«

»

мар 16

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину бр.295/22

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Одељење за локални економски развој и пољопривреду
Број: 501-72/2022-06
Датум : 10.03.2023.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 
 

           На основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку (″Службени гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 24.  Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС″ бр. 135/04 и 36/2009)  а на основу поднетог захтева носиоца Пројекта  СЗР “БЕТОН СТИЛ РАЦА“ РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР АЛЕКСАНДРОВАЦ, Крушевица бб, од 09.11.2022.год. за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АСФАЛТА, Сп-Приземље, на катастарској парцели број 1663 КО Новаци, Александровац, класификације 125103, категорије V, Општинска управа општине Александровац,  доноси:                                         

 

Р Е Ш Е Њ Е

  о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину бр.295/22 из јануара 2023.године, Пројекта  ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АСФАЛТА, Сп-Приземље, на катастарској парцели број 1663 КО Новаци, Александровац, класификације 125103, категорије V.

 

 

 1. Овим решењем потврђује се да је Студија о процени утицаја на животну средину за

Пројекат  ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АСФАЛТА, Сп-Приземље, на катастарској парцели број 1663 КО Новаци, Александровац, класификације 125103, категорије V израђена у свему према утврђеним нормативима који су прописани Законом о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС″ бр. 135/04 и 36/2009 и Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС″ бр. 69/05). 

 

 1. Студија о процени утицаја на животну средину (Поглавље 12.0. Закључак о процени

          утицаја постројења на животну средину), указује да планирани Пројекат може бити одржив и

         еколошки прихватљив уз сриктну примену пројектованих мера заштите животне средине и

         еколошког мониторинга као и мера превенције, отклањања, минимизирања и свођења у

         законске оквире свих негативних утицаја на животну средину.

 1. Ради заштите чиниоца животне средине и последица по животну средину (ваздух,

земљиште, вода, биодиверзитет и др.), локалног становништва, природних и културних вредности амбијенталне целине, спречавања конфликта у простору, кумулативних и синергијских негативних дејстава током реализације, редовног рада, за случај акцидента или трајног престанка рада планираног Пројекта, носилац пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе мере предвиђене у циљу спречавања, смањења и где је то могуће отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину.

            Мере су дефинисане и прописане за све фазе Пројекта: мере током изградње асфалтне базе, мере у току редовног рада асфалтне базе, мере заштите у случају удеса (мере          превенције, приправности и одговора на удес, као и мере отклањања последица удеса), мере за случај престанка асфалтне базе.           

 

* Мере предвиђене у циљу спречавања, смањења или отклањања сваког значајног штетног утицаја на животну средину:

8.0. Опис мера заштите животне средине

8.1. Мере које су предвиђене законом и другим прописима, нормативима  и стандардима и роковима за њихово спровођење, 8.2. Мере које су предвиђене законом и другим прописима, нормативима и стандардима и роковима за њихово спровођење изградње објеката привремене асфалтне базе, 8.2.1. Опште мере заштите у току изградње, 8.2.2. Мере заштите од буке у току изградње, 8.2.3. Мере заштите културних добара и споменика културе, 8.2.4. Мере управљања отпадним водама, 8.2.5. Мере управљања отпадом, 8.2.6. Мере заштите земљишта и подземних вода, 8.2.7. Мере заштите квалитета ваздуха, 8.2.8. Мере по завршетку грађевинских радова, 8.3. Мере током редовног рада фабрике за производњу асфалта – асфалтне базе, 8.3.1. Техничко технолошке мере заштите животне средине у току редовног рада, 8.3.2. Мере заштите у случају удеса – Техничке мере превенције (приправности), Мере отклањања последица удеса (одговора на удес), 8.4. Мере поступања у случају престанка рада Пројекта.

 

9.0 Програм праћења стања и утицаја на животну средину Пројекта – Мониторинг животне средине

 9.1. Праћење количина и врста материја које се испуштају у животну средину тј. Мониторинг квалитета, 9.1.1. Праћење загађења ваздуха, 9.1.2. Контрола отпадних вода из сепаратора масти и уља, 9.1.3. Праћење карактеристика и количина отпадних материја које настају у комплексу, 9.1.5. Праћење нивоа буке у животној средини.

Носилац Пројекта је у обавези да води уредну евиденцију о извршеним мерењима, резултатима мерења и да еколошки мониторинг за предметни комплекс интегрише кроз доступност података, у мониторинг општине, када исти буде успостављен.

 

 1. Носилац пројекта је дужан да у року од 2 године од дана добијања ове сагласности

прибави одобрење за градњу,  односно да отпочне са извођењем Пројекта, у супротном Студија о процени утицаја на животну средину се мора ажурирати.

 

 1. Носилац пројекта је дужан да обезбеди извршавање програма утицаја на животну

средину и да о резултатима праћења утицаја информише надлежни орган и јавност.

 

 1. Носилац Пројекта дужан је да у случају промене технологије, реконструкције,

проширења капацитета, престанка рада и уклањања пројекта из става 1 овог решења, поднесе надлежном органу захтев за одлучивање о потреби процене утицаја.

 

 1. Надлежни орган ће у току трајања поступка издавања одобрења за градњу проверити

испуњеност услова и мера утврђених овим решење, као и поступање са мерама утврђеним у Студији о процени утицаја на животну средину.

 

            Предметна Студија о процени утицаја и решење о сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину, саставни су део документације која се прилаже уз захтев за издавање одобрења за градњу.

 

 1. О трошковима поступка биће решено посебним закључком.

           

 

О б р а з л о ж е њ е

 

 

            Инвеститор пројекта “ БЕТОН СТИЛ РАЦА“ РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, Крушевица бб, Александровац, поднео је захтев број 501-72/2022-06, 09.новембра 2022.године, Општинској управи општине Александровац, као надлежном органу за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АСФАЛТА, Сп-Приземље, на катастарској парцели број 1663 КО Новаци, Александровац, класификације 125103, категорије V, општина Александровац.

            Уз захтев, а у Студији о процени утицаја на животну средину коју је израдила “ ECOlogica URBO DOO “ из Крагујевца, Саве Ковачевића 1, приложена је следећа документација:

 • Извод из АПР-а;
 • Решење бр.501-56/2022-06 од 24.08.2022.године, Општина Александровац, Општинска управа, Одељење за локални економски развоји пољопривреду;
 • Копија плана бр.952-04-041-4316/2022, Одсек за катастар непокретности Александровац;
 • Лист непокретности бр. 552 од 30.09.2022.године, РГЗ, Геодетско-катастарски информациони систем;
 • Информација о локација бр. 350-8/2022-04 од 02.02.2021. године, Општина Александровац, Општинска управа, Одељење за урбанизам и изградњу;
 • Локацијски услови, број предмета: ROP-ALK-6237-LOC-1/2022, заводни број: 350-20/2022-04 од04.2022.године, Опшина Александровац, Општинска управа, Одељење за урбанизам и изградњу;
 • Водни услови бр: 2688/1 од 17.03.2022.године, ЈВБ “СРБИЈАВОДЕ“ Београд, Водопривредни центар “Морава “ Ниш, РЈ “Западна Морава“ Чачак;
 • Услови за пројектовање и прикључење бр. 8Х.1.1.0-D-06-106612-22 од 21.03.2022.године, Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Крушевац;
 • Решење бр. 021-966/2 од 06.04.2022.године, Завод за заштиту природе Србије, Нови Београд;
 • Информација бр. 636 од 14.03.2022.године, ЈКСП “Александровац“;
 • Услови у погледу мера заштите од пожара бр. 217-28/22 од 18.03.2022.године, МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Крушевцу;
 • Решење бр. 952-02-15-041-9609/2022 од 29.07.2022.године, РГЗ, Служба за катастар непокретности Александровац;
 • Уверење бр. 956-306-5221/2020 од 08.03.2022.године, РГЗ, Одељење за катастар водова Краљево.

Општинска управа је спровела Законом о процени утицаја на животну средину

(″Службени гласник РС″ бр. 135/04 и 36/09) предвиђени поступак.

У складу са чл.22, 23 и 24. Законом о процени утицаја на животну средину

(″Службени гласник РС″ бр. 135/04 и 36/09), именована је Техничка комисија решењем начелника општинске управе општине Александрова.

Техничкој комисији је дата на увид Студија број 295/22 из октобра 2022.године и Записник са одржане јавне расправе и презентације Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АСФАЛТА, Сп-Приземље, на катастарској парцели број 1663 КО Новаци, Александровац, класификације 125103, категорије V, општина Александровац. Такође Техничкој комисији достављене су примедбе грађана достављене у писаној форми.

            У складу са чл.20. Закона о процени утицаја на животну средину, обезбеђен је јавни увид, организована презентација и одржана Јавна расправа о предметној Студији дана 16.12.2022.године у сали Дома културе “Милосав Буца Мирковић“ у Александровцу.

Записником о Јавној расправи констатовано да је било заинтересоване јавности, као и питања и примедбе која су поставили, а истоветне су и писаним путем доставили.

 

Техничка комисија за оцену Студије за процену утицаја на животну средину извршила је увид у достављену Студију и на трећој седници одржаној 27.12.2022.године тражила од аутора Студије “ECOlogica URBO DOO“ из Крагујевца, изјашњење по постављеним питањима са Јавне расправе и презентације, као и допуну достављене Студије (Записник 020-797-3/2022 од 27.12.2022.године).

По достављању допуњене Студије, Техничка комисија за оцену Студије за процену утицаја на животну средину је извршила увид у достављену Студију број 295/22 из јануара 2023.године, испитала Студију и оценила подобност предвиђених мера за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја датог пројекта на стање животне средине на локацији и околини, у току извођења пројекта, у случају удеса и по престанку рада пројекта.

О свом раду, Техничка комисија доставила је Општинској управи општине Александровац Записнике и Извештај број 020-797-6/2022 од 02.03.2023.године, са оценом Студије и предлогом да се на исту ДА САГЛАСНОСТ.

Техничка комисија је констатовала да је предметна Студија одговорила постављеном

захтеву-процени утицаја на животну средину и да је урађена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС″ бр. 135/04 и 36/09) и Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину (“Сл.гласник РС“, број 69/05).

            На захтев Техничке комисије по Записнику  број 020-797-5/2022 од 02.03.2023.године, уносимо цело поглавље 12.0. Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АСФАЛТА, Сп-Приземље, на катастарској парцели број 1663 КО Новаци, Александровац, класификације 125103, категорије V, општина Александровац, које гласи:

12.0. Закључак о процени утицаја постројења на животну средину

Циљ Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта – Фабрика за производњу асфалта – асфалтна база, је да се у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл.гласник РС“, бр 135/04 и 36/09) процене потенцијални и значајни утицаји планираног Пројекта на чиниоце животне средине, дефинишу и утврде мере и услови превенције, спречавања, смањења и отклањање штетних утицаја и утврде мере и утврди режим праћења утицаја на животну средину (мониторинг животне средине).

На основу наведених чинилаца може се извести закључак да предметни Пројекат – Изградња фабрике за производњу асфалта – асфалтна база спратност П, на кп.бр. 1663 КО Новаци, општина Александровац, може бити одржив и еколошки прихватљив уз стриктну примену пројектованих мера заштите животне средине и еколошког мониторинга као и мера превенције, отклањања, минимизирања и свођења у законске оквире свих негативних утицаја на животну средину.

            Техничка комисија тражи да се записник о раду комисије за технички преглед наведеног пројекта, достави органу који даје сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину.

Општинска управа општине Александровац, на основу спроведеног поступка процене утицаја на животну средину, утврђену Законом о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС″ бр. 135/04 и 36/09) и извештаја Техничке комисије за оцену Студије о процену утицаја на животну средину, одлучила као у диспозитиву решења.

Сагласно утврђеним условима заштите животне средине, носилац Пројекта “ БЕТОН СТИЛ РАЦА“ РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, Крушевица бб, Александровац, дужан је да се у свему придржава мера заштите из тачке 3, 4, 5 и 6 овог Решења.

Инвеститор пројекта је у обавези да податке добијене мониторингом доставља Општинској управи и Агенцији за заштиту животне средине.

Решење и предметна Студија о процени утицаја на животну средину  су саставни део техничке документације, у складу са чл.18 Законом о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС″ бр. 135/04 и 36/09).

Саставни део овог решења чине утврђене мере заштите животне средине у поглављима 8 и 9 Студије, које је носилац пројекта дужан да да на увид код техничког прегледа. У поступку техничког прегледа објекта, надлежни орган који води поступак процене утицаја именује лице које учествује у раду Комисије за технички преглед објекта, сходно члану 31. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС″ бр. 135/04 и 36/09).

Носилац пројекта је дужан да у складу са чл.28. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС″ бр. 135/04 и 36/09), у року од две године од дана добијања овог решења започне извођење пројекта из тачке 1. овог решења.

О овом решењу Општинска управа општине Александровац, сходно члану 25. Законом о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС″ бр. 135/04 и 36/09), обавестиће заинтересоване органе и организације и заинтересовану јавност.

За издавање овог решења плаћена је републичка административна такса у износу од 84.870,00 динара – Тарифни број 186, став 3.тачка 2. Закона о републичким административним таксама (“Сл.гласник РС“, 43/2003, 51/2003 – испр., 61/2005, 101/2005 – др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин.изн., 55/2012 – усклађени дин.изн, 93/2012, 47/2013 – усклађени дин.изн 65/2013 – др.закон, 57/2014 – усклађени дин.изн 45/2015 – усклађени дин.изн 83/2015, 112/2015, 50/2016 – усклађени дин.изн 61/2017 – усклађени дин.изн 113/2017, 3/2018 – испр., 50/2018 – усклађени дин.изн, 95/2018, 38/2019-усклађени дин.изн., 86/2019, 90/2019-испр., 98/2020-усклађени дин.изн, 144/2020, 62/2021-усклађениди. изн. и 138/2022).

На основу изнетог, решено је као у диспозитиву.

Одлука надлежног органа  по члану 26. став 1, Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС″ бр. 135/04 и 36/09), је коначна.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против одлуке надлежног органа, по члану 26. став 2, Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС″ бр. 135/04 и 36/09), подносилац захтева, и заинтересована јавност могу покренути управни спор.

 

ДОСТАВЉЕНО:

 1. носиоцу пројекта,
 2. инспектору за заштиту животне средине
 3. архиви.

 

 

                 ПОСТУПАК ВОДИ                                                                                                                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Саветник за животну средину и туризам                                                                                                                                                   Милан Минић, дипл. правник

            Негован Ивановић

 

Начелник одељења за локални економски  

                развој и пољопривреду

              Радица Џамић Старинац 

 

Print Friendly, PDF & Email