«

»

јун 13

Решење о додели награде студентима са територије општине Александровац

На основу члана 52.Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“ бр.129/7 83/14-   др.закон,101/2016-др.Закон и 47/2018), члана 85.Статута општине Александровац („Слижбени лист општине Александровац“ број.2/19) и члана 13.Одлуке студентским наградама („Службени лист општине Александровац“ број 10/2015 и15/2016),разматрајући коначни предлог Комисије за доделу награда  бр.   020- 743 /2024    од   11.06.2024 .годинe.

          Начелник Општинске управе општине Александровац, доноси

 

РЕШЕЊЕ

 о додели награде студентима са територије општине Александровац

 

I   Додељује се новчана награда студентима за  завршене студије  који су у току студија постигли  просечну оцену најмање 9,00  и то:

 

 1. Дуњић (Зоран) Ивана,Александровац,Факултет политичких наука-Београд,дипломирала основне академске студије 14.09.2022.год 9,51, дипломорала мастер 22.09.2023.10,00, просек  9,75
 2. Бабић (Драган) Данијела,Александровац,Хемијски факултет -Београд, дипломирала основне академске студије 28.09.2023.године, просек  9,06
 3. Бонџић (Зоран) Богдан ,Александровац, Филолошко-Уметнички Факултет- Крагујевац ,завршене основне академске студије ,просек 9,51
 4. Ћалић (Мирослав) Милица, Александровац, Хемијски факултет-Београд, дипломирала основне академске студије ,просек   9,60
 5. Вујић (Саша) Стефан ,Александровац, Природно-математички факултет-Крагујевац, дипломирао основне академске студије ,просек 9,00
 6. Џамић (Дејан) Ненад, Александровац, Електротехнички факултет-Београд,дипломирао основне академске студије 13.09.2021.год, просек 9,83,дипломирао мастер 12.09.2023,год, просек 10,00, просек 9,91
 7. Ћоћић (Зоран) Милош, Александровац, Горњи Вратари, Машински Факултет-Београд, дипломирао основне академске студије 12.09.2020.год, просек 9,21, дипломирао мастер 26.09.2023.године ,просек 9,5, просек 9,18.
 8. Левић (Иван) Сара, Александровац,Филолошки факултет-Београд, дипломирала основне  академске студије 02.09.2022.год, просек 9,81,дипломирала мастер 21.09.2023.год, просек  10,00,  просек  9,9
 1. Видојевић (Ненад) Исидора, Александровац, Факултет организационих наука-Београд,  дипломирала  основне академске студије, просек  9,61
 1. Миленковић (Драгослав) Марко, Гаревина ,дипломирао основне академске студије на факултету политичких наука у Београду 08.2022.год, просек 9,44 ,дипломирао мастер на економском факултету 12.04.2024.год,просек 9,50, просек  9,47
 2. Живковић (Иван) Мирко ,Александровац,Пољопривредни факултет, дипломирао основне  академске  студије 29.09.2023.год, просек 9,00
 1. Томић(Радиша)Виолета,Александровац,Филолошко-уметнички Факултет-Крагујевац,  дипломирала основне академске студије 15.07.2021.год, просек 9,29 , дипломирала мастер 15.06.2023.год , просек 9,33 , просек  9,31

II      Додељује се новчана награда студентима за постигнут успех у току студија, који су остварили   просечну оцену најмање 9,50 и то:

 

 1. Милошевић (Милић) Александра, Александровац, Природно-математички факултет-Крагујевац, 3.година основних студија ,просек 9,87
 2. Милићевић (Станимир) Селена, Александровац, Хемијски факултет-Београд, 4.година основних студија , просек 9,77
 3. Марић (Саша) Лазар, Александровац, Факултет музичке уметности-Београд, 4.година основних студија ,просек 9,74
 4. Кнежевић (Предраг) Лидија, Александровац, Филолошки факултет-Београд, 4.година основних студија, просек 9,87
 5. Петровић (Милош) Ђорђе,Александровац, Факултет за физичку хемију- Београд,2.година   основних академских студија, просек 10,00
 1. Минић (Дејан) Ђорђе, Александровац, Природно-математички факултет-Крагујевац  дипломирао основне академске студије 30.06.2020.год,просек 9,13,дипломирао мастер 18.10.2021.год, просек 9,56,   3.год. докторских студија , просек 9,88 , укупан просек  9,52
 1. Ристовски (Ристе) Никола,Александровац, Електронски Факултет -Ниш, 2. година,  просек   10,00
 1. Срејић (Бранислав) Кристина, Александровац, Факултет дигиталних уметности   Универзитета Метрополитан -Београд, 3.година , просек 9,79

 

 IV     Новчане награде исплатиће се у висини одређеној посебном одлуком Општинског већа      општине Александровац.

V   Средства за исплату новчаних награда талентованим ученицима и студентима са територије општине Александровац предвиђена су Одлуком о буџету општине Александровац за 2024.годину („Службени лист општине Александровац“ бр. 33/22 и 10/22) у Разделу 5, Општинска управа, програмска активност  0902-0019,  функционална  класификација 040, економска класификација 472- накнаде за социјалну заштиту из буџета, позиција 64.

V     Ово Решење објавити у „ Службеном листу општине Александровац“.

Решење доставити : Општинском већу општине Александровац, Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Александровац и архиви.

 

 

                                  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

                                                 020-743/2024  од  11. 06.2024.године.

 

 

                                                                                                   

                                                                                               ВД.  НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                                                              ДУШИЦА ТОДОСИЈЕВИЋ,ДИПЛ.ПРАВНИК

Print Friendly, PDF & Email