГРАФСКИХ  ДЕЛА, АУДИО ВИЗУЕЛНИХ ПРОИЗВОДА И ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА, HELLOANIMATION, БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА 42/5 НИШ заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -1461 (3 )/2019-07   24.06. 2019. године.
 4. ДРУШТВО ЗА НОВИСКО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ДАН ГРАФ ДОО АЛЕКСЕ НЕНАДОВИЋА 19-23, БЕОГРАД заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -1461 (4)/2019-07 24.06. 2019. године.
 5. DIRECT LINK DOO , МИКЕ АЛАСА 9. БЕОГРАД заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -1461 (5)/2019-07 26.06. 2019. године.
 6. DIRECT LINK DOO , МИКЕ АЛАСА 9. БЕОГРАД заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -1461 (6)/2019-07 26.06. 2019. године.
 7. НОВОСТИ ДАНА.РС ДОО НИШ-МЕДИЈАНА, НАДЕ ТОМИЋ 21, НИШ, заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -1461 (7)/2019-07 27.06. 2019. године.
 8. ДОО РЕОРГАНИЗАЦИЈА НИШ, НАДЕ ТОМИЋ 21, НИШ заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -1461 (8)/2019-07 27.06. 2019. године. 
 9. PORTAL ADD PRODUCTION, БАЛКАНСКА 71, КРУШЕВАЦ, заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -1461 (9)/2019-07 27.06. 2019. године. 
 10. ADD PRODUCTION, БАЛКАНСКА 71, КРУШЕВАЦ, заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -1461 (10)/2019-07 27.06. 2019. године. 
 11. ДИСКОС ДОО, ТВ ДИСКОС, АЛЕКСАНДРОВАЦ, КРУШЕВАЧКА 22 , заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -1461 (11)/2019-07 27.06. 2019. године
 12. ДИСКОС ДОО, РАДИО ДИСКОС, АЛЕКСАНДРОВАЦ, КРУШЕВАЧКА 22 , заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -1461 (12)/2019-07 28.06. 2019. Године
 13. ТЕЛЕВИЗИЈА МЕЛОС-ПЕРДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА МЕЛОС ДОО КРАЉЕВО,ХАЈДУК ВЕЉКОВА 2 заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -1461 (13)/2019-07  01.07. 2019. године.
 14. ЗДРАВИЋ ПРЕС ДОО ДОБРОЉУБЦИ- АЛЕКСАНДРОВАЦ заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -1461 (14)/2019-07 01.07. 2019. године
 15. САВЕЗ СРБА ИЗ РЕГИОНА, КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ 47, БЕОГРАД заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -1461 (15)/2019-07 01.07. 2019. године
 16. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ  ДОО КРУШЕВАЦ, ТРГ КОСОВСКИХ ЈУНАКА 6 заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -1461 (16)/2019-07   01.07. 2019. године

 

Провером документације коју су пријављени учесници конкурса доставили утврђено је, да је 13 учесника  доставило документацију тражену јавним позивом.

За три учесника јавног позива- конкурса због недостака је дописом затражено да у року од 8 дана отклоне недостатке и изврше допуну документације.

Позвани  учесници конкурса доставили су  тражене податке и тиме комплетирали документацију.

Регулаторном телу за електронске медије и Савету за штампу 10.07.2019.год  упућен је допис са списком учесника конкурса којим је затражено да нас обавесте о томе да ли су пријављеним учесницима конкурса изречене мере од стране државних органа , регулаторних тела и тела саморегулације у последњих годину дана. Савет за штампу је дописом од 16.07.2019.год одговорио да медијима који су се јавили на конкурс није изрекла никакве мере због кршења етичких стандарда професије.

Регулаторно тело је својим дописом од 15.07.2019. број 07-1329/19-1 одговорило да никоме са списка учесника нису изречене мере у претходних годину дана.

Комисијa je, на основу критеријума наведених у Конкурсу, а у складу са чланом 23. Закона о јавном информисању и медијима и чланом 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ бр.16/2016 и 8/2017), председнику општине Александровац предложила суфинансирање седам пројеката у износу од 2.850.000,00 динара.

 

Р. број Назив пројекта и подносиоца пројекта Оцена комисије
1 БОБАН  ПРИБАНОВИЋ , КОНСУЛТАНТСКЕ АКТИВНОСТИ, МАРКЕТИНГ , УГОСТИТЕЉСТВО  И ИЗДАВАШТВО, ЖУПА ОКЕАНИЈА, АЛЕКСАНДРОВАЦ

Назив пројекта:Благовремено информисање грађана општине Александровац, као и грађана националних мањина и лица са посебним потребама о привредним, културним, историјским, спортским, хуманитарним, еколошким и политичким догађајима.

Пројекат је солидно конципиран и образложен. Тема је важна за остваривање јавног интереса у области јавногинформисања. Комисија је одлучила да подржи пројекат у износу од 250.000,00динара.
2  КРАЉЕВАЧКИ РАЗВОЈНИ ЦЕНТАР, ХЕРОЈА МАРИЧИЋА 107/23,  

Назив пројекта:“ Ековизија Александровца“.

Тема је добро изабрана. Екологија је важна тема за све грађане општине Александровац. Пројекат је добро написан и конципиран. Буџет прати пројектне активности. Комисија је одлучила да подржи пројекат у износу од 100.000,00 динара.
3   МАНУЕЛА РАДОЈКОВИЋ  ПР  ПРОИЗВОДЊА  КИНЕМАТОГРАФСКИХ  ДЕЛА, АУДИО ВИЗУЕЛНИХ ПРОИЗВОДА И ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА, HELLOANIMATION, БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА 42/5 НИШ

Назив пројекта:Промотивни филм о општини Александровац.

 

Пројекат је добро написан и осмишљен. Јасно истакнут медијски садржај, Циљне групе су добро дефинисане. Буџет је у складу са пројектним активностима. Комисија је одлучила да подржи пројекат у износу од 100.000,00 дин
4 ADD PRODUCTION, БАЛКАНСКА 71, КРУШЕВАЦ,

Назив пројекта:“Реци не насиљу над женама“

Јасно дефинисан пројекат са добро одређеним циљем. Тема родне равноправности је јако битна. А апликант је јасно образложио начин на који ће реализовати пројектне активности. Буџет је у складу са пројектним активностима. Комисија је одлучила да подржи пројекат у износу од 400.000,00 дин
5   ДИСКОС ДОО, ТВ ДИСКОС, АЛЕКСАНДРОВАЦ, КРУШЕВАЧКА 22 ,

Назив пројекта:“Јавни медијски сервис свих грађана Жупе“

Комисија је одлучила да подржи пројекат јер сматра да ће апликант омогућити истинито и правовремено информисање свих грађана општине Александровац, поштујући сва новинарска правила. Додељен је износ од 950.000,00 дин
6   ДИСКОС ДОО, РАДИО ДИСКОС, АЛЕКСАНДРОВАЦ, КРУШЕВАЧКА 22

Назив пројекта:“Роми у Жупи“

Указивање на проблеме ромске националности је веома битно при чему је апликант истакао   битну тему Рома као националну мањина на подручју расинског округа. Кроз  реализацију овог пројекта Роми ће имати прилику да прикажу свој културни идентитет и представе проблеме са којима се сусрећу. Додељен је износ од 500.000,00 дин
7 РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ  ДОО КРУШЕВАЦ, ТРГ КОСОВСКИХ ЈУНАКА 6

Назив пројекта:“Жупска хроника- са посебним акцентом на познате културне  и туристичке манифестације Жупског краја .

Пројекат је одлично написан са јасно дефинисам циљевима и описаним активностима. Комисија сматра да ће пројекат у потпуности испунити све циљеве конкурса и да ће грађани општине Александровац имати правовремено и објективно информисање. Буџет у потпуности прати пројектне активности. Додељен је износ од 550.000,00 динара.
УКУПНО   2.850.000,00 динара

 

 

Комисија није подржала следеће пројекте:

Р.бр Назив подносиоца и пројекта Оцена комисије
1 ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ДАН ГРАФ ДОО АЛЕКСЕ НЕНАДОВИЋА 19-23, БЕОГРАД

 Назив пројекта: Музеј скупља и чува жупско благо.

Тема пројекта је јако уско бирана. Пројекат је недовољно образложен и неразрађен, није јасно истакнут медијски садржај из описа активности. Буџет је лоше конципиран у делу оперативних трошкова са неприхватљивим позицијама. Комисија је одлучила да не подржи пројекат.
2  DIRECT LINK DOO , МИКЕ АЛАСА 9. БЕОГРАД

 Назив пројекта:Наше место:општина Александровац.

 Пројекат је добро написан и конципиран. Апликант није у довољној мери присутан на територији општине Александровац. Комисија није уверена да ће информисањем остварити јавни интерес у области јавног информисања. Комисија је одлучила да не подржи пројекат.
3 DIRECT LINK DOO , МИКЕ АЛАСА 9. БЕОГРАД

Назив пројекта: Еко општина Александровац.

Пројекат је добро осмишљен и конципиран. Екологија јесте важна тема али нас искуство апликанта не уверава да ће са овим пројектом остварити јавни интерес грађана у области јавног информисања. Комисија је одлучила да подржи другог апликанта са темом из области екологије.
4 НОВОСТИ ДАНА.РС ДОО НИШ-МЕДИЈАНА, НАДЕ ТОМИЋ 21, НИШ,

Назив пројекта: “ Tуризам и угоститељство као лек за незапосленост и сиромаштво у општини Александровац“.

Пројекат је веома уопштен са лошом методологијом рада на самом пројекту. Комисија није уверена да ће са реализацијом пројекта остварити јавни интерес у домену јавног информисања грађана општине Александровац. Буџет није у складу са пројектним активностима посебно у делу оперативних трошкова. Комисија је одлучила да не подржи пројекат.
5 ДОО РЕОРГАНИЗАЦИЈА НИШ, НАДЕ ТОМИЋ 21, НИШ

Назив пројекта:“Да роде не заобилазе Александровац“

 Веома уопштен и широко постављен пројекат. Апликант је јасно представио проблем али није јасно представио начин како ће се тај проблем превазићи. Наталитет јесте важна тема и управо због тога пројекат је морао да буде боље конципиран и образложен. Буџет не прати пројектне активности нарочито у делу оперативних трошкова и зато је комисија одлучила да пројекат не подржи.
6 ПОРТАЛ “ADD PRODUCTION“, БАЛКАНСКА 71, КРУШЕВАЦ,

Назив пројекта:“Једнак живот за све“ .

 Пројекат је технички неисправан зато што апликант у буџету аплицира средства из републичког буџета , а не из буџета локалне самоуправе. Комисија је одлучила да не подржи пројекат због техничких недостатака.
7  ТЕЛЕВИЗИЈА МЕЛОС-ПЕРДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА МЕЛОС ДОО КРАЉЕВО,ХАЈДУК ВЕЉКОВА 2   

Назив пројекта:“Жупска хроника“   

Пројекат је веома уопштен,лоше написан и дефинисан без јасних тема. Из описа активности се не види како ће изгледати медијски садржаји. Буџет је лоше конципиран јер локалне самоуправе немају законско право да финансирају накнаде за емисиону технику и комисија је одлучила да пројекат не подржи.
8 ЗДРАВИЋ ПРЕС ДОО ДОБРОЉУБЦИ- АЛЕКСАНДРОВАЦ

Назив пројекта: “Очистимо Жупу од пластичног отпада“.

 Комисија је одбацила пројекат због потпуно технички неисправног буџета.
9 САВЕЗ СРБА ИЗ РЕГИОНА, КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ 47, БЕОГРАД

Назив пројекта:“Српско коло Александровац“

Комисија је одбацила пројекат због технички неисправног буџета који је попуњен на погрешном обрасцу.

 

На основу предлога комисије одлучено је као у диспозитиву решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом  у року од 30 дана од дана достављања Решења.

 

 

 

Председник општине Александровац

                                                                                    Др. Мирко Михајловић, спец.мед.,с.р.     

                                                           

ЗАПИСНИК КОМИСИЈЕ

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email