«

»

апр 08

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ број 83/2014 , 58/2015 и 12/2016), члана 19. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ број 10/16 и 8/17)  ,

                       Председник општине Александровац,   дана 08.04.2020 . године, доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

 

            IИМЕНУЈУ СЕ  за чланове стручне Комисије за оцену пројеката од јавног интереса у области јавног информисања и то :

     

        1.Миодраг Миљковић, дипломирани филолог, новинар, на предлог Друштва Новинара Ниша

 2.Велибора Тодоров, дипломирани економиста,  на предлог  Удружења РАБ Србије

        3.Радич Милисављевић , медијски радник

       

          II –  Задатак стручне комисије је да изврши оцену пројеката поднетих на конкурс, као и предлог о додели средстава са образложењем.

          III –  Комисија на првој седници бира председника комисије, који координира радом комисије и води седнице.

IVЧлановима  комисије  и секретару припада накнада за рад сходно одредбама Одлуке о накнадама одборницима и члановима радних тела Скупштине општине Александровац  и Општинског већа општине  Александровац ( “Сл. Лист општине Александровац “бр 8./16,11/17,3/19 и 17/19)

          V– Решење објавити на веб-сајту општине Александровац.

О б р а з л о ж е њ е

 

Чланом 24. став 3. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ број 83/2014) и чланом 19. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ број 10/16 и 8/17)  предвиђено је да Председник општине Александровац  Решењем именује стручну комисију за оцену пројеката поднетих на конкурс, а која има задатак да сачини предлог о додели средстава са образложењем.

Чланом 24. став 4. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ број 83/2014) и чланом 21. став 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ број 10/16 и 8/17)  прописано је  да се већина чланова комисије именује на предлог новинарских и медијских удружења а сходно члану 22. Наведеног Правилника комисија на првој седници бира председника комисије.

По објављеном Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес  у области јавног информисања на територији општине Александровац у 2020.години  ,

бр.  401 -512/2020- 07 од 28.02.2020.године. Јавни позив је објављен  02. 03. 2020. године у дневном  лист  “ INFORMER “ и на веб-сајту општине Александровац  02. 03. 2020. године ,   а на основу приспелих предлога новинарских и медијских удружења  предложена лица 

           1.Миодраг Миљковић, дипломирани филолог, новинар, на предлог Друштва Новинара Ниша

           2.Велибора Тодоров, дипломирани економиста,  на предлог  Удружења РАБ Србије

           3.Радич Милисављевић, медијски радник

нису у сукобу интереса нити обављају јавну функцију па је Председник  општине Александровац сходно одредбама  члана 24. став 3. Закона о јавном информисању и медијима  и члана 19. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања  донео одлуку о њиховом именовању .

Из напред изнетог одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

 

Број:  401-512/2020   од 08. 04. 2020 . године

 

                                                                                                        Председник Општине Александровац

                                                                                                             Др. Мирко Михајловић, спец.мед.,с.р.

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ 

       

                                                                                            

Print Friendly, PDF & Email