«

»

апр 27

Решење о додели средстава

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-512/2020-07
Датум: 22.04.2020. год
Александровац
                                                                                                          

На основу члана 25. Закона о јавном информисању (“Службени гласник РС“ бр. 83/14,58/2015 и 12/16 аутентично тумачење ),члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( “Сл. Гласник “ РС “, бр.16/2016 и 8/2017), члана 68. Статута општине Александровац (“Сл. лист општине Александровац“ бр.2/19), Одлуке о буџету општине Александровац за 2020. годину број 020-605/2019-01 од 17.12.2019 год.( “Сл. лист општине Александровац “ бр.19/19) и Предлога Конкурсне комисије за оцену пројеката од јавног интереса у области јавног информисања бр.401-512/2020-07 од 15.04. 2020.године,

 

Председник  општине Александровац доноси  

Р Е Ш Е Њ Е

 

 I

Средства буџета општине Александровац за 2020.годину  у износу од 1.900.000,00 динара опредељених Одлуком о буџету општине Александровац( “Сл. лист општине Александровац“ бр.19/19, распоређују се за реализацију следећих пројеката подносиоцима пријава:

Р. број Назив пројекта и подносиоца пројекта Износ за суфинасирање
1 ЗДРАВИЋ ПРЕС ДОО ДОБРОЉУБЦИ- АЛЕКСАНДРОВАЦ

Назив пројекта:ЖУПСКА РАЗГЛЕДНИЦА

350.000,00
2 ADD PRODUCTION, БАЛКАНСКА 71, КРУШЕВАЦ,

Назив пројекта:КРОЗ АЛЕКСАНДРОВАЦ И ЖУПУ ТРАГОВИМА ВИНА

350.000,00
3   РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ  ДОО КРУШЕВАЦ, ТРГ КОСОВСКИХ ЈУНАКА 6

Назив пројекта:ЖУПСКА ХРОНИКА

450.000,00
4 МАНУЕЛА РАДОЈКОВИЋ  ПР  ПРОИЗВОДЊА КИНЕМАТОГРАФСКИХ  ДЕЛА, АУДИО ВИЗУЕЛНИХ ПРОИЗВОДА И ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА, HELLOANIMATION, БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА 42/5 НИШ

Назив пројекта:Здравствена заштита у Александровцу

100.000,00
5  

ДИСКОС ДОО, ТВ ДИСКОС, АЛЕКСАНДРОВАЦ, КРУШЕВАЧКА 22 ,

Назив пројекта:Спорт у Жупи

300.000,00
6 БОБАН  ПРИБАНОВИЋ , КОНСУЛТАНТСКЕ АКТИВНОСТИ, МАРКЕТИНГ , УГОСТИТЕЉСТВО  И ИЗДАВАШТВО, ЖУПА ОКЕАНИЈА, АЛЕКСАНДРОВАЦ

Назив пројекта:Благовремено информисање грађана општине Александровац, као и грађана националних мањина и лица са посебним потребама о привредним, културним, историјским, спортским, хуманитарним, еколошким и политичким догађајима

350.000,00
УКУПНО   1.900.000,00 динара

 

II

Учесници конкурса из тачке 1. Овог решења који су добили мањи износ средстава од траженог за суфинасирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2020. годину су у обавези да без одлагања а најкасније у року од пет дана од пријема овог Решења доставе нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима.

 

III

Пренос  средстава врши се из буџета општине Александровац за 2020.годину у оквиру раздела 5,  функцијa 820, програм 13 Развој културе, ПА 1201-0004 – Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, позицијa 105 ,економска класификација 481- дотације невладиним организацијама (суфинансирање пројекта којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања).

IV

Средства изабраним подносиоцима пријава ће се преносити у складу са динамиком прилива средстава у буџет општине Александровац за 2020.годину.

 

V

Са изабраним подносиоцима пријава закључиће се Уговори о додели средстава за реализацију  пројеката којима ће се регулисати међусобна права и обавезе  уговорних страна. Уколико учесник конкурса не достави потписан уговор, сматраће се да је одустао од додељених средстава.

VI

 

            Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено на веб-сајту општине Александровац, те достављено сваком учеснику конкурса у електронској форми.

 

VII

Ово Решење је коначно.

 

                                               

Образложење

           

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима (“Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/2015 и 12/16 аутентично тумачење), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Сл. гласник РС“, бр. 16/2016 и 8/2017), Одлуке о буџету општине Александровац  за 2020. годину (“Сл. лист општине Александровац“ број  19/19), председник општине Александровац је расписао  Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Александровац у 2020.години бр. 401-512/2020-07. од 28.02 2020. године. Јавни позив је био објављен на званичном сајту општине Александровац 02.03. 2020. године и у дневним листу “INFORMER“ 02.03. 2020. године,који се дистрибуира на територији целе Републике. Конкурс је трајао до 17. 03. 2020.године.

Укупна средства која су планирана у буџету за 2020. годину износе  2.000.000,00 динара, од којих 5%  се опредељује за појединачна давања  сходно одредбама члана 17. Закона о јавном информисању и медијима (“Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/12015 и 12/16 аутентично тумачење).

На расписани јавни позив се пријавило 19 учесника.

  Пријаве које су поднете у року утврђеном Јавним позивом су :

 

 1. АГЕНЦИЈА ЗА КОНСАЛТИНГ – ЛОТИС- САША ПАУНОВИЋ ПР, I Jужноморавске бригаде 42, Крушевац заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 – 512 (1 )/2020-07   04.03. 2020. године.
 2. ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЧКО НОВИНАРСТВО КРУШЕВАЦ-ЦИНК

Стефана Првовенчаног 10/12, Крушевац заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 – 512 (2 )/2020-07   05.03. 2020. године.

 1. ДРУШТВО ЗА НОВИСКО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ДАН ГРАФ ДОО АЛЕКСЕ НЕНАДОВИЋА 19-23, БЕОГРАД заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -512 (3)/2020-07 09.03. 2020.године.
 1. ЛИГА ЗА ИСТРАЖИВАЧКО НОВИНАРСТВО КРУШЕВАЦ

Војводе Путника122, Крушевац заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 – 512 (4 )/2020-07   10.03. 2020. године.

 

 1. HAPPY TV DOO , Aлександра Дубчека 14, Земун ,заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -512 (5)/2020-07 16.03. 2020. године.
 2. ЗДРАВИЋ ПРЕС ДОО ДОБРОЉУБЦИ- АЛЕКСАНДРОВАЦ заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -512 (6)/2020-07   16.03. 2020. Године.
 3. ADD PRODUCTION, БАЛКАНСКА 71, КРУШЕВАЦ, заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -512 (7)/2020-07   17.03. 2020. године.  
 4. PORTAL ADD PRODUCTION, БАЛКАНСКА 71, КРУШЕВАЦ, заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -512 (8)/2020-07   17.03. 2020. године.  
 5. НИП  ПОБЕДА ДОО, Трг Косовских јунака бр 6, КРУШЕВАЦ, заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -512 (9)/2020-07   17.03. 2020. године.  
 6. ADD PRODUCTION, БАЛКАНСКА 71, КРУШЕВАЦ, заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -512 (8)/2020-07 17.03. 2020. године.  
 7. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ  ДОО КРУШЕВАЦ, ТРГ КОСОВСКИХ ЈУНАКА 6 заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -512 (11)/2020-07   17.03. 2020. Године
 8. МАНУЕЛА РАДОЈКОВИЋ ПР  ПРОИЗВОДЊА КИНЕМАТОГРАФСКИХ  ДЕЛА, АУДИО ВИЗУЕЛНИХ ПРОИЗВОДА И ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА, HELLOANIMATION, БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА 42/5 НИШ заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -512 (12 )/2012-07   17.03. 2020. године.
 9. ДИСКОС ДОО, ТВ ДИСКОС, АЛЕКСАНДРОВАЦ, КРУШЕВАЧКА 22 , заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -512 (13)/2020-07   17.03. 20120. Године

 

 1. ДИСКОС ДОО, РАДИО ДИСКОС, АЛЕКСАНДРОВАЦ, КРУШЕВАЧКА 22 , заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -512 (14)/2020-07   17.03. 20120. Године

 

 1. БОБАН ПРИБАНОВИЋ, КОНСУЛТАНТСКЕ АКТИВНОСТИ, МАРКЕТИНГ, УГОСТИТЕЉСТВО  И ИЗДАВАШТВО, ЖУПА ОКЕАНИЈА, АЛЕКСАНДРОВАЦ заведена у Општинскоj  управи општине Александровац број: 401 – 512 (15)/2020-07   17.03. 2020. године.
 2. НОВОСТИ ДАНА РС ДОО НИШ-МЕДИЈАНА, НАДЕ ТОМИЋ 21, НИШ,     заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -512 (16)/2020-07    18.03. 2020. године. 
 3. МУЛТИКУЛТУРА СРБИЈЕ, Мала Врбница код Крушевца бб, заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -512 (17)/2020-07  18.03. 2020. године
 4. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ – РАДИО- ДОО КРУШЕВАЦ, ТРГ КОСОВСКИХ ЈУНАКА 6 заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -512 (18)/2020-07   18.03. 2020. Године
 5. Предузеће за информисанје Инфо 24 Медиа доо Београд заведена у Општинској управи општине Александровац број: 401 -512 (19)/2020-07 19.03. 2020. Године

 

Провером документације коју су пријављени учесници конкурса доставили утврђено је, да су учесници   доставили документацију тражену јавним позивом.

 

Регулаторном телу за електронске медије и Савету за штампу 23.03.2020.год  упућен је допис са списком учесника конкурса којим је затражено да нас обавесте о томе да ли су пријављеним учесницима конкурса изречене мере од стране државних органа , регулаторних тела и тела саморегулације у последњих годину дана. Савет за штампу је дописом од 23.03.2020.год одговорио да медијима који су се јавили на конкурс није изрекла никакве мере због кршења етичких стандарда професије.

Регулаторно тело је одговорило да никоме са списка учесника нису изречене мере у претходних годину дана, што се на званичном сајту Регулатора може утврдити.

Комисијa je, на основу критеријума наведених у Конкурсу, а у складу са чланом 23. Закона о јавном информисању и медијима и чланом 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ бр.16/2016 и 8/2017), председнику општине Александровац предложила суфинансирање шест пројеката у износу од 1.900.000,00 динара.

 

Р. број Назив пројекта и подносиоца пројекта Оцена комисије
1 ЗДРАВИЋ ПРЕС ДОО ДОБРОЉУБЦИ- АЛЕКСАНДРОВАЦ

Назив пројекта:ЖУПСКА РАЗГЛЕДНИЦА

Добро написан и образложен пројекат. Искуство апликанта у реализацији пројекта увреава комисију да ће се реализацијом пројекта оставарити јавни интерес грађана Александровца у области јавног информисања. Пројектом су испуњени сви прописани услови конкурса. Медијски садржај је јасно истакнут. Комсија је одлучила да подржи пројекат у износу од 350.000 ,00динара.
2    ADD PRODUCTION, БАЛКАНСКА 71, КРУШЕВАЦ,

Назив пројекта:КРОЗ АЛЕКСАНДРОВАЦ И ЖУПУ ТРАГОВИМА ВИНА

Тема је добро изабрана и добро образложена. Комсија сматра да ће реализацојом пројекта бити оставрен јавни интерес грађана Александровца у домену јавног информисања. Значај пројекта је добро и тачно написан Добро је дефинисан циљ пројекта као и циљне групе. Из пројектних активности јасно се види како ће изгледати планирани медијски садржај. Буџет је у складу са пројектним активностима. Комисија је одлучила да подржи пројекат у износу од 350.000,00 динара.
3     РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ  ДОО КРУШЕВАЦ, ТРГ КОСОВСКИХ ЈУНАКА 6

Назив пројекта:ЖУПСКА ХРОНИКА

Добро конципиран и образложен пројекат. Искуство подносиоца уверава да ће се рализацијом пројекта остварти јавни интерес грађана Александровца у области јавног информисања. Добро је дефинисан циљ пројекта као и примарна и секундарна циљна група. Буџет је у складу са планирани пројектним активностима. Комисија је одлучила да подржи пројекат у износу од 450.000,00 динара
4   МАНУЕЛА РАДОЈКОВИЋ  ПР  ПРОИЗВОДЊА КИНЕМАТОГРАФСКИХ  ДЕЛА, АУДИО ВИЗУЕЛНИХ ПРОИЗВОДА И ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА, HELLOANIMATION, БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА 42/5 НИШ

Назив пројекта:Здравствена заштита у Александровцу

Тема пројекта је одлично изабрана. Пројекат је добро написан и образложен. Предлагач је добро дефинисао циљ пројекта као и примарне и секундарне циљне групе. Из описа пројектних активности јасно се стиче увид у то како ће изгледати планирани медијски садржај. Буџет пројекта је детаљан, разрађен и у складу са пројектним активностима. Комисија је одлучила да подржи пројекат у износу од 100.000,00 динара
5 ДИСКОС ДОО, ТВ ДИСКОС, АЛЕКСАНДРОВАЦ, КРУШЕВАЧКА 22 ,

Назив пројекта:Спорт у Жупи

Тема је спорт и од важности за реализацију и за остваривање јавног интереса грађана АЛександровца у области јавног информисања. Пројекат је у складу са конкурсом. Предлагач је добро дефинисао примарне и секундарне циљне гругпе, као и циљ пројекта. Буџет прати пројектне активности и у скалду је са пројектом. Комсија је одлучила да подржи пројекат у износу од 300.000,00 динара
6   БОБАН  ПРИБАНОВИЋ , КОНСУЛТАНТСКЕ АКТИВНОСТИ, МАРКЕТИНГ , УГОСТИТЕЉСТВО  И ИЗДАВАШТВО, ЖУПА ОКЕАНИЈА, АЛЕКСАНДРОВАЦ

Назив пројекта:Благовремено информисање грађана општине Александровац, као и грађана националних мањина и лица са посебним потребама о привредним, културним, историјским, спортским, хуманитарним, еколошким и политичким догађајима

Пројекат испуњава услове конкурса. Искуство подносиоца пријаве уверава комисију да ће реализацијом пројекта бити остварен јавни интерес грађана Александровца у области јавног информисања. Добро је дефинисан циљ пројекта као и примарне и секундарне циљне групе. На основу индикатора и резултата индикатаро лако је мерити успешност ппројекта. Комисија је одлучила да подржи пројекат у износу од 300.000,00 динара.
УКУПНО   1.900.000,00 динара

 

 

Комисија није подржала следеће пројекте:

Р.бр Назив подносиоца и пројекта Оцена комисије
1 АГЕНЦИЈА ЗА КОНСАЛТИНГ – ЛОТИС- САША ПАУНОВИЋ ПР, I Jужноморавске бригаде 42, Крушевац,

Назив пројекта:Медијска писменост младих

Веома уопштен пројекат. Тема пројекта није добро представљена. Из описа активности се не види планирани медијски садржај. Предлагач је направио и грубу грешку планирајући да текстове објављује у форми есеја, што није новинарски већ књижевни жанр. Веома је широко постављена тема. У опису пројекта се поред медијске културе и медија наводи и безбедност и приватност на интернету што само по себи може бити тема пројекта. Комисија је одлучила да не подржи пројекат.
2  ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЧКО НОВИНАРСТВО КРУШЕВАЦ-ЦИНК

Стефана Првовенчаног 10/12, Крушевац

Назив пројекта:Зашто роде не лете изнад Жупе? Демографски и друштвени аспекти пада наталитета у Општини Александровац

 Пројекат није разрађен у довољној мери. Овако написан више подсећа на социолошки пројекат него на медијски. Почев од наслова до описа пројекта и циља пројкта као и пројектних активности веома мало имамо презнетован планирани медијски садржај и подизање нивоа информисања о овој веома значајаној теми. Пројектне активности не пружају увид у планирани медијски садржај. Буџет не прати пројктне активности и неразрађен је у делу оперативних трошкова. Комисија је одлучила да не подржи пројекат.
3   ДРУШТВО ЗА НОВИСКО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ДАН ГРАФ ДОО АЛЕКСЕ НЕНАДОВИЋА 19-23, БЕОГРАД

Назив пројекта:НЕ/СКРИВЕНО ЖУПСКО БЛАГО

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Пројекат није донео ништа ново осим општих места о културно историјском богатству Александровца. Предлагач није разрадио своју идеју. Лоше је дефинисан циљ пројекта као и циљне групе. Из описа пројектних активности не може се видети како ће изгледати планирнаи медијски садржај. Буџет пројеката није у складу са пројектним активностима и не прати их. Буџет није детаљно разрађен у делу оперативних трошкова. Комисија је одлучила да не подржи пројекат.
4 ЛИГА ЗА ИСТРАЖИВАЧКО НОВИНАРСТВО КРУШЕВАЦ Војводе Путника122, Крушевац

Назив пројекта:У сусрет поглављу 27.-Еколошки проблеми општине Александровац

Тема је добро одабрана и јако је важна за остваривање јавног интереса грађана Александровца у области јавног информисања и управо због тога је морала да буде много боље обрађена и презентована. Веома је мало медијског у овом пројекту. Предлгач више планира медијску кампању и истраживање него креирање конкретног медијског садржаја и подизање нивоа информисаности грађана Александровца о важности и значају очувања животне средине. Предлагач је лоше дефинисао циљ пројекта као и циљне групе. Из описа пројектних активности не види се како ће изгледати планирани медијски садржај. Комисија је одлучила да не подржи пројекат.
5 HAPPY TV DOO , Aлександра Дубчека 14, Земун

 Назив пројекта:ПРЕЛО У АЛЕКСАНДРОВЦУ

Пројекат није дефинисао тему којом ће се бавити. Предлагач је навео у опису пројекта пољопривреду, културу, обичаје, традицију, а у значају пројекта школство, образовање спорт, као и све актуелне теме. Комисија не зна како ће изгледати планиране две емисије нити шта ће тачно бити њихова тема. Из описа проејктних активности се не види како ће изгледати медијски садржај. Циљ пројекта је лоше дефинисан као и примарна и секундарна циљна група. Комисија је одлучила да не подржи пројекат.
6 ПОРТАЛ “ADD PRODUCTION“, БАЛКАНСКА 71, КРУШЕВАЦ,

Назив пројекта:СПРЕЧИМО ИЗУМИРАЊЕ СЕЛА

 Пројекат није довољно разрађен. Тема јесте важна за остваривање јавног интереса грађана Александровца у области јавног информисања и управо због тога је предлагач морао да је боље и прецизније обради. Из описа пројектних активности нисмо успели да видимо како ће изгледати планирани медијски садржај. Буџет не прати пројектне активности и недовољно је разрађен. Комисија је одлучила да не подржи пројекат.
7   НИП  ПОБЕДА ДОО, Трг Косовских јунака бр 6, КРУШЕВАЦ,

Назив пројекта:

ОКРУГ- АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

Пројекат нема директну тему и више је усмерен ка најширем информисању него конкретном медисјком садржају. Предлагач је са овим пројектом стао на пола пута. Довољно би било да се само бавио фабриком воде. Овако, комисија није стекла увид у то како ће изгледати палнирани медијски садржај. Пројектом нису добро дефинисане циљне групе, као ни циљ пројекта. Буџет не прати пројектне активности и није разрађен. Комисија је одлучила да не подржи пројекат.
8 ADD PRODUCTION, БАЛКАНСКА 71, КРУШЕВАЦ,

 

Назив пројекта:УПОЗНАЈТЕ ЖУПУ

 Нисмо из овог пројекта сазнали ништа ново и нисмо упознали Жупу. Пројекат је пуко набрајање познатих чињеница о Жупи без нове идеје како приступити и како те подтаке претворити у оригинални медијски саржај. Из предложеног пројекта се не види јасно како изгледа медијски садржај нити коме је намењен. Буџет не прати планиране пројектне активности и није разрађен. Комсија је одлучила да не подржи пројекат.
9 ДИСКОС ДОО, РАДИО ДИСКОС, АЛЕКСАНДРОВАЦ, КРУШЕВАЧКА 22 ,

Назив пројекта:Јавни медијски сервис свих грађана Жупе

Пројекат је без теме и идеје. Тема пројекта не постоји као ни начин како би се реализовала. Медијски садржај пројекта је базиран на основним срвисним информацијама што никако није предмет овог конкурса. Циљ пројекта је лоше написан и није у складу са пројектом. Из пројектних активности се не види планирани медијски садржај. Буџет је неразрађен и не прати пројектне активности. Комисија је одлучила да не подржи пројекат.
10. НОВОСТИ ДАНА РС ДОО НИШ-МЕДИЈАНА, НАДЕ ТОМИЋ 21, НИШ,

Назив пројекта:Туризам и угоститељство као лек за незапосленост и сиромаштво u Oпштини Александровац

Веома уопштен пројекат без јасне идеје и методологије у реализацији истог. Предлагач није разрадио пројекат посебно у делу методологије рада на пројекту. Из описа пројектних активности не види се јасно планирани медијски садржај. Циљ пројекта није добро дефинисан. Буџет није добро разрађен у делу оперативних трошкова и не прати пројектне активности. Комисија је одлучила да не подржи пројекат.
11. МУЛТИКУЛТУРА СРБИЈЕ, Мала Врбница код Крушевца бб, Назив пројекта:Вакцинација – део здравствене културе Тема од значаја за реализацију и остваривање јавног интереса грађана Србије у области јавног информисања. Предлагач је врло детаљно истражио тему. Замерке овом прјекту су недостатак релевантних података са територије општине Александровац. Медијски садржај није довољно истакнут. Буџет је неразрађен и технички неисправан. Комисија је одлучила да не подржи пројекат.
12.      РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ – РАДИО- ДОО КРУШЕВАЦ, ТРГ КОСОВСКИХ ЈУНАК 6

Назив пројекта:ТРГОВИ  ЖУПСКЕ ПРОШЛОСТИ-истраживања Витковачког поља и Козника

Тема је добро одабрана. Основна замерка овом пројекту је та што апликант није истако довољно јасну везу Жупског историјског наслеђа са садашњим тренутком. Овако, пројекат је стао на пола пута и претворио се у извештавање на дневном нивоу. Из пројектних активности нисмо успели да јасно видимо како ће изгледати планирани медијски садржај.  Комисија је одлучила да не подржи пројекат.
13. Предузеће за информисање Инфо 24 Медиа доо Београд

Назив пројекта:Културно благо општине Александровац 

Веома уопштен пројeкат. Апликант није разрадио тему и не знамо о ком је културном благу реч нити како ће се о њему извештавати. Пројекат није разрађен и није дефинисан у својој теми. Циљ пројекта није добро дефинисан. Значај пројекта нас није уверио да ће се реализацијом пројекта остварти јавни интерес грађана Александровца у области јавног информисања. Буџет није у складу са пројектним активностима. Комисја је одлучила да не подржи пројекат.

 

На основу предлога комисије одлучено је као у диспозитиву решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом  у року од 30 дана од дана достављања Решења.

 

 

 

Председник општине Александровац

Др. Мирко Михајловић, спец.мед.,с.р.   

 

РЕШЕЊЕ

ЗАПИСНИК КОМИСИЈЕ  

                                                           

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email