«

»

авг 26

Решење

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Одељење за локални економски развој и пољопривреду
Број: 501-56/2022-06
Датум : 24.08.2022.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

 

           На основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку (″Службени гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 5., члана 10. став 4. и став 5., члана 17. и члана 18.  Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС″ бр. 135/04 и 36/2009)  а на основу поднетог захтева носиоца Пројекта  СЗР “БЕТОН СТИЛ РАЦА“ РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР АЛЕКСАНДРОВАЦ, Крушевица бб,   од 03.08.2011.год. и спроведеног поступка одлучивања о потреби израде Процене утицаја на животну средину Пројекта ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АСФАЛТА, Сп-Приземље, на катастарској парцели број 1663 КО Новаци, Александровац, класификације 125103, категорије V, Општинска управа општине Александровац,  доноси:                                         

 

Р Е Ш Е Њ Е  

         

  За Пројекат ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АСФАЛТА, Сп-Приземље, на катастарској парцели број 1663 КО Новаци, Александровац, класификације 125103, категорије V општина Александровац, носиоца Пројекта СЗР “БЕТОН СТИЛ РАЦА“ РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР АЛЕКСАНДРОВАЦ, Крушевица бб, потребна је израда студије о процени утицаја на животну средину.

 

  1. Oдређује се обим и садржај Студије о процени утицаја на животну стедину за потребе реализације Пројекта  из тачке 1. диспозитива  овог решења, која треба да садржи:

 

          1)  Податке о носиоцу пројекта;

          2)  Опис локације на којој се планира реализација пројекта;

          3)  Опис пројекта;

          4)  Приказ главних алтернатива које је носилац пројекта размотрио;

          5)  Приказ стања животне средине на локацији и ближој околини (микро и макро

               локација);

          6)  Опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину;

          7)  Процена утицаја на животну средину у случају удеса;

          8)  Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и где је то могуће,

               отклањања сваког значајног штетног утицаја на животну средину;

          9)  Програм праћења утицаја на животну средину;

         10) Нетехнички краћи приказ података наведених у тач. 2) до 9);

         11) Подаци о техничким недостацима или непостојању одговарајућих стручних      

                знања и вештина или немогућности да се прибаве одговарајући подаци;

         12) Закључак о процени утицаја на животну средину.

       

       

 

2.0 Опис локације

2.1 Диспозиција локације пројекта

2.1.1 Макролокација

2.1.2 Микролокација

2.2 Копија плана, Ситуациони план, подаци о потребној површини земљишта у (м2) за време извођења радова са описом физичких карактеристика и картографским приказом одговарајуће размере, приказ површине која ће бити обухваћена када пројекат буде изведен;

2.3  Усклађеност изабране локације са просторно-планском и урбанистичком

документацијом;

2.4 Приказ општих геоморфолошких, геолошких, хидролошких, хидрографских,

сеизмолошких и педолошких карактеристика терена;

2.4  Педолошке карактеристике

2.4.1 Геоморфологија и геологија терена на локацији и окружењу

2.4.2 Хидрогеолошке и хидролошке карактеристике подручја

2.4.3 Сеизмолошке карактеристике терена

2.5 Приказ климатских карактеристика и метеоролошких показатеља подручја

2.5.1 Температура ваздуха

2.5.2 Падавине и облачност

2.5.3Ветрови и тишине

2.6 Подаци о водотоковима и извориштима водоснабдевања (удаљеност, капацитет, угроженост, зоне санитарне заштите)

2.7 Подаци о заштићеним природним и културним добрима  

2.8 Опис флоре и фауне, природних добара посебне вредности, заштићених, ретких и

угрожених биљних и животињских врста, њихових станишта и вегетације

  • Карактеристике предела и пејзажа

2.10 Демографске карактеристике, густина становања, насељености и концентрације

становништва на локацији и непосредном окружењу  

2.11.Подаци о постојећим привредним и стамбеним објектима инфраструктуре и супраструктуре

  • Инфраструктура
  • Супраструктура

2.12 Врсте природних ресурса на локацији  

2.13. Социо – економске карактерсистике  

 

3.0 Опис пројекта

3.1. Опис предходних радова на извођењу Пројекта

3.2. Опис објекта, планираних производнох процеса или активности, њихове технолошке и друге карактеристике објеката у комплексу  

3.2.1. Инфраструктура

3.3. Технологија рада Пројекта

3.4. Приказ врсте и количине потребне енергије и енергената, воде, сировина, потребног материјала за изградњу и технологију рада асфалтне базе  

3.5. Приказ врсте и количине испуштених гасова, отпадних вода и других течних и гасовитих отпадних материја, посматрано по технолошким целинама укључујући емисије у ваздух, испуштање у површинске и подземне водне реципијенте, одлагање на земљишту, буку, вибрације, топлоту, зрачења (јонизујућа и нејонизујућа) и др. отпадних

материја

3.5.1. Емисија полутаната ваздуха  

3.5.2. Генерисање отпадне воде

3.5.3. Генерисање чврстог отпада  

3.5.4. Емисија буке и вибрација  

3.5.5. Емисија светлости, топлоте и електромагнетног зрачења

3.6. Приказ технологије третирања ( прерада, рециклажа, одлагање и сл.) – токови и биланс свих врста отпадних материја на локацији Пројекта  

3.7. Утицаји пројекта на животну средину и здравље људи, изабраног и других разматраних технолошких решења

 

 

4.0. Приказ главних алтернатива које је носилац Пројекта разматрао

4.1. Алтернативна локација или траса

4.2. Алтернативe у избору производног процеса и технологије  

4.3. Алтернативе методе рада  

4.4. Планови локације и нацрти пројеката

4.5. Врста и избор материјала

4.6. Временски распоред за извођење Пројекта  

4.7. Функционисање и престанак функционисања  

4.8. Датум почетка и завршетка извођења  

4.9. Обим производње  

4.10. Контрола загађења

4.11. Уређење одлагања отпада  

4.12. Уређење приступа и саобраћајних путева

4.13. Одговорност и процедура за управљање животном средином

4.14. Обука

4.15. Мониторинг

4.16. Планови за ванредне прилике

4.17. Начин декомисије, регенерације локације и даље употребе

 

5.0. Приказ стања животне средине на локацији и ближој околини (микро и макро локација)  

5.1. Становништво  

5.2. Стање флоре и фауне  

5.3. Стање земљишта, воде и ваздуха  

5.3.1. Земљиште

5.3.2. Воде

5.3.3. Ваздух

5.4. Климатски чиниоци у анализираном подручју  

5.5. Грађевине, непокретна културна добра, археолошка налазишта и амбијенталне

целине

5.6. Карактеристике пејзажа  

5.7. Међусобни односи чинилаца животне средине

 

6.0. Опис могућих значајних утицаја Пројекта на животну средину

6.1. Могући штетни утицаји на животну средину у току реализације (уређивања

локације, инсталирања постројења базе и пратећих садржаја

6.2. Могући штетни утицаји на животну средину за време редовног рада Пројекта  

6.2.1. Коришћења ресурса  

6.2.2. Могући утицаји на животну средину као последица емисије загађујућих

материја у ваздух

6.2.3. Могући утицаји на земљиште, површинске и подземне воде  

6.2.4. Могући утицаји на повећање буке

6.2.5. Могући утицај интензитета вибрација, топлоте и зрачења

6.2.6. Могући утицаји на изглед предела и пејзажа  

6.2.7. Могући утицаји на станишта, флору и фауну (екосистем)

6.2.8. Негативни утицаји редовног рада Пројекта на намену површина, демографске

карактеристике, насељеност, концентрацију и миграцију становништва, природна и културна добра

6.3. Утицај на здравље становништва

6.4. Утицаји на климатске карактеристике  

6.5. Намена и коришћење површина (изграђене и неизграђене површине, употреба пољопривредног, шумског и водног земљишта и сл.)

6.6. Комунална инфраструктура

6.7. Пејзажне карактеристике подручја

6.8. Процена утицаја на животну средину у случају акцидента и могуће последице

6.9. Могући штетни утицаји на животну средину по престанку рада Пројекта

 

7.0. Процена утицаја на животну средину у случају удеса  

7.1. Приказ опасних материја, њихова количина и карактеристике

7.1. Акцидентно просипање нафтиних деривата

7.2. Пожар

7.3. Цурење битумена

7.4. Престанак рада система за пречишћавање ваздуха

 

8.0. Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и где је то могуће, отклањања сваког значајног штетног утицаја на животну средину  

8.1. Мере током изградње објекта асфалтне базе  

8.1.1. Опште мере заштите у току изградње

8.1.2. Мере заштите од буке у току изградње  

8.1.3. Мере заштите културних добара и споменика културе  

8.1.4. Мере управљања отпадним водама

8.1.5. Мере управљања отпадом

8.1.6. Mере заштите земљишта и подземних вода

8.1.7. Мере заштите квалитета ваздуха  

8.1.8. Мере по завршетку грађевинских радова

8.2. Мере током редовног рада објекта  асфалтне базе

8.2.1. Планови и техничко-технолошка решења заштите животне средине у току редовног

рада (рециклажа, третман и диспозиција отпадних материја, рекултивација, санација и др.)

8.2.2. Мере заштите у случају удеса

8.3. Мере поступања у случају престанка рада Пројекта

8.4. Мере које су предвиђене законом и другим прописима, нормативима и стандардима и роковима за њихово спровођење

 

9.0. Програм праћења утицаја на животну средину Пројекта – Мониторинг

животне средине  

9.1. Приказ стања животне средине пре почетка функционисања пројекта на локацијама где се очекује утицај на животну средину

9.2. Праћење количина и врста материја које се испуштају у животну средину тј.

мониторинг квалитета

9.2.1. Праћење загађивања ваздуха

9.2.2. Контрола отпадних вода из сепаратора масти и уља  

9.2.3. Контрола загађености земљишта

9.3.3. Праћење карактеристика и количина отпадних материја које настају у

Комплексу

9.2.4. Праћење нивоа буке у животној средини  

9.3. Места, начин и учесталост мерења утврђених параметара

 

10.0. Нетехнички краћи приказ података  наведених у тачки 2) до 9)

 

11.0. Подаци о техничким недостацима или непостојању одговарајућих стручних

знања и вештина или немогућности да се прибаве одговарајући подаци  

 

12.0. Закључак о процени утицаја на животну средину.

 

 

Студија о процени утицаја на животну средину треба да садржи и основне податке о лицима која су учествовала у њеној изради, о одговорном лицу, датуму израде, потпис одговорног лица и оверу потписа печатом овлашћене организације која је израдила Студију.

 

          Уз Студију о процени утицаја (најмање три примерка у писаном и један у електронском облику), приложити услове и сагласности других надлежних органа и организација у складу са посебним законима.

         

 

О б р а з л о ж е њ е

 

 Носилац Пројекта  СЗР “БЕТОН СТИЛ РАЦА“ РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР АЛЕКСАНДРОВАЦ, Крушевица бб, поднео је захтев 03.08.2022.год. за одлучивање о потреби израде студије о Процени утицаја на животну средину Пројекта ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АСФАЛТА, Сп-Приземље, на катастарској парцели број 1663 КО Новаци, Александровац, класификације 125103, категорије V.    

Поступајући по предметном захтеву, овај Орган је сагласно чл. 10. став. 1. и 2. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС″ бр. 135/04 и 36/2009), обавестио заинтересоване органе и организације и јавност о поднетом захтеву о потреби процене утицаја наведеног Пројекта на животну средину.

 Увидом у достављену документацију уз захтев и спроведеним поступком разматрања захтева са надлежним и заинтересованим органима општинске управе, а у складу са Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (″Службени гласник РС″ бр. 114/08), надлежни орган је утврдио да за Пројекат ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АСФАЛТА, Сп-Приземље, на катастарској парцели број 1663 КО Новаци, Александровац, класификације 125103, категорије V, носиоца Пројекта  СЗР “БЕТОН СТИЛ РАЦА“ РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР АЛЕКСАНДРОВАЦ, Крушевица бб,   потребна израда студије о процени  утицаја на животну средину.

У поступку разматрања захтева, надлежном органу у законском року достављенa су мишљења заинтересованих грађана, заинтересоване јавности – удружења. Заинтересовани грађани, информисали су се и износили своје примедбе и усменим путем –  доласком у канцеларију и телефоном. Сви заинтересовани који су се јавили, писменим или усменим путем, јасно су износили своје ставове у случају изградње наведеног Пројекта. Најчешће примедбе, односиле су се на близину насеља, обрадивог пољопривредног земљишта у непосредној близини, као и уз саму границу парцеле где би се изводио горе наведени пројекат, чиме би по њиховом мишљењу  директно били изложени штетном утицају људи, биљни и животињски свет, земљиште, вода, како у непосредној близини постројења, тако и на широј околини. Такође,  били су против изградње постројења на наведеној локацији или да се одреди израда Студије процене утицаја на животну средину, у којој би се јасно невели сви могући штетни утицаји и одредили сви параметри неопходни за очување здравља људи, екосистема, земљишта, воде, ваздухе и др. за горе наведени Пројекат као и провера и праћење његовог утицај на животну средину у току изградње, рада и по престанку рада.

 

Сагласно Закону о заштити животне средине (″Службени гласник РС″ 135/04, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др.закон и 95/2018-др.закон),  Закону о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС″ бр. 135/04 и 36/2009) и Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (″Службени гласник РС″ бр. 114/08), тачка 7. Индустријска прерада минерала, Став 6) Постројења за производњу асфалтних мешавина укључујући мобилна постројења, Листе 2 пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, за постројења преко 50т на сат, а како је Пројекат ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АСФАЛТА, Сп-Приземље, на катастарској парцели број 1663 КО Новаци, Александровац, класификације 125103, категорије V,  капацтета 120т на сат, имајући у виду и примедбе и предлоге заинтересоване јавности,  одлучено је као у тачки 1.  диспозитива овог решења.

            У тачки 2. диспозитива овог решења  одређен је обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину  Пројекта ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АСФАЛТА, Сп-Приземље, на катастарској парцели број 1663 КО Новаци, Александровац, класификације 125103, категорије V, носиоца Пројекта  СЗР “БЕТОН СТИЛ РАЦА“ РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР АЛЕКСАНДРОВАЦ, Крушевица бб, на основу члана 10. став 4. и став 5., члана 17. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС″ бр. 135/04 и 36/2009).  

На основу горе изнетог, решено је као у диспозитиву овог решења.

 

            За поднети захтев плаћена је републичка административна такса у износу од     2160,00 дин. по тарифном броју 186. Закона о републичким административним таксама (“Сл.гласник РС“, 43/2003, 51/2003 – испр., 61/2005, 101/2005 – др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин.изн., 55/2012 – усклађени дин.изн, 93/2012, 47/2013 – усклађени дин.изн 65/2013 – др.закон, 57/2014 – усклађени дин.изн 45/2015 – усклађени дин.изн 83/2015, 112/2015, 50/2016 – усклађени дин.изн 61/2017 – усклађени дин.изн 113/2017, 3/2018 – испр., 50/2018 – усклађени дин.изн, 95/2018, 38/2019-усклађени дин.изн., 86/2019, 90/2019-испр., 98/2020-усклађени дин.изн, 144/2020 и 62/2021-усклађени дин. изн.).

 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити  жалба Министарству заштите животне средине,  у року од 15 дана од дана пријема истог, а преко овог органа, таксирана са 490,00 дин. републичке административне таксе, по тарифном броју 6. Закона о републичким административним таксама (“Сл.гласник РС“, 43/2003, 51/2003 – испр., 61/2005, 101/2005 – др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин.изн., 55/2012 – усклађени дин.изн, 93/2012, 47/2013 – усклађени дин.изн 65/2013 – др.закон, 57/2014 – усклађени дин.изн 45/2015 – усклађени дин.изн 83/2015, 112/2015, 50/2016 – усклађени дин.изн 61/2017 – усклађени дин.изн 113/2017, 3/2018 – испр., 50/2018 – усклађени дин.изн, 95/2018, 38/2019-усклађени дин.изн., 86/2019, 90/2019-испр., 98/2020-усклађени дин.изн, 144/2020 и 62/2021-усклађени дин. изн.),

 

 

ДОСТАВЉЕНО:

  1. носиоцу пројекта,
  2. архиви,
  3. инспекцији

 

 

 

          ПОСТУПАК  ВОДИ:                                                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ:                                     

Негован Ивановић, дипл.инж                                                                                      Милан Минић, дипл. правник

Начелник одељења за локални економски

              развој и пољопривреду

     Радица Џамић Старинац, дипл.инж

Print Friendly, PDF & Email